Dato for udgivelse
15 Nov 2004 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. oktober 2004
SKM-nummer
SKM2004.454.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-1661-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Mindretalsaktionær, fødselsdagsarrangement, repræsentation, reklame
Resumé

Et revisionsaktieselskab afholdt udgifter til et fødselsdagsarrangement for en ansat revisor, der ejede 24,57% af aktierne i revisionsaktieselskabet. Revisionsaktieselskabet fratrak udgifterne som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Skattemyndighederne havde anset de omstridte udgifter som fradragsberettiget løn til revisoren.

Landsretten udtalte, at anledningen til receptionens afholdelse var en privat begivenhed. Arrangementet blev afholdt på en restaurant og ikke i virksomhedens lokaler. Der var sendt indbydelser ud, og venner og forretningsforbindelser var inviteret gennem en annonce i Avisen. Der deltog 112 personer, herunder 13 fra firmaet, fem familiemedlemmer og to venner, og der blev serveret et traktement til en pris af kr. 49.274,-. Om revisionsfirmaets forretningsmæssige interesse i receptionens afholdelse var det af vidnerne alene forklaret, at der blev givet en orientering om virksomheden, og at man ønskede, at gæsterne skulle lære hinanden og firmaets ansatte nærmer at kende.

Videre udtalte landsretten, at selv om det kan være forretningsmæssigt velbegrundet at holde en reception for at pleje sine forretningsforbindelser og ved samme lejlighed reklamere for sin virksomhed, havde revisionsaktieselskabet under de nævnte omstændigheder, herunder annoncens udformning, ikke godtgjort, at formålet med afholdelsen af receptionen ikke først og fremmest var at fejre fødselsdagen. På den baggrund fandt landsretten derfor ikke, at der var tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 4, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, a).

Annonceudgiften til Avisen vedrørte udelukkende den annonce, hvori der blev inviteret til reception i anledning af fødselsdagen. Denne udgift var derfor heller ikke fradragsberettiget, hverken efter ligningslovens § 8, stk. 1 (reklameudgifter) eller § 8, stk. 4.

Det forhold, at revisoren var mindretalsaktionær kunne på den anførte baggrund ikke føre til et andet resultat.

Reference(r)

Ligningsloven § 8, stk. 4
Ligningsloven § 8, stk. 4, jf. statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 14.3.4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004 - 4 E.B.3.7.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004 - 4 E.B.3.7.6
Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.6.1

Parter

Revisionsfirmaet H1 A/S
(advokat Troels Lind Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Inger Nørgaard, Eva Staal og Lis Frost

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Revisionsfirmaet H1 A/S, for indkomståret 2000 kan fradrage udgifter til en reception i anledning af grundlæggerens fødselsdag som en repræsentationsudgift og annonceudgifter som en reklameudgift.

Landsskatteretten har den 10. april 2003 afsagt følgende kendelse herom:

"...

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Skattepligtig indkomst

Ikke godkendt fradrag for 25 % af udgiften til fødselsdagsreception

17.960 kr.

                                                                                                            

Udgiften anset for et fradragsberettiget løntillæg til A

- 54.916 kr.

                             

Nedsættelse af selskabets indkomst

37.956 kr.

Sagen har været forhandlet telefonisk, og der har været afholdt retsmøde.

Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet H2 ApS ejer 24,57 % af stemmerne i Revisionsfirmaet H1 A/S, svarende til 172.000 kr. A er hovedanpartshaver i anpartsselskabet og direktør i aktieselskabet.

Selskabets omsætning udgjorde i det påklagede indkomstår 6.175.559 kr., og resultatet før skat androg 111.844 kr.

A fyldte år den 15. januar 2000, og i den anledning afholdt selskabet en reception på G1. Der var en gæstebog, som 112 personer har skrevet i. Heraf var 13 fra firmaet, 5 var familie, 2 var venner, der ikke kunne komme til As private arrangement, 32 var klienter, 20 var potentielle klienter, 21 kom fra advokat- og bankbranchen, 10 repræsenterede forskellige samarbejder og 9 var uidentificerede.

