►Ifølge RPL § 509, stk. 2, der er indsat ved lov nr. 216 af 31. marts 2004 om pant og udlæg i andelsboliger m.v., som er trådt i kraft den 1. januar 2005, jf. nærmere herom i afsnit D.5.9.9, kan en andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart i et boligaktieselskab eller -anpartsselskab omfattet af kapitel III i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der er forbundet med en brugsret til en bolig, kun undtages fra udlæg i medfør af stk. 1, hvis boligen efter sin størrelse og indretning alene opfylder de sædvanlige krav til en beskeden bolig, der under hensyn til skyldneren og hans husstand med rimelighed kan stilles, og aktivet ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig.◄

Med bestemmelsen er der med hensyn til boligens karakter og realisationsværdi opstillet visse krav, der skal være opfyldt, før udlægsbeskyttelsen efter stk. 1 kan komme på tale, men derudover er der ikke indført ændringer i anvendelsen af stk. 1. Det betyder bl.a., at udlæg kan foretages, selv om kravene i stk. 2 er opfyldt, hvis skyldneren dog har rådighed over en anden bolig.

En betingelse for udlægsfritagelsen er ifølge første led i stk. 2, at boligen efter sin størrelse og indretning alene opfylder de sædvanlige krav, der må stilles til en beskeden bolig. En større eller luksuøst indrettet bolig er således - uanset dens værdi - ikke beskyttet mod udlæg. Ordet "indretning" omfatter såvel forbedringer af boligen som udstyr til den. En konkret rimelighedsbedømmelse under hensyntagen til bl.a. husstandens størrelse er afgørende for, om der er tale om en "beskeden bolig".

Ifølge andet led i stk. 2 er det endvidere en betingelse for udlægsbeskyttelsen, at det aktiv, som boligen er knyttet til, ikke repræsenterer en værdi, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en anden passende bolig, fx i form af indskud, depositum, forudbetaling eller købesum for andel, aktier mv. Værdien af aktivet fastsættes som nettoprovenuet i forbindelse med afregning af salgssum mv. Modkrav vedrørende restancer, istandsættelse mv. skal således fradrages afregningssummen. Ved vurderingen af, hvad der må anses for nødvendigt som indskud mv. i en passende alternativ bolig, skal der lægges vægt på forholdene på det lokale boligmarked. En bolig må efter bestemmelsen anses for "passende", når den efter sin størrelse og indretning opfylder de sædvanlige krav til en beskeden bolig, jf. ovenfor.

Ved henvendelse til andelsboligforeningen mv. vil der kunne indhentes nærmere oplysninger om det forventede nettoprovenu ved salg af andelslejligheden. For at kunne vurdere, om kriterierne i stk. 2 er opfyldt, kan det derfor i visse tilfælde komme på tale at udsætte fogedforretningen med henblik på indhentning af sådanne oplysninger.