Dato for udgivelse
17 Aug 2015 08:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jun 2015 12:27
SKM-nummer
SKM2015.550.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Hillerød, BS 45-935/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bindende, aftale, hovedaktionær
Resumé

Sagen omhandlede, hvorvidt det forhold, at et selskab havde afholdt alle udgifter til en af eneanpartshaveren privatejet bil, medførte, at eneanpartshaveren skulle beskattes heraf som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Retten fandt, at allerede fordi eneanpartshaveren ikke havde godtgjort, at der mellem eneanpartshaveren og selskabet var indgået en juridisk bindende aftale om, at eneanpartshaveren skulle stille sin bil til rådighed for selskabet, mod at selskabet afholdt alle udgifter til bilen, var der ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelse i sagen. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 16A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 C.B.3.5.2.1

Appelliste

Parter

A
(Adv.fm. Helene Vangsted Hoffmann

mod              

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Bo Ruby Nilsson

Afsagt af byretsdommer

Annette Dam Ryt-Hansen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag vedrører, om det forhold, at det af sagsøger A da ejede selskab H1 ApS i 2009 og 2010 afholdt en række udgifter til en bil, der ubestridt ejes af A, medfører, at A skal beskattes heraf i medfør af ligningslovens § 16 a, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, som maskeret udbytte som påstået af sagsøgte Skatteministeriet, eller om A har godtgjort, at bilen var stillet til selskabets disposition.

A har nedlagt påstand om, at hans aktieindkomst for indkomståret 2009 nedsættes med 123.335 kr., og for indkomståret 2010 med 22.062 kr.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen er anlagt ved Byretten den 20. august 2014.

Oplysningerne i sagen

Sagen har været indbragt for Landsskatteretten, der traf afgørelse den 2. juni 2014. Af afgørelsen fremgår blandt andet:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Aktieindkomst

Indkomståret 2009
SKAT har forhøjet din indkomst med maskeret udbytte i form af selskabs afholdelse af udgifter vedrørende klagerens bil med 149.975 kr.
Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2010
SKAT har forhøjet din indkomst med maskeret udbytte i form af selskabs afholdelse af udgifter vedrørende klagerens bil med 43.896 kr.
Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Du har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler om sagen (forhandling). Du har sammen med en revisor haft lejlighed til at udtale dig over for Landsskatterettens medlemmer på et retsmøde.

Faktiske oplysninger

Du er registreret ejer af Mercedes-Benz E 280 CDI med registreringsnummer 1.

Du er eneanpartshaver i H1 ApS (herefter "Selskabet") og var ansat i dette selskab som lønmodtager. Selskabets hovedaktivitet består i at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik sammen med anden forbunden virksomhed. Selskabets aktiviteter ophørte reelt den 30. juni 2010, hvorefter Selskabets hovedanpartshaver blev ansat hos Selskabets kunde G1 A/S.

Selskabet har afholdt og fratrukket udgifter på i alt 193.871 kr. til autodrift og forsikringer vedrørende din Mercedes-Benz E 280 CDI.

Du har fremlagt kørebøger for perioden fra den 1. december 2008 til 30. juni 2010, hvilke kørebøger er kopier. Du har tillige fremlagt en kopi af din elektroniske kalender.

Du har i e-mail 15. maj 2012 oplyst til SKAT, at du som konsulent i G1 A/S faktisk intet fast arbejdssted eller plads har, hvorfor du i princippet kører rundt, hvor du kan bruge dine mange kompetencer. Derfor bliver der kørt mange kilometer om året.

Det er videre oplyst af dig, at du i indkomstårene 2009 og 2010 udelukkende brugte/anvendte den nye Mercedes-Benz 280 CDI i firmamæssig henseende dvs. kørsel til og fra ...1, når du skulle såkaldt offshore eller besøge kontoret i ...1; kørsel til og fra G2 i ...2; kørsel til og fra G3 i ...3; kørsel til og fra G4 i ...3; kørsel til og fra G5 i ...4; kørsel til og fra G6 i ...4; kørsel til og fra kontoret i ...5; kørsel til og fra kontoret på ...6 i ...5; kørsel til og fra kontoret i ...7; kørsel til og fra kontoret i ...8 og kørsel til og fra kontoret på ...9.

