Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KSL § 10, stk. 1, om beskatning ved fysiske personers fraflytning og reglen i KSL § 10, stk. 2, om overførsel af aktiver til udlandet. Afsnittet vedrører både selvstændigt erhvervsdrivende og andre personer, som ville være blevet beskattet, hvis det pågældende aktiv var blevet solgt.

Afsnittet indeholder

 • Regel om beskatning ved fraflytning (ophør af fuld skattepligt). KSL § 10, stk. 1
 • Regel om en begrænset skattepligtig persons overførsel af aktiver til udlandet. KSL § 10, stk. 2
 • Aktiver omfattet af exitskatten jf. KSL § 10
 • Aktiver, der ikke er omfattet af reglerne i KSL § 10
 • Henstand med betaling af skatten
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel om beskatning ved fraflytning (ophør af fuld skattepligt). KSL § 10, stk. 1

Når en fysisk person fraflytter, dvs.

 • ophører med at være skattepligtig efter KSL § 1, eller
 • efter bestemmelserne i en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland,

så anses aktiver, som ikke fortsat er omfattet af dansk beskatning, for afhændet på fraflytningstidspunktet.

Aktiverne anses for afhændet til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Se KSL § 10, stk. 1.

Reglen gælder ikke, hvis der er tale om dødsfald.

Regel om en begrænset skattepligtig persons overførsel af aktiver til udlandet. KSL § 10, stk. 2

Hvis en person, der er skattepligtig efter KSL § 2 (begrænset skattepligtig),

 • overfører aktiver til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, således at
 • aktiverne efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning,

så anses aktiverne for afhændet på overførselstidspunktet.

Aktiverne anses for afhændet til handelsværdien på overførselstidspunktet. Se KSL § 10, stk. 2.

Det er ikke en betingelse, at der sker ophør af personens begrænsede skattepligt til Danmark. Det skyldes, at en person fortsat kan være begrænset skattepligtig her til landet i relation til andre aktiver end de aktiver, der er overført fra Danmark til udlandet.

Aktiver omfattet af exitskatten jf. KSL § 10

Det er en betingelse for at anvende bestemmelserne i KSL § 10, at der er tale om et skatterelevant aktiv.

Aktiver er skatterelevante, når indtægter og udgifter vedrørende aktivet, herunder gevinst og tab ved en afståelse og foretagne afskrivninger mv. efter gældende danske regler skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Det kan fx være beskatning efter afskrivningsloven, statsskatteloven eller ejendomsavancebeskatningsloven.

KSL § 10 vil finde anvendelse, hvis afståelse af aktivet ville være skattepligtig for en dansk hjemmehørende person ved afståelse til tredjemand. Dette opnås ved, at overførslen eller fraflytningen medfører, at aktiverne anses for afstået til handelsværdien på fraflytnings-/overførselstidspunktet. Der udløses altså beskatning, hvis en afståelse af aktivet ville være skattepligtig.

Se SKM2018.104.SR om bitcoins, som Skatterådet anså for erhvervet med spekulationshensigt efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og såfremt der fandt skattepligtsophør sted, skulle der gennemføres fraflytningsbeskatning.

Beskatningen indebærer, at exitbeskatningen i alle tilfælde vil omfatte urealiserede kapitalgevinster og ikke kun genvundne afskrivninger.

I forhold til fast ejendom i udlandet vil der dermed også kunne blive tale om exitbeskatning af gevinster (ud over genvundne afskrivninger og genanbragte fortjenester), hvor der ved en faktisk afståelse ville være indtrådt beskatning. Se afsnit C.H.2.1.11.7 om fraflytterbeskatning af genanbragte fortjenester.

I det omfang, udenlandske ejendomme er omfattet af parcel-, sommer- eller stuehusreglerne, vil de ikke blive berørt af beskatningen efter KSL § 10.

Bemærk

Efter den pr. 1. marts 2015 ophævede bestemmelse i KSL § 8 A, stk. 2, var det et krav, at det pågældende aktiv havde været anvendt i en skattepligtig virksomhed i Danmark. Dette er ikke længere et krav.

