Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår fysiske personer kan vælge at anvende de nye regler for henstand, selvom skatten er beregnet efter de regler, der var gældende før 1. marts 2015.

Afsnittet indeholder:

 • Overgangsordningen
 • Hvem kan anvende overgangsordningen
 • Betingelse om, at personen fortsat ejer aktiverne
 • Henstandsbeløbet
 • Betingelse om opgørelse over afdrag og meddelelse om henstand
 • Betingelse om rettidig indgivet oplysningsskema for hvert år i henstandsperioden
 • Tilbagebetaling af den allerede betalte skat
 • Henstand med betaling af exitskat beregnet efter den nu ophævede EBL § 6 B
 • Henstand med betaling af exitskat beregnet efter den nu ophævede AL § 40 D, stk. 2

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.13.6 om den særlige overgangsordning for personer der anvender virksomhedsordningen, og som fået beregnet skat efter VSL § 15 c.

Overgangsordningen

Fysiske personer, der har fået beregnet skat efter de regler, der gjaldt før 1. marts 2015, kan i visse tilfælde vælge at benytte den henstandsordning, der gælder fra og om med den 1. marts 2015.

Denne henstandsordning er beskrevet ovenfor i afsnit C.C.6.9.4, og reglerne findes i KSL § 73 B og § 73 C.

Det fremgår af § 13, stk. 12, i ændringsloven, lov nr. 202 af 27. februar 2015 om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love.

Den nye ordning og henstandsordningens ikrafttræden er beskrevet ovenfor i afsnit C.C.6.9.4 Henstand med betaling af exitskat efter KSL § 10.

Hvem kan anvende overgangsordningen

Regel 1

Overgangsordningen kan anvendes af fysiske personer,

 • som er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, og
 • som har fået beregnet skat efter KSL § 8 A, stk. 2, (ophævet pr. 1. marts 2015).

Det gælder dog kun,

 • hvis skatten er beregnet ved en overførsel af aktiver i perioden fra den 1. januar 2009 til den 28. februar 2015, og
 • aktiverne er overført til et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS.

Regel 2

Overgangsordningen kan også anvendes af fysiske personer,

 • som er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, og

Det gælder dog kun,

 • hvis skattepligten efter KSL § 1 (om fuld skattepligt) er ophørt i perioden fra den 1. januar 2009 til den 28. februar 2015, og
 • personen har af- og nedskrivningsberettigede aktiver, som Danmark efter fraflytningen ikke længere har beskatningsretten til, og
 • disse aktiver er placeret i et land, der er medlem af EU/EØS.

Betingelse om, at personen fortsat ejer aktiverne

Overgangsordingen for henstand kan kun anvendes i det omfang, personen fortsat ejer de aktiver, som udløste den skattebetaling, der ønskes henstand med.

Ordningen kan også kun anvendes i det omfang, aktiverne ikke senere må anses for afstået, hvis reglerne i den nye bestemmelse i KSL § 73 C, stk. 4, havde været gældende. Se afsnit C.C.6.9.4 om ændring af bopælsland efter fraflytning og videreoverførsel af aktiver, der er omfattet af henstanden.

Henstandsbeløbet

Henstandsbeløbet omfatter den beregnede skat ved overførslen mv.

Beløbet skal nedsættes med de afdrag, der skulle have været betalt efter reglerne i den nye bestemmelse i KSL § 73 B, hvis personen havde været omfattet af de nye regler i KSL § 73 B og 73 C, allerede på tidspunktet for overførsel mv. Se om beregning af afdrag efter de nye regler i afsnit C.C.6.9.4.

Betingelse om opgørelse over afdrag og meddelelse om henstand

Henstanden er betinget af, at personen udarbejder en opgørelse over de afdrag, der skulle have været betalt efter den nye bestemmelse i KSL § 73 C fra overførslen mv. og frem til valg af henstandsordningen, hvis personen havde været omfattet af bestemmelsen allerede fra tidspunktet for overførslen henholdsvis ophørstidspunktet.

Bemærk: Frist for opgørelse over afdrag og meddelelse om henstand

Opgørelse og meddelelse om henstand skulle senest være indgivet den 30. juni 2015.

Betingelse om rettidig indgivet oplysningsskema for hvert år i henstandsperioden

Det er efter de nye regler en betingelse for fortsat henstand, at der indgives et oplysningsskema for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Se KSL § 73 C, stk. 6, og ovenfor i afsnit C.C.6.9.4.

Det skal samtidigt oplyses, i hvilket land personen befinder sig, og i hvilket land de pågældende aktiver er placeret ultimo i indkomståret.

Oplysningsskemaet skal indgives inden for de almindelige frister i SKL § 4, stk. 1, jf. stk. 4. § 4, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Hvis oplysningsskemaet ikke indsendes rettidigt, bortfalder henstanden med den virkning, at det resterende skyldige beløb på henstandssaldoen forfalder. Se KSL § 73 C, stk. 6.

Der kan dog ses bort fra fristoverskridelser, hvis konkrete omstændigheder taler for det.

Tilbagebetaling af den allerede betalte skat

Ved valg af henstand tilbagebetales den del af den eventuelt betalte skat, der udgør forskellen mellem den eventuelt betalte skat og den henstandssaldo, der er opgjort som beskrevet ovenfor under "Henstandsbeløbet". Tilbagebetalingen skal ske senest den 1. september 2015.

Personen har krav på rente svarende til renten efter KSL § 63, 1. pkt. Rente opgøres pr. påbegyndt måned fra den 1. september 2015, hvis tilbagebetalingen sker efter denne dato. Personen har ikke krav på rente helt tilbage fra det tidspunkt, hvor exitskattebeløbet blev betalt.

Henstand med betaling af exitskat beregnet efter EBL § 6 B

Bestemmelsen i EBL § 6 B om exitbeskatning af fortjeneste, der er genanbragt i udenlandsk fast ejendom, blev ophævet pr. 1. marts 2015, fordi reglerne blev overført til den nye bestemmelse i KSL § 10.

Før 1. marts 2015 kunne der gives henstand med skatter, som var beregnet efter EBL § 6 B. Henstandsreglen fandtes i KSL § 73 E, stk. 1, men er nu ophævet. Personer, der har en henstandssaldo efter denne tidligere regel, kan stadig anvende reglerne i KSL § 73 E, stk. 2-6, på henstandssaldoen. Se KSL § 73 E, stk. 8, 1. pkt.

Se også de særlige regler om exitskat af fortjenester, der er genanbragt i udenlandsk ejendom i afsnit C.H.2.1.11.7. Reglerne om henstand med denne skat beskrives i afsnit C.H.2.1.11.8.

Henstand med betaling af exitskat beregnet efter AL § 40 D, stk. 2

AL § 40 D, stk. 2, om ophørsbeskatning af betalingsrettigheder blev ophævet pr. 1. marts 2015, fordi reglerne blev overført til de nye regler i KSL § 10.

Før 1. marts 2015 kunne der gives henstand med skatter, som var beregnet efter AL § 40 D, stk. 2. Henstandsreglen fandtes i KSL § 73 E, stk. 1, men er nu ophævet. Personer, der har en henstandssaldo efter denne tidligere regel, kan stadig anvende reglerne i KSL § 73 E, stk. 2-6, på henstandssaldoen. Se KSL § 73 E, stk. 8, 2. pkt.