Selskabet har afholdt udgift på 49.274 kr. vedrørende receptionen, og beløbet er fratrukket med 25 % i selskabets indkomstopgørelse som en repræsentationsudgift i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4. Derudover har selskabet foretaget fradrag for en annonceudgift på 5.642 kr. i anledning af fødselsdagen.

Der blev udsendt invitationer til receptionen (ca. 300 stk.), og der blev annonceret i Avisen. Annoncen havde følgende ordlyd:

"RECEPTION
Invitation til ... fødselsdag
I anledning af statsautoriseret revisor
As
fødselsdag
vil det glæde os at fejre dagen ved en reception
med venner og forretningsforbindelser
på G1, fredag den 14.1.2000 fra 13-17

Med venlig hilsen

REVISIONSFIRMAET H1 A/S
statsautoriseret revisionsselskab."

Regningen fra G1 er specificeret således:

150 x 220.00

Køkken (menu)

33.000

68 x 22.00

Kaffe

1.496

15 x 210.00

1/1 Saint Mayol

3.150

42 x 210.00

1/1 Saint Mayol

8.820

26 x 19.00

Vand

494

89 x 26.00

Fadøl

  2.314

14.1.2000

Kontant

49.274

Revisor MK fra selskabet har oplyst, at beslutningen om receptionens afholdelse blev truffet af aktionærerne, men at dette ikke blev gjort på en generalforsamling (selskabets aktionærer er tillige bestyrelsesmedlemmer i selskabet).

Af aktionæroverenskomsten fremgår der ikke oplysninger om særlig beslutning i anledning af de i sagen foreliggende udgifter.

Det er oplyst, at A selv har afholdt udgifter til en middag for 14 personer på Restaurant ... for i alt 6.368 kr., den 15. januar 2000.

Myndighederne har ikke godkendt fradrag for udgifter til fødselsdagsreceptionen, som selvangivet af selskabet, og har derfor forhøjet selskabets indkomst med 17.960 kr. Hele udgiften på 54.916 kr. er anset for yderligere løn til A, og der er derfor godkendt fradrag i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a med 54.916 kr.

Myndighederne har begrundet afgørelsen med, at udgifterne afholdt i forbindelse med As fødselsdag ikke kan anses for værende omfattet af repræsentationsbegrebet. Endvidere er der ikke påvist en tilstrækkelig forretningsmæssig anledning til receptions afholdelse, idet receptionen blev afholdt i forbindelse med en privat mærkedag, jf. den annoncerede tekst, hvoraf det fremgår, at det er As fødselsdag, der fejres. Endelig har myndighederne ved afgørelsen lagt vægt på, at der har været deltagelse af private venner.

At A ikke ejer majoriteten af aktierne (gennem H2 ApS) finder myndighederne ikke at være afgørende for at anse udgifterne for erhvervsmæssige, idet A er direktør i selskabet og således tegner selskabet udadtil.

Myndighederne har ved afgørelsen henvist til følgende afgørelser: TfS 1994.42, TfS 1996.16, TfS 1997.772, TfS 1997.773 og TfS 1998.217.

Selskabets repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for 25 % af udgiften til receptionen i overensstemmelse med det selvangivne.

Til støtte for denne påstand har repræsentanten anført, at bestyrelsen i selskabet besluttede at anvende fødselsdagen positivt i markedsføringen bl.a ved at samle forretningsforbindelser, kunder, potentielle kunder, advokater, repræsentanter fra penge- og kreditinstitutioner samt øvrige rådgivere og ad denne vej fortsætte eller etablere en positiv dialog med dem og dem imellem. Selskabet ønskede endvidere at præsentere den udvidede medarbejderstab og gøre de to seneste tilkomne partnere endnu mere kendte samt informere om, hvilken service og hvilke opgaver selskabet kan tilbyde.

