Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår biogas er omfattet af afgiftspligten efter CO2-afgiftsloven (metanafgift).

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftspligtig anvendelse.
  • Anvendelse af biogas, hvor der ikke skal betales metanafgift.
  • Biogas, som anvendes til produktion af biogas.
  • Blandinger af naturgas og biogas.

Afgiftspligtig anvendelse

Der skal betales afgift efter CO2-afgiftsloven (metanafgift) af biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.

Der skal derimod ikke betales CO2-afgift af biogas. Der skal hverken betales CO2-afgift eller metanafgift af forgasningsgas fremstillet på basis af biomasse.

Se CO2AL § 1, stk. 2 og § 2, stk. 1, nr. 16.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.11.1 om definitionen af biogas.

Anvendelse af biogas, hvor der ikke skal betales metanafgift

Der skal ikke betales metanafgift af biogas, der anvendes som brændstof til følgende formål:

  • Brændstof i gasturbineanlæg
  • Motorbrændstof i ikke-stationære stempelmotoranlæg, fx i motorkøretøjer og ikke stationære motorredskaber
  • Brændstof/brændsel i kedelanlæg (varmeproduktionsanlæg)
  • Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stempelmotoranlæg på 1.000 kW og derunder.

Se også

Skattestyrelsen har i en meddelelse SKM2015.635.SKAT nærmere angivet retningslinjer for, hvorledes den maksimalt indfyrede effekt kan dokumenteres. Se afsnit E.A.7.11.4.1 om dokumentation af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler på gasmotorer og kedler.

Biogas, som anvendes til produktion af biogas

Biogas, der medgår direkte til produktion af biogas er fritaget for metanafgift. Fritagelsen gælder kun for biogas, som er produceret på virksomhedens område.

Se CO2AL § 7, stk. 2.

Det er en betingelse, at der ikke sker udtag af varme til rumvarme, salg mv., medmindre der er tale om overskudsvarme, samt at alle processer enten frembringer biogas mv. eller forbedrer kommende processer, som fremstiller biogas mv.

Fx omfatter fritagelsen ikke en situation, hvor fremstillingen af biogas sker hos virksomhed A, biogassen anvendes hos virksomhed B til varmefremstilling, og varmen efterfølgende anvendes i produktionen af biogas hos virksomhed A.

Fx anses egen biogas til fremstilling af varme, hvor varmen anvendes til opvarmning af en rådnetank til fremstilling af biogas, for at være anvendt til fremstilling af et tilsvarende energiprodukt, og er derfor fritaget for afgift. Tilsvarende anses biogas til hygiejnisering for at være fritaget, når hygiejniseringen efterfølgende fremmer fremstilling af biogas mv. i rådnetanken.

Brug af biogas mv. til formål, der ligger uden for selve produktionsprocessen, er ikke omfattet af fritagelsen. Fx biogas mv., der er anvendt til fremstilling af varmt vand til rengøring, er ikke omfattet af fritagelsen.

Blandinger af naturgas og biogas

Der skal betales metanafgift af biogas, der blandes med naturgas, når blandingen anvendes eller skal anvendes til drift af stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Dette indebærer blandt andet, at kraftvarmeværker, der anvender både naturgas og biogas som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg, skal betale metanafgift af forbruget af både naturgas og af forbruget af biogas. Se CO2AL § 2, stk. 3.