Dato for udgivelse
09 Sep 2015 12:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2015 16:49
SKM-nummer
SKM2015.592.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-5156517
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Kapitalpension, ratepension, rateopsparing, investering
Resumé

Finanstilsynet har i SKM2012.500.SR udtalt, at midlerne på kapital- og rateopsparinger i penge- og kreditinstitutter omfattet af lov om Finansiel virksomhed kan anbringes i unoterede kapitalandele i en række selskaber indenfor den Europæiske Union eller et land som Fællesskabet har indgået aftale med, og at betingelserne i puljebekendtgørelsen ikke indeholder begrænsninger i, hvilke aktiviteter det selskab, man erhverver kapitalandele i, kan udøve, herunder ikke regler der forhindrer, at selskabet reinvesterer sin formue i aktier i lande uden for EU.

På denne baggrund og under forudsætning af, at betingelserne i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 8 til enhver tid er opfyldte, bekræfter Skatterådet, at fysiske personer, der er skattepligtige til Danmark, kan placere en del af deres kapital- og ratepensionsmidler i H S. A., uden at dette anses for at udgøre en delvis ophævelse af pensionsordningen i utide. 

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 2
Pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, 9. pkt.
Lov om finansiel virksomhed § 50
Bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (puljebekendtgørelsen)Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF, som ændret ved direktiv 2012/17/EU og 2013/24/EU 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.A.10.2.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.10.2.2.2

Spørgsmål 

 1. Kan SKAT bekræfte, at fysiske personer, der er skattepligtige til Danmark, kan placere en del af deres kapital- og ratepensionsmidler i H S. A., indenfor de kvantitative rammer i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 8, uden at dette anses for at udgøre en delvis ophævelse af pensionsordningen i utide? 

Svar 

 1. Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet, H S.A, er stiftet dd.mm. 2014 i Luxembourg som et såkaldt “Securitizationselskab". Securitization er et selskabs udstedelse af omsættelige værdipapirer til finansiering af et — eller en portefølje af aktiver. I H S.A. udstedes aktier til finansiering af de underliggende aktiver.

Selskabet påtænker at udbyde sine aktier til udvalgte danske pensionsopsparere.

Alle aktier bliver emitteret som papirløse aktier og vil blive navneregistreret i Luxembourg. Aktierne kan med bestyrelsens samtykke videreoverdrages til andre professionelle eller institutionelle investorer; dog må ingen investor overføre aktierne til en retail-investor eller en amerikansk statsborger.

Selskabet påtænker blandt andet at anvende sin selskabskapital til at investere i en portefølje af “Restricted Shares" i selskaber noteret på Nasdaq-OTC-markedet.

En investering i “Restricted Shares" indebærer en 12 måneders restriktion, før at den pågældende virksomheds aktier kan blive solgt officielt på de amerikanske børsmarkeder. H S.A. vil typisk købe disse aktier med 25-50 % rabat i forhold til den officielle markedspris, grundet at aktierne ikke kan omsættes i 12 måneder.
Når bindingen ophører, er målsætningen at sælge aktierne på børsen efter 12-18 måneder fra købsdatoen. “Restricted shares" er sædvanligvis dem, der først bliver emitteret i en “private placement" og er fritaget fra registrering, men har en restrictive legends (bemærkning om ingen omsættelighed i 12 måneder) tilknyttet.
Denne “legend" betyder, at aktien ikke er registreret og ikke kan udbydes eller sælges på børsen, før en registrering af SEC (U.S Securities and Exchange Commission) er foretaget. Disse legends er med til at sikre, at reglerne om ikke-registrerede aktier overholdes.

Restricted shares med en 12 måneders restriktion er almindeligt benyttet i USA til at sikre sig, at aktierne i selskaberne ikke straks bliver videresolgt, efter at en private placement er gennemført, for derved at sikre, at et større udbud af aktier ikke skal presse aktiekursen for de øvrige aktionærer, som ikke har haft den mulighed at købe “Restricted Shares" med en rabat på 25-50 %, uden fortegningsret. Det gør det muligt for vækstvirksomhederne at have fokus på at etablere sig, skabe sig et navn og opbygge den nødvendige likviditet i aktien på børsen.

Selskabet vil derudover også investere via Private Placements i privatejede mindre vækstvirksomheder, hvis sådanne virksomheder vel at mærke har kontrakter med investeringsbanker om blive børsnoteret enten i USA eller Europa inden for 24 måneder (RTO — “Reverse take over"). Derved er der rimelig sikkerhed for, at aktierne, i de virksomheder der investeres i, fremadrettet vil blive offentligt udbudt på en børs.

Endeligt, vil H S.A. investere i vækstvirksomheder (børsnoterede) som betyder, at selskabet i gennemsnit har 4-6 aktieinvesteringer, for derved at mindske risikoen ved diversificering af aktiverne.

Om H S.A
Et luxembourgsk S.A., Société anonyme, er i sin opbygning stort set identisk med et dansk aktieselskab, og anerkendes efter dansk praksis som omfattet af selskabsskatteloven og aktieavancebeskatningsloven, idet selskabstypen fremgår af den konsoliderede udgave af Rådets Direktiv 68/151 /EØF.
Selskabets vedtægter er forfattet på fransk og engelsk, men er til SKATs brug oversat til dansk.

