Dato for udgivelse
10 jan 2005 14:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.12.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-533-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsafgiftsfritagelse, forsikring, formidling
Resumé

Et selskab i expert koncernen ansås ikke for berettiget til momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led, idet selskabet ikke havde godtgjort, at selskabet havde formidlet hverken obligatoriske ansvarsforsikringer for solgte varer til expert-kædens forhandlere eller frivillige tillægsforsikringer for solgte varer til expert-forretningens kunder.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led

Henvisning

Momsvejledningen 2004 - 4 D.11.10

Redaktionelle noter
Anket til Højesteret er forligt iflg. kammeradvokaten

Parter

expert danmark a/s(tidligere expert service a/s)
(advokat Lars Merrild Hareskov)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Birte Lynæs, Rosenløv og Birgitte Husted Nielsen (kst.)

Sagen drejer sig om, hvorvidt den tegningsprovision, som expert service a/s oppebar for kalenderåret 1996 for forsikringer tegnet i expertforretningerne, var omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Forsikringerne bestod af obligatoriske forsikringer for solgte varer tegnet af forretningerne og frivillige tillægsforsikringer for solgte varer tegnet af forretningernes kunder.

Under sagen, der er anlagt den 21. februar 2001, har sagsøgeren, expert danmark a/s (herefter expert), nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at experts momstilsvar for kalenderåret 1996 nedsættes med 794.800 kr., subsidiært at det anførte momstilsvar hjemvises til fornyet behandling ved afgiftsmyndighederne.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Der er enighed mellem parterne om, at såfremt tegningsprovisionen i det hele er fritaget for moms, skal momstilsvaret nedsættes med påstandsbeløbet på 794.800 kr.

Sagens omstændigheder

I 1996 bestod expert-organisationen af de enkelte expert radio/tv forhandlere, der ejede expert a.m.b.a., der igen ejede expert holding a/s. Dette selskab havde to helejede datterselskaber, hvoraf det ene var expert. Senest er expert a.m.b.a. blevet omdannet til expert, og expert service a/s er blevet fusioneret med dette selskab.

Landsskatteretten traf den 23. november 2000 sålydende afgørelse:

"Klagen til Landsskatteretten skyldes, at ToldSkat ikke har anset de af expert leverede ydelser i tilknytning til tegning af obligatoriske forsikringer og tillægsforsikringer for omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, om forsikringsmægler og -formidlervirksomhed.

Sagen har været forhandlet med selskabets revisor, der ligeledes har haft lejlighed til at udtale sig ved retsmøde.

Det fremgår af sagens oplysninger, at expert service a/s er en del af expert-organisationen. Expert danmark a/s (tidligere expert amba) er ejet af ca. 70 expert radio/tv forhandlere og har retten til expert navn og logo i Danmark. Expert danmark a/s ejer 100% expert holding a/s, der ejer ejendommen Langebjergvænget 4, Roskilde, og er moderselskab for de 3 driftsselskaber, expert kundefinans a/s, expert service a/s og expert forsikring a/s.

Expert kundefinans a/s har til formål at administrere og finansiere expert-butikkernes lejekontrakter vedrørende radio/tv-apparater og overtage købekontrakter fra disse.

Expert service a/s udøver indkøbsaktiviteter (gennemfaktureringsaktiviteter) for expertbutikkerne og forsikringsmægleraktivitet vedrørende expert-butikkernes tegning af obligatoriske forsikringer og tillægsforsikringer. Expert service a/s er opdelt i to selvstændige regningskredse, der omfatter henholdsvis gennemfaktureringsaktiviteter og forsikringsmægleraktiviteter. Forsikringsmægleraktiviteterne vedrører formidling af såvel obligatoriske forsikringer som tillægsforsikringer samt sædvanlig forsikringsmægleradministration af de af expertbutikkerne tegnede forsikringer. Omsætningen udgjorde i 1996 365 mio. kr, og der er 12 ansatte.

Expert forsikring a/s, der er ejet med 60% af expert holding og 40% af Topdanmark, har af Finanstilsynet fået dispensation til at drive genforsikringsvirksomhed. Der er ingen ansatte i expert forsikring a/s og efter etablering af expert service a/s er expert ophørt med samarbejdet med den hidtil benyttede forsikringsmæglervirksomhed IBIC Forsikringsmægler, pr. 1. oktober 1996. Expert service a/s har herefter varetaget opgaverne som forsikringsmæglere under betegnelsen expert forsikringsmægler, hvor der er tilknyttet medarbejdere. Der er efterfølgende indgået administrationsaftale den 19. juni 1997 mellem Topdanmark A/S og expert om varetagelse af skadesadministrationen fra den 1. januar 1997.

