Indhold

Dette afsnit handler om ekstraordinær ansættelsesændring, når en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, som anerkendes af Skatteforvaltningen og som har betydning for den danske beskatning. Reglen i SFL § 27, stk. 1, nr. 4, har betydning både for ændringer på Skatteforvaltningens initiativ og for genoptagelse efter anmodning fra en borger.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens overordnede anvendelsesområde
  • Særligt om "dobbelt ikke beskatning"
  • Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer

Reglens overordnede anvendelsesområde

Ændring af en dansk skatteansættelse kan foretages, hvis ændringen er en direkte følge af, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for den danske beskatning. Det er en betingelse for anvendelsen af SFL § 27, stk. 1, nr. 4, at Skatteforvaltningen har anerkendt den udenlandske skattemyndigheds afgørelse.

Reglen sikrer, at en borger i dobbeltbeskatningssituationer kan få ændret skatteansættelsen efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, uden at det er nødvendigt at gennemføre en tidskrævende gensidig aftaleprocedure alene med det formål at skabe grundlag for fristgennembrud. Se om Mutual Agreement Procedure (MAP) C.F.8.2.2.25.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL § 27, stk. 1, er det en betingelse at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, er overholdt, og det afledte krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL § 34 a, stk. 4. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter.

Se også

Se også afsnit

Særligt om "dobbelt ikke beskatning"

Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der medfører "dobbelt ikke beskatning", kan Skatteforvaltningen foretage ansættelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat at beskatningen har hjemmel i dansk ret. Se SFL § 27, stk. 1, nr. 4.

Eksempel

Skatteforvaltningen kan ændre ansættelsen for et dansk selskab, som er sambeskattet med et datterselskab i USA og har fået credit for datterselskabets betalte skatter i USA, hvis de amerikanske skatter senere tilbagebetales som følge af amerikanske carry back regler.

Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer

SFL § 27, stk. 1, nr. 4 medfører, at en skattepligtig til Danmark uafhængigt af den ordinære ansættelsesfrist kan få nedsat sin danske ansættelse som følge af en udenlandsk skattemyndigheds TP-regulering vedrørende en kontrolleret transaktion. Nedsættelse er dog betinget af, at Skatteforvaltningen er enig med den udenlandske skattemyndighed i, at forhøjelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Bestemmelsen i SFL § 27, stk. 1, nr. 4, kan ligeledes anvendes, hvis en udenlandsk skattemyndighed har foretaget en nedsættelse, således at en kontrolleret transaktion reguleres til armslængde vilkår. Her kan Skatteforvaltningen også efter udløbet af fristen i SFL § 26, stk. 5, foretage en tilsvarende TP-forhøjelse i Danmark, forudsat at Skatteforvaltningen er enig med den udenlandske skattemyndighed.