Indhold

Dette afsnit beskriver regler for den verifikation af særlige afgiftsforhold, som Energinet skal foretage periodisk.

Afsnittet indeholder:

 • Generelle bestemmelser for verifikationen

 • Verifikation af elforbrugere med timeafregnende VE-anlæg

 • Verifikation vedrørende registrerede virksomheder

 • Verifikation vedrørende elopvarmede boligenheder

 • Verifikation af elforbrugere med årsafregnende VE-anlæg

 • Verifikation af særlige afgiftsforhold indmeldt i datahubben tilbage i tid.  

Se også

Se også § 1 og §§ 5 - 10 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk med senere ændringer.

Generelle bestemmelser for verifikationen

Energinet skal verificere oplysninger om særlige afgiftsforhold i datahubben og ændringer i særlige afgiftsforhold i datahubben. Det vil sige, at verifikation foretaget af Energinet omfatter en registreret virksomheds (netvirksomheds) levering af elektricitet med nedsat afgift (reduceret elafgift).

Verifikationen skal ske ved brug af uafhængige kilder. Verifikationen indebærer dermed, at der sker en afstemning af oplysninger fra forskellige steder.

Verifikationen har til formål at danne en konkret afvigelsesliste vedrørende særlige afgiftsforhold, som kan vise eventuelle afvigelser eller forskelle mellem oplysningerne i datahubben og de modsvarende oplysningerne hos de uafhængige kilder.

Ved uafhængige kilder forstås kilder, som er uafhængige af en elhandelsvirksomhed.

Energinet skal også kunne verificere oplysninger om størrelsen af afgiftsgrundlaget mv. vedrørende særlige afgiftsforhold, som stilles til rådighed for de registrerede virksomheder i datahubben.

Energinet skal på forlangende over for Skattestyrelsen kunne fremvise dokumentation for verifikationen.

Se ELAL § 9, stk. 2.

Hvis Energinet i forbindelse med verifikationen af særlige afgiftsforhold konstaterer, at et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer ikke kan verificeres, skal Energinet straks meddele dette med angivelse af aftagenummeret og andre relevante oplysninger, fx elkundens navn og installationsadressen, til både den registrerede virksomhed og elhandelsvirksomheden som aftagenummeret vedrører.

Tidspunktet for fremkomsten af det manglende match mellem oplysningerne skal så vidt muligt også oplyses.

Meddelelsen til den registrerede virksomhed skal indeholde elhandelsvirksomhedens kontaktoplysninger.

Det er dermed Energinets opgave at videregive denne information. Informationen skal videregives, således at de relevante aktører på elmarkedet - den registrerede virksomhed og elhandelsvirksomheden - har mulighed for at kontakte hinanden, tage stilling til situationen og reagere.

Se ELAL § 9, stk. 3.

Se også

Se også nedenstående afsnit:

 • Verifikation af elforbrugere med timeafregnende VE-anlæg

 • Verifikation vedrørende registrerede virksomheder

 • Verifikation vedrørende elopvarmede boligenheder

 • Verifikation af elforbrugere med årsafregnende VE-anlæg.

Verifikation af elforbrugere med timeafregnende VE-anlæg

For oplysninger i datahubben om aftagenumre, der er undtaget fra afgift efter ELAL § 2, stk. 3 og 4 (særligt afgiftsforhold) skal Energinet for hvert aftagenummer verificere, at aftagenummeret kun vedrører forbrugere, som kan forbruge elektricitet undtaget fra elafgift nævnt i ELAL § 2, stk. 3, 1. pkt.

Det vil sige, at verifikationen vedrører forbrug af elektricitet produceret på VE-anlæg omfattet af nettoafregningsbekendtgørelsens regler om timebaseret opgørelse (Omfanget af forbruget svarer til den produktion af elektricitet fra elproduktionsanlægget efter ELAL § 2, stk. 1, litra c, der leveres til det kollektive net, og som opgjort inden for hver time ikke overstiger el-producentens forbrug af elektricitet fra det kollektive elnet i samme tidsrum).        