Det er oplyst, at expert samarbejder med Topdanmark om tegning af forsikring i forbindelse med expertbutikkernes salg af større forbrugsgoder (TV, radio, hi-fi-anlæg, video m.v.) Samarbejdet indebærer, at expert-butikkerne skal tegne en obligatorisk forsikring på de solgte varer. Den obligatoriske forsikring gælder et år, og tegnes af butikken til afdækning af den etårige garantiperiode, som butikken skal give i henhold til købeloven. Præmien herfor er indregnet i salgsprisen for den pågældende vare. Herudover kan kunden frivilligt tegne en tillægsforsikring med en løbetid på yderligere tre til fem år. Hvis der tegnes en tillægsforsikring, sker det ved en afkrydsning i ja-rubrikken på sikringsbeviset (forsikringspolicen). Præmien herfor betales af kunden en gang for alle i forbindelse med købet.

Det er endvidere oplyst, at expert service a/s modtager en tegningsprovision på 20% af præmien for de obligatoriske forsikringer, og at Expert forsikring a/s og Topdanmark modtager henholdsvis 70% og 10%. For så vidt angår præmien for tillægsforsikringerne modtager butikkerne 20%, expert 7,5%, expert forsikring a/s modtager 67,5%,og Topdanmark 5%.

Videre er det oplyst, at expert service a/s for så vidt angår udøvelse af den såkaldte forsikringsmægleraktivitet har følgende hovedopgaver:

  1. policeadministration
  2. skadesadministration
  3. afregningsfunktion

Policeadministrationen omfatter

   
 -

registrering af originalt forsikringsbevis/garantibevis i forbindelse med salg af alle apparater med en forsikringssum på over 1.500 kr., der indsendes ugentlig.

 - 

returnering af fejludfyldte forsikringsbeviser med påtegning om udfyldning af manglende oplysninger

 - 

fremsendelse af rykkere i forbindelse med manglende indsendelse af policer/forsikringsbeviser

 -      

udsendelse af skriftlige henvendelser i forbindelse med tilbud om forlængelse af tillægsforsikring i yderligere 1 år.

 -

udsendelse af tilbud om yderligere forlængelse inden udløbet af det 4. og 5. forsikringsår, hvis kunden har valgt at forlænge forsikringen i yderligere 1 år,

 -

udfærdigelse af ændringsbevis i forbindelse med overdragelse af forsikring til 3. mand, ombytning af apparat, salg af lejeapparat, salg af tilbagekøbt apparat, dødsfald og arvingers overtagelse af apparat, skilsmisse, tegning af tillægsforsikring inden for det første år samt videresalg,

 -

registrering af skriftlige begrundede opsigelser af tillægsforsikringer.

 -

opkrævning af rykkergebyr for manglende rettidig indsendelse af annullerede forsikringsbeviser.

 -

besvarelse af eventuelle spørgsmål fra medlemsbutikkerne.

 

Afregningsfunktionen omfatter

 
 -

udsendelse af 2 fakturaer på henholdsvis obligatorisk og tillægsforsikring samt kreditnota på provisionen til medlemsbutikkerne.

 -

udsendelse af kreditnota på afregnede skader samt faktura på selvrisiko til medlemsbutikkerne.

Skadesadministrationen er af selskabet accepteret som momspligtig og er derfor ikke omfattet af klagen.

Det fremgår, at momsnævnet den 4. februar 1994 i en sag, der vedrørte expertforretningerne, traf afgørelse om, at levering af tillægsforsikringen er undtaget for moms i medfør af (dagældende) momslovs § 2, stk. 3, litra i, som forsikringsvirksomhed.

ToldSkat har truffet afgørelse om, at den af expert service a/s (herefter selskabet) modtagne forsikringsmæglerprovision ikke er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Vederlag i forbindelse med administration af de nævnte ydelser som policeudstedelse, præmieopkrævning, skadessagsbehandling, fremsendelse af rykkere og afregninger m.m. for expert forsikring A/S er således anset for omfattet af momspligten i henhold til momslovens § 4, stk. 1, hvorfor selskabets momstilsvar er forhøjet med 794.800 kr.

