Afgiftssatserne har tidligere udgjort:

  Vare Sats til og med 31. december 2004 Sats i perioden 1.1.2005 til 31. december 2007
1. Gas- og dieselolie 27 øre/l     ►24,3 øre/l◄
2. Fuelolie 32 øre/kg ►28,8 øre/kg◄
3. Fyringstjære 28 øre/kg  ►25,2 øre/kg◄
4. Petroleum 27 øre/l  ►24,3 øre/l◄
5. Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus 242 kr./t  ►217,8 kr./t◄
6. Jordoliekoks 323 kr./t  ►290,7 kr./t◄
7. Brunkulsbriketter og brunkul 178 kr./t  ►160,2 kr./t◄
8. Elektricitet 10 øre/kWh  ►9,0 øre/kWh◄
9. Autogas (LPG) 16 øre/l  ►14,4 øre/l◄
10. Anden flaskegas (LPG) 30 øre/kg  ►27,0 øre/kg◄
11. Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 29 øre/kg  ►26,1 øre/kg◄
12. Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3) 22 øre/Nm3  ►19,8 øre/Nm3
 13. Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s kombinerede nomenklatur - a) med et vandindhold på mindst 27 pct. 

b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 

224 kr./t

311 kr./t

 

►201,6 kr./t ◄         

►279,9 kr./t◄

 14. Benzin 

 

 

►22 øre/l◄

For gas- og dieselolie og petroleum, hvor afgiftssatsen er angivet i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur. CO2-afgiftsloven indeholder endvidere en afgiftssats ved 15 grader Celsius, som er en EU-referencesats, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Satsen for begge produkter var til og med 31.12.2004 26,8 øre pr. l. ►I perioden 1.1.2005 til 31.12.2007 var satserne for petroleum og gas- og dieselolie 24,3 øre/l og for benzin 21,8 øre/l.◄