Dato for udgivelse
15 nov 2004 10:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. november 2004
SKM-nummer
SKM2004.451.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0437
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kurstab, fradrag, tabsbegrænsning
Resumé
Der var ikke hjemmel til at begrænse et selskabs kurstab, der var opgjort efter lagerprincippet, med modtaget skattefrit udbytte.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 6, nr. 6 (dagældende)

Sagen drejer sig om banks fradrag for kurstab på aktier i B A/S.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Told- og Skattestyrelsen har begrænset fradrag for kurstab på aktierne i B A/S med modtaget skattefrit udbytte, 1.943.422 kr., jf. aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6

Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med 1.943.422 kr.

Sagens oplysninger

Banken anvender lagerprincippet ved opgørelsen af tab og gevinst ved de aktier, der er omfattet af selskabets beholdning af næringsaktier.

Banken ejede i 1998 bl.a. 40 % af aktiekapitalen i B A/S, hvis eneste aktiv er aktier i det børsnoterede selskab C A/S. I forbindelse med ansættelsen af selskabets indkomst for 1998 er der opnået enighed mellem selskabet og Told- og Skattestyrelsen om at regulere ansættelsen vedrørende værdien af disse aktier, således at ansættelsen nedsættes med 74.273.122 kr., idet selskabet havde selvangivet værdien af aktierne pr. 31.12.1998 med 157.553.720 kr., og der er nu opnået enighed om at værdien pr. 31.12.1998 bør sættes til 83.280.598 kr.

Banken modtog udbytte fra B A/S med 1.943.422 kr. i 1998, hvilket var skattefrit efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, da selskabet ejede mere end 25 % af aktiekapitalen.

Told- og Skattestyrelsens afgørelse

Told- og Skattestyrelsen er af den opfattelse, at der skal ske en regulering af det fradragsberettigede kurstab opgjort efter lagerprincippet med det skattefri udbytte efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6. Ved opgørelse af kursreguleringer af aktier efter lagerprincippet skal der således hvert år ses på det samlede tab på aktierne sammenholdt med de samlede skattefri udbytter på aktierne. Såfremt der er fratrukket kurstab akkumuleret fra anskaffelse til et givet år, og der samtidig er modtaget udbytter, som er skattefrie efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, skal kurstabet nedsættes med udbyttet. Såfremt der efterfølgende konstateres en akkumuleret kursgevinst, skal eventuelle kurstabsbegrænsninger med skattefri udbytte tilbageføres.

Der er hjemmel til løbende fradragsbegrænsning af kurstab med modtaget skattefri udbytter i aktieavancebeskatningslovens dagældende § 6, stk. 6, uanset at denne bestemmelse positivt nævner ”afståelse”. Såfremt fradragsbegrænsningen alene skulle foretages ved afståelsen af aktien, er der ikke grund til i lovgivningen at have indført aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 3.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at kurstabet på aktierne i B A/S ikke skal begrænses med det modtagne udbytte.

Det er til støtte herfor gjort gældende, at der ikke er hjemmel til løbende at begrænse kurstab på de omhandlede aktier, opgjort efter lagerprincippet. Der kan alene ske tabsbegrænsning på realisationstidspunktet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, der forudsætter afståelse af aktierne i forbindelse med tabsbegrænsning.

Repræsentanten har videre bl.a. anført, at man ikke er uenig i, at der logisk bør ske begrænsning af kurstabet opgjort efter lagerprincippet, men lovmæssigt synes der ikke at være grundlag for reguleringen. En sådan må i stedet afvente det faktiske salg af aktierne. På dette tidspunkt sker der så reduktion af det konstaterede tab med maksimalt det akkumulerede skattefrie udbytte.

Aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 3 (nugældende stk. 5) er indsat for at sikre det lovmæssige grundlag for modregning af skattefrit udbytte, idet aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6, efter sit eget indhold ikke omfatter næringsaktier. Det bemærkes samtidig, at bestemmelsen i § 3, stk. 5, ikke særskilt tager stilling til modregningen i forhold til lagerprincippet, men alene henviser til, at tabsbegrænsningsreglen finder anvendelse. Jf. L 140 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., som blev vedtaget den 4.6.1981, fremgår af § 3, stk. 3, at tabsbegrænsningsreglen i § 5, stk. 5, skal finde tilsvarende anvendelse. Aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 2, hjemler ret til at  fratrække urealiseret tab på beholdningen af aktier, hvilket indebærer, at der er tale om en nettoopgørelse, hvorimod tabsbegrænsningsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 5, stk. 5, forudsætter tabsopgørelse ved realisation.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Aktieavancebeskatningslovens dagældende § 6, stk. 6, 1. pkt. har følgende ordlyd:

”For selskaber m.v. kan tab ved afståelse af aktier kun fradrages i det omfang, tabet overstiger udbytter af de pågældende aktier, som selskabet m.v. har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 13, stk. 3, samt fondsbeskatningslovens § 10.”

Af aktieavancebeskatningslovens § 3 fremgår det bl.a., at fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, som er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst, samt at den skattepligtige kan vælge at anvende lagerprincippet, og at bestemmelsen i § 6, stk. 6 – 8 finder tilsvarende anvendelse.

Efter ordlyden af § 6, stk. 6, skal der ske begrænsning af tabet ved afståelse af aktier, og der kan derfor ikke anses at være tilstrækkelig hjemmel i bestemmelsen til at antage, at den også finder anvendelse ved opgørelse af tab eller gevinst på aktier efter lagerprincippet, når der ikke er sket en egentlig afståelse af de aktier, som har givet skattefrit udbytte efter reglerne i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 13, stk. 3, samt fondsbeskatningslovens § 10. Ansættelsen nedsættes derfor med 1.943.422.