Dokumentets dato
30 nov 2004
Dato for offentliggørelse
01 dec 2004 09:17
Cirkulærets nummer
2004-33
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
001009/04-000900
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040011009-regl

Baggrund

Højesteret har ved dom af 23. juni 2004, offentliggjort i SKM2004.297.HR anerkendt, at et holdingselskab var berettiget til at fratrække advokat- og revisorudgifter efter ligningslovens § 8 J i forbindelse med at holdingselskabet blev stiftet ved apportindskud af aktier.

 

Højesterets dom


Sagen drejede sig om, hvorvidt der var hjemmel i ligningslovens § 8 J, stk. 1 og stk. 2 til fradrag for udgifter til advokat og revisor i forbindelse med stiftelse af et holdingselskab.

 

Det er en betingelse efter ligningslovens § 8 J, at der er tale om udgifter, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed.

Selskabet blev stiftet i 1997 ved skattefri aktieombytning. Selskabets faktiske aktivitet bestod i at eje datterselskabet, eje obligationer og foretage udlån til datterselskabet. Selskabets indtægter bestod af renteindtægter fra obligationer og tilgodehavender i datterselskabet.

Højesterets begrundelse og resultat

"Ifølge aktieselskabslovens § 1, stk. 1, og anpartsselskabslovens § 1, stk. 1, skal aktie- og anpartsselskaber være erhvervsdrivende, og det er i selskabsretten anerkendt, at kravet herom er opfyldt også for så vidt angår selskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber. Udgangspunktet må på denne baggrund være, at sådanne moderselskaber også anses for erhvervsdrivende ved anvendelsen af de skatteretlige regler.

Da der hverken i ordlyden i ligningslovens § 8 J, i forarbejderne til bestemmelsen eller i oplysningerne om selskabets virksomhed holdepunkt for et modsat resultat, må etablering af selskabet herefter anset for en etablering af en erhvervsvirksomhed, således at selskabet i medfør af bestemmelsen kan fradrage udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med etablering. Dette resultat er også bedst stemmende med skattemyndighedernes anerkendelse af, at selskabet i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, har fradragsret for de løbende udgifter til revision og regnskabsassistance."

 

Hidtidig praksis

Det har tidligere været antaget i praksis, at det forhold, at et holdingselskab ejede aktier i et datterselskab, ikke i sig selv medførte, at holdingselskabets virksomhed kunne anses som erhvervsvirksomhed i relation til ligningslovens § 8 J.

 

Udgifter til advokat og revisor i forbindelse med stiftelse af holdingselskaber var derfor ikke fradragsberettiget.

 

Dommens konsekvenser

Der er nu fradragsret for udgifter til advokat og revisor i forbindelse med stiftelse af holdingselskaber, idet det lægges til grund, at et selskab, som alene besidder aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber, anses for erhvervsdrivende i henhold til ligningslovens § 8 J. De øvrige betingelser i ligningslovens § 8 J forudsættes opfyldt.

 

Selskaber, der tidligere er nægtet fradrag i en situation, som omhandlet i Højesterets dom, kan få genoptaget deres skatteansættelse i henhold til dette cirkulære.

 

Generelle regler for genoptagelse

I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomsten træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 6.

 

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke er udløbet 5 år forud for underkendelse af praksis.

 

Den underkendte praksis vedrører indkomståret 1997, og der kan dermed ske genoptagelse fra og med dette indkomstår.

 

Efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, fremsættes 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i § 34. Fristen regnes fra offentliggørelsen af dette cirkulære på ToldSkats hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne skal indgives til den skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 3.

 

Den skatteansættende myndighed bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er selskaber, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

 

Cirkulæret bortfalder den 1. juni 2005.

 

Ole Kjær

 

/Kim Lohse

Reference(r)
Ligningsloven § 8 J, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 E.A.2.1.4.2