Repræsentanten har endvidere anført, at omkostningen er afholdt ud fra rent forretningsmæssige forhold og alene for at profilere selskabet på et konkurrencepræget marked. Størrelsen af udgifter er begrænset, når der henses til hvad der ville kunne købes af spalteplads i dagspressen eller enkeltvise bespisninger på restaurant for et tilsvarende beløb.

Repræsentanten har oplyst, at selskabet var indbyder til receptionen, hvis afholdelse blev besluttet af bestyrelsen, der består af fire aktionærer. A deltog ikke i beslutningen. Der deltog kun enkelte private gæster, og A holdt en privat fest på selve fødselsdagen. Indbydelserne blev sendt ud til eksisterende forretningsforbindelser og en række potentielle klienter, pengeinstitutter og advokater m.fl., der var uden forudgående tilknytning til selskabet.

Endelig er det anført, at myndighederne, til trods for formålet, har henført beløbet som lønaccessorium til beskatning hos A uden at have påvist, at praksis er, at mindretalsaktionærer beskattes i sådanne tilfælde. Repræsentanten har til de afgørelser, som er anført i myndighedernes afgørelse, anført, at afgørelserne ikke vedrører mindretalsaktionærer eller direktører og derfor ikke er sammenlignelige med nærværende sag.

Landsskatteretten skal udtale

Fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 4, forudsætter, at udgifterne er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgifter til blandede sammenkomster af privat karakter kan normalt ikke fradrages. Således må udgifter i forbindelse med private mærkedage som udgangspunkt anses for ikke fradragsberettigede private udgifter, uanset at der har deltaget et mindre eller større antal forretningsforbindelser, jf. pkt. 14.3.4 i cirkulære til ligningsloven, nr. 72 af 17. april 1996.

Landsskatteretten finder, at receptionen er afholdt i anledning af As fødselsdag, uden at der tillige har været en egentlig forretningsmæssig anledning til receptionen. Der er herved bl.a. henset til annoncens ordlyd, at receptionen ikke er afholdt i tilknytning til selskabets forretningslokaler samt at det ikke er dokumenteret, at der udelukkende har deltaget forretningsforbindelser i receptionen. Retten finder derfor, at udgifterne forbundet med receptionen ikke har haft den for fradrag fornødne direkte og entydige tilknytning til indkomsterhvervelsen. Beløbet kan derimod anses for yderligere løn til hovedaktionæren, hvorfor der godkendes lønfradrag i selskabet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det forhold, at A ikke er hovedaktionær findes ikke, at kunne føre til et andet resultat.

Den påklagede ansættelse stadfæstes således.

..."

Under sagen, der er anlagt den 9. juli 2003, har sagsøgeren, Revisionsfirmaet H1 A/S (i det følgende Revisionsfirmaet), nedlagt følgende påstande:

Principalt

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at udgiften på kr. 49.274 i anledning af den af sagsøger afholdte reception den 14. januar 2000 er fradragsberettiget som repræsentationsudgift i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4,og at den i anledning af samme reception afholdte annonceudgift på kr. 5.642 er fuldt fradragsberettiget som reklameudgift i henhold til ligningslovens § 8, stk. 1.

Subsidiært

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at den samlede udgift på kr. 54.916 til afholdelse af og annoncering for den af Revisionsfirmaet afholdte reception den 14.1.2000 er fradragsberettiget som en repræsentationsudgift i henhold til ligningsloven § 8, stk. 4.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Forklaringer

