Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for elhandelsvirksomhedernes verifikation af indmeldte særlige afgiftsforhold og verifikation af fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder mv.

Afsnittet indeholder:

  • Verifikation af indmeldte særlige afgiftsforhold og aftaler om særlige afgiftsforhold

  • Aftaler om særlige afgiftsforhold vedrørende elvarme

  • Særlige afgiftsforhold registreret i datahubben den 1. april 2016

  • Verifikation af oplysning om elafgift på fakturaer.

Se også

Se også § 2 og §§ 12 og 13 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk. med senere ændringer.

Verifikation af indmeldte særlige afgiftsforhold og aftaler om særlige afgiftsforhold

Elhandelsvirksomheden skal verificere i datahubben, at oplysninger om særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold for et aftagenummer stemmer med oplysninger, som elhandelsvirksomheden har modtaget fra elkunden, som er omfattet af aftagenummeret.

Elhandelsvirksomheden skal foretage verifikationen på grundlag af en skriftlig aftale, herunder eventuelle skriftlige tillæg til en allerede indgået aftale, om levering af elektricitet indgået mellem elhandelsvirksomheden og elkunden, hvoraf det skal fremgå, hvilket særligt afgiftsforhold der er tale om. Der er dermed tale om en anden type verifikation end den verifikation som Energinet skal foretage.

Det skal endvidere fremgå af aftalen, at elkunden er forpligtet til straks at meddele eventuelle ændringer i det særlige afgiftsforhold sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens indtræden til elhandelsvirksomheden.

Elhandelsvirksomheden skal på forlangende over for Skattestyrelsen kunne fremvise dokumentation for verifikationen.

Se ELAL § 9, stk. 5 og § 12, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Hvis elhandelsvirksomheden i forbindelse med verifikationen konstaterer, at et særligt afgiftsforhold, som er registreret i datahubben, ikke kan verificeres, skal elhandelsvirksomheden straks meddele dette med angivelse af aftagenummeret og andre relevante oplysninger til den registrerede virksomhed (netvirksomheden).

Tidspunktet for fremkomsten af det manglende match mellem oplysningerne skal så vidt muligt også oplyses. Et manglende match foreligger, når oplysningerne i datahubben ikke stemmer med de faktiske oplysninger fra elkunden til elhandelsvirksomheden.

Se ELAL § 9, stk. 6.

Aftaler om særlige afgiftsforhold vedrørende elvarme

Vedrører en aftale levering af elektricitet til boligenheder, der er opført som helårsboliger, ferielejlighed til eget brug eller sommerhuse med elopvarmning som hovedvarmekilde i BBR, skal aftalen omfatte en skriftlig erklæring, som indholdsmæssigt svarer til en udfyldt attest som den, der er vist i bilaget til bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

I stedet for denne skriftlige erklæring eller attest kan aftalen omfatte oplysninger om boligenheden i elektronisk form (digital kommunikation). De elektroniske oplysninger skal omfatte oplysning om aftagenummeret for boligen, oplysning om boligens adresse og oplysning fra kommunen, som bekræfter, at boligen er opført som helårsbolig, ferielejlighed til eget brug eller sommerhus med elopvarmning som hovedopvarmningskilde i BBR.

►Der er på BBR.dk for hver boligenhed indsat en mulighed for at få genereret et særligt dokument, der viser tidspunktet for registreringen i BBR af elektricitet som opvarmningsmiddel i boligenheden. Dette dokument kan træde i stedet for den bekræftelse fra kommunen, som fremgår i den skriftlige erklæring om, at boligenheden er boligen er registreret i BBR med elopvarmning som hovedopvarmningskilde.◄

Se § 12, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Særlige afgiftsforhold registreret i datahubben den 1. april 2016

Elhandelsvirksomheden skal ikke indmelde og verificere særlige afgiftsforhold for et aftagenummer, som en registreret virksomhed har overdraget oplysninger om til Energinet og som er registreret i datahubben den 1. april 2016.

Hvis der sker ændringer i det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret efter den 1. april 2016, skal elhandelsvirksomheden indmelde og verificere ændringen efter reglerne beskrevet i afsnittet om Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde. Se afsnit E.A.4.3.10.2.

Se ELAL § 9, stk. 4, og § 12, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Elhandelsvirksomheden skal ikke indmelde og verificere særlige afgiftsforhold for et aftagenummer som en anden elhandelsvirksomhed allerede har indmeldt i datahubben.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret, skal elhandelsvirksomheden indmelde og verificere ændringen efter reglerne beskrevet i afsnittet om Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde. Se afsnit E.A.4.3.10.2.

Se ELAL § 9, stk. 4, og § 12, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

En forudsætning for ikke at indmelde og verificere et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer er, at elhandelsvirksomheden er i besiddelse af en skriftlig aftale, herunder eventuelle skriftlige tillæg til en allerede indgået aftale, om levering af elektricitet indgået mellem elhandelsvirksomheden og kunden, hvoraf skal fremgå følgende:

1) hvilket særligt afgiftsforhold der gør sig gældende,

2) at kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i det særlige afgiftsforhold sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens indtræden til elhandelsvirksomheden, og

3) at kunden er indforstået med, at de hidtidige oplysninger i datahubben vedrørende det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret bliver stående i datahubben og kan oplyses til elhandelsvirksomheden.

Se § 12, stk. 6 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Bemærk

Aftaler og tillægsaftaler efter § 12 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer kan indgås stiltiende. Med stiltiende forstås i denne forbindelse, at en elhandelsvirksomhed udformer aftalen/tillægget til en aftale på en måde, så det klart fremgår, at tillægget gælder - med mindre elkunden reagerer overfor elhandelsvirksomheden indenfor den givne frist.

Det forudsættes, at aftalerne/tillægsaftalerne tillige er retlig bindende og i skriftlig form, herunder i en form der vil kunne fremvises for Skattestyrelsen.

Bestemmelsen nævnt i nr. 3 oven for (at kunden er indforstået med, at de hidtidige oplysninger i datahubben vedrørende det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret bliver stående i datahubben og kan oplyses til elhandelsvirksomheden), finder ikke anvendelse, når elhandelsvirksomheden ligger inde med en skriftlig erklæring fra kunden om, at de hidtidige oplysninger i datahubben vedrørende det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret skal blive stående i datahubben og kan oplyses til elhandelsvirksomheden.

Se § 12, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Elhandelsvirksomheden skal på forlangende over for Skattestyrelsen fremvise aftalen med kunden og den skriftlige erklæring, som er nævnt ovenfor.

Se § 12, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Verifikation af oplysning om elafgift på fakturaer  

Fakturering til momsregistrerede virksomheder

Elhandelsvirksomheden skal for dens beholdning af aftagenumre i datahubben løbende verificere, at fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder sker efter reglerne fastsat i ELAL § 7, stk. 3, 3. og 4. pkt., jf. dog 5. pkt.

Kravet om verifikation gælder for fakturaer, der indeholder oplysning om CVR- eller SE-nummer for momsregistreringen.

Se § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Fakturering af elafgift for elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog

Elhandelsvirksomheden skal for dens beholdning af aftagenumre i datahubben løbende verificere, at fakturering af elafgift for elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog til personbefordring sker efter reglerne fastsat i ELAL § 7, stk. 3, 3. og 4. pkt., jf. dog 5. pkt.

Kravet om verifikation gælder for fakturaer, der indeholder oplysning om CVR- eller SE-nummer for forbrugeren af kørestrøm.

Se § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.7.10 om Elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift - under overskriften Betingelser for elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift.