Indhold

Dette afsnit giver et overblik over de regler og overgangsbestemmelser om exitskat, der er indført med virkning fra 1. marts 2015.

Kort overblik over reglerne pr. 1. marts 2015

Reglerne om beskatning ved fraflytning og beskatning ved overførsel af aktiver til udlandet er indført ved lov nr. 202 af 27. februar 2015 om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love.

Ved ændringen blev de tidligere regler i KSL § 8 A, stk. 2, og KSL § 10 sammenskrevet i en ny bestemmelse i KSL § 10. KSL § 8 A, stk. 2, blev derfor ophævet.

Der gælder herefter

  • En regel om beskatning af aktiver, når en fuldt skattepligtig person fraflytter

  • En regel om beskatning af aktiver, der overføres til udlandet af en begrænset skattepligtig.

Se ændringslovens § 1, nr. 3, som ændrer KSL § 10.

Desuden er indført en mulighed for at anvende en henstandsordning. Se ændringslovens § 1, nr. 5-10.

Ændringsloven trådte i kraft den 1. marts 2015. De nye regler fik virkning for personer, der fraflyttede eller overførte aktiver til udlandet den 1. marts 2015 eller senere.

Henstandsordningen har virkning for skattebetalinger vedrørende aktiver, der efter de nye bestemmelser i  KSL § 10 anses for afhændet den 1. marts 2015 eller senere.

Se ændringslovens § 13, stk. 1, og stk. 3.

Henstandsordningen kan i visse tilfælde også anvendes af personer, der allerede har fået beregnet skat efter

  • KSL § 8 A, stk. 2, ved overførsel af aktiver i perioden 1. januar 2009 til 28. februar 2015

  • KSL § 10 ved ophør af skattepligt efter KSL § 1 i perioden 1. januar 2009 til 28. februar 2015.

Se ændringslovens § 13, stk. 12, og neden for i afsnit C.C.6.9.5 Overgangsordning. Valg af henstand med betaling af exitskat beregnet før 1. marts 2015.

Desuden ophævedes de særlige regler om beskatning ved fraflytning i AL § 40 D, stk. 2, (om betalingsrettigheder mv.) og EBL § 6 B (om fortjenester, som var genanbragt i udenlandsk fast ejendom). Reglerne er afløst af den nye bestemmelse i KSL § 10.

Før 1. marts 2015 kunne der gives henstand for skatter, der var beregnet efter AL § 40 D, stk. 2, og EBL § 6 B. Henstandsreglen fandtes i KSL § 73 E, stk. 1, jf. AL § 40 D, stk. 5. Hvis der allerede var givet henstand efter de tidligere regler, kan reglerne i KSL § 73 E, stk. 2-6, fortsat anvendes for henstandssaldoen. Se KSL § 73 E, stk. 8.

Bemærk

Selskaber mv. er ikke omfattet af den nye bestemmelse i KSL § 10. De er omfattet af exitreglerne i SEL § 5 (ophørende selskab) og SEL § 8 (aktiv flyttes til driftssted i anden stat mv.).

Storbritanniens udtræden af EU den 1. januar 2021

Som følge af Storbritanniens udtræden af EU den 1. januar 2021 skete der samtidigt ændringer i reglerne om fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet.

Skatteydere, der fraflytter til udlandet og har andre skattemæssige aktiver end aktier og investeringsbeviser mv., fordringer eller finansielle kontrakter, der er omfattet af enten aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven eller ligningslovens § 28, kan kun få henstand med betalingen af fraflytterskatten, såfremt skatteyderen er hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eller aktiverne befinder sig i et land, der er medlem af EU/EØS.

Der er derfor ikke hjemmel til at give skatteydere henstand med betalingen af fraflytterskatten, hvis skatteyderen flytter til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden, dvs. den 1. januar 2021 eller senere. Det samme gælder, hvis skatteyderen er flyttet til et EU/EØS-land, og virksomheden videreføres i Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere.

For skatteydere, der er flyttet til Storbritannien den 31. december 2020 eller tidligere, sidestilles Storbritanniens udtræden af EU efter Skattestyrelsens opfattelse med en afståelse til handelsværdien af de aktiver, der er omfattet af henstanden, forudsat at aktiverne ikke befinder sig eller kommer til at befinde sig i et land, der er medlem af EU/EØS.

Ifølge kildeskattelovens § 73 C, stk. 7, forfalder henstandsbeløbet til betaling den 1. september i kalenderåret henholdsvis overførselsåret eller ved forskudt indkomstår den 1. september i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Henstandssaldoen efter denne bestemmelse for skatteydere med kalenderårsregnskab forfalder derfor til betaling den 1. september året efter Storbritanniens udtræden af EU, dvs. den 1. september 2022. Betales beløbet ikke rettidigt, finder kildeskattelovens § 63 anvendelse.

Det samme gælder skatteydere, der er flyttet til et EU/EØS-land, når virksomheden samtidigt er videreført i Storbritannien den 31. december 2020 eller tidligere.