A har forklaret, at han er direktør og partner i Revisionsfirmaet. Han blev uddannet revisor i 1966, hvorefter han startede eget revisionsfirma. Virksomheden voksede støt og roligt, og i midten af 1980'erne var der fem partnere. På det tidspunkt besluttede han sig for at udtræde af virksomheden og starte et nyt firma, HX. Dette firma blev i 1995 omdannet til det sagsøgende selskab. Der var da tre partnere og 12-14 medarbejdere i virksomheden. I januar 2000 blev han .. år, og de to partnere JR og SB foreslog, at man benyttede lejligheden til at præsentere firmaet ved at holde en reception. Han ville ikke selv have taget initiativ til at fejre sin fødselsdag ved den form for arrangement, da han er et "privat" menneske, der primært kommer sammen med familien og kun har få venner. I receptionen deltog hovedsageligt forretningsforbindelser, samarbejdsparter og klienter. Arrangementet blev holdt på G1, fordi der i virksomheden kun er enkeltmandskontorer, og på G1 var der bedre mulighed for, at alle kunne cirkulere og tale med hinanden. Hans kone og deres to sønner med ægtefæller var til stede, men den ene søn kom dog først ved 16-tiden, efter at han havde været på arbejde. Han skulle sørge for, at vidnet kom hjem. En af hans gamle venner, PH, deltog med ægtefælle, fordi de ikke kunne deltage i den private fest. Gæsterne kom ved 13.30-tiden. Der blev budt velkommen af JR, der fortalte, at Revisionsfirmaet håbede, at de tilstedeværende ville benytte receptionen til at lære de andre gæster at kende, og nogle af gæsterne fortalte, hvordan det var at være klient i firmaet. Receptionen blev afholdt dagen før hans fødselsdag. På selve dagen holdt han en privat fest med deltagelse af den nærmeste familie. Han var ikke med til at formulere avisannoncen. Det stod hans medarbejder igennem 30 år, MK, for. Han husker ikke anledningen til, at der i 1998/99 blev afholdt en reception til en udgift på 19.941 kr. Det er muligt, at anledningen var en rund fødselsdag. Når en ledende medarbejder runder de 50, bliver det fejret i virksomheden.

SB har forklaret, at han er bestyrelsesmedlem i Revisionsfirmaet, som han i eftersommeren 1999 blev partner i. Sammen med JR tog han initiativ til afholdelse af receptionen den 14. januar 2000. As .. års dag nærmede sig, og vidnet og JR var enige om, at det ville være god reklame for firmaet at holde en reception i den anledning. Revisionsfirmaet er et mindre eller mellemstort firma, der har behov for at gøre sig kendt blandt andet i bank- og advokatkredse i .... A er en kendt person i det ... forretningsliv, og hans fødselsdag var derfor en lejlighed til at få udbygget dialogen med forretningsforbindelserne. Receptionen startede omkring kl. 13. Partnere og medarbejdere mødte lidt tidligere, og efterhånden indfandt gæsterne sig. De cirkulerede blandt hinanden, og partnerne forsøgte at få talt med så mange som muligt. På et tidspunkt blev der holdt en tale af JR, der fortalte lidt om firmaet og dets udvikling, og om hvad det stod for. Avisannoncen var han ikke med til at formulere. Det gjorde MK. Anvendelsen af udtrykket "venner" blev ikke drøftet forud for annonceringen.

Receptionen i 1998/99 blev afholdt i forbindelse med, at firmaet flyttede til nye lokaler. Desuden var vidnet blevet ansat i firmaet i 1998 og skulle præsenteres for selskabets klienter. Han indtrådte som partner i 1999. Endelig fyldte JR .. år. Denne reception blev holdt i firmaets lokaler.