Du har oplyst, at du til kørsel til alle disse firmamæssige og G1 A/S relaterede destinationer kun anvendte den omhandlede Mercedes-Benz, idet den var mest præsentabel og måske også som følge af forfængelighed.

I e-mail af 3. juni 2012 til SKAT anførte du, at du udelukkende anvendte den ene Mercedes-Benz E 280 CDI med registreringsnummer 1 som firmabil. Til privatkørsel anvendte du efter det oplyste en af de andre biler, herunder en lidt ældre Mercedes-Benz med registreringsnummer 2, du havde til sin rådighed.

Selskabet er ikke ejer eller lejer af nogen bil.

Du har modtaget kørselsgodtgørelse.

SKATs afgørelse

Udgifter, der er afholdt af Selskabet, er anset som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16A, hvilke beløb på henholdsvis 149.975 kr. og 43.896 kr. er beskattet som aktieindkomst.

Idet Selskabet hverken er ejer eller lejer af en bil, har Selskabet afholdt udgifter for dig til kørsel i den omhandlede privatejede bil.

SKATs udtalelse

Afgørelsen er indstillet stadfæstet, idet der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen.

Klagerens opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at din aktieindkomst skal nedsættes til den selvangivne.

Til støtte for påstanden er gjort gældende, at du har fremlagt kørebøger som dokumentation for, at bilen på intet tidspunkt har været anvendt privat. De omhandlede kørebøger er ikke de originale kørebøger, der er bortkommet, men er af dig elektronisk udarbejdede kørebøger, som er i overensstemmelse med de originale kørebøger.

Du har anført, at den omhandlede konstruktion med, at bilen var registreret som ejet af dig, men reelt tilhørte selskabet, var lavet af et større revisionsfirma. Årsagen til den anvendte konstruktion var, at såkaldt frikørte taxaer ikke kunne ejes af selskabet. Derfor har du lagt til grund, at det var lovligt.

Hvis ikke konstruktionen kan anerkendes, skal omgørelsesreglerne i skatteforvaltningslovens § 29, ligesom der er et samlet kørselsfradrag på 63.083 kr., som skal modregnes i klagerens skatteansættelse. Der er fremlagt lønsedler fra 2009 og 2010 til dokumentation.

Landsskatterettens afgørelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte fra anparter mv., jf. ligningslovens § 16A, stk. 1, 1. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009). Til udbytte henregnes alt, hvad er af et selskab udloddes til anpartshavere mv., med undtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1, 2. pkt.

Udbytte fra anparter i henhold til ligningslovens § 16A skal henregnes til aktieindkomsten, jf. personskattelovens § 4a, stk. 1, nr. 1 og 5 (lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006).

Du er registreret ejer af den omhandlede bil, og det er ikke dokumenteret, at Selskabet reelt er ejer af bilen.

Selskabets afholdelse af udgifter vedrørende bilen, anses herefter for afholdt i din interesse. Beløbet anses derfor for maskeret udbytte til dig.

Landsskatteretten kan uanset klagerens formulering foretage afledte ændringer, jf. skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011).

Det fremgår af forarbejderne til denne bestemmelse, jf. lovforslag nr. 192 af 4. marts 1999 til den dagældende bestemmelse i skattestyrelseslovens § 28, stk. 1, 2. pkt., og senere indholdsmæssigt videreførte bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1, at der alene er kompetence til at ændre de forhold i skatteansættelsen, der er klaget over, samt andre forhold i skatteansættelsen der er en følge af klagen. Ønskes andre end disse forhold i skatteansættelsen ændret, må spørgsmålet tages op af SKAT, der har ansættelseskompetencen i første instans. Dette kan efter gældende ret gøres, selv om ansættelsen er til behandling i et klageorgan, når der blot ikke er tale om samme forhold i skatteansættelsen.

