Dato for udgivelse
07 sep 2015 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 mar 2015 10:35
SKM-nummer
SKM2015.579.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-0225-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Varebil, ordensbøde, skiltning
Resumé

T var tiltalt for, som indehaver af en personlig virksomhed, at være ansvarlig for, at siderne på varebil ikke var mærket med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomheden cvr.nr. uagtet varebilen var registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse og havde en totalvægt over 3,5 ton.

Bødepåstanden var 5.000 kr.

T forklarede, at han godt var bekendt med reglerne om mærkning af varebiler og at det skyldtes "ren dovenskab" at dette ikke var sket.

Byretten fastsatte bøden til 2.000 kr. idet det allerede ud fra bilens nummerplader havde været muligt at identificere bilen og at der var grund til at antage, at den som "gulpladebil" blev anvendt erhvervsmæssigt. Under disse omstændigheder fandt retten, at en bøde på 2.000 kr. i et førstegangstilfælde ville være passende.

Ved landsretten blev baggrunden for loven om mærkning af varebiler gennemgået.

Landsretten fandt, under hensyn til formålet med bestemmelsen, der var rejst tiltale for, at der var tale om erhvervsmæssige forhold, og at der i forarbejderne udtrykkeligt var forudsat, at normalbøden i 1. gangstilfælde skulle være 5.000 kr., hvorefter landsretten i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand forhøjede bøden til 5.000 kr.

Reference(r)

Registreringsbekendtgørelsen § 117, stk. 3

Henvisning

-

Vestre Landsret dom af 25. marts 2015, 13. afdeling nr. S-0225-15

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Johnny Norup)

Afsagt af landsdommerne

Karen Foldager, Elisabeth Mejnertz og Eva Skov (kst.)

....................................................

Byrettens dom af 21. august 2014, nr. 2-1716/2014

Anklageskrift er modtaget den 26. marts 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af

registreringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 20 af 15. januar 2013) § 117, stk. 3, jf. § 87,

ved den 26. september 2013 på adressen ...1 som indehaver af H1 Byg v/T at være ansvarlig for, at siderne på Mercedes varebil ...17 ikke var mærket med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr.nr., uagtet varebilen var registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse og havde en totalvægt på 3,5 ton.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer 

T har forklaret, at han godt havde været bekendt med, at de pågældende oplysninger skulle påføres bilen, og at det skyldtes "ren dovenskab", at dette ikke var sket. Han havde på det pågældende tidspunkt en arbejdsuge på 60-70 timer. Umiddelbart efter kontrolbesøget sørgede han for at få de pågældende oplysninger sat på bilen.

Supplerende

Anklageren har nedlagt påstand om en bøde på 5.000 kr. og henvist til lovens forarbejder. Der er tale om en ordensbøde, som i forarbejderne er foreslået fastsat til 5.000 kr. i lighed med, hvad der er gældende for overtrædelse af returflaskesystemet ("cola-lovgivningen").

Tiltalte har nedlagt påstand om, at bøden fastsættes til et beløb mindre end 5.000 kr. Han bemærkede, at den pågældende bil er forsynet med gule nummerplader, og at det heraf fremgår, at bilen anvendes erhvervsmæssigt. Ud fra registreringsnummeret er det umiddelbart muligt at identificere den pågældende bil.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig

Straffen fastsættes i medfør af registreringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 20 af 15. januar 2013) § 117, stk. 3, jf. § 87, til en bøde på 2.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har lagt vægt på, at det allerede ud fra bilens nummerplade har været muligt at identificere bilen, og at der har været grund til at antage, at den som "gulpladebil" blev anvendt erhvervsmæssigt. Under disse omstændigheder finder retten, at en bøde på 2.000 kr. i et førstegangstilfælde vil være passende for at have undladt at mærke bilen med de i anklageskriftet omhandlede oplysninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T skal betale en bøde på 2.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

........................................................


Vestre Landsret dom af 25. marts 2015, 13. afdeling nr. S-0225-15

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Johnny Norup)

Byretten har den 21. august 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 2-1716/2014).

Procesbevillingsnævnet har den 28. januar 2015 meddelt anklagemyndigheden anketilladelse.

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at bøden forhøjes til 5.000 kr.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Det retlige grundlag

I bemærkningerne til lovforslaget (LFF 2012-04-25) nr. 170 (til lov om registrering af køretøjer er anført:

"...

Forslaget går ud på at indføre krav om, at vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 4 tons skal være forsynet med navn eller logo samt CVR-nummer. Udenlandske virksomheder skal dokumentere, at de er registeret i RUT-registeret. Med disse regler bliver det muligt at konstatere, at der arbejdes uden for normal arbejdstid, og at se hvilken virksomhed, der står bag arbejdet. Herved får også SKATs indsatsmedarbejdere mulighed for umiddelbart at se, hvilken virksomhed, der arbejder på stedet.

Med disse regler risikerer virksomheder i højere grad at blive afsløret i sort arbejde. Og det bliver mere risikofyldt for virksomheder og deres ansatte at benytte deres erhvervskøretøjer til udførelse af sort arbejde. Forslaget er også med til at begrænse en ansats misbrug af biler og værktøj m.v. til udførelse af sort arbejde uden arbejdsgiverens viden.

Forslaget omfatter alene last- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Vare- og lastbiler, der benyttes blandet erhvervsmæssigt og privat, samt de køretøjer, der udelukkende benyttes privat, omfattes ikke af forslaget.

Gulpladebiler er køretøjer, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, hvilket vil sige køretøjer, hvor der er taget fuldt momsfradrag i forbindelse med anskaffelsen, og som er fritaget for privatbenyttelsesafgift. Gulpladebiler, der anvendes blandet privat- og erhvervsmæssigt, er ikke omfattet, dvs. køretøjer, der enten er forsynet med papegøjeplader eller mærkat for privat anvendelse, og hvor der betales halv privatbenyttelsesafgift.

Afsløres en gulpladebil i forbindelse med udførelse af sort arbejde, vil det have konsekvenser for virksomhedens fradragsret og evt. beskatning af bil til rådighed for vedkommende, f.eks. en svend, der har lånt bilen af sin arbejdsgiver og anvendt køretøjet til udførelse af sort arbejde.

Det foreslås, at skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om, hvordan de krævede oplysninger skal fremgå på køretøjerne.

Det foreslås, at overtrædelse af bestemmelsen medfører en ordensbøde.

En "ordensbøde" er en bøde, hvor bødestørrelsen er fastlagt på forhånd. Der er tale om mindre bøder. "Colalovgivningen" har indført skærpede ordensbøder i en del af afgiftslovgivningen, hvor overtrædelsen består i, at den pågældende er i besiddelse af varer, hvor det ikke kan dokumenteres, at der er betalt afgift eller pant, men hvor det vil være enten for ressourcekrævende eller umuligt at opgøre, hvor mange varer, der er omsat uden afgift.

Det foreslås, at ordensbødeniveauet for manglende navn/logo m.v. på en gulpladebil fastsættes, så første overtrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Under hensyn til formålet med den bestemmelse, der er rejst tiltale for, at der er tale om erhvervsmæssigt forhold, og at det i forarbejderne udtrykkeligt er forudsat, at normalbøden i 1. gangstilfælde skal være 5.000 kr., forhøjer landsretten i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand bøden til 5.000 kr. Forvandlingsstraffen er anført nedenfor.

Efter omstændighederne skal statskassen betale sagens omkostninger for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom ændres, således at bøden forhøjes til 5.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 8 dage.

Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.