Dato for udgivelse
15 nov 2004 10:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. november 2004
SKM-nummer
SKM2004.448.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1814-0172
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Straksfradrag, beregningsgrundlag, tilbygning, stald
Resumé
Væsentlige tilbygninger til eksisterende svinestalde anerkendtes som tilbygninger, der gav adgang til straksfradrag, idet tilbygningerne ikke kunne fungere som selvstændige nye bygninger. Beregningsgrundlagene for straksfradrag for 2002 udgjorde afskrivningsgrundlagene ultimo 2001 for de staldbygninger, der blev tilbygget.
Reference(r)
Afskrivningsloven § 18, stk. 2
Henvisning
LV 2004-4 E.C.4.4.4.1

Klagen vedrører opgørelsen af beregningsgrundlagene for straksfradrag for udgifterne afholdt til opførelse af tilbygninger til eksisterende svinestalde.

Landsskatterettens afgørelse

Beregningsgrundlagene for de i 2002 opførte tilbygninger i form af henholdsvis "polteafdeling 2002/poltetræning 2002" og "løbeafdeling 2002/drægtighedsafdeling 2002" udgør afskrivningsgrundlagene ultimo 2001 for henholdsvis den "eksisterende polteafdeling" og den "eksisterende løbeafdeling".

Sagens oplysninger

Herom fremgår af skattemyndighedens sagsfremstilling følgende:

"2. Sagens faktiske forhold

Aktiviteterne er produktion og salg af smågrise. Selskabet ejer produktionsbygninger opført på lejet grund.

Selskabet fratrækker straksfradrag med 664.563 kr. vedrørende bygninger. Tilgang bygninger er på i alt 9.730.285 kr.

Straksfradrag er beregnet således:

Afskrivningsgrundlag primo

13.622.924 kr.

 

5 % heraf =

681.146 kr.

-vedligeholdelse af bygninger

16.583 kr.

Straksfradrag

664.563 kr.

Tilgangen på 9.730.285 kr. er ikke nærmere specificeret. Selskabets revisor oplyser i brev af 3/12 2003, at det ikke er muligt at specificere den samlede anskaffelsessum på løbeafdeling, drægtighedsafdeling polteafdeling og poltetræning, da der er tale om tilbygning til et samlet produktionsanlæg til en samlet aftalt byggesum.

Selskabet har på en bygningstegning markeret, hvilke bygninger, der er forbedret/udvidet.

Det drejer sig om følgende bygninger:

Eksisterende løbeafdeling er udvidet med ny løbeafdeling og drægtighedsafdeling. Areal før udvidelsen var 880 m2, areal efter udvidelse 2.064 m2. Bygningens areal er således forøget med 1.184 m2.

Den nye bygning er opført i forlængelse af den eksisterende bygning og udgør samlet en bygning for sig.

Eksisterende polteafdeling er udvidet med en ny polteafdeling og poltetræning. Areal før udvidelsen var 344 m2, areal efter udvidelsen er på 1.196 m2. Bygningens areal er således forøget med 852 m2.

Den nye bygning er opført i forlængelse af den eksisterende bygning og udgør samlet en bygning for sig.

Der er opført ny gyllebeholder med en kapacitet på 3.100 m3. Selskabets revisor oplyser, at udgifter vedrørende gyllebeholder udgør ca. 285.000 kr. Der er i forvejen 2 gyllebeholdere på ejendommen.

På ejendommen er der yderligere 2 bygninger, nemlig 1 foderlade og drægtighedsafdeling i én bygning og 1 fareafdeling i én bygning.

Alle bygninger er forbundet med hinanden via mellemgange.

Revisor oplyser, at de foretagne tilbygninger ikke kan fungere selvstændigt, da der er tale om udvidelse af eksisterende staldafsnit og processen skal ses i sammenhæng.

Ifølge ledelsens beretning er sohold før udvidelsen på 1.050 årssøer. Efter udvidelsen er soholdet på 2.000 årssøer. Den årlige produktion af smågrise forøges som følge heraf fra 28.000 stk. til 52.000 stk."