Vedtægterne vedlagt referat fra selskabets ekstraordinære generalforsamling — afholdt i forbindelse med stiftelsen — lyder som følger:


1 året totusindogfjorten på......

Foran undertegnede Leonie GRETHEN, notar bosiddende i Luxembourg.
Der fremstod:

1) B, vicedirektør, født i Danmark, med bopæl i Danmark;

2) K S.a r. l., SPF, et privat selskab med begrænset ansvar (societe a responsabilite limitee), etableret og eksisterende i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg, der har sit hovedsæde i Z og er registreret hos det Luxembourgske Handels- og Selskabsregister under nummer xx, her repræsenteret ved sin eneste direktør, F, professionel residerende i N.

Sådanne fremmødte parter har besluttet at indbyrdes danne et selskab (Societe Anonyme) i overensstemmelse med følgende Vedtægter:

Kapitel I. Form, Navn, Hjemsted, Virksomhedens formål, Varighed

Art. 1. Form, Navn. Der nedsættes herved mellem abonnenter, og alle de, der kan blive ejere af aktierne, i det følgende skabt en virksomhed i form af ét societe anonyme, der vil væreomfattet af lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg, især ved lov af 10 august 1915 om kommercielle selskaber, af lov af 22. marts 2004 om securitisation og af de nuværende vedtægter.

Selskabet vil eksistere under navnet H S.A. 

Art. 2. Hjemsted.Selskabet vil have hjemsted i kommunen Z.

Det vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til et andet sted i kommunen ved en resolution fra dets bestyrelse.

I tilfælde af at bestyrelsen beslutter, at ekstraordinære politiske, økonomiske eller sociale udviklinger opstår eller er umiddelbart forestående, som ville forstyrre normale aktiviteter i selskabet på dets hjemsted, eller med letheden af kommunikation med sådant kontor, eller mellem sådant kontor og personer i udlandet, kan det vedtægtsmæssige hjemsted midlertidigt overføres til udlandet indtil det fuldstændige ophør af disse unormale omstændigheder; sådanne midlertidige foranstaltninger vil ikke have nogen effekt på selskabets nationalitet, som på trods af den midlertidige overførsel af det vedtægtsmæssige hjemsted vil forblive et luxembourgsk selskab.

Art. 3. Virksomhedens formål. Selskabets formål er erhvervelse og antagelse, direkte eller gennem et andet middel, af risici i forbindelse med aktiver, krav og forpligtelser fra tredjeparter eller vedrørende alle eller en del af de aktiviteter, der udføres af tredjemand, og udstedelse af værdipapirer, af hvilke værdi eller afkast, som er afhængige af sådanne risici, som defineret i lov af 22. marts 2004 om securitisation.

Det kan især:
- erhverve ved tegning, køb, bytte eller på anden måde eventuelle aktiver og/eller påtage sig risici vedrørende eventuelle aktiver;

- udøve alle rettigheder af enhver slags knyttet til disse aktiver og risici;

- bevilge sikkerhedsinteresser over dets aktiver i det omfang tilladt i henhold til loven om securitisation af 22. marts 2004;

- gøre indskud i banker eller hos andre depositarer;

- rejse midler, udstede aktier, obligationer og andre omsættelige værdipapirer med henblik på at udføre dets aktivitet indenfor rammerne af virksomhedens formål;

- overføre ethvert af dets aktiver mod behørig hensyntagen til et andet securitisationsmiddel enten ved salg, ved tegning af obligationer, gældsbeviser og andre omsættelige værdipapirer eller på anden måde at indgå aftaler herom eller i forbindelse hermed; i tilfælde af overførsel af aktiver og sikring af forpligtelser i henhold til alle udestående obligationer, gældsbeviser og andre gældsinstrumenter skal en sådan overdragelse være i overensstemmelse med de relevante vilkår og betingelser for sådanne obligationer, gældsbeviser og andre gældsinstrumenter samt alle de relevante aftaler for sådanne aktiver.

Selskabet kan fortsætte til administration, udvikling og forvaltning af porteføljen af aktiver i overensstemmelse med alle relevante dokumenter og aftaler vedrørende sådanne aktiver.

Ovenstående opregning er formulerende og ikke begrænsende, men er omfattet af bestemmelserne i loven af 22. marts 2004 om securitisation.

Virksomheden kan gennemføre enhver transaktion, hvad enten kommerciel eller finansiel, der er direkte eller indirekte forbundet med virksomhedens formål, ved udelukkelse af enhver bankvirksomhed og engagere sig i enhver lovlig handling eller aktivitet og udøve de beføjelser, der er tilladt for securitisationsinstrumenter i henhold til loven om securitisation af 22. marts 2004, som selskabet er omfattet af, at det i begge tilfælde er sekundært i forhold til og er nødvendigt eller praktisk for gennemførelsen af de ovennævnte formål; forudsat, at samme er ikke i strid med de ovenstående formål og ellers ikke forbudt ved aftaler, som selskabet så kan være en part i.

Art. 4. VarighedSelskabet er dannet for en ubegrænset periode

Kapitel II. Virksomhedens kapital, Aktier

Art. 5. Virksomhedens kapital. Den tegnede kapital i selskabet er fastsat til enogtredivetusindeuro (31.000.- EUR) repræsenteret ved 31.000 (31.000) aktier med en pålydende værdi på én euro (1.- EUR) hver.