Regionen har herved henvist til momsvejledningen 1996, afsnit D.11.10, hvortil er anført,

at

selskabet ikke selv formidler forsikringsaftaler, idet anvisning af forsikringer til Topdanmark/expert forsikring A/S foregår ude i de enkelte medlemsbutikker,

at

selskabet udfører almindelige forekommende administrative opgaver som underleverandør for expert forsikring a/s,

at

Østre Landsrets dom af 10. januar 1996 og momsnævnets afgørelse af 27. februar 1998 fastslår, at administrative ydelser, der udføres for et forsikringsselskab er momspligtig efter momslovens hovedregel, momslovens § 4.

Selskabets revisor har over for Landsskatteretten nedlagt principal påstand om, at den af selskabet modtagne provision er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, idet selskabet udøver forsikringsformidling i forbindelse med tegning af forsikringer, både obligatoriske og tillægsforsikringer, ved salg af større forbrugsgoder.

Revisoren har nedlagt subsidiær påstand om, at provision fra tegning af obligatoriske forsikringer er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, idet selskabet i forbindelse med tegning af den obligatoriske forsikring udøver momsfri forsikringsformidling.

Revisoren har endvidere nedlagt en mere subsidiær påstand om, at såfremt Landsskatteretten måtte stadfæste ToldSkats afgørelse, skal afgørelsen først gælde for tidspunktet for Landsskatterettens kendelse.

Til støtte for den principale påstand har revisor anført, at momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 10, ud over forsikringsvirksomhed også omfatter forsikringsmæglervirksomhed, og at der hverken i momsloven eller i praksis er noget til hinder for, at forsikringsformidling kan ske gennem flere formidlere, som hver især opnår en tegningsprovision. Han har anført, at dette forhold bl.a. kendes inden for den finansielle sektor ved formidling af lån.

Han har anført, at der i Østre Landsrets dom af 10. januar 1996 alene er taget stilling til spørgsmålet om omfanget af momsfritagelsen for forsikringsvirksomhed, dvs. første del af § 13, stk. 1, nr. 10, hvorimod der ikke tages stilling til omfanget af momsfritagelsen for forsikringsmæglervirksomhed, dvs. anden del af § 13, stk. 1, nr. 10. Han har anført, at dette bl.a. ses af, at det i dommens præmisser er anført, at sagsøgerne ikke deltager i risikoafdækningen. Dertil har han anført, at da selskabet driver forsikringsformidling, og da forsikringsformidlere og -mæglere ifølge lovgivningen ikke må deltage i risikoafdækningen, kan dommen ikke anvendes til at fastslå, at selskabet er momspligtig af den del af forsikringspræmien, som tilfalder selskabet.

Han har endvidere anført, at dommen må tolkes således, at såfremt en opdeling havde været muligt, ville Østre Landsret have givet sagsøger delvis medhold og fritaget vedligeholdelsesprovisionen for moms.

Revisoren har bemærket, at aftalen om tegning af forsikringen indgås for de obligatoriske forsikringsselskabet, og for tillægsforsikringerne direkte mellem kunden og forsikringsselskabet. Han har anført, at selskabet i den forbindelse udelukkende optræder som forsikringsformidler, idet selskabet formidler indgåelse af forsikringsaftalen mellem expert-butikken/kunden og forsikringsselskabet. Det er dertil anført, at selskabet ikke udfører administrative opgaver ud over, hvad der er normalt for forsikringsmæglere og -formidlere. Som betaling herfor modtager selskabet en tegningsprovision.

Revisoren har videre henvist til Momsnævnets afgørelse af 4. februar 1994, offentliggjort i TfS 1994.233, hvorefter expert-butikkerne ikke er momspligtige af den tegningsprovision, der modtages, når en kunde tegner en tillægsforsikring, hvortil han har anført, at det vederlag, expertbutikkerne modtager, er betaling for expert-butikkernes udfyldelse af policer og opkrævning af præmie for tillægsforsikringen hos kunden.

Han har dertil anført, at selskabet leverer de samme ydelser som expert-butikkerne for så vidt angår policeadministrationen og afregningsfunktionen

Endelig har han anført, at regionens henvisning til Momsnævnets afgørelse gengivet i TfS 1998.247 ikke er relevant for nærværende sag, idet afgørelsen ikke kan anvendes generelt til at afgrænse forsikringsformidlingsvirksomhed.