Landsskatteretten kan ikke tage stilling til spørgsmål om omvalg i henhold til skatteforvaltningslovens § 29, da dette forhold ikke anses for en afledt ændring af klagen, hvorfor en anmodning om omgørelse skal behandles af SKAT som 1. instans.

For så vidt angår de omhandlede kørselsfradrag, som skal indgå i en bedømmelse af din samlede skattepligtige indkomst, anses dette spørgsmål ej heller for at være tilstrækkeligt afledt af klagen til at undergå behandling i Landsskatteretten, hvorfor dette spørgsmål ligeledes skal behandles af SKAT som 1. instans.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Selskabet H1 ApS blev stiftet af A den 31. maj 1999. Af udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremgår, at selskabet blev tegnet af en direktør, samt at A var anmeldt som direktør. I stedet for kapital apportindskød A en af ham ejet bil, en Volvo 760T, til en værdi af 125.000 kr. Af årsrapporten for perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2000 fremgår, at der i selskabet var driftsmidler for 125.000 kr.

Der blev den 1. maj 2000 indgået ansættelsesaftale mellem A og selskabet H1 ApS med virkning fra den 1. januar 1999. Af aftalens § 2 fremgår, at selskabet skulle stille en bil til rådighed for A.

A anmodede den 1. maj 2000 sin advokat om at gennemgå ansættelseskontrakten, herunder også i skattemæssig henseende.

A erhvervede den 6. april 2009 en Mercedes-Benz E280, reg.nr. 1. Af registreringsattesten fremgår, at bilen skulle anvendes til privat personkørsel.

G7 A/S udstedte den 30. juni 2009 faktura på 42.179,35 kr. for service af Mercedes-Benz med registreringsnummer 1. Fakturaen var udstedt til A.

Den 22. september 2009 udstedte G7 A/S faktura på 23.737,10 kr. for serviceeftersyn af samme bil. Ligeledes denne faktura var udstedt til A. Herudover blev der den 26. maj 2010 udstedt faktura for serviceeftersyn af bilen lydende på 10.459,61 kr. til A.

Af kontospecifikation fra H1 for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 fremgår, at der vedrørende bilen Mercedes E280, reg.nr. 1 samlet er anvendt 193.871 kr. i perioden.

Det fremgår af de personlige skatteoplysninger for A for 2009, at han ejede 2 motorcykler, en Suzuki personbil, en Smart personbil, 2 Mercedes-Benz og den af sagen omhandlede Mercedes-Benz. Herudover fremgår, at han havde fået udbetalt 32.692 kr. i skattefri befordringsgodtgørelse.

Af de personlige skatteoplysninger for 2010 fremgår, at A fortsat ejede 2 motorcykler, en Peugeot personbil, en Suzuki personbil, en Smart personbil, 2 Mercedes-Benz og den af sagen omfattede Mercedes-Benz. Herudover fremgår, at han havde fået udbetalt 29.294 kr. i skattefri befordringsgodtgørelse.

Af årsrapporten for H1 ApS for perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2000 fremgår, at selskabet ikke havde nogen materielle anlægsaktiver, samt at der ikke var leje- eller leasingforpligtelser.

SKAT meddelte ved brev af 27. juni 2012 til H1 ApS, at SKAT blandt andet ændrede selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2010, idet SKAT ikke kunne godkende fradrag vedrørende bil på 193.871 kr. efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

G8 A/S har ved brev af 6. august 2014 til A blandt andet anført:

"...

I forbindelse med overdragelse af frikørt taxi fra far til søn opnår A finansiering i G8 A/S personligt.

G8 A/S er af bestyrelsen pålagt kun at finansiere biler til personer og ikke selskaber.

Derfor er bilen finansieret med A som debitor og bruger af bilen selvom vi var bekendt med at bilen skulle bruges i hans firma der er drevet som ApS.

..."

Ved brev af 12. december 2014 meddelte SKAT, at As skat for 2009 og 2010 var ændret, således at A fik fradrag for befordring på 23.494 kr. i 2009 og for 17.075 kr. i 2010.

