Dato for udgivelse
16 dec 2004 11:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.509.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-1766-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Indkomstansættelse, passivitet
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved for indkomståret 1999, hvor T ikke havde indgivet selvangivelse, groft uagtsomt at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelse at underrette skattemyndighederne om, at indkomstansættelsen var ansat for lavt med kr. 381.616 (virksomhedsoverskud) og derved unddraget det offentlige skatter med et samlet beløb på 101.031 kr. Landsretten lagde ved sagens behandling vægt på, at det fremgik af T's årsopgørelse for 1999, at den skattepligtige indkomst på 416.762 kr. var beregnet på grundlag af en personlig indkomst på 511.963 kr. med fradrag af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Skatten var herefter beregnet af den skattepligtige indkomst, og resultatet blev, at T havde betalt overskydende skat med 15.913 kr., som blev tilbagebetalt med den medsendte check. Da det endvidere fremgik af årsopgørelsen, at T havde pligt til inden 4 uger efter modtagelsen at underrette skattemyndighederne, hvis ansættelsen af hans indkomst var for lav, tiltrådtes det også efter bevisførelsen for landsretten, at T havde handlet groft uagtsomt ved at undlade dette, og at T derfor var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 30.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 2, jf. stk. 1

Vestre Landsrets dom af 16. januar 2004, 5. afdeling, S-1766-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
( advokat Hans Kjærgaard).

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Elisabeth Mejnertz og Karen-Marie Christiansen (kst.)

----------

Århus byrets dom af 20. maj 2003, SS 10.0513/03

Anklageskrift er modtaget den 20. januar 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1, ved

for indkomståret 1999, hvor tiltalte ikke havde indgivet selvangivelse, groft uagtsomt at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelse at underrette skattemyndighederne om, at indkomstansættelsen var ansat for lav med kr. 381.616 (virksomhedsoverskud) og derved unddraget det offentlige skatter med et samlet beløb på 101.031 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han har gjort gældende, at han ikke har modtaget årsopgørelsen for 1999, ligesom skattemyndighederne i øvrigt var bekendt med hans indkomstforhold gennem de kvartalsmæssige indberetninger om moms til ToldSkat, således at forholdet ikke er groft uagtsomt.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Det skal indledningsvis bemærkes, at tiltalte kan anerkende størrelsen af det unddragne beløb.

Tiltalte har forklaret, at han på sin adresse ikke havde problemer med postgangen.

Der bliver hvert år fra skattemyndighederne fremsendt en årsopgørelse til alle, og det lægges til grund, at der også til tiltalte er fremsendt en sådan. Da tiltalte ikke på nogen måde har sandsynliggjort, at han ikke har modtaget denne henvendelse fra skattemyndighederne, lægger retten til grund, at årsopgørelsen er fremsendt til og modtaget af tiltalte. Tiltalte har herefter ikke inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen underrettet skattemyndighederne om, at hans indkomstansættelse var for lav.

På denne baggrund, og da tiltalte ikke berettiget har kunnet forvente, at hans kvartalsmæssige indberetning af moms har været tilstrækkelig til at skattemyndighederne har været bekendt med hans indkomstforhold, har tiltalte handlet groft uagtsom, hvorfor han dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 30.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf stk. 1. med forvandlingsstraf som fastsat nedenfor.

Der er ikke grundlag for at fravige praksis vedrørende fastsættelse af bøden, ligesom der ikke er grundlag for at gøre bøden betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 30.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 16. januar 2004, 5. afdeling, S-1766-03

Retten i Århus, 10. afdeling, har den 20. maj 2003 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 10.0513-03).

Tiltalte T har påstået frifindelse, idet han ikke kan anerkende at have udvist grov uagtsomhed.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er under ankesagen fremlagt en check på 15.913 kr., som var vedhæftet årsopgørelsen. Checken er dateret den 6. juni 2000 og udstedt af ToldSkat til tiltalte. På bagsiden er påført en underskrift og et kontonummer. ToldSkat har i skrivelse af 27. august 2003 til Statsadvokaten oplyst, at kontonummeret er tiltaltes konto i Danske Bank afdeling i ..., og at checken er indløst i Danske Bank i ....

Forsvareren har tilkendegivet, at det herefter kan lægges til grund, at årsopgørelsen er modtaget og checken hævet af tiltalte.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han fortsat ikke kan huske at have modtaget årsopgørelsen. Da underskriften på checken er hans, betvivler han ikke at have modtaget og hævet checken. Han har ingen uddannelse indenfor økonomi, regnskab eller administration. Han havde ikke overvejet, om han samtidig med at indberette moms og grundlaget herfor også indberettede sin B-indkomst, men han regnede i hvert fald med, at ToldSkat var en enhed, og at myndigheden derfor havde kendskab til hans indkomst. Han betalte momsen for 3. og 4. kvartal 1999, som han selv havde opgjort.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af årsopgørelsen for 1999, at den skattepligtige indkomst på 416.762 kr. var beregnet på grundlag af en personlig indkomst på 511.963 kr. med fradrag af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Skatten var herefter beregnet af den skattepligtige indkomst, og resultatet blev, at tiltalte havde betalt overskydende skat med 15.913 kr., som blev tilbagebetalt med den medsendte check. Da det endvidere fremgår af årsopgørelsen, at tiltalte havde pligt til inden 4 uger efter modtagelsen at underrette skattemyndighederne, hvis ansættelsen af hans indkomst var for lav, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte har handlet groft uagtsomt ved at undlade dette, og at tiltalte derfor er fundet skyldig som sket.

Bødestraffen er passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.