Til støtte for den mere subsidiære påstand har revisoren anført, at der umiddelbart efter at expert have påbegyndt samarbejdet med et forsikringsselskab om tegning af obligatorisk forsikring og tillægsforsikring ved salg af større forbrugsgoder i expert-butikkerne blev truffet afgørelse fra toldog skatteregionen om, at den samlede forsikringspræmie var momspligtig for expertbutikkerne. Told- og Skattestyrelsen fastholdt afgørelsen, hvorimod Momsnævnet afsagde kendelse om, at expert-butikkerne ikke er momspligtige af den tegningsprovision, der modtages, når en kunde tegner en tillægsforsikring.

Han har dertil anført, at inden Momsnævnets afgørelse blev truffet, blev hele papirgangen m.v. vedrørende experts tryghedskoncept beskrevet til Momsnævnet, og der er ikke efterfølgende foretaget ændringer heri. Med den pågældende afgørelse har selskabet således med rette forventet, at den del af den samlede præmie indtægt, der tilfalder selskabet ligeledes er fritaget for moms.

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at den påklagede afgørelse stadfæstes. Styrelsen har herved anført, at de af expert service a/s leverede ydelser er administation af forsikringer, og at sådanne ydelser ikke er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen. Styrelsen har henvist til Østre Landsrets dom gengivet i TfS 1996.118. Styrelsen har bemærket, at det må være underordnet om ydelserne vedrører den obligatoriske forsikring eller den frivillige forsikring, idet det er det samme arbejde expert service a/s udfører.

Landsskatteretten skal udtale

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, er forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, herunder ydelser i forbindelse med sådan virksomhed, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, fritaget for afgift.

Ud fra de foreliggende oplysninger finder retten, at de af expert service a/s leverede ydelser i tilknytning til tegning af obligatoriske forsikringer og tillægsforsikringer i helt overvejende grad må karakteriseres som administrationsydelser, idet retten herved især har henset til, at selve forsikringstegningen foregår i expert-butikkerne. De af expert service leverede ydelser kan herefter ikke anses for omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led.

Retten finder endvidere ikke, at expert har haft en retsbeskyttet forventning om, at de omhandlede ydelser i forbindelse med obligatoriske forsikringer og tillægsforsikringer er fritaget for moms. Momsnævnets afgørelse vedrører således alene expertforretningernes formidling af tegning af tillægsforsikringer. I øvrigt bemærkes, at afgørelsen alene vedrører levering af tillægsforsikringer.

Den påklagede afgørelse vil derfor være at stadfæste.

Herefter bestemmes

Momsfritagelse

 

ToldSkats afgørelse af 8. december 1998

Stadfæstes

..."

Under skriftvekslingen i den sag om momsfritagelse for provision oppebåret af expertforretningerne for formidling af tillægsforsikringer, der blev afsluttet med Momsnævnets afgørelse af 4. februar 1994, anførte revisor SP i brev af 25. juni 1993 blandt andet, at der på samme måde som i expert-butikkerne kunne tegnes tillægsforsikringer hos Fona, Fredgaard, 2tal og Audio Gruppen, uden at nogen af disse konkurrerende kæder efter det oplyste var blevet pålagt moms.

IBIC var forsikringsmægler for expert a.m.b.a. vedrørende såvel de obligatoriske forsikringer tegnet af expertbutikkerne som de frivillige tillægsforsikringer tegnet af kunderne. Endvidere varetog virksomheden administrationen mv. af disse forsikringer for det forsikringsselskab, i hvilket forsikringerne blev tegnet. I den anledning blev der udarbejdet en "Håndbog og forretningsgang for forsikringsbeviser til IBIC gældende fra 11.10.93", der løbende blev revideret. Det fremgår heraf blandt andet, at forsikringerne blev tegnet i Topdanmark Forsikring A/S (herefter Topdanmark).

Den 30. november 1995 indgik expert og Topdanmark en rammeaftale. Af indledningen hertil fremgik, at Topdanmark havde været den hidtidige forsikringsleverandør, men med genforsikring i forskellige forsikringsselskaber, at expert holding a/s og Topdanmark nu havde aftalt at stifte et fællesejet genforsikringsselskab, expert forsikring a/s, hvori alle forsikringer i fremtiden skulle genforsikres, samt at parterne derfor havde ønsket at erstatte den hidtidige aftale med en ny aftale. Af rammeaftalen fremgik i øvrigt blandt andet,

at

expert indgik aftalen såvel på egne vegne som på vegne samtlige forhandlere, for hvem aftalen skabte ret og pligt i forhold til Topdanmark,

at

forhandlerne for hver tegnet forsikring skulle modtage såvel formidlingsprovision som formidlingsbonus, samt

at

ændring af forsikringsbeviser og forsikringsbetingelser alene kunne ske med tiltræden af såvel expert som Topdanmark.

