Dato for udgivelse
15 dec 2004 10:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. oktober 2004
SKM-nummer
SKM2004.495.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1823-0594
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Revisorudgifter, advokatudgifter, generationsskifte
Resumé
Et selskab afholdt advokat- og revisorudgifter til stiftelse af et holdingselskab (herefter moderselskab for selskabet). Udgifterne blev ikke anset for omfattet af ligningslovens § 8 J, idet der ikke var tale om etablering eller udvidelse af selskabets erhvervsvirksomhed. Advokat- og revisorudgifter i efterfølgende år vedrørende generationsskifte i aktionærkredsen var ikke fradragsberettigede hverken efter statsskattelovens § 6 a eller ligningslovens § 8 J.
Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 8 J
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004 - 4 E.A. 2.1.4.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 E.B.5.3.1
 Klagen vedrører

Der klages over, at skattemyndighederne ikke har godkendt fradrag i indkomstårene 1998-2000 for advokat og revisorudgifter afholdt til generationsskifte.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 1998

Skattemyndighederne har ikke godkendt fradrag for revisor- og advokatudgifter 73.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedernes afgørelse.

Indkomståret 1999

Skattemyndighederne har ikke godkendt fradrag for revisorudgifter 40.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedernes afgørelse.

Indkomståret 2000

Skattemyndighederne har ikke godkendt fradrag for revisorudgifter 100.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattemyndighedernes afgørelse

Generelle oplysninger

Selskabet, der har regnskabsår 1. juli – 30. juni, er 100 % ejet af holdingselskabet B A/S. C ejer 98.6 % af aktierne i B A/S, hvis eneste aktivitet består i at eje aktierne i selskabet og en beholdning obligationer. Selskabet driver virksomhed med produktion og handel med maskiner m.v. til elektronikindustrien.

Holdingselskabet er stiftet pr. 1. juli 1997 ved skattefri aktieombytning efter tilladelse fra ToldSkat. Det var herved anført, at det ved denne konstruktion var muligt gennem udbytter fra selskabet til holdingselskabet at skabe finansielt grundlag for senere generationsskifte. Selskabet er efterfølgende solgt til tredjemand.

Sagens oplysninger

Selskabet har i de omhandlede 3 år afholdt udgifter til generationsskifte i form af advokat- og revisorudgifter, ligesom der i 1998 er afholdt  udgifter til aktieombytningen og stiftelse af holdingselskab.

Selskabet har i indkomståret 1998 afholdt advokatudgifter på i alt 167.785 kr. og revisorudgifter til stiftelse af holdingselskab og aktieombytning på 40.000 kr. I indkomstårene 1999 og 2000 har selskabet afholdt revisorudgifter på henholdsvis 40.000 kr. og 100.000 kr., bl.a. til udarbejdelse af oplæg til en generationsskifteplan og til deltagelse i forhandlinger om denne.

De stedlige skattemyndigheders afgørelse

Skattemyndighederne har skønsmæssigt ikke godkendt fradrag for 43.000 kr. i advokatomkostninger i indkomståret 1998, idet fakturaerne bl.a. indeholder omkostninger til overdragelse af aktier, ekstraordinære generalforsamlinger samt stiftelse af B A/S.

Det fremgår af faktura fra revisor vedrørende 1998, at der for så vidt angår 30.000 kr. er tale om en omkostning til aktieombytning. I faktura vedrørende 1999 er der for 40.000 kr. angivet konsultativ assistance, men ikke specificeret hvilke arbejder, der er betalt for. Skattemyndighederne har jf. skattekontrolloven skønnet, at bilaget vedrører udgifter afholdt til aktieombytning/generationsskifte. Skattemyndighederne har derfor ikke godkendt fradrag for disse revisorudgifter.

I indkomståret 2000 er fremlagt fakturaer  for revisorudgifter på i alt 112.500 kr. , hvoraf samtlige vedrører generationsskifte. De 100.000 kr. er fradraget i indkomståret 2000, mens 12.500 kr. er fradraget i 2001. Skattemyndighederne har ikke godkendt fradrag for 100.000 kr. i 2000.

