Dato for udgivelse
18 sep 2015 10:20
SKM-nummer
SKM2015.607.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-0101265
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Forældelse
Emneord
Restancer, forældelse, taksering
Resumé

I forbindelse med forældelsesprojektet i inddrivelsen er der stillet gentagne spørgsmål omkring beregning af forældelsesfristerne for skattekrav. Dette styresignal redegør for hvornår forældelsesfristen beregnes, bl.a. når en restskat opstår som følge af en taksering.

Hjemmel
  • Kildeskatteloven
  • Forældelsesloven
Reference(r)
  • Kildeskatteloven §§ 61 og 58
  • Forældelsesloven § 3
Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit A.A.9.6.

Efter forældelseslovens § 2, stk. 1, regnes forældelsesfristerne fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Er der indrømmet skyldneren lovbestemte løbedage, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen dog først fra betalingsfristens udløb, jf. forældelseslovens § 2, stk. 2.

Forældelsesfristen for restskatter løber fra de betalingstidspunkter, der fremgår af opkrævningsreglerne i KSL § 61.

Udskrivning af årsopgørelse senest den 1. oktober i året efter indkomståret

Er udskrivningsdatoen for den skattepligtiges årsopgørelse senest den 1. oktober i året efter indkomståret, forfalder den del af restskatten, der ikke indregnes, efter KSL. § 61, stk. 4, til betaling i 3 rater i hver af månederne august, september og oktober i året efter indkomståret med sidste rettidig betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden.

Forældelsesfristen for de 3 rater vil derfor løbe fra den 20/8, 20/9 og 20/10 i året efter indkomståret. (før indkomståret 2013 : den 20/9, 20/10 og 20/11).

Udskrives årsopgørelsen først den 1. august i året efter indkomståret eller senere, forfalder raterne dog først til betaling den 1. i hver af de nærmest følgende 3 måneder med sidste rettidige betalingsfrist den 20. i forfaldsmåneden.

Udskrivning af årsopgørelse senere end 1. oktober i året efter indkomståret.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen ifølge skattekontrollovens § 5, stk. 3, foretages skønsmæssigt, dvs. ved "taksering".

Selvangivelsesfristen er 1. juli i året efter indkomstårets udløb, når der er tale om en udvidet selvangivelse. Udgangspunktet er derfor, at takseringer først finder sted efter 1. oktober, når SKAT har konstateret, at borgeren ikke har opfyldt sin pligt til at selvangive, og at opkrævningen herefter sker i medfør af KSL § 61, stk. 5.

Det fremgår af KSL § 61, stk. 5:

"Er udskrivningsdatoen for den skattepligtiges årsopgørelse senere end den 1. oktober i året efter indkomståret, forfalder den del af restskatten med eventuelle skyldige renter efter KSL § 63, stk. 1, der ikke overstiger et grundbeløb på 18.300 kr. (2010-niveau) med tillæg af et til denne del af restskatten svarende tillæg efter stk. 2 og renter efter KSL § 62 A, stk. 1, 3. pkt., til betaling i det følgende år på samme tidspunkter og med samme betalingsfrister som B-skat, jf. § 58."

Det fremgår af KSL § 58:

"B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag forfalder til betaling i 10 rater den 1. i hver af månederne januar, februar, marts, april, maj, juli, august, september, oktober og november med sidste rettidige betalingsdag for den skattepligtige den 20. i forfaldsmåneden."

Bemærk: Der forfalder ikke en rate til betaling i juni og december.

Når årsopgørelsen er udskrevet senere end 1. oktober i året efter indkomstårets udløb, sker der ikke indregning i forskudsskatten. Den del, der rummes i grundbeløbet på 18.300 kr., forfalder i 10 rater med de betalingstidspunkter, der gælder for B-skat, jf. § 58. Det medfører, at forfaldstidspunktet udskydes til 20/1, 20/2 etc. i år 2 efter indkomståret, jf. § 61, stk. 5, 1. pkt., jf. § 58.

Beløb ud over grundbeløbet forfalder i 3 rater i de nærmeste 3 måneder efter udskrivelsen af årsopgørelsen, jf. KSL § 61, stk. 6.

Bemærk:

Forældelsesfristen på den enkelte rate vil løbe fra forfaldstidspunktet.

Eksempler:

  • Udskrives årsopgørelsen med en takseret restskat i december, fremkommer herved 3 "store" rater (20/1, 20/2 og 20/3), der ud over (3/10 af) grundbeløbet består af beløb ud over de 18.300 kr., og 7 "små" rater (20/4 - 20/11), der alene består af (de sidste 7/10 af) grundbeløbet på de 18.300 kr.

  • Udskrives årsopgørelsen med en takseret restskat i november, fremkommer 3 rater (20/12, 20/1 og 20/2) og 10 rater (20/1 - 20/11) - herved fremkommer 1 "lille" rate (20/12), 2 "store" rater (20/1 og 20/2) og 7 "små" rater (20/4-20/11).

  • Udskrives årsopgørelsen med en takseret restskat i februar fremkommer der 3 "store" rater (20/3, 20/4, 20/5) og 5 "små" rater (20/6 - 20/11). Dette skyldes, at det af KSL § 61, stk. 5, 2. pkt., fremgår, at når udskrivningsdatoen for årsopgørelsen er den 1. januar eller senere, forfalder restskatten til betaling over de resterende B-skatterater. Betalingen skal dog ske i mindst 3 rater.

Ændret skatteansættelse 

Udspringer restskatten af en ændret årsopgørelse, løber forældelsesfristen dog fra det tidspunkt, hvor restskatten skulle være betalt, såfremt ligningen og opkrævningen havde været korrekt fra starten, dvs. at restskatten havde været omfattet af den første årsopgørelse.

Se UfR 1989.1064 HD, der angår en ændret skatteansættelse, dvs. efter KSL § 62 A, stk. 1, hvor resultatet bliver en restskat eller yderligere restskat. Denne (yderligere) restskat opkræves efter dommen efter reglerne i KSL § 61, stk. 3-6, men for disse restskatter gælder, at forældelsesfristen ikke regnes fra betalingstidspunktet, men i stedet fra det betalingstidspunkt, der havde været gældende ved en korrekt ligning og opkrævning i forbindelse med den første årsopgørelse.

Det betyder, at SKAT altid i forbindelse med en genoptagelse skal regne forældelsesfristen tilbage til de oprindelige forfaldstidspunkter i forhold til den første årsopgørelse i den konkrete sag. Dette gælder også, såfremt den ændrede årsopgørelse bygger på en taksering,

Sker der genoptagelse af en tidligere ansættelse som følge af SFL §§ 26 og 27, vil forældelse efter SFL § 34a, stk. 2, tidligst indtræde 1 år efter SKATs afgørelse.