åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om en række skattemæssige spørgsmål, som opstår ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af en erhvervsvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Afståelsesbegrebet (C.C.6.1)
 • Opgørelse af afståelsessummer (C.C.6.2)
 • Ophør med erhvervsvirksomhed (C.C.6.3)
 • Goodwill og andre immaterielle rettigheder (C.C.6.4)
 • Opgørelse af anskaffelses- og afståelsessum samt fortjeneste og tab på goodwill og andre immaterielle aktiver (C.C.6.5)
 • Indtræden i og udtræden af interessentskaber (C.C.6.6)
 • Succession ved overdragelse af en virksomhed (C.C.6.7)
 • Løbende ydelser (C.C.6.8)
 • Beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat) (C.C.6.9).

Se også

 • Se afsnit (C.C.7) om skattefri omdannelse af en personligt drevet virksomhed til selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.
 • Se afsnit (C.C.5.2.14) om skattefri omdannelse af en personligt drevet virksomhed for personer, der har anvendt virksomhedsordningen.
 • Se afsnit (C.H.2.1.11.9) om udskydelse af beskatning ved finansiering med sælgerpantebreve i forbindelse med afståelse af fast ejendom.
 • Se afsnit (C.B.2.13.5) om overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.
 • Se afsnit C.H.2.1.15.5 om de de nye regler i EVL angående om-kategoriseringer af ejendomme, som har virkning fra den 1. marts 2021 vedrørende EBL og en række andre love samt afsnit C.C.5.2.2.7 om ejendomme, der både benyttes til bolig og erhverv.