Samme dato blev der endvidere indgået en samarbejdsaftale mellem Topdanmark og expert forsikring a/s og med tiltræden af expert, ved hvilken det aftaltes, at alle forsikringerne tegnedes i Topdanmark og genforsikredes i expert forsikring a/s. Samarbejdsaftalen kunne opsiges med mindst 6 måneders skriftligt varsel til en 31. januar eller 31. juli, dog tidligst til den 31. januar 2001. Af samarbejdsaftalen fremgik i øvrigt blandt andet, at expert, som en del af expert, men som en i drifts- og regnskabsmæssig henseende selvstændig enhed, skulle etablere expert forsikringsmæglere, der skulle varetage administrationen mv. af forsikringerne.

Endelig blev IBICs mæglermandat i forhold til expert a.m.b.a. bragt til ophør pr. samme dato.

Med henblik på effektuering af aftalen mellem expert a.m.b.a. og Topdanmark om overførelse af administrationsopgaverne mv. fra IBIC til expert forsikringsmæglere, indgik Topdanmark og expert forsikringsmæglere (expert service a/s) herefter en "Afviklingsaftale for administration af forsikringsordning" med IBIC dateret i november 1996, men gældende fra den 30. november 1995. Aftalen var gældende til den 31. december 1996, pr. hvilken dato IBICs administrationsopgaver mv. vedrørende samtlige forsikringer skulle være afviklet.

Den 3. juni 1998 blev der udgivet en "expert forsikringshåndbog", der blev udsendt til expertforretningerne af expert.

Under behandlingen af sagen ved Landsskatteretten udarbejdede Landsskatterettens kontor den 23. maj 2000 en indstilling, hvoraf blandt andet fremgår følgende:

"...

Kontoret bemærker, at præmien for den obligatoriske forsikring er inkluderet i salgsprisen for den pågældende vare, og levering af den obligatoriske forsikring kan således ikke anses for momsfritaget i henhold til § 13, stk. 1, nr. 10, 1. led. De opgaver der udføres af expert forsikring a/s i forbindelse med de obligatoriske forsikringer kan således som følge heraf ikke anses for omfattet af bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led.

Kontoret finder derimod, at levering af tillægsforsikringer må anses for omfattet af § 13, stk. 1, nr. 10, 1. led. Henset til karakteren af de ydelser, der leveres af expert service a/s i forbindelse med indgåelse af tillægsforsikringer, finder kontoret endvidere at disse ydelser må anses for omfattet af bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led. Ydelserne må således anses for nært tilknyttet selve tegningen af forsikringen.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet vidneforklaringer af HK, PA, GF, OL og SP.

HK har forklaret blandt andet, at han i dag er afdelingschef hos AON. I 1993-1996 var han administrerende direktør for IBIC, der var forsikringsmægler og administrator. En af deres kunder siden 1990 var expert, som virksomheden var forsikringsmægler for, idet man for expert fandt frem til de forsikringsselskaber, der ville afdække risikoen, og herefter formidlede indgåelsen af aftalen mellem expert og forsikringsselskabet. I aftalens løbetid varetog man på vegne forsikringsselskabet og for dettes regning hele administrations-, skadesbehandlings- og afregningsfunktionen. Den betaling, man modtog fra forsikringsselskabet, anså man for momsfri. Mens virksomheden har været forsikringsmægler for expert, er der blevet indgået aftaler med flere forskellige forsikringsselskaber om afdækning af risikoen. "Håndbog og forretningsgang for forsikringsbeviser til IBIC gældende fra 11.10.93" er skrevet af ham, og han har udleveret den til expert.

I 1995 blev forsikringstegningen foretaget i Topdanmark, der imidlertid ikke ønskede at forlænge aftalen med expert. Uden om IBIC forhandlede expert og Topdanmark sig herefter frem til en løsning, hvorefter forsikringerne fortsat skulle tegnes i Topdanmark, men med genforsikring i expert forsikring a/s. Herved overtog expert selv en del af forsikringsrisikoen. Endvidere skulle de opgaver vedrørende forsikringerne, som IBIC hidtil havde forestået for Topdanmark, herefter varetages af expert. Da expert imidlertid ikke var klar til disse opgaver, blev afviklingsaftalen indgået. Opgaverne blev siden overtaget af expert. Med hensyn til mæglerfunktionen var der derimod ikke brug for nogen afviklingsaftale, idet mæglermandatet blot blev opsagt.