Skattemyndighederne har anført, at der ikke kan indrømmes fradrag i den skattepligtige indkomst, idet de omhandlede udgifter ikke er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets løbende indkomst jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgifterne er anset for at vedrøre aktionærernes formueforhold, hvorfor beløbene er anset for at være maskeret udlodning jf. ligningslovens § 16 A.

Klagerens påstand og argumenter

De afholdte udgifter i selskabet til advokat og revisor kan ikke karakteriseres som maskeret udlodning til C, idet de vedrører det forestående generationsskifte.

Skattemyndighederne har blot henvist til, at rådgivningen vedrører C’s formueforhold, hvilket ikke er nok til at statuere maskeret udlodning. Der er henvist til Landsskatterets kendelse af 29. oktober 1999. I denne afgørelse tilkendegav Landsskatteretten, at det forhold, at udgifterne ikke opfyldte betingelserne for fradrag efter ligningslovens § 8 J, men var afholdt i forhold til et af selskabet forretningsmæssigt begrundet formål, ikke kunne danne grundlag for beskatning af anpartshaverne efter ligningslovens § 16 A. Afgørelsen viser, at der i de situationer, hvor selskabet afholder udgifter til et forretningsmæssigt begrundet formål, ikke er mulighed for at statuere maskeret udlodning jf. ligningslovens § 16 A.

Derudover har repræsentanten henvist til Højesterets dom TfS 2004.542, som må anses at medføre, at selskabet har fradrag for de omhandlede udgifter jf. ligningslovens § 8 J, da det ved denne dom er fastslået, at udgifter afholdt i forbindelse med stiftelse af et holdingselskab er fradragsberettigede.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter til revisorbistand fradrages ved indkomstopgørelsen, såfremt bistanden vedrører erhvervelsen af indtægter eller afholdelsen af udgifter, som henholdsvis skal medregnes eller kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Udgifter, der vedrører rene formuedispositioner eller formuesfæren/indtægtskilden, kan ikke fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

I henhold til ligningslovens § 8 J kan udgifter til advokat eller revisorbistand, som er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I TfS 2004.542 HD udtalte Højesteret bl.a., at et holdingselskab, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber, må anses for erhvervsdrivende ved anvendelse af de skatteretlige regler. Da der hverken i ordlyden af ligningslovens § 8 J, i forarbejderne til bestemmelsen eller i oplysningerne om selskabets virksomhed var holdepunkter for et modsat resultat, måtte etableringen af et holdingselskab anses for etablering af en erhvervsvirksomhed, således at holdingselskabet i medfør af ligningslovens § 8 J kunne fradrage udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med etableringen.

De udgifter til advokat og revisor, som blev afholdt i 1998, vedrørte stiftelse af et holdingselskab, B A/S, og gennemførelse af en skattefri aktieombytning, hvorved moderselskabet modtog alle aktierne i selskabet. Disse udgifter må derfor anses at vedrøre moderselskabets interesser og ikke selskabets egen indkomsterhvervelse, således at de ikke er fradragsberettigede for selskabet i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Da selskabet heller ikke kan anses at have fået udvidet sin erhvervsvirksomhed ved disse transaktioner, er udgifter heller ikke fradragsberettigede for selskabet i medfør af ligningslovens § 8 J. Det bemærkes i denne forbindelse, at TfS 2004.542 vedrørte et holdingselskabs afholdelse af udgifter til advokat og revisor i forbindelse med holdingselskabets egen stiftelse. Udgifterne må i stedet anses at være et ikke fradragsberettiget tilskud til det nystiftede holdingselskab, B A/S.

De udgifter til revisor, som blev afholdt i 1999 og 2000, må alt overvejende anses at vedrøre planlægning og drøftelse af generationsskifte. Udgifterne kan derfor ikke anses at have haft den fornødne direkte og umiddelbare tilknytning til selskabets indkomsterhvervelse, ligesom der ikke er tale om udgifter til etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Udgifterne kan derfor ikke fradrages jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller ligningslovens § 8 J, men må anses som udgifter, der vedrører aktionærernes formueforhold. Udgifterne må derfor anses for maskeret udlodning til aktionærerne, jf. ligningslovens § 16 A.

De påklagede ansættelser for 1998, 1999 og 2000 stadfæstes derfor på dette punkt.