Dato for udgivelse
15 Nov 2004 10:01
SKM-nummer
SKM2004.446.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-317-00306
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag, social sikring, arbejde i udlandet
Resumé
Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om, hvorvidt en lønmodtager, der er fuldt skattepligtig til Danmark og arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver i et ikke-konventionsland er omfattet af de nye regler i arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 468 af 9.juni 2004. Det er styrelsens opfattelse, at disse personer ikke er bidragspligtige efter arbejdsmarkedsfondsloven.
Reference(r)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 7, stk. 1, litra a
Henvisning
Vejledning om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2004-4 C.6

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om, hvorvidt en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark og arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver i et land, der ikke er omfattet af EF-forordning 1408/71 eller af en bilateral aftale (et ikke-konventionsland), er omfattet af bidragspligten i de nye regler i arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 468 af 9. juni 2004. Ved denne lov ændredes arbejdsmarkedsfondsloven, således at en række lønmodtagere og honorarmodtagere, der ikke tidligere var omfattet af bidragspligten med virkning fra 1. juli 2004 skal betale AM-bidrag.

Ændringen omfatter bla. lønmodtagere med indkomst optjent ved arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, såfremt de pågældende er fuldt skattepligtige og socialt sikret i Danmark. Det fremgår af lovbestemmelsen, at bidragspligten efter § 7, stk. 1, litra a, bla. omfatter: ”...personer, der har lønindkomst mv. fra beskæftigelse udført i udlandet for en arbejdsgiver i udlandet, forudsat at de pågældende er omfattet af social sikringslovgivning i Danmark, jf. stk. 3 eller 4, og at de pågældende er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1”

For så vidt angår spørgsmålet om hvilket lands sociale lovgivning, der finder anvendelse, kan dette afgøres efter EF-forordning 1408/71 eller en social konvention indgået mellem Danmark og arbejds-/opholdslandet. Såfremt en person har lønindkomst fra en udenlandsk arbejdsgiver i et ikke-konventionsland, kan det ikke på tilsvarende måde afgøres, om den pågældende er underlagt dansk social sikringslovgivning.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1063 af 03/11 2004 om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag, § 24, stk. 3, at en lønmodtager, der arbejder i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver skal dokumentere, at han ikke er omfattet af dansk social sikringslovgivning, såfremt han ønsker at opnå fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag. Efter bekendtgørelsen skal det dokumenteres, at den pågældende i medfør af EF-forordning 1408/71 eller sociale konventioner ikke er omfattet af social sikringslovgivning i Danmark.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at de personer, som er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som arbejder i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, uden at Danmark har indgået en social konvention med arbejds-/opholdslandet, ikke er omfattet af bidragspligten i arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a.