Dato for udgivelse
01 okt 2015 14:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 sep 2015 07:48
SKM-nummer
SKM2015.633.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-1341-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst
Emneord
Bankindsætninger, kasinogevinster, hvidvask, indtægtsforhold, privatforbrug, selvangivelsespligt
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt en række beløb, som i årene 2005-2008 var tilgået skatteyderens konti, og hvoraf flere var overført fra udlandet, med rette var henregnet til den skattepligtige indkomst. Skatteyderen gjorde bl.a. gældende, at de omtvistede indsætninger vedrørte gevinster fra kasinospil, private lån og beløb, som tilkom andre end skatteyderen.

Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde tilstrækkeligt dokumenteret, at beløbene ikke tilkom ham, eller at der var tale om skattefri beløb.

Skatteyderen havde heller ikke løftet sin bevisbyrde ved de afgivne vidneforklaringer for landsretten, selvom de stemte overens med skatteyderens forklaring. Landsretten lagde navnlig vægt på, at forklaringerne ikke var understøttet af objektive beviser. I øvrigt var der for så vidt angår overførslerne fra udlandet tale om en usædvanlig fremgangsmåde.

Landsretten fandt endvidere med henvisning til de af byretten anførte grunde, om at skatteyderen i hvert fald havde handlet groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet indsættelserne på sin konto, at SKATs krav ikke var forældet for nogen af indkomstårene, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 A.A.8.2.3.7

Redaktionelle noter

Tidligere instans SKM2014.526.BR.

Appelliste

Parter

A
(advokat Kasper Bech Pilgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Anne Bräuner Sørensen)

Afsagt af landsretsdommerne

Norman E. Cleaver, Birgitte Grønborg Juul og Nanna Bille (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 8. april 2014 (BS 37A-4030/2013) er anket af A med påstand om, at hans skatteansættelse for indkomståret:

2005   

nedsættes med 2.358.258 kr.

2006

nedsættes med 3.296.200 kr.

2007

nedsættes med    680.000 kr.

2008

nedsættes med    274.300 kr.

A har subsidiært nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten yderligere fremlagt en artikel fra DR Nyheder om danske butikkers salg af luksusvarer til kinesere i København samt en udskrift fra G10's hjemmeside vedrørende datoer for afholdelse af pelsauktioner.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af A og forklaring af vidnerne OF, MH og YS.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han havde konti i US dollars og euro, fordi han så selv kunne bestemme, hvornår de overførte beløb skulle veksles og derved opnå en bedre kurs. MH og andre asiatiske forbindelser anmodede ham om at oprette disse konti. Han brugte ikke kontiene til andet end overførslerne fra Hong Kong. Han ville gerne ind i en anden branche end restaurationsbranchen, der begyndte at gå dårligt. Der kom på det tidspunkt mange asiatiske gæster, som arbejdede i pelsbranchen. Han havde kendt disse gæster gennem 20 år og kunne se, at de alle var meget velhavende. I 2004-2005 begyndte han at tænke, at han selv ville lære branchen at kende, og han hjalp sine asiatiske forbindelser med at købe mink og med at tale med avlerne. Han kunne hjælpe, fordi han har boet i Danmark i 35 år og derfor forstår det danske sprog og kulturen. Han fik aldrig betaling for sine vennetjenester, da asiatere hjælper hinanden ud fra en forventning om, at en tjeneste vil blive gengældt på et senere tidspunkt. Det er korrekt, at der flere steder er difference mellem de indsatte og de hævede beløb på de forskellige konti. Dette skyldtes, at der ofte opstod forskellige mellemregninger, når han betalte for de forskellige gæster. Han kunne eksempelvis betale for gæsterne, når de var på kasino. Der blev ikke skrevet noget ned vedrørende mellemregningerne, men de opgjorde det mundtligt ind i mellem, hvilket var tilstrækkeligt, da asiater som sagt stoler på hinanden. Hvad angår gevinsterne fra kasinospillet, ved han ikke, hvor meget han vandt i forhold til, hvor meget han tabte, da han ikke førte regnskab. Set ud fra, hvor meget han kom på kasinoet, må han dog have vundet meget, da han spiller mere, jo mere han vinder. Dette skyldes, at han tror på, at held kommer i stimer. På en heldig dag kunne han vinde 50.000 kr. Han har altid 30-50.000 kr. på lommen.

OF har forklaret blandt andet, at han handler med pelse. Han er godt kendt med G11, hvor han årligt indkøber pelse for 20-30 mio. US dollars. Han har kendt A, siden han besøgte dennes restaurant for første gang i 1995. A begyndte at komme med til pelsauktionerne i 2008-2009. Det er korrekt, at asiater ofte køber dyre luksusvarer som ure, mærkevaretøj og rav, når de besøger Danmark, da prisen på grund af den asiatiske beskatning er lavere end i Asien. Desuden har man sikkerhed for, at varerne er ægte. Han er i Danmark ca. 5 gange om året. Han kender MH fra pelsvarebranchen. Foreholdt de i sagen fremlagte kontoudtog kan han bekræfte, at MH den 20. april 2005 overførte 60.976,52 US dollars på hans vegne til A. Vidnet modtog efterfølgende pengene igen. Han kan ligeledes bekræfte, at MH samme dag også overførte 177.997,32 euro til A på hans vegne, og at han efterfølgende fik pengene igen. Endelig kan han bekræfte, at en person ved navn KL den 17. februar 2006 overførte 199.996,83 US dollars på hans vegne til A, og at han efterfølgende fik pengene, selv om han ikke kan huske det præcise beløb. Han har underskrevet erklæring af 7. februar 2013 og kan bekræfte indholdet af erklæringen.