Der er under sagen fremlagt kørselsregnskab for perioden 1. december 2008 til 30. juni 2010 ført elektronisk i excel ark. Der er endvidere fremlagt kalender for det arbejde, som A udførte i perioden 3. juni 2008 til 2. september 2010 for G1 A/S.

Af de fremlagte årsrapporter for H1 for perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2010 fremgår, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.

Forklaringer

Der blev under hovedforhandlingen afgivet forklaring af A og revisor JB.

A forklarede blandt andet, at han er uddannet maskiningeniør. Han stiftede selskabet H1 ApS for at udføre ingeniørmæssige opgaver, hovedsageligt opbygning af boreplatforme. Han udførte opgaver primært i Nordsøen, i ...1, ...10 og ...11. Det var nødvendigt at have en bil for at kunne udføre opgaverne.

Han kører nok 130.000 km. om året. Hans far er vognmand, og han fik mulighed for at købe biler derigennem. Finansieringsselskabet G8 A/S udlåner alene penge til vognmænd og deres nærmeste, men kun til personer og ikke til selskaber. Han kunne spare rigtig mange penge ved at overtage finansieringen. Han holdt et møde med sin daværende revisor i R1, PE, der efter drøftelse med sin chef SP, oplyste, at der efter deres opfattelse ikke var noget problem med en konstruktion hvorefter, at bilen blev lånt ud til selskabet, samt at selskabet afholdt alle udgifter vedrørende bilen. Han kan ikke huske, om de drøftede hvilke driftsudgifter, der kunne fratrækkes. Han skiftede senere revisor og nævnte konstruktionen for ham, der ikke havde bemærkninger til den valgte konstruktion. Konstruktionen er gennem alle årene blevet godkendt regnskabsmæssigt. Alle udgifter vedrørende bilen fremgår af kontospecifikationen for selskabet.

Vedrørende kørselsregnskabet forklarede han, at den gamle kørselsbog er fremlagt for at vise, hvordan han før har ført bøgerne i hånden. Han havde oprindeligt gemt alle kørselsbøgerne, men de gik tabt i forbindelse med en oversvømmelse i hans kælder. Kørselsbogen lå altid i bilen.

Da han fik den nye Mercedes-Benz, beholdte han også den gamle Mercedes-Benz, som han herefter brugte privat. Han har derfor udelukkende anvendt den af sagen omfattede Mercedes-Benz med reg.nr. 1 erhvervsmæssigt.

Han mener, at kalender oplysningerne fra G1 A/S blev indhentet på foranledning af en medarbejder hos G1 A/S. Han kunne ikke rette i de kalender oplysninger, der blev indhentet. Som han husker det, er den kørebog, der er fremlagt vedrørende Volvo 760T, der er ført i hånden, fra indkomståret 2000.

Kørselsregnskabet fremlagt for perioden fra den 1. december 2008 og frem er udarbejdet løbende i hånden og senere indført i excel arket. Det er ham selv, der har indtastet oplysningerne. Bemærkningen "Bilen er nu indregistreret i dit navn" var bare en kommentar til sig selv. Bemærkningen "Find ud af hvad der stod på kilometertælleren" er også bare en kommentar til ham selv. Han var fuldt ud klar over, hvad der stod på kilometertælleren. Han bruger Mercedes værkstedet i ...1, som han har brugt gennem en årrække og stoler på. Bemærkningen "Har fri, da det er lørdag" er anført, da han skulle have været på arbejde, men valgte at have fri. Han har ikke siddet ude i bilen og skrevet den bemærkning ned i kørebogen.

Revisor JB forklarede blandt andet, at han har fungeret som revisor for selskabet H1 ApS, indtil selskabet blev opløst. Selskabet har i alle årene afholdt driftsomkostninger for den bil, som A havde udlånt til selskabet. Han har kun gennem A hørt om den rådgivning, som R1 havde givet A omkring afholdelse af driftsudgifter vedrørende bilen i selskabet. Han har løbende gennem alle årene godkendt regnskaberne uden revisionspåtegning. Han havde lagt vægt på, at det var en model, der var godkendt af R1. Deres revision er stikprøvekontrol, så han vil tro, at de har set på de udgifter, der var været afholdt, samt tjekket, at det var den rigtige bil, som der var fratrukket udgifter for.