PA har forklaret blandt andet, at hun i 1995 var ansat som forsikringsassistent hos IBIC, hvor hun også var i afviklingsperioden. Herefter blev hun headhuntet til expert, hvor hun siden har udført det samme arbejde, som hun tidligere udførte i IBIC. Hun varetager policeadministrationen, afregningsfunktionen og skadesbehandlingsfunktionen. Herudover udfører hun salgsstøttende arbejde, idet hun fremsender tilbud på forsikringstegning og forlængelser i Topdanmark, uddanner personalet i butikkerne, der skal sælge forsikringerne, og laver salgsstøttende videomateriale. Hun er ikke uddannet som forsikringsmægler.

GF har forklaret blandt andet, at hun den 1. maj 1998 blev ansat i expert som leder af forsikringsmæglerafdelingen. I denne afdeling administrerede man forsikringerne og udførte salgsstøttende arbejde over for butikkerne, herunder i form af videomateriale. De kontrollerede, at butikkerne overholdt bestemmelserne i håndbogen, og at alle obligatoriske forsikringer blev tegnet af butikkerne. Der udsendtes nyhedsbreve om hensigtsmæssige tiltag med henblik på forsikringstegning og med statistikker om tegningsprocenterne for de frivillige tillægsforsikringer„ "De kørte også konkurrencer på forsikringstegning". Endelig blev der flere gange om året holdt regionsmøder med butikkerne, dels for at orientere dem om det fremtidige varesortiment, dels for at animere dem til at sælge tillægsforsikringer. Der var ingen kontakt til forsikringskunderne. Det var de enkelte medarbejdere ude i butikkerne, der formidlede tillægsforsikringerne. Hun var med i det forsikringstekniske udvalg, som med Topdanmark drøftede salgsaktiviteter og præmiestørrelser, herunder på nye produkter, hvor risikoen ikke var velkendt. Det var Topdanmarks aktuarer, der fastlagde præmiestørrelsen.

OL har forklaret blandt andet, at han i 1995 blev ansat som direktør i expert. Han var også forinden da ansat i expert-koncernen. IBIC havde som en af flere opgaver at finde frem til forsikringsselskaber i Danmark/Europa, der ville afdække risikoen. IBIC administrerede forsikringerne for de enkelte forsikringsselskaber. IBIC deltog endvidere i arbejdet med at uddanne forretningens personale i salg af forsikringer. Fra 1992/1993 var det svært at finde forsikringsselskaber, der ville afdække risikoen, hvorfor man ofte måtte skifte forsikringsselskab. I 1995 var man helt nede på aftaler af 3 måneders varighed, og han fik derfor til opgave at finde enten et andet forsikringsselskab, der ville afdække risikoen, eller en anden forsikringsmægler. Expert besluttede så selv at gå ind i rollen som forsikringsmægler og afsøgte markedet. Efter at have haft kontakt med ca. 10 forsikringsselskaber valgte man - fordi det var en langsigtet løsning - at indgå en aftale med Topdanmark om oprettelse af det fælles genforsikringsselskab expert forsikring a/s, og således at forsikringerne skulle lægges i en database hos expert, som på vegne Topdanmark og for dennes regning efter en overgangsperiode skulle forestå administrationen m.v. Expert overtog såvel mæglerfunktionen som administrationsfunktionen fra IBIC. Mæglerfunktionen blev varetaget ved at forhandle med Topdanmark om aftalen og ved at oprette expert forsikring a/s. Endvidere var der løbende forhandlinger med Topdanmark om ændringer i form af tilretning af vilkår, præmier mv. Kunne man ikke blive enige, kunne administrationsaftalen opsiges, og efter uopsigelighedsperioden kunne den samlede aftale opsiges. Ved rammeaftalen af 30. november 1995 mellem expert og Topdanmark kunne expert tillige forpligte forhandlerne, fordi ejerne af de enkelte butikker havde anmodet om, at der blev sørget for et brugbart koncept. Provisionssatserne blev fastsat af expert og Topdanmark i fællesskab på grundlag af aktuarmæssige beregningsprincipper.

Da opgaverne blev overtaget fra IBIC, fortsatte man uddannelsen og den løbende rådgivning af butikspersonalet. Den af HK omtalte håndbog og forretningsgang er udarbejdet af pågældende og ham selv i fællesskab. Experts forsikringshåndbog af 3. juni 1998 er en revideret udgave heraf udarbejdet af expert. Personalet, der er at sammenligne med assurandører, har kontakten til kunderne, der tegner tillægsforsikringer, men hvis en kunde kontakter Topdanmark henvises vedkommende til expert.

