Dato for udgivelse
13 Dec 2004 10:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. marts 2004
SKM-nummer
SKM2004.482.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1221-0293
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
skattepligt, lempelse, løn, staten
Resumé
En dansk skatteyder, der ikke var bosiddende i Danmark, blev udsendt af den danske stat til at udføre opgaver for OSCE i Kosovo. Han ansås for skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, og var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 4
Ligningsloven § 33 A

Klagen vedrører indkomståret 2000 og drejer sig om klagerens skattepligt til Danmark af løn oppebåret fra Udenrigsministeriet vedrørende ansættelse ved OSCE Missionen i Kosovo i indkomståret 2000, samt spørgsmålet om lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1.

Landsskatterettens afgørelse

 

Indkomståret 2000

Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig til Danmark af løn oppebåret fra Udenrigsministeriet vedrørende udstationering til OSCE Missionen i Kosovo, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, og har endvidere ikke anset klageren for berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1.

Skatteankenævnets afgørelse vedrørende klagerens skattepligt stadfæstes, og klageren anses for berettiget til lempelse efter bestemmelsen i ligningslovens § 33 A, stk. 1, for så vidt angår den løn, han har oppebåret i indkomståret 2000 ved ansættelse ved OSCE Missionen i Kosovo for perioden fra den 23. juli til den 31. december 2000.

Den talmæssige opgørelse overlades til ligningsmyndigheden, jf. Landsskatterettens forretningsordens § 17, stk. 2.

 

Sagens oplysninger

Klageren er dansk statsborger. I 1968 opgav han sin fulde skattepligt til Danmark i forbindelse med fraflytning til udlandet.

I 1973 erhvervede klageren en ejendom i Danmaek. Ifølge folkeregistret har ejendommen ikke været beboet i ejertiden indtil den 15. juli 1998. På dette tidspunkt flyttede B ind sammen med sin datter. Ejendommen har ikke været udlejet. Klageren har selv brugt ejendommen som feriebolig.

Klagerens repræsentant har overfor skatteankenævnet oplyst, at klageren hovedsageligt opholder sig i England og på Cypern i sine ferier, og at han alene opholder sig i Danmark i 6-8 uger årligt.

Klageren har lejet en lejlighed på Cypern på 2-årige lejekontrakter indgået henholdsvis den 1. januar 1997, 23. december 1998 og 1. januar 2001. Klageren ejer endvidere et sommerhus på Cypern.

Klageren har pr. 3. maj 2001 fået udstedt en immigrationstilladelse på Cypern, hvilket berettiger ham til at søge om cypriotisk statsborgerskab. Tilladelsen afløser en tidligere midlertidig opholdstilladelse, som er blevet udstedt i forbindelse med klagerens permanente flytning til Cypern. Udstedelsen af en immigrationstilladelse forudsætter, at klageren har opholdt sig i gennemsnitligt 3 måneder årligt i en 3-års periode på en midlertidig opholdstilladelse.

Den 14. september 2001 har klageren fået udstedt et cypriotisk Alien Registration Certificate, der er en opholds- og arbejdstilladelse, som kun kan opnås på basis af mindst 4 års ophold på Cypern.

Klageren er ikke gift og har ingen børn, hvorfor han ikke har nogen familiemæssige relationer til Danmark.

Ved kendelse af 8. april 2002 har Landsskatteretten fundet, at klageren i indkomståret 1996 er skattepligtig til Danmark efter bestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, af honorar oppebåret fra DANIDA, idet han er dansk statsborger udsendt af den danske stat til tjeneste udenfor riget. Skattepligten består alene i den periode, klageren er udsendt af den danske stat, jf. kildeskattelovens § 6, idet klageren ikke for så vidt angår indkomståret 1996 kan anses at have taget ophold i Danmark i den i kildeskattelovens § 7, stk. 1, angivne forstand.

Klageren har siden udført bistandsarbejde forskellige steder i verden for en række forskellige organisationer og stater. I perioder fra september 1996 til januar 2001 har klageren udført arbejde for det danske udenrigsministerium.

I indkomståret 2000 har klageren været ansat i Udenrigsministeriet i 40 dage i perioden fra den 21. februar til den 31. marts 2000 som langtidsobservatør i Rusland i Udenrigsministeriets Internationale Humanitære Beredskab og 162 dage i perioden fra den 23. juli 2000 til den 23. januar 2001 som Elections Officer ved OSCE Missionen.

Ansættelsesaftalen vedrørende klagerens ansættelse som Elections Officer ved OSCE Missionen er indgået den 20. juli 2000. Af ansættelseskontrakten fremgår bl.a. følgende:

”…

Ansættelsen finder sted på følgende til opgaven aftalte vilkår:

Skattepligtigt honorar pr. måned:

DKK 31.000,00

Skattepligtigt ulempetillæg pr. måned:

DKK 11.000,00

Udgifter til flyrejse t/r Wien afholdes af Udenrigsministeriet. Transport af overvægtsbagage med max. 70 kg hver vej afholdes af Udenrigsministeriet.

