Dato for offentliggørelse
15. januar 2005
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat + Straf
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for ToldSkats inddrivelse af told, moms, skatter og afgifter samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling. Samtlige gældende cirkulærer m.v. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I forhold til tidligere versioner af Inddrivelsesvejledningen er der i version 2005 - 1 sket væsentlige ændringer i afsnit:

  • A.1.4.2.3.2, hvor beskrivelsen af hæftelsen i interessentskaber er blevet præciseret.
  • C, hvori reglerne om forældelse er beskrevet.
  • D.5.2.4.4, der nu har overskriften "Andele i andelsboligforeninger mv. - RPL § 509, stk. 2". De tidligere afsnit D.5.2.4.4 og D.5.2.4.5 er flyttet til afsnittene D.5.2.4.5 og D.5.2.4.6. Ændringen skyldes, at RPL § 509 fra den 1. januar 2005 har fået indføjet et nyt stk. 2 som følge af ikrafttrædelsen af lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (pant og udlæg i andelsboliger mv.), jf. lov nr. 216 af 31. marts 2004, der er omtalt nedenfor ad D.5.2.10.
  • D.5.2.10 ("Udlæg i andelsboliger") i afsnit D.5.2 om aktiver, hvori udlæg ikke kan ske, er slettet og erstattet af afsnit D.5.9.9 ("Andele i andelsboligforeninger mv."), idet det fra den 1. januar 2005 har været muligt at foretage udlæg og arrest i andele i andelsboligforeninger mv., ligesom sådanne andele kan pantsættes. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (pant og udlæg i andelsboliger m.v.), jf. lov nr. 204 af 29. marts 2004, der ophæver udlægsforbuddet i den tidligere affattelse af § 6a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, trådte således i kraft den 1. januar 2005, jf. bekendtgørelse nr. 1147 af 26. november 2004. Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (pant og udlæg i andelsboliger mv.), jf. lov nr. 216 af 31. marts 2004, trådte ligeledes i kraft den 1. januar 2005, jf. bekendtgørelse nr. 1132 af 23. november 2004. Med den sidstnævnte lovændring er der i tinglysningsloven indsat et nyt kapitel - 6b - om tinglysning i andelsboligbogen. Pant og retsforfølgning i andele i andelsboligforeninger skal således for at opnå beskyttelse mod retsforfølgende kreditorer og godtroende aftaleerhververe tinglyses i andelsboligbogen, der føres ved Retten i Århus. Der er i retsplejeloven tillige gennemført ændringer i følgende bestemmelser: §§ 495, stk. 1, 509, stk. 2 (nyt stykke; de tidligere stk. 2 og 3 er nu stk. 3 og 4), 510, stk. 3 (nyt stykke), 518, stk. 4 (nyt stykke), 520, stk. 2, 525, stk. 4 (nyt stykke), 526, stk. 5, 538, stk. 1, 539, 2. pkt. (nyt punktum), 559a, 559b og 559c.
  • D.5.9.9, der er et nyt afsnit, jf. ovenfor ad D.5.2.10.
  • D.6.9, der er et nyt afsnit med overskriften "Tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.". De tidligere afsnit D.6.9 og D.6.10 er flyttet til afsnittene D.6.10 og D.6.11.
  • D.8.7, der er et nyt afsnit med overskriften "Forældelse af udlæg i andele i andelsboligforeninger mv.". De tidligere afsnit D.8.7 og D.8.8 er flyttet til afsnittene D.8.8 og D.8.9.
  • J.1.2.2, der er udvidet med en beskrivelse af Højesterets afgørelse af 1. december 2004 i den såkaldte "A-kasse-sag", hvor en A-kasse efter KSL § 69, stk. 1, blev anset at hæfte for A-skat, der ikke var blevet indeholdt i befordringsgodtgørelser udbetalt i 1994 til 22.642 medlemmer af A-kassen i forbindelse med disses deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser. Hæftelsen var ikke betinget af, at der hos indkomstmodtagerne var sket en omligning.

 

ISBN-nummer
978-87-7552-638-7
Pdf-udgave
2005_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2005 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.