Dato for offentliggørelse
27 jan 2016 11:22
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
10 feb 2016 23:59
Kontaktperson
Niels Nyborg
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-2975754
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Skat
Emneord
Salg af egne aktier
Status
Offentliggjort
SKM-nr
SKM2016.85.SKAT: Styresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse
Resumé

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev gevinst og tab ved afståelse mv. af egne aktier gjort skattefri. Som en konsekvens af lovændringen, og den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning, er delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse blevet overflødigt.  Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår delafsnittet derfor i sin helhed.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 10
Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.B.2.1.4.13.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.B.2.3.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.D.2.4.3.1.

Høringsparter
Høringsliste SKAT.docx

1. Sammenfatning

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev gevinst og tab ved afståelse mv. af egne aktier gjort skattefri. Se aktieavancebeskatningslovens § 10.

Den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved salg af egne aktier har efter lovændringen været beskrevet i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.B.2.1.4.13. Overdragelse af egne aktier til aktionærerne samt afsnit C.B.2.3.2. Gevinst og tab ved afståelse af egne aktier.

Som en konsekvens af lovændringen, og den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning, er delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse blevet overflødigt.  

Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår delafsnittet derfor i sin helhed.

2. Baggrund og problemstilling

Et selskabs overdragelse af egne aktier til aktionærerne er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand. Afståelsen af egne aktier er skattefri for selskabet. Se aktieavancebeskatningslovens § 10 samt Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. og afsnit C.B.2.1.4.13.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. at;

"Det beløb, som aktionærerne indbetaler til selskabet i forbindelse med selskabets salg af dets beholdning af egne aktier til aktionærerne i samme forhold, hvori disse i forvejen ejer aktier, sidestilles med overkurs ved aktieemission og er derfor også skattefri.

Hvis salget sker i et andet forhold, behandles selskabets salg af de egne aktier skattemæssigt efter de gældende aktieavancebeskatningsregler. Afståelse af egne aktier er skattefri. Se ABL § 10 og C.B.2.3.2 om gevinst og tab ved afståelse af egne aktier."

Formuleringen ses første gang i Ligningsvejledningen fra 1979, afsnit SC 1.2.2. Salg af egne aktier. Gevinst og tab ved afståelse mv., af egne aktier efter mindre end 3 års ejertid skulle på daværende tidspunkt medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Ved afståelse efter en ejertid på 3 år eller mere var fortjenester skattefri.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, blev gevinst og tab ved salg af egne aktier gjort skattefri uanset ejertid. Se aktieavancebeskatningslovens § 10.

Den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved et selskabs afståelse mv. af egne aktier til aktionærerne har efter lovændringen i 2009 været beskrevet i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.B.2.1.4.13. Overdragelse af egne aktier til aktionærerne samt afsnit C.B.2.3.2. Gevinst og tab ved afståelse af egne aktier.

Som en konsekvens af lovændringen, og den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning, er delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse, blevet overflødigt.  

Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår delafsnittet derfor i sin helhed.

3. Regelgrundlaget

Aktieavancebeskatningslovens § 10

Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Aktieavancebeskatningslovens § 30

Ved afståelse forstås i denne lov salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse.

Stk. 2. Begrebet afståelse dækker i denne lov den situation, hvor gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet.

4. Praksis

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.B.2.1.4.13. Overdragelse af egne aktier til aktionærerne

(...)

Regel

Et selskabs overdragelse af egne aktier til aktionærerne er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Bemærk

Afståelse af egne aktier er skattefri for selskabet. Se ABL § 10.

Anskaffelsessummer

Selskabets vederlagsfri overdragelse af egne aktier til aktionærerne i samme forhold, som aktionærerne ejer aktier i selskabet, sidestilles med en fondsaktieudvidelse. Se Tfs 1991,467 LR. Anskaffelsessummen for disse aktier er 0 kr.

Selskabets vederlagsfri overdragelse af egne aktier til aktionærerne i et andet forhold, end aktionærerne ejer aktier i selskabet, betragtes som en udlodning. Se Tfs 1991,467 LR.

Anskaffelsessummen for disse aktier er værdien af aktierne på udlodningstidspunktet.

(...)

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.B.2.3.2. Gevinst og tab ved afståelse af egne aktier

Selskabers gevinst eller tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 10.

Det gælder også, hvis der er tale om næringsaktier. Se ABL § 17, stk. 4.

(...)

5. Rettelse

Ved offentliggørelsen af dette styresignal udgår nedenstående delafsnit Salg af egne aktier af Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse;

" (...)

Salg af egne aktier

Det beløb, som aktionærerne indbetaler til selskabet i forbindelse med selskabets salg af dets beholdning af egne aktier til aktionærerne i samme forhold, hvori disse i forvejen ejer aktier, sidestilles med overkurs ved aktieemission og er derfor også skattefri.

Hvis salget sker i et andet forhold, behandles selskabets salg af de egne aktier skattemæssigt efter de gældende aktieavancebeskatningsregler. Afståelse af egne aktier er skattefri. Se ABL § 10 og C.B.2.3.2 om gevinst og tab ved afståelse af egne aktier.

(...)"

6. Gyldighed

Den juridiske vejledning 2016-2, vil blive opdateret i overensstemmelse med styresignalets indhold. Styresignalet er herefter ophævet.