Der udbetales ikke ydelser, der er skattefri efter statsskattelovens § 5 d (rejse- og befordringsgodtgørelse) eller Ligningslovens § 7 r (udetillæg m.v.)

…”

Skatteankenævnets  afgørelse

Klageren anses for fuld skattepligtig i 202 dage, svarende til hans ansættelser i Udenrigsministeriet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, hvorved hans skattepligtige indkomst opgøres til 410.910 kr. Klageren er ikke berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A for den indkomst, han har oppebåret i de 202 dage.

Det af klageren oppebårne honorar er skattepligtigt, jf. statsskattelovens § 4, idet der ikke med hjemmel i tekstanmærkning nr. 51 til finansloven kan indrømmes skattefritagelse. I stedet kan der indrømmes lempelse med hjemmel i ligningslovens § 33 A, såfremt det dokumenteres, at betingelserne for at opnå lempelsen er opfyldt.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om eksemptionslempelse efter bestemmelsen i ligningslovens § 33 A, stk. 1, for det af klageren oppebårne honorar i forbindelse med ansættelsen som Elections Officer ved OSCE Missionen i perioden 23. juli 2000 til 23. januar 2001.

Det fremgår af ansættelseskontrakten vedrørende denne periode, at der ikke udbetales ydelser, der er skattefri efter statsskattelovens § 5 D eller ligningslovens § 7 r.

Da opholdet har en varighed på mere end 6 måneder og da der ikke er blevet ydet skattefrie godtgørelser under opholdet, er klageren berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, jf. stk. 2.

Told- og Skattestyrelsens bemærkninger

Told- og Skattestyrelsen har overfor Landsskatteretten indstillet den påklagede ansættelse ændret for så vidt angår indkomståret 2000, således at klageren anses at være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for så vidt angår den løn, han har oppebåret i indkomståret 2000 vedrørende ansættelse ved OSCE Missionen i perioden fra den 23. juli 2000 til den 23. januar 2001.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det lægges ved afgørelsen til grund som ubestridt, at klageren i indkomståret 2000 ikke er skattepligtig til Danmark efter bestemmelserne i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Det fremgår af bestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, at fuld skattepligt til Danmark påhviler danske statsborgere, som ikke er skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og som er udsendt til tjeneste uden for riget af den danske stat.

De af klageren i indkomståret 2000 oppebårne honorarer fra Udenrigsministeriet vedrørende ansættelsen ved OSCE Missionen for perioden fra den 23. juli til den 23. januar 2001 er skattepligtige til Danmark efter bestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, idet klageren i denne periode af den danske stat har været udsendt til tjeneste uden for riget.

Det fremgår af bestemmelsen i ligningslovens § 33 A stk. 1, at hvis en person, der er skattepligtig efter bestemmelsen i kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, har erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst.

Det lægges ved afgørelsen til grund som ubestridt, at klageren har opholdt sig udenfor riget i perioden fra 23. juli 2000 til 23. januar 2001 uden andre afbrydelser end ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage her i riget.

Det lægges herefter til grund ved afgørelsen som ubestridt, at klageren har opfyldt de tidsmæssige betingelser i bestemmelsen i § 33 A, stk. 1, i perioden fra 23. juli 2000 til 23. januar 2001.

Klageren har optjent den omhandlede løn ved tjeneste uden for riget for den danske stat.

Det fremgår af bestemmelsen i ligningslovens § 33 A, stk. 2, at bestemmelsen om lempelse efter § 33 A, stk. 1, ikke finder anvendelse for lønindkomst ved tjeneste uden for riget for den danske stat, såfremt erhververen af lønindkomsten modtager ydelser efter ligningslovens § 7, litra r, eller § 9 A.

På baggrund af ordlyden af ansættelseskontrakten lægges det ved afgørelsen til grund, at klageren ikke har oppebåret ydelser omfattet af ligningslovens §§ 7, litra r, og 9 A, samt at lønnen ikke er fastsat i henhold til en kollektiv aftale.

Eftersom betingelserne i ligningslovens § 33 A herefter må anses at være opfyldt, er klageren berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1, for så vidt angår den løn, han har oppebåret i indkomståret 2000 vedrørende ansættelse ved OSCE Missionen i perioden fra den 23. juli 2000 til den 23. januar 2001.

Det overlades til ligningsmyndigheden at foretage den talmæssige opgørelse af klagerens skattepligtige indkomst efter bestemmelsen i ligningslovens § 33 A, stk. 1, jf. Landsskatterettens forretningsordens § 17, stk. 2.