Dato for udgivelse
25 nov 2004 14:12
SKM-nummer
SKM2004.465.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-305-00204
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, fakturakrav, udstedelsesdato
Resumé
Told- og Skattestyrelsen udtaler, at praksis som beskrevet i Momsvejledningen 2004-3 N.2.3, og hvorefter forsyningsselskaber som fakturadato kan anse den dato, hvor forbrugernes måler er aflæst, ikke kan opretholdes.
Reference(r)
Momsloven § 23, stk. 2
Momsloven § 37, stk. 2
Henvisning
Momsvejledningen 2004-4 N.2.3.
Redaktionelle noter
I 3.-sidste afsnit er faktureringstidspunktet erstattet af leveringstidspunktet.

Told- og Skattestyrelsen har besvaret en henvendelse om forsyningsselskabers fakturering af leverancer.

Følgende fremgår af Momsvejledningen 2004-4, jf. N.2.3:

"Som fakturadato vil kunne antages den dato, da forbrugernes måler er aflæst. Forsyningsselskaber mv., der til brug for betaling af leverancer lader forbrugerne selv aflæse måler, vil som fakturadato kunne anse den dato, hvor forbrugernes måler er aflæst. Dette gælder også i forbindelse med betalingsstandsning."

Ordlyden af vejledningen giver ikke et entydigt svar på i hvilke situationer aflæsningsdatoen kan anvendes som alternativ til udstedelsesdatoen, respektive, om det med vejledningens ordlyd er tilsigtet at behandle de omhandlede forsyningsselskaber forskelligt afhængig af aflæsningsformen.

Styrelsen har udtalt, at som styrelsen må opfatte praksis vil anvendelse af den alternative dato svarende til aflæsningsdatoen for forbrugernes målere i realiteten svare til, at leverandøren tilbagedaterer fakturaen til leveringstidspunktet, hvilket er i strid med reglerne om afgiftens forfald og fradragsrettens indtræden, jf. momslovens §§ 23, stk. 2, og 37, stk. 2.

Styrelsen finder på denne baggrund ikke, at praksis som beskrevet i Momsvejledningen 2004-3 N.2.3, kan opretholdes.

Momslovens § 23, stk. 1, fastsætter lovens overordnede periodiseringsregel. Bestemmelsen fastsætter, at tidspunktet for momspligtens indtræden er leveringstidspunktet. D.v.s. det tidspunkt, hvor erhververen får retten til som ejer at råde over leverancen. Hvornår råderetten er overgået, vil som oftest fremgå af parternes aftale. For ydelser vil det almindeligvis gælde, at leveringstidspunktet er lig med den dato, hvor leverancen er afsluttet.

Lovens § 23, stk. 2, indeholder den periodiseringsregel, som alt overvejende finder anvendelse. Bestemmelsen fastsætter således, at for leverancer, hvor der udstedes faktura, er leveringstidspunktet det tidspunkt, hvor fakturaen udstedes. Det er en betingelse, at fakturaen udstedes inden eller snarest efter leverancens afslutning.

Udstedelsesdatoen for fakturaen, jf. momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, pkt. 1, skal være identisk med den dato, hvor fakturaen eller afregningsbilaget udskrives. Tilbagedatering til leveringstidspunktet kan dermed ikke ske.

Praksisændringen ovenfor har virkning fra den 1. marts 2005.