Parternes synspunkter

A har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 12. maj 2015, hvoraf blandt andet fremgår:

"...

A gør overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at beskatte ham af maskeret udlodning af de udgifter, som H1 ApS (herefter H1) i indkomstårene 2009 og 2010 har afholdt til bildrift vedrørende bil, mrk. Mercedes Benz E280, reg.nr. 1. Dette skyldes, at bilen efter aftale har været udlånt til H1, mod at selskabet afholdt udgifterne til driften mv. Bilen har i de respektive perioder alene været benyttet til erhvervsmæssig kørsel for selskabet, som har været en forudsætning for den oparbejdede omsætning i 2008/ 09 på 1.737.874 kr. og 2009/10 på 2.068.316 kr.

Om aftalen om udlån af bil til H1

Der var mellem H1 og A aftalt, at selskabet skulle stille en bil til rådighed for hans kørsel for selskabet, jf. bilag 19. Ved anpartsselskabets etablering i 1999 indskød A sin private bil, Volvo 760T i H1 til en indskudsværdi på 125.000 kr., jf. bilag 23. I 2004 fik A mulighed for at købe en frikørt taxi fra sin fars vognmandsfirma. A kunne spare en del udgifter ved at overtage sin fars lån i finansieringsselskabet G8 A/S i form af sparet stiftelsesgebyr, lav rente samt god og billig service. Da G8 A/S ud over finansiering til vognmænd kun yder privat finansiering til den nærmeste familie til vognmændene, henvendte A sig til sin revisor i R1 i sommeren 2004 for rådgivning om sine muligheder for at købe bilen privat og udelukkende anvende bilen i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel for H1. R1 rådgav A til at udlåne bilen til H1 mod at selskabet afholdt udgifterne til driften mv. A købte på baggrund af denne rådgivning ny bil, Mercedes Benz E220, reg. nr. 2 fra sin fars vognmandsfirma i første halvår 2005. Bilen blev fra udlånstidspunktet udelukkende anvendt til erhvervsmæssig kørsel.

A har i forbindelse med retssagen været i kontakt med R1 og er blevet oplyst, at R1 ikke er i besiddelse at arbejdspapirer, dokumentation mv. for rådgivningen, da denne ligger mere end 5 år tilbage. A er heller ikke længere i besiddelse af det gamle regnskabsmateriale og dokumentation for rådgivning. A er på baggrund af ovenstående i bevisnød omkring rådgivningen fra R1, som førte til, at hans daværende bil, Mercedes Benz E220, reg. nr. 2 blev købt privat og derefter efter aftale udlånt til selskabet. Denne bevisnød bør ikke komme ham til skade, og det gøres gældende, at retten skal lægge til grund, at A har modtaget rådgivning fra R1, og at han indrettede sig i tillid til denne, da han efter aftale udlånte bilen til H1.

I april 2009 købte A en ny Mercedes E280, reg.nr. 1, jf. registreringsattest bilag 18. Bilen blev efter aftale udlånt til H1 med første erhvervsmæssig kørsel 13. april 2009, jf. bilag 5 side 4. Den nye Mercedes E280, reg.nr. 1 erstattede den "gamle" Mercedes E220, reg. nr. 2 som herefter ikke blev anvendt mere i selskabet.

R2 har revideret de løbende årerapporter i hele perioden, hvor A på skift har udlånt sine to private biler til H1, mod at selskabet afholdt bilernes driftsudgifter. Lokalrevisorerne har udarbejdet årsrapporterne for regnskabsårene 2004/2005 til 2009/2010 uden påtegning, jf. bilag 25-29 og E. A har således indrettet sig i tillid til, at han fuldt ud har overholdt reglerne.

Uanset, at der ikke foreligger en skriftlig aftale om udlån af bilen, Mercedes Benz, E280, reg.nr. 1 til H1, gøres det gældende, at de faktiske omstændigheder klart underbygger, at der netop forelå en sådan aftale - hvilket også vil blive bekræftet af A under hovedforhandlingen.

