Dato for udgivelse
06 Dec 2004 09:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. november 2004
SKM-nummer
SKM2004.476.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
406/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Overkurslån, kursgevinst, kommanditistanparter, lånomlægning, renteændring, realitetsgrundsætningen
Resumé

Skatteyderen, der deltog i et skattearrangement med overkurslån etableret i 1994, anset for skattepligtig af kursgevinsten pr. 1. februar 1995, jf. KGL § 5, stk. 5, 3. og 4. pkt., som affattet ved lov nr. 236 af 6. april 1995 om ændring af KGL. En "omlægning" af lånet pr. 30. januar 1995 ikke tillagt skattemæssig betydning. (Stadfæstelse af SKM2002.471.ØLR).

Reference(r)

Kursgevinstloven § 5, stk. 5, 3. og 4. pkt. (dagældende)
Lov nr. 536 af 6. april 1995

Parter

A
(advokat Tommy V. Christiansen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Torben Melchior, Per Sørensen, Jytte Scharling og Marianne Højgaard Pedersen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 14. afdeling den 30. august 2002.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har påstået frifindelse.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Parterne er for Højesteret enige om størrelsen af det omtvistede skattekrav, idet Skatteministeriet anerkender, at der ved opgørelse af den skattepligtige kursgevinst i perioden fra den 1. februar 1995 til den 3. juli 1995 skal regnes med 152 rentedage.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 135.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.