Den autoriserede kapital i selskabet er fastsat til en million euro (1.000.000 EUR), der skal opdeles i én million (1.000.000) aktier med en pålydende værdi på én euro (1.- EUR) hver.

Den autoriserede og tegnede kapital i selskabet kan forhøjes eller nedsættes med en beslutning truffet af generalforsamlingen, dvs. stemmer med det samme quorum som for en ændring af vedtægter.

Bestyrelsen kan i en periode på fem år fra datoen for offentliggørelsen i Memorial Recueil des Societes et Associations af den nuværende gerning forhøje den tegnede kapital inden for grænserne af den autoriserede kapital. En sådan stigning kan tegnes og udstedes i form af aktier med eller uden en overkurs, som bestyrelsen fastsætter.

Bestyrelsen kan uddelegere til enhver behørigt bemyndiget person pligt til at acceptere abonnementer og modtage betaling for aktier, der repræsenterer en del af eller alle sådanne forøgede mængder af kapital.

Efter hver forhøjelse af den tegnede kapital udført i den lovpligtige form ved bestyrelsen vil denne artikel tilpasses til denne ændring.
Virksomheden kan i det omfang og under de vilkår, der er tilladt ved lov, erhverve egne aktier.

Art. 6. Aktier. Aktierne vil være i form af registrerede aktier.

Kapitel III. Bestyrelse, revisor

Art. 7. Bestyrelse. Selskabet skal ledes af en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer, der ikke behøver at være aktionærer.

Direktørerne skal vælges af generalforsamlingen, som fastsætter deres antal for en periode på højst seks (6) år, og de skal beklæde embedet, indtil deres efterfølgere er valgt. De er genvalgbare, og de kan til enhver tid fjernes med eller uden grund ved en resolution fra generalforsamlingen.

I tilfælde af en eller flere ledige stillinger i bestyrelsen på grund af død, pension eller andet kan de resterende bestyrelsesmedlemmer vælge at fylde en sådan ledig stilling i overensstemmelse med bestemmelserne i loven. I dette tilfælde ratificerer aktionærerne valget på deres næste generalforsamling.

Art. 8. Møder i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. (.....)..
Bestyrelsen kan kun forhandle eller handle gyldigt, hvis mindst et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede eller repræsenteret.
Beslutninger træffes med et flertal af stemmerne af direktørerne til stede eller repræsenteret ved et sådan møde. Formanden for bestyrelsen skal have den afgørende stemme.(...).

En skriftlig beslutning, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, er korrekt og gyldig, som om det var blevet vedtaget på et møde i bestyrelsen, som var behørigt indkaldt og afholdt. En sådan beslutning kan dokumenteres i et enkelt dokument eller flere særskilte dokumenter med samme indhold.

Art. 9. Referrater af møder i bestyrelsen. (.....).

Art. 10. Bestyrelsens beføjelser. Bestyrelsen er givet de bredeste beføjelser til at udføre alle nødvendige eller nyttige handlinger for at udføre selskabets virksomhedsobjekt. Især er bestyrelsen givet beføjelse til at oprette en eller flere segmenter i forhold til obligationer, gældsbeviser og andre omsættelige værdipapirer udstedt af selskabet, segmenter svarende til separate puljer af aktiver og passiver i selskabet, og hvert segment er adskilt fra alle andre segmenter i selskabet, og som mellem investorerne, skal hvert sådan segment behandles som en separat enhed.
Alle beføjelser, der ikke udtrykkeligt er forbeholdt ved lov eller af de nuværende Vedtægter til generalforsamlingen, henhører under bestyrelsen.(....)

Art. 11. Uddelegering af beføjelser. Bestyrelsen kan uddele gere den daglige ledelse af selskabet og repræsentation af selskabet inden for en sådan daglige ledelse til en eller flere direktører, ledere, ledende medarbejdere, ansatte eller andre personer, der kan være, men ikke behøver at være, aktionærer, eller uddele gere særlige beføjelser eller fulmagter eller overdrage konkrete, permanente eller midlertidige funktioner til personer eller agenter valgt af den.

Art. 12. Repræsentation af virksomheden. Selskabet vil være bundet overfor tredjemand i alle tilfælde ved underskrift af enhver klasse A-direktør, alle klasse B-direktører eller af den enkelte underskrift af den person, til hvem den daglige ledelse af selskabet er blevet uddelegeret indenfor en sådan daglig ledelse eller i forening eller ved enkeltunderskrift fra enhver person(er), til hvem en sådan signaturbeføjelse er delegeret af bestyrelsen, men kun inden for rammerne af en sådan beføjelse.

Art. 13. Uafhængig(e) revisor(er). Regnskabet for selskabet revideres af en eller flere uafhængige revisorer.

Den/de uafhængige revisor(er) skal udpeges af bestyrelsen for selskabet, som fastsætter deres antal og varigheden af deres udnævnelse.

Kapitel IV. Generalforsamlingen

Art. 14. Generalforsamlingens beføjelser. Enhver behørigt konstitueret generalforsamling i selskabet repræsenterer hele gruppen af aktionærerne. Med forbehold for bestemmelserne i artikel 10 ovenfor har det de bredeste beføjelser til at påbyde, udføre eller ratificere retsakter vedrørende driften af selskabet.

