Dato for udgivelse
04 Sep 2015 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2015 13:53
SKM-nummer
SKM2015.575.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Hjørring, BS 7-317/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bekræftende, genmæle, afregistreret
Resumé

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen, havde ret til fradrag for indgående moms vedrørende købet af en Land Rover, samt om en række udgifter afholdt i virksomhedsordningen skulle anses for privat hævet. Herudover handlede sagen om, hvorvidt sagsøgeren for indkomståret 2010 var skattepligtig af værdi af fri bil vedrørende den pågældende Land Rover, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3.

Under sagens forberedelse fremkom nye oplysninger, hvoraf fremgik, at Land Roveren havde været afmeldt i motorkøretøjsregistret og således afregistreret i perioden fra 1. juni til 30. november 2010. Skatteministeriet anerkendte på den baggrund, at sagsøgeren havde dokumenteret, at Landrover i denne periode ikke havde stået til rådighed, og at sagsøgeren derfor ikke skulle beskattes af rådighed over fri bil for den periode, hvor bilen havde været afregistreret. Sagsøgeren frafaldt herefter sine øvrige påstande i sagen, og fastholdt udelukkende - i overensstemmelse med Skatteministeriet - at der ikke skulle ske beskatning af rådighed over fri bil for den periode, hvor bilen havde været afregistreret.

Der blev således afsagt dom i overensstemmelse med sagsøgerens reviderede påstand.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 C.A.5.14.1.4

Appelliste

Parter

A
(Advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Kirsten-Marie Fog Pedersen)

Afsagt af byretsdommer

Jeanette Thørholm Andersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Byretten den 19. marts 2014, har sagsøgeren, A, efter sin endelige påstand påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 40.375 kr. vedrørende rådighed over fri bil.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for A's endelige påstand, afsiges der dom i overensstemmelse med denne påstand.

Ved stævningen i sagen nedlagde A påstand om, at Skatteministeriet tilpligtedes at anerkende,

at    

H1 for afgiftsperioden 1. januar til 31. december 2010 kan anvende brugtmomsordningen, og at den foretagne forhøjelse af momstilsvaret vedrørende brugtmoms med 538.993 kr. bortfalder,

at

H1 ved den indgående moms for afgiftsåret 2010 kan fratrække moms på Land Rover med 65.750 kr.,

at

A ikke i indkomståret 2010 skal beskattes af værdi af fri bil med 80.750 kr., og

at

det er uberettiget, at SKAT har anset 1.504.455 kr. som privat hævet i indkomståret 2010.

Skatteministeriet påstod ved svarskriftet frifindelse.

Ved den senere opståede enighed mellem parterne må A i forhold til de oprindelige påstande anses for i det væsentligste at have tabt sagen, og han skal derfor betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne fastsættes til 37.500 kr., der vedrører Skatteministeriets udgift til advokatbistand inklusiv moms.

Retten har ved omkostningsafgørelsen lagt vægt på, at sagens værdi er oplyst til skønsmæssigt 700.000 kr., at der er indleveret flere processkrifter og påstandsdokumenter i sagen, og at A først ændrede sin påstand 6 dage før den berammede hovedforhandling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren, A's skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 40.375 kr. vedrørende rådighed over fri bil.

A skal inden 14 dage betale 37.500 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.