Om biludgifterne

Den samlede "biludgift" på 193.871 kr., som H1 er nægtet fradrag for, jf. bilag C og A er blevet beskattet af som maskeret udlodning, er alene udgifter afholdt i perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010, jf. kontospecifikationen for H1 for regnskabsperioden 2009/2010, jf. bilag 17. Udgifterne i den periode har alene vedrørt den nye Mercedes Benz E280. reg.nr. 1, som A havde stillet til rådighed for selskabets brug fra april 2009.

Om kørselsregnskabet

A har ikke anvendt bilen til privat kørsel i 2009 eller 2010, jf. de fremlagte kørselsregnskaber i bilag 5-7. A har i bilag 8 redegjort for de i kørselsregnskabet opregnede lokationer og deres forkortelser i kørselsregnskabet.

Kørselsregnskabet er ført løbende i hånden ved hver enkel kørsel. Herefter har A månedligt lagt de håndskrevne oplysninger ind i de fremlagte excel-regneark, jf. bilag 5 - 7. De oprindelige kørebøger for indkomstårene 2009 og 2010 blev opbevaret i kælderen på ...12, og blev desværre ødelagt under en vandskade i huset. A har fundet kørebøger fra tidligere år, jf. bilag 21, hvoraf systematikken for kørselsregnskabet kan ses, idet det dog bemærkes, at A i daværende indkomstår kun ejede en bil, hvorfor han både anvendte bilen til privat og erhvervsmæssig kørsel. Kørebøgerne for indkomstårene 2009 og 2010 var ført på samme måde.

Fremgangsmåden er helt i overensstemmelse med kravene i den dagældende juridiske ligningsvejledning punkt A.F.3.4.1 (2009-2). Da det er åbenbart, at A har overholdt kravene til kørselsregnskabet, bør det ikke komme ham til skade, at han ikke længere er i besiddelse af de originale, håndskrevne kørebøger, da han løbende har overført sine håndskrevne notater til de fremlagte excel-ark. Det afgørende er således ikke hvilket system, der anvendes til at lave et kørselsregnskab, men alene at kørselsregnskabet er udfyldt korrekt, jf. SKM2007.417.SR.

A har endvidere fremlagt kalender fra hvervgiver G1 A/S, hvor aftaler med G1 A/S fremgår, jf. bilag 9. Kalenderen understøtter således kørselsregnskabet.

Som det fremgår af skatteoplysninger for 2009 og 2010, jf. bilag 2 og 3, var A i besiddelse af en stor privat bilpark i indkomstårene 2009 og 2010. A havde således rådighed over flere biler til privat kørsel i 2009 og 2010. Det gøres gældende, at adgangen til de andre biler sammenholdt med at A førte kørebøger dagligt, er tilstrækkelig dokumentation for, at bilen Mercedes Benz E280 med reg.nr. 1 ikke blev benyttet til privat kørsel, jf. SKM2005.503.ØLR.

..."

Skatteministeriet har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 12. maj 2015, hvoraf blandt andet fremgår:

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at sagsøgeren med rette er blevet beskattet af kr. 149.975 for 2009 og kr. 43.896 for 2010 som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, idet H1, hvori sagsøgeren i de relevante indkomstår var hovedanpartshaver og direktør, har afholdt alle udgifter til den af sagsøgeren personligt ejede Mercedes-Benz (reg.nr. 1).

Det følger af ligningslovens § 16A, stk. 2, nr. 1, at "alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere" henregnes til udbytte. Udbytte er skattepligtigt, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1, og beskattes som aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1.

Sagsøgeren var registreret ejer af Mercedes-Benz-bilen (reg.nr. 1) (bilag 18), og H1's afholdelse af udgifterne til sagsøgerens privatejede bil er derfor skattepligtig, jf. jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Sagsøgeren har ikke fremlagt objektiv dokumentation for, at der var indgået en lejeaftale mellem H1 og sagsøgeren, eller at sagsøgeren på anden måde "efter aftale" stillede bilerne til rådighed for selskabet, mod at selskabet afholdt udgifterne til bilerne, jf. f.eks. SKM2009.37.HR, hvilket derfor bestrides.