Til verifikationen anvendes oplysninger i registre hos Energinet og i registre hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Fra og med den 1. juli 2016 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende perioder af en varighed på 12 måneder (12-måneders verifikation).

Ved lov nr. 1049 af 12. september 2017 blev det vedtaget, at Energinet skal føre et register med oplysninger vedrørende hvert enkelt produktionsanlæg som afgiftsfritagelsen i elafgiftslovens § 2, stk. 3, fortsat finder anvendelse for.

Se ELAL § 9, stk. 8, og § 5, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Verifikation vedrørende registrerede virksomheder

For oplysninger i datahubben om aftagenumre omfattet af ELAL § 5, stk. 2 eller 3 (særligt afgiftsforhold), skal Energinet for hvert aftagenummer verificere, at elektricitet kan leveres uden elafgift til aftagenummeret, som vedrører en registreret virksomhed, jf. ELAL § 5.

Det vil sige, at verifikationen skal omfatte elektricitet, der leveres til el-producenter, der erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, og som er registreret efter ELAL § 4, og elektricitet, der leveres til forbrugsregistrerede virksomheder omfattet af ELAL § 4, stk. 3.   

Energinet skal herunder verificere, at det særlige afgiftsforhold ikke indgår ved datahubbens opgørelse af afregningsgrundlaget, før tidspunktet for registreringen af virksomheden ifølge beviset fra Skattestyrelsen for registreringen efter elafgiftsloven.

Til verifikationen anvendes oplysninger i Skattestyrelsens register over elafgiftsregistrerede virksomheder.

Fra og med den 1. juli 2016 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende måneder (månedlig verifikation).

Se ELAL § 9, stk. 10, og § 6, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Energinet skal foretage løbende verifikation af oplysninger fra datahubben til en registreret virksomhed af den samlede mængde leverede elektricitet uden afgift til registrerede virksomheder under aftagenumre omfattet af ELAL § 5, stk. 2 og 3.

Det vil sige, at verifikationen skal omfatte den samlede mængde elektricitet, der leveres til el-producenter, der erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, og som er registreret efter ELAL § 4, og elektricitet, der leveres til forbrugsregistrerede virksomheder omfattet af ELAL § 4, stk. 3.

Verifikationen skal vise, at en sum svarer til mængder elektricitet under hvert af de omfattede aftagenumre som oplyst af den registrerede virksomhed.

Se § 7 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Verifikation vedrørende elopvarmede boligenheder

For oplysninger i datahubben om aftagenumre, hvortil der kan leveres elektricitet, som afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats af elektricitet efter ELAL § 6, stk. 1, 1. pkt. (særlige afgiftsforhold), skal Energinet for hvert aftagenummer foretage verifikation af, at elektriciteten med den særlige elvarmesats kun vedrører forbrug af elektricitet eller varme i boligenheder, herunder erhvervslokaler med en installation (elmåler) fælles med boligenheden, der er opført i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig med elopvarmning som hovedvarmekilde omfattet af ELAL § 6, stk. 3.

Til verifikationen anvendes oplysninger i BBR om boligenheder, som er opført som ferielejligheder til eget brug, sommerhuse eller helårsboliger med elopvarmning som hovedvarmekilde i BBR.

Fra og med den 1. april 2017 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende perioder af en varighed på 12 måneder (12-måneders verifikation).

Se § 8, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Energinet skal foretage løbende verifikation af oplysninger fra datahubben til en registreret virksomhed om den samlede mængde elektricitet til aftagenumre, der kan få leveret elektricitet omfattet af den særlige elvarmesats efter § 6, stk. 1, 1. pkt. (særligt afgiftsforhold).

