Dato for udgivelse
13 Jul 2015 13:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2015 12:46
SKM-nummer
SKM2015.510.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-2098-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bilkørsel, rådighed, kørselsregnskab, hovedaktionær
Resumé

Sagens omdrejningspunkt var, om skatteyderen skulle beskattes af fri bil af to biler i medfør af ligningslovens § 16, stk. 4. Skatteyderen var både direktør og hovedanpartshaver i det selskab, som stillede bilerne til hans rådighed.

Bilerne var på hvide plader og egnet til privat kørsel. Efter skatteyderens forklaring lagde landsretten desuden til grund, at bilerne var parkeret i nærheden af hans private bopæl. Under de omstændigheder påhvilede det skatteyderen at afkræfte formodningen for, at bilerne stod til hans rådighed.

Landsretten fandt ikke, at skatteyderen havde afkræftet denne formodning. Således kunne karakteren af den af skatteyderen udøvede erhvervsvirksomhed, en fraskrivelseserklæring, de efterfølgende og ikke-understøttede kørselsregnskaber eller skatteyderens forklaring om, at han ikke havde privat bil, fordi han havde rådighed over sine forældres biler, og at han aldrig som et led i kontrol var blevet standset af SKAT, ikke afkræfte denne formodning.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom (SKM2014.614.BR).

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.A.5.14.1.11

Appelliste

Parter

A
(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen ved advokat Mathias Trabjerg Knudsen)

Afsagt af landsdommerne

Karen Hald, Ib Hounsgaard Trabjerg og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 26. juni 2014 (BS 18-45/2013) er anket af A med påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at As skatteansættelser for indkomståret 2007 nedsættes med 41.250 kr., for indkomståret 2008 nedsættes med 175.791 kr. og for indkomståret 2009 nedsættes med 220.874 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Der er under hovedforhandlingen forevist kortrids og luftfotos over ...1 og ...2.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaring af A.

A har supplerende forklaret, at virksomhedens plader ikke kan forsikres. Der er derfor omfattende kørsel for at føre kontrol med de udlejede plader, der ofte udsættes for tyveri. Virksomheden råder i dag over ca. 25.000 plader. I 2007 havde virksomheden ca. 10.000 plader. Virksomheden dækker hele landet og har flere depoter. Der er mange besigtigelser, herunder i uvejsomt eller beskyttelseskrævende terræn, med henblik på f.eks. at vurdere, hvilke typer plader der skal lægges. De mindste plader koster ca. 3.000 kr. pr. stk. De største plader koster ca. 17.000 kr. pr. stk.

Prismæssigt var der ikke stor forskel på at få bilerne indregistreret på hvide plader frem for gule plader. Gensalgsværdien er også større ved biler på hvide plader. Hertil kommer, at der jævnligt er arbejdsmæssigt behov for at transportere flere end to personer i forbindelse med lægning af plader, ligesom bilerne er blevet anvendt til passagertransport i forbindelse med deltagelse i messer og lignende.

Selvom han ikke privat har haft bil i perioden december 2007 til september 2009, har han kunnet råde over sine forældres biler. Hans mor har ikke kørekort. Hun har behov for omfattende hjælp efter at have været udsat for et hjemmerøveri. Hans far er psykisk syg og forlader ikke længere huset. Hans forældre ejer fortsat bilerne, således at han og andre familiemedlemmer kan bruge dem.

Ud over hans private bolig er der et værksted og et garageanlæg på ...1 og ...2. Bilerne holdt ikke parkeret i værkstedet, der ligger tættest ved bopælen.

Han har gennem mange år haft en omfattende erhvervsmæssig kørsel, men han er aldrig som led i kontrol blevet standset af SKAT eller blevet konfronteret med, at han skulle udarbejde kørselsregnskab.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

A er eneaktionær i H1.1 A/S. De under sagen omhandlede biler var indregistreret på hvide plader og også egnet til privat kørsel. Det lægges efter den forklaring, der er afgivet af A, til grund, at bilerne stod parkeret i nærheden af hans private bopæl på ...1.

Under disse omstændigheder er der en formodning for, at bilerne har været stillet til rådighed for As private benyttelse.

Karakteren og omfanget af den udøvede erhvervsvirksomhed i H1.1 A/S, fraskrivelseserklæringen af 1. oktober 2007, de efterfølgende udarbejdede og uunderstøttede kørselsregnskaber eller As forklaring om, at han i den i sagen omhandlede periode ikke havde privat bil, fordi han havde rådighed over sine forældres biler, og at han aldrig som led i kontrol er blevet standset af SKAT, kan ikke afkræfte denne formodning.

Landsretten tiltræder således, at bilerne har været stillet til rådighed for As private benyttelse, jf. herved ligningslovens § 16, stk. 4, og stadfæster derfor byrettens dom.

Med sagsomkostninger for landsretten forholdes som bestemt nedenfor. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der lagt vægt på sagens værdi og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.