Procedure

Revisionsfirmaet har til støtte for sine påstande gjort gældende, at udgiften til afholdelse af receptionen den 14. januar 2000 har haft en sådan direkte og entydig tilknytning til indkomsterhvervelsen, at udgiften kan fradrages som driftsomkostning, jf. herved lov om indkomstskat til staten § 6, stk. 1, litra a. Til støtte for den principale påstand har Revisionsfirmaet nærmere anført, at receptionen havde karakter af opmærksomhed og kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. As fødselsdag var anledningen, men formålet var at markedsføre virksomheden over for forretningsforbindelser og kunder. Deltagerne var langt overvejende forretningsforbindelser, og arrangementet blev ikke afholdt, fordi A ønskede at fejre sin fødselsdag. Der henvises i den forbindelse til As forklaring. Receptionen blev ikke afholdt på hans initiativ, han var ikke med til at træffe beslutningen, og han var kun ejer af 24,57 % af selskabet. I arrangementet deltog der ud over forretningsforbindelser blot to venner og fem familiemedlemmer, hvoraf de to kom ret sent. Som følge heraf er de afholdte udgifter fradragsberettigede efter henholdsvis ligningslovens § 8, stk. 4, og § 8, stk. 1. Såfremt den samlede udgift ikke accepteres som fradragsberettiget, må i hvert fald annonceudgiften accepteres som fradragsberettiget som en reklameudgift efter ligningslovens § 8, stk. 1.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at receptionsudgifterne er afholdt i anledning af As fødselsdag. Revisionsfirmaet har ikke har godtgjort, at udgifterne på trods heraf har haft en sådan karakter, at de er fradragsberettigede repræsentationsudgifter. Skatteministeriet har nærmere anført, at festligholdelse af en fødselsdag i sig selv er af privat karakter, at arrangementet ikke blev afholdt i revisionsfirmaets lokaler, at der blev inviteret og også deltog personer uden forretningsmæssig tilknytning til virksomheden, og at der ikke er påvist nogen konkret forretningsmæssig begrundelse for afholdelse af receptionen og udgifterne hertil. Det er uden betydning for bedømmelsen af sagen, at A kun var ejer af knap 25 % af virksomheden. Han har spillet en væsentlig rolle i firmaet i mange år, og selv om han :ikke har taget initiativ til afholdelse af receptionen, har han som medejer medansvar for beslutningen. Desuden har han accepteret, at receptionen blev afholdt. Over for den subsidiære påstand har Skatteministeriet gjort gældende, at reklameudgiften er afholdt i anledning af receptionen. Når udgiften til selve receptionen ikke kan anerkendes som en repræsentationsudgift, kan annonceudgiften hertil heller ikke anerkendes som fradragsberettiget i medfør af enten ligningslovens § 8, stk. 4 eller § 8, stk. 1.

Landsrettens begrundelse og resultat

A har startet revisionsvirksomheden, og selskabet bærer hans navn.

Anledningen til receptionens afholdelse var den private begivenhed As fødselsdag. Arrangementet blev afholdt på en restaurant og ikke i virksomhedens lokaler. Der var sendt indbydelser ud, og venner og forretningsforbindelser var inviteret gennem en annonce. Der deltog 112 personer, herunder 13 fra firmaet, 5 familiemedlemmer og 2 venner, og der blev serveret et traktement til en pris af 49.274 kr. Om det sagsøgende revisionsfirmas forretningsmæssige interesse i receptionens afholdelse er det af vidnerne alene forklaret, at der blev givet en orientering om virksomheden, og at man ønskede, at gæsterne skulle lære hinanden og firmaets ansatte nærmere at kende.

Selv om det kan være forretningsmæssigt velbegrundet at holde en reception for at pleje sine forretningsforbindelser og ved samme lejlighed reklamere for sin virksomhed, har sagsøgeren under de nævnte omstændigheder, herunder annoncens udforming, ikke godtgjort, at formålet med afholdelsen af receptionen den 14. januar 2000 ikke først og fremmest var at fejre grundlæggerens fødselsdag. På denne baggrund er udgiften på 49.274 kr. derfor ikke en udgift, der er fradragsberettiget som repræsentationsudgift efter ligningslovens § 8, stk. 4, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Annonceudgiften på 5.642 kr. vedrører udelukkende den annonce, hvori der blev inviteret til reception i anledning af As fødselsdag. Udgiften er derfor hverken fradragsberettiget efter ligningslovens § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 4.

Da det forhold, at A er mindretalsaktionær, ikke i sig selv på den ovenfor anførte baggrund kan føre til et andet resultat, tager landsretten herefter Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, Revisionsfirmaet H1 A/S, skal betale 6.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.