Art. 15. Årlig generalforsamling. Den årlige generalforsamling skal afholdes på virksomhedens vedtægtsmæssige hjemsted eller et andet sted, som måtte være angivet i indkaldelsen på den anden tirsdag i maj måned hvert år kl. 10.30.
Hvis denne dag er en helligdag, vil mødet blive afholdt på den næstfølgende bankdag.

Art. 16. Andre generalforsamlinger. Bestyrelsen kan indkalde andre generalforsamlinger. Sådanne møder kan indkaldes, hvis aktionærer, der repræsenterer mindst en femtedel af selskabets kapital, kræver det.

Bestyrelsen kan indkalde andre generalforsamlinger. Sådanne møder kan indkaldes, hvis aktionærer, der repræsenterer mindst en tiendedel af selskabets kapital, kræver det.

En eller flere aktionærer, der tilsammen råder over mindst 10 % af den tegnede aktiekapital, kan kræve, at et eller flere nye punkter bliver sat på dagsordenen for enhver generalforsamling.

Art. 17. Procedure, Stemme. Generalforsamlinger indkaldes ved varsel fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i loven.

Hvis alle aktionærer er til stede eller repræsenteret på en generalforsamling, og hvis de mener, at de er blevet underrettet om dagsordenen for mødet, kan mødet afholdes uden forudgående varsel.

Bestyrelsen kan bestemme alle andre betingelser, der skal være opfyldt for at deltage i en generalforsamling.

Hver aktie giver ret til én stemme med forbehold for lovens begrænsninger.

Medmindre andet er krævet ved lov, vil beslutninger blive taget uanset antallet af repræsenterede aktier ved simpelt stemmeflertal.

Kopier eller uddrag af referatet af generalforsamlingen, der skal fremstilles i retssager eller på anden måde vil blive underskrevet af formanden for bestyrelsen eller af to direktører.

Kapitel V. Regnskabsår, Fordeling af overskud

Art. 18. Regnskabsår. Selskabets regnskabsår løber fra den første dag i januar og slutter den sidste dag i december hvert år.

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab.

Art. 19. Anvendelse af overskud. Efter henstilling fra bestyrelsen bestemmer den generalforsamling, hvordan de årlige nettooverskud vil blive afhændet. Den kan beslutte at tildele hele eller en del af årets overskud til en reserve eller til en provisionsreserve, at bære det frem til det næstfølgende regnskabsår eller at fordele det mellem aktionærerne som udbytte.

Med forbehold for vilkårene, som fastsættes ved lov, kan bestyrelsen udbetale et forskud på udbytte. Bestyrelsen fastsætter størrelsen og datoen for udbetalingen af en sådan forudbetaling.

Kapitel VI. Opløsning, likvidation

Art. 20. Opløsning, likvidation. Selskabet kan opløses ved en beslutning truffet af generalforsamlingen, der stemmer med samme beslutningsdygtighed og flertal som
som for ændring af disse Vedtægter, medmindre andet er fastsat ved lov

Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at opløse og likvidere et eller flere segmenter i selskabet uden at opløse eller likvidere andre segmenter eller selve selskabet.

Hvis selskabet opløses og likvideres forventende eller ved udløbet af løbetiden (hvis relevant), eller ethvert segment i virksomheden (hvis nogen) bliver likvideret, vil afvikling af selskabet eller af det relevante segment udføres af en eller flere likvidatorer udpeget af generalforsamlingen, henholdsvis bestyrelsen for hvert rusegment, der vil afgøre deres beføjelser og deres erstatning.

Kapitel VII. Begrænset regres og ikke andragende

Art. 21. Begrænset regres. Krav mod selskabet af indehavere af gældsbeviser udstedt af selskabet eller andre kreditorer i selskabet er begrænset i regres af selskabets aktiver.

Krav fra indehavere af gældsbeviser udstedt af selskabet i forbindelse med et bestemt segment eller andre kreditorer, hvis krav er opstået i forbindelse med et sådant segment er begrænset til aktiverne i et sådan segment.

Art. 22. Ikke andragende. Ingen indehaver af gældsbeviser udstedt af selskabet eller andre af virksomhedens kreditorer (herunder dem, hvis krav angår et bestemt segment) kan knytte nogen af selskabets aktiver, påbegynde mod eller samtykke til enhver konkurs, insolvens, kontrolleret håndtering, udsættelse af betaling, sammensætning, moratorium eller enhver tilsvarende behandling, medmindre dette er påkrævet ved lov.

Kapitel VIII. Gældende lov

Art. 23. Gældende lov. Alle spørgsmål, der ikke eromfattet af disse Vedtægter, skal fastlægges i overensstemmelse med lovgivningen af 10. august 1915 om kommercielle selskaber, som ændret og/eller afsluttet, og af lov om securitisation af 22. marts 2004. »

Overgangsbestemmelser
1) Det første regnskabsår begynder på datoen for selskabets stiftelse og slutter den 31. december 2014.

2) Den ordinære generalforsamling skal af holdes for første gang på den dag og det tidspunkt og på det sted, som er angivet i Vedtægter i år 2015.

Tegning og betaling
De opførte parter har tegnet aktierne som følger:

Tegnere                                                   Antal aktier     Tegnet beløb og indbetalt

1) B, for-udnævnt                                    15.500 aktier   15.500,- EUR

2) K S.a r.l., SPF, for-udnævnt                  15.500 aktier   15.500,- EUR

Total                                                       31.000 aktier   31.000,- EUR

Alle aktier er blevet fuldtegnet og fuldt indbetalt kontant, således at beløbet på 31.000 euro (EUR 31.000,-) straks er til fri disposition i selskabet, som godtgjort over for notaren, der udtrykkeligt vidner.