Verifikationen skal vise, at det samlede forbrug til og med 4.000 kWh årligt pr. aftagenummer svarer til det, som er oplyst for hvert aftagenummer af den registrerede virksomhed, og at en samlet mængde elektricitet vedrørende eventuelt forbrug over 4.000 kWh årligt pr. aftagenummer svarer til det, som er oplyst for hvert aftagenummer af den registrerede virksomhed.

Se § 9 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Verifikation af elforbrugere med årsafregnende VE-anlæg

For oplysninger i datahubben om aftagenumre, der er fritaget for afgift efter § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 (særligt afgiftsforhold), skal Energinet for hvert aftagenummer verificere, at elektriciteten afregnes under et aftagenummer, som kun omfatter den forbruger af elektricitet, som afgiftsfritagelsen vedrører.

Det vil sige, at verifikationen vedrører forbrug af elektricitet produceret på VE-anlæg omfattet af nettoafregningsbekendtgørelsens regler om årsbaseret opgørelse og de dagældende regler i ELAL § 2, stk. 1, litra e. § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 udgør en del af denne lovs ikrafttrædelsesbestemmelser, hvoraf det fremgår, at bestemmelserne i ELAL § 2, stk. 1, litra e, om årsbaseret opgørelse gælder for anlæg nettilsluttet senest den 19. november 2012 og for anlæg, hvor der er indgået bindende aftale om køb senest den 19. november 2012, og hvor netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget senest den 20. december 2012 og anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013. Ved lov nr. 2605 af 28. december 2021 blev § 6, stk. 6 i lov nr. 1390 af 23. december 2012 tilføjet, at det er en forudsætning for at blive omfattet af fritagelsen for årsbaseret nettoafregning, at producenten af elektricitet senest den 31. marts 2022 har indgivet en anmodning til Energistyrelsen om at afregne på årsbasis.

Til verifikationen anvendes oplysninger i registre hos Energinet og i registre hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Ved lov nr. 2605 af 28. december 2021 blev der indsat et krav i § 6, stk. 6 i lov nr. 1390 af 23. december 2012, om at Energinet skal føre et register med oplysninger vedrørende hvert enkelt produktionsanlæg, som afgiftsfritagelsen for årsbaseret nettoafregning finder anvendelse for. Registeret skal sikre, at Energinet fortsat har grundlag for til at verificere, at de pågældende anlæg lever op til betingelserne for afgiftsfritagelse.

Fra og med den 1. juli 2016 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende perioder af en varighed på 12 måneder (12-måneders verifikation).

Se ELAL § 9, stk. 8, og § 10, stk. 1 - 3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Verifikation af særlige afgiftsforhold indmeldt i datahubben tilbage i tid

Elhandelsvirksomheden kan indmelde et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for selve indmeldelsen af det særligere afgiftsforhold i datahubben.

Det er en betingelse for indmeldelse tilbage i tid, at Energinet foretager verifikation af indmeldelsen fra virkningstidspunktet og frem til tidspunktet for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Energinets verifikation skal baseres på oplysninger fra uafhængige kilder. Det vil sige for oplysninger henholdsvis fra registre i Energinet, Skattestyrelsens register over elafgiftsregistrerede virksomheder og BBR om boligenheder, som er opført som ferielejligheder til eget brug, sommerhuse eller helårsboliger med elopvarmning som hovedvarmekilde i BBR.

Ved verifikationen skal Energinet anvende de historiske oplysninger fra de uafhængige kilder vedrørende perioden fra virkningstidspunktet i datahubben og frem til tidspunktet for indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Verifikationen foretages i samme periode, hvori en umiddelbart efterfølgende verifikation skal foretages vedrørende særlige afgiftsforhold.

Se ELAL § 9, stk. 2, og § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Se også

Se også ovenstående afsnit:

 • Verifikation af elforbrugere med timeafregnende VE-anlæg

 • Verifikation vedrørende registrerede virksomheder

 • Verifikation vedrørende elopvarmede boligenheder

 • Verifikation af elforbrugere under med årsafregnende VE-anlæg.