Skattemyndighedens afgørelse

Straksfradraget er er godkendt med 285.000 kr. mod selvangivet 664.563 kr. Efter de foreliggende oplysninger vedrører det godkendte straksfradrag alene en gyllebeholder.

Klagerens påstand og argumenter

I klagen er anført følgende:

"Forhøjelsen vedrører ej godkendt straksfradrag på tilbygning til staldanlæg i 2002.

I 2002 er der foretaget tilbygning til en eksisterende poltestald, som er forlænget i begge ender.

Endvidere er den eksisterende løbeafdeling forlænget med tilbygning af løbeafdeling og drægtighedsafdeling i 2002.

Endelig er anlægget udvidet med ny gyllebeholder i 2002.

De foretagne tilbygninger fremgår af vedlagte kopi af tegning af 06.01.2002 samt billedmateriale.

Der er tale om direkte tilbygninger til eksisterende bygninger, som ikke kun er forbundne ved mellemgang, gennemført i nøjagtig samme dimensioner, som de eksisterende bygninger og med direkte adgang mellem eksisterende og tilbyggede dele af bygningen i modsætning til sagen SKM2002.589.LSR /TfS 2002.1044.

Vi vedlægger kopi af vor påklage af agterskrivelsen.

På denne baggrund påstås det selvangivne straksfradrag godkendt.

Subsidiært påstås godkendt straksfradrag beregnet således:

Gyllebeholdninger, 100 %

285.000 kr.

Straksfradrag beregnet som 5 % af afskrivningsgrundlaget for de 2 bygninger, som der bygges til i 2002, skønnet til 5 % af 1/3 af 13.622.924 kr. = 227.000 kr.

227.000 kr.

I alt

512.000 kr."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge afskrivningslovens § 18, stk. 2, 3. pkt., kan udgifter til tilbygning kun behandles som ombygnings- og forbedringsudgifter, når tilbygningen udgør en naturlig del af en eksisterende bygning.

Ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for straksfradrag skal der efter ændringerne i afskrivningsloven i 1998 tages hensyn til eksistensen af de såkaldte "afskrivningsbroer".

Efter det forelagte tegnings- og fotomateriale er det rettens opfattelse, at ejendommens driftsbygninger ultimo 2001 bestod af 4 selvstændige staldbygninger, der er indbyrdes forbundne med "afskrivningsbroer". Beregningsgrundlagene for straksfradrag kan derfor som udgangspunkt kun opgøres som omfattende afskrivningsgrundlaget for hver enkelt af de selvstændige bygninger, hvor der er sket tilbygninger.

Hvis en tilbygning er meget væsentlig og den kan fungere selvstændigt, anses den i afskrivningslovens forstand ikke som en tilbygning eller ombygning, men må behandles som en selvstændig ny bygning, jf. bemærkningerne til afskrivningslovens § 18, stk. 2, 3. pkt. i L 102 fremsat den 2. juni 1998.

Retten kan i det foreliggende tilfælde tiltræde repræsentantens subsidiære synspunkt, hvorefter beregningsgrundlagene udgør afskrivningsgrundlagene ultimo 2001 for de staldbygninger, der tilbygges. Der er derved lagt vægt på, at tilbygningerne sammen med de eksisterende bygninger i henhold til det fremlagte tegnings- og billedmateriale efter tilbygningernes færdiggørelse udgør samlede bygningsmasser, der hver for sig udvendig og indvendig fremtræder som selvstændige sammenhængende bygninger.

Selvom tilbygningerne isoleret set arealmæssigt må anses for væsentlige tilbygninger har retten imidlertid i det foreliggende tilfælde lagt vægt på, at tilbygningerne ikke fungerer selvstændigt men som en udvidelse af de eksisterende tilbyggede bygninger.

Beregningsgrundlagene vil under disse forudsætninger være at opgøre af den stedlige skattemyndighed, der, således som ansættelsen er foretaget, ikke ses at have taget konkret stilling hertil tidligere.

Endelig bemærkes, at retten ikke har taget stilling til straksafskrivningsgrundlaget for den i 2002 opførte gyllebeholder.