Overførslerne blev foretaget, fordi udførslen af valuta er strengt reguleret i Asien. Da det endvidere tidligere ikke var muligt at bruge kreditkort i udlandet, skulle han bruge kontanter til mad og underholdning, når han var i Danmark. Pengene kunne også blive brugt på gaver. Eksempelvis havde han på et tidspunkt brug for at købe et ur til sin søn, der skulle giftes. Der kunne i overførslerne også være penge til andre bekendte, som han hjalp. Han mener ikke, at overførslerne angår store beløb. Det er korrekt, at A videreoverførte nogle af pengene til vidnets søn. Han overførte pengene til A og ikke direkte til sin søn, fordi sønnen opholder sig i England og ikke så tit kommer til Danmark. Vidnet kom ofte til Danmark og kender A godt. A fik ikke penge for sin bistand, da det var en vennetjeneste. A havde til gengæld fordel af, at vidnet tog sine asiatiske forbindelser med til A's restaurant. Han ved ikke, hvor mange penge A normalt har på sig, men når de er på kasino, har han normalt 20.000-30.000 kr. med, som han låner ud af. Han kan også have mere, hvis det aftales på forhånd. A går dagligt på kasino, når vidnet er i Danmark i forbindelse med pelsauktionerne. Han har ikke regnet på, om de beløb, der blev overført til A, præcist stemte med de beløb, han fik retur. Han var ikke så nøjeregnende. Hvis han f.eks. manglede at få 20.000 kr., kunne de aftale, at beløbet blev afregnet næste gang. På kasino brugte de nødigt US dollars, da vekselkursen var ringe. Indbetalingerne på henholdsvis 60.976,52 US dollars og 177.997,32 euro i april 2005 var tilbagebetaling af et lån på 2 mio. RNB fra en forretningsforbindelse i Hong Kong. Når beløbet blev overført i to forskellige valutaer, skyldes det sandsynligvis, at det var de midler, som forretningsforbindelsen tilfældigvis havde. Vidnet interesserede sig ikke for, hvilken valuta pengene blev tilbagebetalt i.

MH har forklaret blandt andet, at han er canadisk statsborger og arbejder som broker i pelsbranchen i Hong Kong. Han er i Danmark ca. 6 gange om året i forbindelse med pelsauktioner. Vidnet har kendt A siden 1990'erne, og de er venner. A begyndte i 2005-2006 eller måske lidt senere også at komme på auktionerne. De asiater, der besøger Danmark i forbindelse med pelsauktionerne, køber i vidt omfang luksusvarer her. I 2005 var der restriktioner på udførsel af valuta fra Asien. En borger kunne maksimalt udtage 20.000 RNB. Han kan bekræfte den til sagen fremlagte erklæring af 4. maj 2012. Som det fremgår af erklæringen overførte han beløbene på henholdsvis 60.976,53 US dollars og 177.997,32 euro på vegne af OF til A. OF, som var hans kunde, bad ham overføre pengene til A. Vidnet spurgte ikke nærmere ind til baggrunden for overførslen, da han ofte har hjulpet OF med at få penge ud af landet. Det er korrekt, at A ofte har kontantbeløb på 50.000-100.000 kr. på sig, og at han låner ud af pengene. Vidnet har ofte set A på kasino.

YS har forklaret blandt andet, at han importerer pelse og rødvin i den asiatiske by ...7. Han er derfor ofte i Danmark. Han lærte A at kende i 1997. A begyndte at komme på pelsauktionerne omkring 2007-2008. Det er helt almindeligt, at asiater køber dyre luksusting i forbindelse med pelsauktionerne, hvor der eksempelvis også kan være standere med ure til priser fra 10.000 kr. til 100.000 kr. Da der er restriktioner på valutaudførsel fra Asien, må kontanter udføres i lommen eller i kufferten, eller der kan overføres beløb fra Hong Kong. Når asiater køber luksusvarer i udlandet, må de efterfølgende smugles ind i Asien. Han kan bekræfte, at han har skrevet under på erklæringen af 5. maj 2013, som er fremlagt i sagen. Der var tale om penge, som skulle overføres til vidnets søn og nevø i henholdsvis England og Finland. Vidnet forstod sig ikke på bankerne i England og Finland, og det var derfor nemmest at aflevere pengene til A's firma i Hong Kong. Det er korrekt, at A ofte har store kontantbeløb på sig.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed, idet der dog er enighed om, at det tilkommer appellanten at godtgøre, at beløbene indsat på hans konti i perioden 2005 til 2008 ikke tilkom ham eller i øvrigt er uvedkommende for ansættelsen af hans indkomstskat i samme periode.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at A anses for skattepligtig af beløbene på henholdsvis 2.358.258 kr., 3.296.199 kr., 680.000 kr. og 274.300 kr., der i årene 2005-2008 blev indsat på hans konti.

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig forklaringerne, ses det tilstrækkeligt dokumenteret, at indsættelserne på hans konti ikke tilkom ham, eller at der var tale om skattefri beløb erhvervet ved blandt andet kasinospil. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at forklaringerne ikke er understøttet af objektive beviser, og for så vidt angår overførslerne fra udlandet at der er tale om en usædvanlig fremgangsmåde henset til beløbenes størrelse.

Landsretten tiltræder endvidere, at kravet af de af byretten anførte grunde ikke kan anses for forældet, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Landsretten stadfæster derfor dommen.

A skal efter sagens værdi, omfang og udfald betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 150.000 kr. Beløbet vedrører dækning af Skatteministeriets udgifter til advokatbistand og er inkl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 150.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.