Dato for udgivelse
18 jun 2015 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 jan 2015 13:47
SKM-nummer
SKM2015.421.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Lyngby, BS 150-1932/2013
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage + Personlig indkomst
Emneord
Livslang, bolig, ukrænkelig, Grundloven
Resumé

Sagen drejer sig om at SKAT havde forhøjet en skatteyder med værdien af en livslang beboelsesret til en ejendom.

Rekvirenten var ikke enig i SKATs værdiansættelse af beboelsesretten, og begærede syn og skøn med henblik på, at få fastslået værdien.

Rekvirenten var ikke længere ejer af ejendommen, og den nuværende ejer nægtede, at give adgang til en besigtigelse af ejendommen. Der blev af den nuværende ejer gjort gældende, at boligen efter Grundlovens § 72 var ukrænkelig, at betingelserne i retsplejelovens §§ 299, 300 og 301 ikke var opfyldt, samt at ejendommen som følge af renovering afgørende havde ændret karakter.

Retten pålagde den nuværende ejer, at give adgang til ejendommen, jf. retsplejelovens § 301, stk. 2, jf. § 299 stk. 1 jf. § 300 stk. 2, under henvisning til, at det for den bagvedliggende skattesag var af afgørende betydning, at der kunne foretages en såvel ind- som udvendig besigtigelse af ejendommen, og at den gennemførte renovering ikke ændrede herpå.

Reference(r)

Retsplejeloven § 299
Retsplejeloven § 300
Retsplejeloven § 301

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.A.11.2.5

Parter

A

mod

SKAT

Afsagt af byretsdommer

Camilla Ljørring

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes brev af 26. juni 2014 fra advokat IN med anmodning om rettens bistand til at skaffe skønsmanden adgang til ejendommen beliggende ...1, således at den udmeldte skønsforretning kan gennemføres - og den underliggende klagesag ligeledes gennemføres.

Endvidere fremlagdes brev af 1. september 2014 fra ejerne af ejendommen, LC og LE, der har protesteret mod parternes anmodning, subsidiært at anmodningen må afvises for tiden.

Endelig fremlagdes processkrift af 3. oktober 2014 fra advokat IN tiltrådt af advokatfuldmægtig JH.

Retten har ved retsbog af 21. november 2013 udmeldt MDE SM som syns- og skønsmand i sagen.

Af skønstemaet fremgår, at skønnet vedrører værdiansættelse af As livsvarige beboelsesret til ejendommen ...1 til brug for en ved Landsskatteretten verserende sag, jf. retsplejelovens § 343 og skatteforvaltningslovens § 47.

Parterne er enige om, at skønsmanden skal besvare følgende spørgsmål:

1. syns- og skønsmanden bedes give en beskrivelse af ejerlejlighed nr. 1 beliggende ...1 som den ser ud på besigtigelsestidspunktet, og som den må antages at have set ud i 2004. Er der siden salget i 2004 udført væsentlige bygningsændringer eller lignende bedes syns- og skønsmanden nærmere beskrive disse.

2. syns- og skønsmanden bedes vurdere, hvilken værdi As tinglyste livslange beboelsesret havde i foråret 2004. Beboelsesretten er erhvervet ved indgåelse af overdragelsesaftale og ekstrakt underskrevet den 15. august 1996.

3. syns- og skønsmanden bedes vurdere, hvilken værdi As tinglyste livslange beboelsesret havde i marts 2003. Beboelsesretten er erhvervet ved indgåelse af overdragelsesaftale og ekstrakt underskrevet den 15. august 1996.

4. syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvilke forhold der er tillagt særlig betydning ved vurderingen, samt oplyse, hvilket materiale der i øvrigt har dannet grundlag for vurderingen.

Ejendommen ...1 blev i maj 2004 afstået til LE og LC uden beboelsesretten.

Rekvirenten har til støtte for anmodningen anført, at princippet om boligens ukrænkelighed tilgodeses ved, at retten afsiger kendelse om spørgsmålet. Ejerne af ejendommen er blevet orienteret om indholdet af tvisten for retten, og ejerne er ikke berettiget til at gennemse klagesagens dokumenter.

LE og LC har til støtte for protesten anført, at boligen som udgangspunkt er ukrænkelig, jf. grundlovens § 72. Parterne i sagen har ikke overfor ejerne dokumenteret, at betingelserne i retsplejelovens § 299 - 301 er opfyldt. Ejerne er reelt ikke blev gjort bekendt med, hvad tvisten vedrører. Ejerne ønsker derfor adgang til alle sagens akter. Endvidere er en besigtigelse af ejendommen i dag i forhold til en vurdering af boligen, som den så ud i 2004, uden betydning for sagen, idet alt er renoveret. Gennemgang af tegningsmateriale burde være tilstrækkeligt.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten afsagde kendelse

Det må lægges til grund, at LE og LC er blevet orienteret om det overordnede tema for parternes tvist, og retten finder ikke, at det er nødvendigt, at LE og LC gøres bekendt med alle klagesagens akter for at kunne varetage deres interesser.

På det foreliggende grundlag finder retten, at det kan være af betydning for sagen ved Landsskatteretten, at skønsmanden besvarer det angivne skønstema, som forudsætter, at skønsforretningen gennemføres - både indendørs og udendørs - på ejendommen ...1. At ejendommen i dag er blevet væsentligt renoveret ændrer ikke herpå.

Efter en samlet afvejning af de involverede interesser pålægges det herefter LE og LC inden for en frist på 2 måneder at give adgang til ejendommen ...1, med henblik på gennemførelse af syn og skøn, som udmeldt af retten den 21. november 2013, jf. retsplejelovens § 301, stk. 2, jf. § 299, stk. 1, jf. § 300, stk. 2, hvorfor

b e s t e m m e s

LE og LC pålægges inden for en frist på 2 måneder at give adgang til ejendommen ...1 med henblik på gennemførelse af syn og skøn som udmeldt af retten den 21. november 2013.