Da H1 hverken var ejer, lejer eller låntager af bilen har selskabet selvsagt heller ikke kunnet stille bilen til rådighed for sagsøgeren.

Det forhold, at H1 - i henhold til § 2 i aftalen indgået mellem H1 og sagsøgeren (bilag 19) - skulle stille en bil til rådighed for sagsøgeren, kan ikke tillægges betydning i sagen allerede fordi H1 ikke havde nogen biler at stille til rådighed, jf. sagsøgerens egne oplysninger til skattemyndighederne (bilag 8, side 1, 4. afsnit).

Det forhold, at sagsøgerens ejerskab af bilen angiveligt havde sin baggrund i aftalevilkår fastsat af det selskab (G8 A/S), der finansierede købet af bilen, ændrer ikke ved, at bilen formelt og reelt tilhørte sagsøgeren i 2009 og 2010, eller ved at selskabets betaling af udgifter vedrørende sagsøgerens bil udgør maskeret udlodning. Sagsøgerens ejerskab til bilen er i øvrigt ubestridt.

Hvorvidt sagsøgerens skiftende revisorer og/eller advokater - som beskrevet i processkrift II, side 2-3 - har "godkendt" finasieringordningen er uden betydning for, om selskabets afholdelse af udgifterne til sagsøgerens privatejede bil udgør maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Det bestrides som udokumenteret, at sagsøgeren alene har anvendt Mercedes-Benz-bilen (reg.nr. 1) i forbindelse med sagsøgerens transport til og fra arbejde.

Det kørselsregnskab for 2009 og 2010 (bilag 5-7), som sagsøgeren har fremlagt i sagen, er ubestridt ikke de originale kørebøger (bilag 1, side 3). Disse er efter det oplyste bortkommet. Det fremlagte kørselsregnskab er ikke udarbejdet løbende i forbindelse med kørslen men derimod efterfølgende - uden umiddelbart tidsmæssig sammenhæng med den foretagne kørsel. Allerede af denne grund kan det fremlagte kørselsregnskab ikke tillægges bevismæssig betydning, jf. bl.a. SKM2005.138.HR.

Følgende fremgår af punkt A.F.3.4.1 i den dagældende ligningsvejledning (2009-2):

"...

For at et kørselsregnskab skal kunne kræves lagt til grund ved skatteansættelsen, må kørebogen være ført dagligt med angivelse af:

A.

kilometertællerens udvisende henholdsvis ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens afslutning,

B.

datoen for kørslen, og

C.

den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel må være angivet bestemmelsessteder og lign. notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumenterer regnskabets rigtighed. (min understregning)

 ..."

Efter praksis stilles der strenge krav til den umiddelbare forståelighed af de oplysninger, der fremgår af kørebøger, jf. TfS 1999.878 H.

Det af sagsøgeren fremlagte kørselsregnskab (bilag 5 - 7) opfylder ikke de betingelser til kørselsbøger, der fremgår af punkt A.F.3.4.1 i den dagældende ligningsvejledning, da der bl.a. ikke er afgivet bestemmelsessteder mv., der kan sandsynliggøre regnskabets rigtighed og da kørselsregnskabet ikke er ført dagligt.

Den kørebog, der er fremlagt af sagsøgeren som bilag 21, vedrører ifølge sagsøgeren et helt andet (uoplyst) indkomstår og er allerede af den grund uden relevans for sagen. Herudover vedrører kørebogen et helt andet køretøj.

Ex tuto bemærkes det, at selv hvis sagsøgeren alene har anvendt bilen til transport til og fra arbejde, ændrer dette ikke ved, at selskabet har afholdt udgifter til en bil ejet personligt af sagsøgeren, hvorfor der er tale om maskeret udbytte. Sagsøgerens anvendelse af bilen ændrer ikke ved, at der er tale om hans privatejede bil. Af samme grund er de kørselsregnskaber, som sagsøgeren har fremlagt i sagen uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt H1's afholdelse af udgifterne til sagsøgerens bil udgør maskeret udlodning efter ligningslovens § 16A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Uanset om de udgifter, som H1 har afholdt, knytter sig til både Mercedes-Benz (reg.nr. 1) og til Mercedes-Benz (reg.nr 2) eller kun til Mercedes-Benz (reg.nr. 1), ændrer dette ikke ved, at sagsøgeren er skattepligtig heraf, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, da sagsøgeren som anført ejer begge biler.