Aktiver, der ikke er omfattet af reglerne i KSL § 10

Bestemmelserne i KSL § 10, stk. 1 og stk. 2, omfatter ikke aktier, fordringer, finansielle kontrakter og visse købe- og tegningsretter til aktier. Se KSL § 10, stk. 3.

For disse aktiver gælder i stedet reglerne i  

 • ABL § 38 om exitbeskatning af aktier og andre værdipapirer ejet af personer. Se afsnit C.B.2.14.2.
 • KGL § 37 om exitbeskatning af fordringer og finansielle kontrakter ejet af personer. Se afsnit C.B.1.9.2
 • LL § 28 om beskatning af medarbejderes købe- og tegningsretter til aktier. Se afsnit C.A.5.17.2.3.5

Eksempel

Bestemmelsen i KSL § 10 omfatter fx den situation, hvor en selvstændigt erhvervsdrivende, som er fuldt skattepligtig til Danmark med en virksomhed her i landet, overfører aktiver, der har været anvendt i denne virksomhed, til brug i et fast driftssted i et EU-/EØS-land samtidigt med, at skattepligten til Danmark ophører, uden at der samtidig etableres begrænset skattepligt her til landet.

Eksempel

KSL § 10 omfatter også den situation, hvor en selvstændigt erhvervsdrivende, som er begrænset skattepligtig til Danmark som følge af et fast driftssted her i landet, overfører aktiver, som har været allokeret til det danske faste driftssted, til brug i sin virksomhed beliggende i et EU-/EØS-land samtidig med, at skattepligten til Danmark ophører.

Eksempel

For så vidt angår udenlandsk fast ejendom, vil der ved fraflytningen blive opgjort en skattepligtig ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler, som omfatter - men ikke er begrænset til - eventuelle genanbragte fortjenester. Denne opgørelse kan i princippet resultere i enten en skattepligtig gevinst eller et fradragsberettiget tab. Eventuelle tab ved fraflytning er kildeartsbegrænsede efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven.

Hvis en person har genanbragt en fortjeneste fra en afstået dansk ejendom i en ejendom, der ligger i et land, som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark har den fulde beskatningsret til den erhvervede ejendom, vil den genanbragte fortjeneste også blive exitbeskattet i forbindelse med fraflytningen, da den kan henføres til en dansk fast ejendom, jf. EBL § 6 A, stk. 4, 4. pkt. Der vil ikke ved beregningen af exitskatten blive indrømmet lempelse for eventuelle udenlandske skatter, som pålignes den genanbragte fortjeneste.

Betaling af skatten

De aktiver, der er omfattet af exitskatten, anses for afstået i forbindelse med ophøret af skattepligt til Danmark.

Fysiske personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i et EU-/EØS-land, kan vælge at anvende en henstandsordning.

Se afsnit C.C.6.9.4 om henstand og afsnit C.C.6.9.5 om overgangsordninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2018.104.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gevinst ved afståelse af bitcoins og bitcoin cash var indkomstopgørelsen uvedkommende, idet erhvervelsen ansås for sket med spekulationshensigt. Skatterådet kunne bekræfte, at tab ved afståelse af bitcoins erhvervet med spekulationshensigt var fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst. Skatterådet tiltrådte endvidere også SKATs indstilling om fraflytningsbeskatning:

Hvis spørgers fulde skattepligt til Danmark ophører som følge af fraflytning, eller hvis spørger bliver anset for hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, skal spørgers beholdning af bitcoins og bitcoin cash, som anses for erhvervet med spekulationshensigt, og som ikke er afstået før skattepligtsophøret, anses for afstået til handelsværdien på fraflytnings- eller ophørstidspunktet, jf. KSL § 10.

Dette indebærer, at en eventuel gevinst bliver beskattet, uden at spørger har realiseret en gevinst, ligesom et eventuelt urealiseret tab er fradragsberettiget.

Da de omhandlede bitcoins og bitcoin cash anses for erhvervet med spekulationshensigt, kan gevinst ved et salg eller ved et skattepligtsophør ikke anses for indkomstopgørelsen uvedkommende, men skal medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst som personlig indkomst uden AM-bidrag, ligesom et tab kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag.

Se også SKM2018.130.SR, SKM2018.288.SR og SKM2023.106.SR om fra- og tilflytning med kryptovaluta.