Erklæring
Notaren, der optegnede den nuværende handling, erklærede, at betingelserne i artikel 26 i loven om handelsselskaber er opfyldt, og bevidner udtrykkeligt deres opfyldelse.

Vurdering af omkostningerne
Udgifter, omkostninger, gebyrer og afgifter i hvilken som helst form, som skal afholdes af selskabet, eller som skal opføres på det i forbindelse med stiftelsen, er blevet anslået til omkring 1.100 € (1.100,- EUR).

Ekstraordinær generalforsamling
Her og nu har de fremmødte parter, der repræsenterer hele den tegnede aktiekapital og betragter sig selv som lovligt indkaldt, fortsat med at afholde en ekstraordinær generalforsamling, og efter at have erklæret, at den regelmæssigt er oprettet, har de afgjort følgende beslutninger med enstemmighed:

 I) Antallet af bestyrelsesmedlemmer er fastsat til tre (3).

Følgende er udnævnt direktører frem til den ordinære generalforsamling, der skal afholdes i 2020:

Klasse A -direktør:

C, professionel bopæl i  Luxembourg;

Klasse B-direktører:

a) D, professionel bopæl i  Luxembourg;

b) B, professionelt bosat i DK.

II) Det vedtægtsmæssige hjemsted i selskabet er etableret i Z.

Undertegnede notar, der forstår og taler engelsk, erklærer hermed, at på anmodning af de ovennævnte fremmødte parter er nærværende inkorporeringshandling formuleret på engelsk, efterfulgt af en fransk udgave; på anmodning af de samme fremmødte parter, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og den franske udgave, vil den engelske version være gældende.

HERAF nuværende notarialdokument blev udarbejdet i Luxembourg den dag, som er angivet i begyndelsen af dette dokument.

Dokumentet er blevet læst op for de fremmødte personer, der er kendt af notaren, på deres efternavne, fornavne, civilstand og boliger, omtalte fremmødte personer underskrev sammen med Os, notaren, den nuværende originale handling."  

Spørgers opfattelse og begrundelse

En opsparing i pensionsøjemed skal i henhold til pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, 6.-9. pkt., bl.a. opfylde følgende betingelser:

“Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m. v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 100.000 kr.

Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandele, som kontohaveren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes.

Værdien af aktier m. v., der ikke er optaget til handel på el reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr., højst 50 pct. af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., og højst 75 pct. af den del, der ligger over 4 mio. kr.

Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed."

Med hjemmel i § 50, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, har Finanstilsynet fastsat nærmere regler for opsparing i puljer i et pengeinstitut samt for anbringelse af midler i værdipapirer. Dette er senest gjort ved bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (puljebekendtgørelsen).

En aktie i H S.A. er i henseende til puljebekendtgørelsen en unoteret kapitalandel, jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 2. Den nærmere regulering af investeringer af pensionsmidler i H S.A findes derfor i bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Efter puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, er det en forudsætning, for at rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, at selskabet, hvori der investeres, er

optaget på listen i artikel 1 i den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF, der ikke er omfattet af stk. 1, nr. 10, kommanditselskaber og selskaber med en tilsvarende juridisk form, inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område..."

Af konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF, som ændret ved direktiv 2003/58/EF, fremgår følgende luxembourgske selskabsformer:

“- i Luxembourg;

la société anonyme, la société en commandite par actions , la société å responsabilité limitée,"

Muligheden for at investere midler fra en pensionsordning i unoterede kapitalandele blev indført med lov nr. 423 af 6.juni 2005.

Af bemærkningerne til lovforslaget (L 134 2004/05-2) fremgår, at “[e]fter forslaget kan kunden investere midler i unoterede kapitalandele i aktie- eller anpartsselskaber og lignende selskaber, der er hjemmehørende i et land indenfor EU/EØS."

Det fremgår ikke af bemærkningerne, at de investeringer, som f.eks. et unoteret holdingselskab, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, foretager, skal ske i aktie- eller anpartsselskaber og lignende selskaber, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS.

SKM2012.500.SR har Finanstilsynet, på baggrund af ovenstående, givet følgende vurdering vedrørende et lignende tilfælde:

“Det følger af puljebekendtgørelsen §12, stk. 2, at rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2 i en række selskaber indenfor den Europæiske Union eller et land som Fællesskabet har indgået aftaler med. Dette forudsætter dog, at de 5 betingelser, der er angivet i stykket tillige er opfyldt.

Disse betingelser indeholder ikke begrænsninger i hvilke aktiviteter, det selskab, man erhverver kapitalandele i, kan udøve, herunder ikke regler, der forhindrer, at selskabet reinvesterer sin formue i aktier i lande udenfor EU.

Da spørgeren agter at anbringe en andel af sin pensionsopsparing i unoterede andele i et selskab, der er/vil være etableret indenfor EU og i øvrigt agter at opfylde de øvrige betingelser i §2, stk. 2, finder Finanstilsynet, at dette kan ske indenfor rammerne af puljebekendtgørelsens §12, stk. 2."