SP har forklaret blandt andet, at han er statsautoriseret revisor. Han har været revisor for expert-koncernen fra engang i 1980'erne til år 2000. Det er hans opfattelse, at der i expert skulle betales moms af indtægterne ved skadesadministrationen, mens de øvrige indtægter var momsfrie, fordi de hidrørte fra selve tegningen af forsikringer ude i butikkerne. På grund af ny lovgivning valgte expert den 1. januar 2000 at ophøre med at drive forsikringsmæglervirksomheden, og man kunne herefter ikke længere afsøge markedet for forsikringsselskaber, der ville dække risikoen, ligesom man ikke længere fik tegningsprovision. Selskabet fortsatte med policeadministrationen, skadesbehandling og afregningsfunktionen og fik et vederlag herfor, der tillagdes moms.

Han kan bekræfte det i brevet af 25. juni 1993 oplyste, hvorefter ingen af de nævnte konkurrerende forretningskæder efter det oplyste da var blevet pålagt moms. Så vidt han ved, er det fortsat tilfældet.

Anbringender

Expert har til støtte for sin principale påstand anført, at den tegningsprovision, som expert oppebar for kalenderåret 1996, samlet er fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led. Der er i det hele tale om ydelser i forbindelse med forsikrings- eller genforsikringsvirksomhed, der er udført af expert som forsikringsmægler/-formidler. Expert leverede de samme ydelser, som IBIC' tidligere havde udført som momsfrie ydelser efter denne bestemmelse. Expert foretog herunder på samme måde, som IBIC tidligere havde gjort, afsøgning af markedet, dels inden aftalen med Topdanmark blev indgået, dels i aftalens løbetid. Expert var forsikringsmægler/-formidler i momslovens forstand, hvilket også støttes af beskrivelsen af forsikringsmæglervirksomhed i momsvejledningerne for 1996 og 2004. Experts virksomhed opfyldte i øvrigt tillige de efterfølgende snævrere definitioner af forsikringsmæglervirksomhed i lov nr. 238 af 21. april 1999 og lovbekendtgørelse nr. 983 af 5. december 2003. Uanset om dette måtte antages ikke at være tilfældet, er der tale om forsikringsmægler/-formidlervirksomhed i momslovens forstand, idet expert udførte de opgaver, som en forsikringsmægler udfører, herunder den hertil hørende administration af forsikringerne.

Hvis det må antages, at ydelserne ikke er fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led, har expert i hvert fald haft en retligt relevant, berettiget forventning om sådan momsfritagelse henset til,

at

IBICs hidtidige ydelser var momsfri,

at

expert-butikkernes provision af tillægsforsikringer i 1994 var blevet anerkendt som momsfri, og til

at

de omtalte konkurrerende forretningskæder ikke er blevet pålagt moms.

Til støtte for sin subsidiære påstand har expert anført, at i hvert fald provisionen oppebåret på de frivillige tillægsforsikringer må være fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led, i overensstemmelse med indstillingen fra Landsskatterettens kontor.

Skatteministeriet har til støtte for påstanden om frifindelse anført, at den tegningsprovision, som expert oppebar for kalenderåret 1996, ikke for nogen del er fritaget for moms i medfør af undtagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led. Bestemmelsen må forstås i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i Artikel 13 B, litra a) i 6. momsdirektiv, og det følger af EF-domstolens praksis, at denne bestemmelse skal fortolkes indskrænkende. Momsvejledningerne fra 1996 og 2004 er i overensstemmelse hermed.