En lønmodtager kan, jf. ligningslovens § 9, stk. 4, alene modtage skattefri godtgørelse for at have anvendt sin privatejede bil erhvervsmæssigt, hvis godtgørelsen ydes i henhold til de takster, der er fastsat af Skatterådet i henhold ligningslovens § 9 B.

Godtgørelse mv., der ydes en lønmodtager for dennes brug af egen bil i arbejdsgiverens tjeneste kan ikke ydes som udlæg efter regning, jf. herved også pkt. 16.1.1. i cirkulære nr. 72 af 17. april 1996. En sådan godtgørelse er skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

Udover at have afholdt sagsøgerens biludgifter har H1 også ydet kørselsgodtgørelse til sagsøgeren i 2009 og 2010 på henholdsvis kr. 26.640 og kr. 21.834,-.

H1s afholdelse af udgifterne til sagsøgerens privatejede biler, er ikke sket i henhold til reglerne i ligningslovens § 9 B. Uanset om bilen er anvendt erhvervsmæssigt udløser H1s afholdelse af sagsøgerens biludgifter også af denne grund beskatning hos sagsøgeren, jf. ligningslovens § 9, stk. 4, 2. pkt., modsætningsvist.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. Til udbytte henregnes efter ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1, alt hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere.

Retten lægger som ubestridt til grund, at A er ejer af den af sagen omfattede bil, Mercedes-Benz med registreringsnummer 1, samt at H1 ApS afholdt alle oplyste udgifter vedrørende bilen i 2009 og 2010.

Retten finder det ikke godtgjort, at der mellem A og selskabet H1 ApS var indgået en juridisk bindende aftale om, at A stillede sin bil til rådighed for selskabet, mod at selskabet afholdt alle relevante driftsudgifter.

Retten har i den forbindelse lagt vægt på, at det af registreringsattesten fremgår, at A er registreret ejer af bilen, samt at bilen skulle benyttes til privat personkørsel. Herudover har retten lagt vægt på, at der ikke er oprettet en skriftlig aftale mellem selskabet og A om leje eller udlån af bilen, og at det af selskabets årsrapport for 2009/2010 fremgår, at der ikke var aktiver i selskabet, samt at selskabet ikke havde haft lejeudgifter. Retten har endvidere lagt vægt på, at de fremlagte værkstedsfakturaer er udstedt til A og ikke til selskabet.

Uanset om det fremlagte kørselsregnskabs oplysninger om, at bilen alene er anvendt erhvervsmæssigt, måtte blive lagt til grund, finder retten, at udgifterne til bilen er afholdt i As interesse henset til, at han er ejer af bilen, og der ikke er godtgjort en aftale om, at bilen var stillet til selskabets disposition. Da selskabet ikke havde rådighed over bilen, kan udgifterne ikke betegnes som en for selskabet relevant driftsomkostning. Efter en samlet vurdering finder retten derved ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelse om, at A er blevet beskattet af 149.975 kr. i 2009 og 43.896 kr. i 2010 som maskeret udbytte i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, jf. personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1. Det forhold, at A i 2009 og 2010 havde flere andre biler til sin rådighed, og måtte have modtaget anden skattemæssig rådgivning, kan ikke føre til et andet resultat. Den af Skatteministeriet nedlagte påstand om frifindelse tages derfor til følge.

Ved fastsættelse af sagens omkostninger har retten lagt vægt på sagens art, omfang og udfald. Retten har lagt vægt på sagens oplyste værdi, samt at Skatteministeriet har fået medhold i den nedlagte påstand. Der er taget hensyn til hovedforhandlingens begrænsede varighed. De skønnede omkostninger til advokatbistand er herefter fastsat til 25.000 kr. inklusive moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 25.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.