Dato for offentliggørelse
06 jan 2016 11:02
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
20 jan 2016 23:59
Kontaktperson
Lene Sloth
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-3134044
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Skat
Emneord
Forskerskatteordning, godkendelse, frist, Det Frie Forskningsråd
Status
Offentliggjort
SKM-nr
SKM2016.31.SKAT: Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd - styresignal
Resumé

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende fristen for godkendelse som forsker efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 4. Med virkning fra 1. januar 2016 accepterer SKAT, at medarbejderen tiltræder stillingen, inden godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd foreligger, hvis der indgives ansøgning om godkendelse som forsker senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. Styresignalet angiver endvidere betingelserne for genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2011, såfremt en skatteyder er blevet nægtet adgang til at anvende forskerskatteordningen med den begrundelse, at godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd har foreligget for sent.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 07/12/2010, som ændret ved Lov nr. 792 af 28/06/2013.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.F.6.3.1.

Høringsparter
Høringsliste SKAT.docx

1. Sammenfatning

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende fristen for godkendelse som forsker efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 4.

Landsskatteretten udtalte i 2013 i nogle ikke offentliggjorte afgørelser, at det på baggrund af oplysningerne i en række sager måtte lægges til grund, at SKAT i perioden 2007-2011 havde haft en praksis, som var mere lempelig end de regler, der fremgår af cirkulære nr. 130 af 28. juni 2000. Dette førte til, at godkendelsen som forsker også i de påklagede sager vedrørende indkomståret 2011 skulle anses for rettidig.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Underkendt praksis

SKAT har tidligere i en række tilfælde godkendt, at forskerskatteordningen kunne finde anvendelse, selv om godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd ikke forelå ved ansættelsens påbegyndelse. SKAT besluttede i starten af 2012 at rette op på den lempelige administration af reglen ved at meddele afslag på anvendelse af forskerskatteordningen i tilfælde, hvor fristen for godkendelse som forsker var væsentligt overskredet.

Kildeskatteloven § 48 E, stk. 4:

"Personer, hvis kvalifikationer som forskere ved påbegyndelsen af ansættelsesforholdet er godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller Det Frie Forskningsråd, jf. lov om forskningsrådgivning m.v., og som skal udføre forskningsarbejde, er ikke omfattet af vederlagskravet i stk. 3, nr. 3."

Cirkulære nr. 130 af 28. juni 2000, punkt. 5.1:

"Kravet om, at den pågældendes kvalifikationer som forsker skal være godkendt ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, anses for opfyldt, hvis godkendelsen foreligger inden for det tidsrum efter ansættelsesforholdets påbegyndelse, der sædvanligvis medgår til forskningsinstitutionernes eller forskningsrådenes godkendelsesprocedure."

Den juridiske vejledning 2015-2 afsnit C.F.6.3.1:

"Godkendelse som forsker skal foreligge ved ansættelsens begyndelse. Se KSL § 48 E, stk. 4. Det accepteres dog, at medarbejderen tiltræder stillingen, inden godkendelsen foreligger, hvis godkendelsen modtages inden for en frist efter ansættelsesforholdets begyndelse, der svarer til den tid, det normalt tager at få behandlet en ansøgning om godkendelse som forsker".

3. Baggrunden for ændring af praksis

Landsskatteretten konstaterede i 3 ikke-offentliggjorte afgørelser af den 3. oktober 2013 vedrørende indkomståret 2011, at SKAT i perioden 2007-2011 havde godkendt ansøgninger om anvendelse af forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E-F, selv om der i nogle tilfælde var tale om, at der var gået op til flere måneder mellem påbegyndelsen af forskerens ansættelse og arbejdsgiverens indgivelse af ansøgning om godkendelse som forsker til Det Frie Forskningsråd. I de fleste af de undersøgte tilfælde var der tale om et tidsrum på nogle få uger op til et par måneder. Retten fandt det godtgjort, at der herved var etableret en praksis på området, som var mere lempelig end de regler, der fremgår af cirkulæret om forskerskatteordningen, og at skatteyderne kunne støtte ret på denne praksis.