Expert har ikke været forsikringsmægler eller forsikringsformidler i momslovens forstand for nogen af de omhandlede forsikringer, men har alene været underleverandør af administrationsydelser. Det er i den forbindelse uden betydning for sagen, om expert opfattede sig som forsikringsmægler, benævnte sig som forsikringsmægler og modtog et vederlag, der blev benævnt tegningsprovision, idet expert ikke var forsikringsmægler/formidler for disse forsikringer og rettelig alene modtog honorar for administration af forsikringerne. Dette understøttes også af det forhold, at forsikringsmæglerdelen i expert først blev oprettet efter indgåelsen af aftalen mellem expert og Topdanmark den 30. november 1995 samt af, at Topdanmark uopsigeligt til 2001 var eneleverandør af forsikringerne til expert. Selv om expert måtte have afsøgt markedet før og under aftalen med Topdanmark, hvilket ikke er bevist, medfører det ikke, at expert må anses for at have været forsikringsmægler/-formidler af forsikringerne. Expert har således ikke leveret de samme ydelser, som IBIC tidligere havde gjort. IBIC udførte ydelser som forsikringsmægler, og som tillægsydelse hertil administrerede IBIC de forsikringer for hvilke, man havde virket som forsikringsmægler. IBICs administrationsydelser var momsfri, alene fordi de var tillægsydelser til forsikringsmæglerydelserne. I modsætning hertil leverede expert alene administrationsydelser på forsikringerne, hvorfor disse ydelser ikke er momsfri.

Expert har heller ikke haft nogen retligt relevant forventning om at opnå momsfritagelse selvom betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led, ikke er opfyldt, idet ingen af betingelserne herfor er opfyldt. I øvrigt kan expert ikke støtte ret på en eventuel bedre retsstilling opnået af tredjemand.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led, er ydelser i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, der udføres af forsikringsmæglere og -formidlere, fritaget for moms.

En forsikringsmægler/-formidler er en tredjemand, der formidler kontakt mellem kommende, eventuelle kunder og forsikringsselskaber om tegning af forsikring. Hvis en formidling resulterer i, at der indgås en aftale om tegning af forsikring mellem en kunde og et forsikringsselskab, er den formidlingsprovision, som forsikringsmægleren/-formidleren måtte oppebære, fritaget for moms i medfør af denne bestemmelse. Hvis forsikringsmægleren/-formidleren herefter i forsikringstiden efter aftale leverer nogle ydelser vedrørende de forsikringer, vedkommende har formidlet tegning af, kan honoraret herfor tillige være fritaget for moms. Eventuelle ydelser vedrørende forsikringer, som vedkommende ikke har formidlet tegning af, vil derimod ikke være fritaget for moms i henhold til nævnte bestemmelse.

Efter bevisførelsen må det anses for usikkert, om den kunde, der i denne sag den 30. november 1995 indgik aftale med Topdanmark som forsikringsleverandør, var expert a.m.b.a. og/eller de enkelte expert-butikker og/eller expert. Uanset hvilke af disse der må anses for at have været kunden i denne aftale, findes der ikke at være ført bevis for, at expert som tredjemand har formidlet denne aftale mellem kunden og Topdanmark, hvorved bemærkes, at den selvstændige enhed, expert forsikringsmæglere, i expert ikke var oprettet ved indgåelsen af aftalen den 30. november 1995.

Der findes endvidere ikke at være ført bevis for, at expert på noget tidspunkt efter indgåelsen af denne aftale som tredjemand har formidlet nogen ny aftale om tegning af forsikring mellem nogen del af expertkoncernen og Topdanmark.

Endelig findes der ikke at være ført bevis for, at expert har været forsikringsformidler eller forsikringsmedformidler af nogen af de forsikringer, som expert-butikkernes kunder har tegnet som frivillige tillægsforsikringer. Det må herved lægges til grund, at de enkelte forsikringstegninger blev formidlet af expertbutikkerne, der oppebar provision herfor, samt at denne formidling skete på grundlag af aftalen af 30. november 1995.

På denne baggrund findes expert ikke at have formidlet tegning af nogen af de af sagen omfattede forsikringer, hvorfor ingen del af den såkaldte tegningsprovision, som expert oppebar for kalenderåret 1996, kan anses for fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 10, 2. led.

Det forhold, at IBIC, der i øvrigt ifølge det oplyste var forsikringsmægler før de tidligere forsikringsaftaler indgået af expertkoncernen, måtte have været fritaget for betaling af moms, også hvad angår betalingen for administrationsydelser til forsikringsselskabet, findes ikke at have kunnet bibringe expert nogen retligt relevant forventning om at være fritaget for betaling af moms for nogen del af det honorar, der blev oppebåret for ydelser på forsikringer, som expert ikke havde formidlet tegningen af. Heller ikke expert-butikkernes eller konkurrerende forretningskæders eventuelle momsfritagelse for provision af formidling af kundernes tillægsforsikringer findes at kunne have bibragt expert en tilsvarende forventning.

Skatteministeriets påstand om frifindelse tages derfor til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

expert danmark a/s skal til Skatteministeriet i sagsomkostninger inden 14 dage betale 50.000 kr.