Ved lov nr. 216 af 31. marts 2004 om pant og udlæg i andelsboliger mv. blev der i retsplejeloven indsat særlige bestemmelser om tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv. Om adgangen til retsforfølgning (udlæg og arrest) mod sådanne andele henvises til beskrivelsen i afsnit G.5.9.9.

Om Skattecentrets kompetence i forbindelse med tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv. henvises til afsnit G.6.7.12, idet det heri anførte om fast ejendom også gælder vedrørende tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv. 

AuktionsværnetingAf RPL § 539, 2. pkt., følger, at tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening mv. skal afholdes i den retskreds, hvor andelsboligen mv. er beliggende.

Gennemførelse af tvangsauktionEr udlæg foretaget i en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, kan denne ifølge RPL § 559a, stk. 1, ikke sælges ved tvangsauktion, før fogedretten efter anmodning fra udlægshaveren har forsøgt tvangssalg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

En anmodning til fogedretten om at iværksætte tvangssalg gennem andelsboligforeningen skal ifølge § 559a, stk. 2, være skriftlig og ledsaget af en udskrift af andelsboligbogen. Når fogedretten har modtaget anmodningen, indkalder den skyldneren og andelsboligforeningen til møde. På mødet vejleder fogedretten skyldneren om sagens videre forløb. I særlige tilfælde kan fogedretten på mødet meddele skyldneren en frist på indtil 4 uger til at afværge tvangsmæssigt salg af andelen. RPL § 561, stk. 1, 2. og 3. pkt., stk. 2, stk. 3, 4. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Fogedretten underretter andelsboligforeningen, skyldneren og udlægshaveren om sin beslutning om, at andelen skal forsøges solgt gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Må det på grundlag af andelsboligforeningens oplysninger antages, at der ved salg gennem foreningen ikke kan opnås en pris svarende til den højeste pris, der er tilladt efter andelsboligloven eller foreningens vedtægter, kan fogedretten ifølge § 559a, stk. 3, beslutte, at salg skal ske gennem fogedretten på tvangsauktion.

Sker salg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med stk. 1 ikke inden for den frist, der er fastsat i § 6b i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, sælges andelen efter anmodning fra udlægshaveren gennem fogedretten på tvangsauktion, jf. § 559a, stk. 4.

I de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde afholdes ifølge § 559a, stk. 5, tvangsauktionen i overensstemmelse med reglerne om tvangsauktion over fast ejendom i kapitel 51 med undtagelse af §§ 560 og 561, § 562, stk. 1, 2 og stk. 3, 3. pkt., § 566, stk. 2, 2. og 3. pkt., og stk. 3, 2. og 3. pkt., § 568, § 569, stk. 1, 1. og 4. pkt., og stk. 2, § 570, stk. 1, 1. pkt., § 580 og § 582, 1. pkt. Når særlige hensyn til skyldneren taler derfor, kan fogedretten beskikke en advokat for skyldneren. RPL § 500, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Auktionen afholdes ifølge § 559a, stk. 6, på de af justitsministeren efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren fastsatte tvangsauktionsvilkår vedrørende andelsboliger. Afgives flere bud svarende til den pris, der er den højst tilladte efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber eller andelsboligforeningens vedtægter, afgør fogedretten ved lodtrækning, hvem der skal have fortrinsstilling.

En anmodning til fogedretten om tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening, som anvendes til andet end beboelse, skal ifølge RPL § 559c være skriftlig og være ledsaget af en udskrift af andelsboligbogen. I øvrigt finder RPL § 559 a, stk. 5 og 6, tilsvarende anvendelse.