I sagen SKM2012.500.SR blev der spurgt til, om investering af en del af spørgers pensionsmidler i aktier i et selskab hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU-land vil opfylde betingelserne om, at aktierne skal være i et selskab inden for EU m.v., jf. puljebekendtgørelsen § 12, stk. 2, uanset, at det pågældende selskab investerer hele eller næsten hele sin formue i aktier i selskaber i Kina og evt. andre lande, der er beliggende uden for EU.

Under henvisning til Finanstilsynets udtalelse gav Skatteministeriet følgende indstilling, der blev tiltrådt af Skatterådet:

“Skatteministeriet indstiller på denne baggrund, at det bekræftes, at investering af en del af pensionsmidlerne i en dansk bank i aktier i et selskab hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU-land, vil opfylde betingelserne om at aktierne skal være i et selskab indenfor EU mv., jf. puljebekendtgørelsen § 12, stk. 2, uanset, at det pågældende selskab investerer hele eller næsten hele sin formue i aktier i selskaber i Kina og evt., andre lande, der er beliggende udenfor EU. Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål I besvares med "ja"."

På baggrund af ovenstående er det undertegnedes opfattelse, at danske, fysiske personer kan placere en del af sine kapital- og ratepensionsmidler i H S. A. inden for rammerne af puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, uden at dette anses for at udgøre en delvis ophævelse af pensionsordningen i utide. Videre er det undertegnedes opfattelse, at denne konklusion ikke ændres af det forhold, at H S. A bl.a. har til formål at investere sine midler i unoterede kapitalandele i selskaber uden for Danmark og EU.

Når rate- og kapitalpensioner placeres i unoterede kapitalandele efter puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, er der opstillet følgende betingelser herfor i bestemmelsens nr. 1-4:

“1) At kunden som minimum investerer 100.000 kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab. Ved investering i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber er det den faktiske indbetaling til selskabet, der er afgørende.

2) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af den del af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.

3) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 50 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.

4) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 75 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr."

Herudover findes der følgende kvantitative regulering i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 8:

Kunden må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v.. Ved afgørelsen af om kunden ejer 25 pct. eller mere af kapitalen i selskabet medregnes både kapitalandele, som kunden ejer uden for rate- og kapitalpensionerne i særskilte depoter, og kommanditistens hæftelse over for kommanditselskabet m. v. Herudover finder § 4, i lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af kundens ejerandel i selskabet."

Den samme kvantitative regulering ses at være lovfæstet i pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, 6.-8. pkt.

Under henvisning til det ovenfor anførte er det undertegnedes opfattelse, at det stillede spørgsmål 1 kan besvares bekræftende, således at danske, fysiske personer kan placere en del af sine kapital- og ratepensionsmidler i H S. A., indenfor rammerne af puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 8, uden at dette anses for at udgøre en delvis ophævelse af pensionsordningen i utide.  

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at fysiske personer, der er skattepligtige til Danmark, kan placere en del af deres kapital- og ratepensionsmidler i H S. A., indenfor de kvantitative rammer i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 8, uden at dette anses for at udgøre en delvis ophævelse af pensionsordningen i utide? 

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 2

§ 11 A. En rateopsparing i pensionsøjemed skal (...). Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

1) (...)

2) De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Med hensyn til midlernes anbringelse finder reglerne i § 12, stk. 1, nr. 1, 3.-9. pkt., tilsvarende anvendelse.

Pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1, 9. pkt.

§ 12. En opsparing i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

1) (...) Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. (...). 

Lov om finansiel virksomhed § 50

§ 50. Kapitalpension, rateopsparing, selvpension, børneopsparing og boligopsparing i et pengeinstitut kan anbringes på en indlånskonto enten kontant eller som puljeindlån og kan endvidere anbringes i et særskilt depot.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opsparing i puljer i et pengeinstitut, herunder regler om midlernes anbringelse, administration, regnskab, revision samt kundeinformation. Finanstilsynet fastsætter endvidere nærmere regler for anbringelse af midler i værdipapirer, herunder om registrering i en værdipapircentral, kontoudskrift, værdiopgørelse og deponering. 

Bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (puljebekendtgørelsen)

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på kapitalpension, ratepension, selvpension oprettet før den 2. juni 1998, børneopsparing og boligopsparing oprettet i medfør af lovbekendtgørelse nr. 107 af 21. februar 2005 og på særlige pensionsordninger oprettet i medfør af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er overført til et pengeinstitut, jf. § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Opsparingen) 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kapitalandel: Andel i aktieselskaber (aktier), anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital, jf. § 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

2) Unoteret kapitalandel: En kapitalandel der ikke handles på et reguleret marked. 

§ 12. Opsparingen i den enkelte ordning skal anbringes på en eller flere af følgende måder:

  (...)

Stk. 2. Rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2, i aktieselskaber, anpartsselskaber, selskaber optaget på listen i artikel 1 i den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF, der ikke er omfattet af stk. 1, nr. 10, kommanditselskaber og selskaber med en tilsvarende juridisk form, inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, under følgende betingelser:

1) At kunden som minimum investerer 100.000 kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab. Ved investering i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber er det den faktiske indbetaling til selskabet, der er afgørende.

2) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af den del af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.

3) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 50 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.

4) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 75 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr.