4. Ny praksis

På baggrund af den hidtidige praksis og de nævnte afgørelser fra Landsskatteretten udsendes dette styresignal med henblik på at sikre en ensartet regelanvendelse vedrørende fastlæggelsen af den frist, der gælder for, hvornår godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd skal foreligge.

Ifølge kildeskattelovens § 48 E, stk. 4, skal godkendelsen foreligge "ved påbegyndelsen af ansættelsesforholdet". Dette tidspunkt er i cirkulæret om forskerskatteordningen og i Den juridiske vejledning udskudt svarende til den tid, det normalt tager at få behandlet en ansøgning om godkendelse som forsker ved Det Frie Forskningsråd.

SKAT antager, at det er i overensstemmelse med lovbestemmelsen, at der tillades en periode af kortere varighed mellem påbegyndelsen af ansættelsesforholdet og forskningsrådets afgivelse af godkendelsen.

SKAT finder det rimeligt, at forskeren - der typisk flytter hertil fra udlandet - og dennes arbejdsgiver får mulighed for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen til Det Frie Forskningsråd efter forskerens tiltrædelse af stillingen.

SKAT finder endvidere, at den gældende praksis - som den fremgår af Den juridiske vejledning - er for upræcis, idet der ikke er fastlagt nogen frist for sagsbehandlingstiden i Det Frie Forskningsråd.

Det er derfor ikke rimeligt i forhold til skatteyderne og deres arbejdsgivere, at SKATs godkendelse er afhængig af, hvor lang den konkrete sagsbehandlingstid er i forhold til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Det Frie Forskningsråd.

Den juridiske vejledning 2016-1 afsnit C.F.6.3.1 vil med virkning fra 1. januar 2016 beskrive praksis i relation til kildeskattelovens § 48 E, stk. 4 således:

Frist for godkendelse som forsker

Godkendelse som forsker skal foreligge ved ansættelsens begyndelse. Se KSL § 48 E, stk. 4.

Det accepteres dog, at medarbejderen tiltræder stillingen, inden godkendelsen foreligger, hvis der indgives ansøgning om godkendelse som forsker til Det Frie Forskningsråd senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse.

5. Genoptagelse

Landsskatteretten fastslog i de nævnte afgørelser af 3. oktober 2013, at SKAT i perioden 2007-2011 havde etableret en praksis for godkendelse af ansøgninger om anvendelse af forskerskatteordningen, som var mere lempelig end de regler, der følger af punkt 5.1. i cirkulære nr. 130 af 28. juni 2000, og at dette medførte, at klagernes godkendelse som forsker skulle anses for rettidig.

Konkret var der i de 3 sager tale om, at godkendelserne forelå henholdsvis 4 måneder og 5 dage, 3 måneder og 12 dage og 4 måneder og 9 dage efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. Ansættelsesforholdene var påbegyndt i 2011, og SKAT havde givet afslag på anvendelse af forskerskatteordningen i 2012.

Der vil derfor kunne ske genoptagelse af skatteansættelserne i de tilfælde, der svarer til forholdene i landsskatteretssagerne. Det vil sige, hvor en forsker er blevet nægtet adgang til at anvende forskerskatteordningen med den begrundelse, at fristen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 4, ikke er overholdt.

Da Landsskatterettens afgørelser omhandler sager, hvor der er forløbet op til 4 måneder og 9 dage mellem ansættelsesforholdets begyndelse og forskningsrådets godkendelse af ansøgningen som forsker, anses denne periode for at være grænsen for, hvilke skatteansættelser, der kan genoptages.

5.1. Frister for genoptagelse

5.1.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

5.1.2 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der ske ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2011.

5.2 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside.

5.3. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til Bruttoskat, Pionér Allé 1, 6270 Tønder eller via mailadressen 48E-postkasse@skat.dk.

Der skal vedlægges en udfyldt blanket 01.012, der findes på www.skat.dk - Blanketter -01.012. Der skal vedlægges en kopi af den underskrevne ansættelseskontrakt og godkendelsen fra Det Frie Forskningsråd.

6. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2016-1, afsnit C.F.6.3.1. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning, 2016-1 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 5.2. er styresignalet ophævet.