Dato for udgivelse
13 Dec 2004 13:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. oktober 2004
SKM-nummer
SKM2004.483.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1934-0205
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Børnebidrag, forhøjet, fradrag
Resumé
Fradrag for børnebidrag blev ikke begrænset under henvisning til bidragyderens økonomiske forhold i et tilfælde, hvor der ikke var tale om krydsende bidrag.
Reference(r)
Ligningsloven § 19, stk. 1
Redaktionelle noter
Af hensyn til anonymiteten er der udtaget et afsnit under Klagerens påstand og argumenter.

Klagen skyldes at fradrag for børnebidrag alene er godkendt med beløb svarende til normalbidrag. Bidrag i misforhold til klagerens økonomiske forhold.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har godkendt fradrag for børnebidrag med 11.648 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for børnebidrag med 22.088 kr.

Sagens oplysninger

Klageren, der er politibetjent, har foretaget fradrag for bidrag til 2 børn født i 1993 og 1995 med 22.088 kr.

Klageren blev separeret fra den tidligere ægtefælle den 22. maj 2002. Klagerens tidligere ægtefælle og børnene fraflyttede den fælles adresse den 1. juni 2002.

De tidligere ægtefæller har indgået aftale om børnebidrag den 29. maj 2002. Af aftalen fremgår følgende:

" I forbindelse med separation mellem

B og A

er mellem parterne aftalt, at A betaler 1500 kr. (750 pr. barn) ekstra pr. måned i børnebidrag udover normalbidraget. Beløbet skal bland andet dække forhøjede udgifter til privatskole og fritidsaktiviteter.

Børnebidrag betales fra juni 2002 og det forhøjede beløb kan kun ændres, hvis begge parter er enige herom."

Statsamtet har den 18 december 2003 efter henvendelse fra klageren og den tidligere ægtefælle fastsat bidrag for perioden 1. juni 2002 til 1. juni 2007 til det til enhver tid gældende normalbidrag med tillæg af 750 kr. til hver af børnene.

Klagerens lønindkomst udgjorde i 2002 281.406 kr., renteindtægter udgjorde 3.716 kr., i alt 285.122 kr. Den tidligere ægtefælles lønindkomst udgjorde 43.112 kr. + SU/ dagpenge på 54.469 kr., i alt 97.581 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Der kan normalt foretages fradrag for børnebidrag med den del, der overstiger et beløb svarende til det tillæg, der er fastsat i § 4, stk. 5, i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. ligningslovens § 10, når beløbet er forfaldent og betalt.

Ankenævnet har lagt til grund, at klageren i anledning af separationen den 22. maj 2002 for perioden 1. juni 2000 - 31.12. 2002 har udredet bidrag til 2 børn, som opholder sig hos moderen. Bidragets størrelse er fastsat ved aftale mellem parterne, idet der herved er taget hensyn til forskellen i forældrenes indkomstforhold, idet moderen på tidspunktet for separationen var studerende.

Det aftalte børnebidrag kan i almindelighed fratrækkes, men fradragsretten kan begrænses i tilfælde, hvor f.eks. de forhøjede børnebidrag ydes i stedet for bidrag til ægtefællen.

Det aftalte bidrag står i misforhold til klagerens økonomiske forhold og de forhøjede børnebidrag er udtryk for en vis udligning mellem parternes indkomstforhold, hvorfor de forhøjede børnebidrag må antages at være ydet i stedet for bidrag til den tidligere ægtefælle.

Under hensyn til Justitsministeriets vejledende anvisninger for fastsættelse af børnebidrag er det ankenævnets opfattelse, at klageren i mangel af Statsamtets fastsættelse af bidrag alene kan foretage fradrag for normalbidraget til 2 børn for perioden 1. juni 2002 til 31. december 2002. Der er henset til, at klagerens bruttoindkomst for 2002 er under 320.000 kr., som er grænsen for, hvornår der normalt vil blive fastsat forhøjet børnebidrag til 2 børn.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om godkendelse af det selvangivne fradrag. Han har henvist til, at der mellem ham og den tidligere ægtefælle er indgået en aftale om, at klageren udover normalbidraget skulle betale 750 kr. ekstra pr. måned i børnebidrag til begge børn.

Statsamtet har efterfølgende fastsat bidraget i overensstemmelse med det aftalte.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Bidrag som i anledning af separation eller skilsmisse udredes af den ene ægtefælle til underhold af børn, der ikke opholder sig hos bidragyderen, fradrages i bidragyderens skattepligtige indkomst. Dette gælder, hvad enten bidraget er fastsat af en offentlig myndighed eller ved aftale mellem parterne. Dette fremgår af ligningslovens § 10, stk. 1

Det er en betingelse for fradrag for bidrag betalt i henhold til aftale, at aftalen er tilstrækkelig klar med hensyn til bidragets størrelse og løbetid, og at der er tale om løbende bidrag, idet der efter praksis alene anerkendes fradrag for engangsbidrag ved særlige begivenheder. Endelig er det en betingelse for fradrag for børnebidrag, at der foreligger fornøden dokumentation for beløbets betaling.

Det må lægges til grund, at parterne har indgået en aftale om, at klageren påtager sig en forpligtelse til at betale børnebidrag med et beløb udover normalbidraget, svarende til 750 kr. til hvert barn. Der er ikke aftalt krydsende bidrag, og klageren har betalt de aftalte bidrag i henhold til aftalen. Klageren er derfor berettiget til fradrag i overensstemmelse med det selvangivne.

Det er rettens opfattelse, at bidraget ikke åbenbart overstiger, hvad Statsamtet ville have fastsat uden sådan aftale. Klageren er berettiget til fradrag i overensstemmelse med det selvangivne.