5) At kommanditselskabet og kommanditaktieselskabet udelukkende investerer i aktivtyper omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4-9, og unoterede kapitalandele, jf. stk. 5.

(...)

Stk. 8. Kunden må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v.. Ved afgørelsen af, om kunden ejer 25 pct. eller mere af kapitalen i selskabet medregnes både kapitalandele, som kunden ejer uden for rate- og kapitalpensionerne i særskilte depoter, og kommanditistens hæftelse over for kommanditselskabet m.v. Herudover finder § 4, i lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af kundens ejerandel i selskabet.

Den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF

Artikel 1

De i dette direktiv foreskrevne bestemmelser om samordning finder anvendelse paa medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om foelgende selskabsformer:

(...)

- i Luxembourg :

la société anonyme , la société en commandite par actions , la société à responsabilité limitée;

Den konsoliderede udgave af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF, som ændret ved direktiv 2012/17/EU og 2013/24/EU

Artikel 1

De i dette direktiv foreskrevne bestemmelser om samordning finder anvendelse på medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om følgende selskabsformer:

i Luxembourg:

— société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée

Artikel 16

Direktiv 68/151/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II. 

Praksis

SKM2012.500.SR
Skatterådet bekræfter, at investering af en del af spørgers pensionsmidler i aktier i et selskab hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU-land vil opfylde betingelserne om at aktierne skal være i et selskab inden for EU m.v., jf. puljebekendtgørelsen § 12, stk. 2, uanset, at det pågældende selskab investerer hele eller næsten hele sin formue i aktier i selskaber i Kina og evt. andre lande, der er beliggende udenfor EU.

Finanstilsynet er imidlertid rette myndighed for så vidt angår afgørelser i henhold til lov om finansiel virksomhed og puljebekendtgørelsen, og Skatteministeriet forelagde sagen for Finanstilsynet, der fremlagde følgende vurdering:

"Det følger af puljebekendtgørelsen § 12, stk. 2, at rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2 i en række selskaber indenfor den Europæiske Union eller et land som Fællesskabet har indgået aftaler med. Dette forudsætter dog, at de 5 betingelser, der er angivet i stykket tillige er opfyldt.

Disse betingelser indeholder ikke begrænsninger i hvilke aktiviteter, det selskab, man erhverver kapitalandele i, kan udøve, herunder ikke regler, der forhindrer, at selskabet reinvesterer sin formue i aktier i lande udenfor EU.

Da spørgeren agter at anbringe en andel af sin pensionsopsparing i unoterede andele i et selskab, der er/vil være etableret indenfor EU og i øvrigt agter at opfylde de øvrige betingelser i § 2, stk. 2, finder Finanstilsynet, at dette kan ske indenfor rammerne af puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2."

SKM2006.638.SR
Det bindende svar indeholder en række spørgsmål i forbindelse med den mulighed for investering af midler fra en pensionsordning i unoterede kapitalandele, som blev indført med lov nr. 423 af 6. juni 2005. Af indstilling og begrundelse til spørgsmål nr. 5 fremgår følgende:

"Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, indledende bemærkninger, at efter forslaget kan kunden investere i midler i unoterede kapitalandele i aktie- eller anpartsselskaber og lignende selskaber, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS.

Det fremgår ikke af bemærkningerne, at de investeringer, som f.eks. et unoteret holdingselskab, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, foretager, skal ske i aktie- eller anpartsselskaber og lignende selskaber, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS."

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.A.10.2.2.2
"Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet

Der gælder grænser for, hvor meget af opsparingen i et særskilt depot, som pensionsopspareren kan anbringe i aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (unoterede kapitalandele). Der er også krav til beløbsstørrelsen af den anbringelse, der som minimum skal foretages. Se § 12, stk. 2-9, i puljebekendtgørelsen.

Der gælder følgende grænser:

 • Pensionsopspareren skal som minimum anbringe 100.000 kr. i unoterede kapitalandele for hvert selskab, som investeringen ønskes foretaget i
 • Værdien af de unoterede kapitalandele må på investeringstidspunktet højst udgøre 20 pct. af den del af kontohaverens opsparing i samme pengeinstitut, placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.
 • Værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet må højst udgøre 50 pct. af den del af kontohaverens samlede opsparing i samme pengeinstitut, placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.
 • Værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet må højst udgøre 75 pct. af den del af kontohaverens samlede opsparing i samme pengeinstitut på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr.
 • Pensionsopspareren må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det pågældende selskab.

Investering i unoterede kapitalandele i et holdingselskab med midler fra ratepensioner betragtedes ikke efter pensionsbeskatningsloven som ophævelse af pensionsordningen i utide. Det unoterede selskab kunne stiftes både af personer, der anvendte deres ratepensionsmidler, og personer, der anvendte frie midler. Se SKM2006.638.SR.
(...)

I SKM2012.500.SR blev Skatterådet spurgt, om investering af en del af spørgers pensionsmidler i aktier i et selskab hjemmehørende i Danmark eller et andet EU-/EØS-land opfylder betingelserne om, at aktierne skal være i et selskab inden for EU m.v., jf. puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, uanset at det pågældende selskab investerer hele sin formue eller næsten hele sin formue i aktier i selskaber i Kina og evt. andre lande, der er beliggende uden for EU m.v.

Da Finanstilsynet er rette myndighed for afgørelser efter lov om finansiel virksomhed og puljebekendtgørelsen, blev Finanstilsynet anmodet om en udtalelse. Finanstilsynet udtalte, at det følger af puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, at rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan anbringes i unoterede kapitalandele, jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 2, i en række selskaber inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med. Dette forudsætter dog, at en række betingelser er opfyldt.

Disse betingelser indeholder ikke begrænsninger i hvilke aktiviteter, det selskab, man erhverver kapitalandele i, kan udøve, herunder ikke regler, der forhindrer, at selskabet reinvesterer sin formue i aktier i lande uden for EU. Da spørgeren agter at anbringe en andel af sin pensionsopsparing i unoterede kapitalandele i et selskab inden for EU/EØS og de øvrige fastsatte betingelser, fandt Finanstilsynet, at dette kan ske efter puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Skatterådet bekræftede, at investering af en del af pensionsmidlerne i en dansk bank i aktier i et selskab hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, vil opfylde betingelserne om, at aktierne skal være i et selskab inden for EU/EØS, jf. puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, uanset at det pågældende selskab investerer hele eller næsten hele sin formue i aktier i selskaber i Kina og evt. andre lande uden for EU."

Begrundelse

Midlerne i en kapital eller rateopsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk.1, nr. 2, og § 12, stk. 1, nr. 1, 9. pkt. 

Finanstilsynet kan med hjemmel i lov om finansiel virksomhed § 50, stk. 2 fastsætte regler for anbringelse af midlerne i kapital- og rateopsparinger. 

Finanstilsynet har senest fastsat sådanne regler i bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.(puljebekendtgørelsen). 

Ifølge puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2 kan midlerne i kapital- og rateopsparinger med særskilte depoter bl.a. anbringes i unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2, i aktieselskaber, anpartsselskaber, selskaber optaget på listen i artikel 1 i den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF, når de unoterede kapitalandele ikke handles på alternative markedspladser.

Det er dog en forudsætning, at de i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, nr. 1-5 fastsatte betingelser samtidigt er opfyldte.  

Foruden betingelserne i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, nr. 1-5 indeholder puljebekendtgørelsens § 12, stk. 8, tillige den begrænsning, at kunden (pensionsopspareren) ikke må eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v. Bestemmelsen indeholder regler for, hvordan ejerandelen skal opgøres.  

Finanstilsynet er rette myndighed for afgørelser efter lov om finansiel virksomhed og puljebekendtgørelsen. 

I sagen SKM2012.500.SR, der omhandlede et tilsvarende spørgsmål blev Finanstilsynet derfor hørt og afgav følgende vurdering:

 "Det følger af puljebekendtgørelsen § 12, stk. 2, at rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2 i en række selskaber indenfor den Europæiske Union eller et land som Fællesskabet har indgået aftaler med. Dette forudsætter dog, at de 5 betingelser, der er angivet i stykket tillige er opfyldt.

Disse betingelser indeholder ikke begrænsninger i hvilke aktiviteter, det selskab, man erhverver kapitalandele i, kan udøve, herunder ikke regler, der forhindrer, at selskabet reinvesterer sin formue i aktier i lande udenfor EU.

Da spørgeren agter at anbringe en andel af sin pensionsopsparing i unoterede andele i et selskab, der er/vil være etableret indenfor EU og i øvrigt agter at opfylde de øvrige betingelser i § 2, stk. 2, finder Finanstilsynet, at dette kan ske indenfor rammerne af puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2."

 SKAT lægger ved besvarelsen til grund: 

 • at H S. A. er et Société anonyme og denne selskabsform er optaget på listen i artikel 1 i den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF. Det bemærkes dog, at Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF samt ændringen heraf ved direktiv 2003/58/EF imidlertid er ophævet, jf. artikel 16 i den konsoliderede udgave af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF, som ændret ved direktiv 2012/17/EU og 2013/24/EU.
  Artikel 1 i den konsoliderede udgave af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF, som ændret ved direktiv 2012/17/EU og 2013/24/EU, indeholder nu listen over omfattede selskabsformer.
  For Luxembourg omfatter listen bl.a. selskabsformen société anonyme,
   
 •  at den enkelte pensionsopsparer (kontohaver) til enhver tid overholder samtlige betingelser i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, og

 • at den enkelte pensionsopsparer (kontohaver) til enhver tid overholder bestemmelserne i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 8 om loftet for størrelsen af ejerandel i det unoterede selskabs kapital.

SKAT henholder sig til Finanstilsynets udtalelse i sagen SKM2012.500.SR om, at midlerne på kapital- og rateopsparinger i penge- og kreditinstitutter omfattet af lov om Finansiel virksomhed kan anbringes i unoterede kapitalandele i en række selskaber indenfor den Europæiske Union eller et land som Fællesskabet har indgået aftale med, og at betingelserne i puljebekendtgørelsen ikke indeholder begrænsninger i hvilke aktiviteter, det selskab, man erhverver kapitalandele i, kan udøve, herunder ikke regler, der forhindrer, at selskabet reinvesterer sin formue i aktier i lande uden for EU. 

Under disse forudsætninger indstiller SKAT, at fysiske personer, der er skattepligtige til Danmark, kan placere en del af deres kapital- og ratepensionsmidler i H S.A., indenfor de kvantitative rammer i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 8, uden at dette anses for at udgøre en delvis ophævelse af pensionsordningen i utide.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.