åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.13.2.2.9 Gas og elektricitet (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 11, og stk. 3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

xDette afsnit handler om omvendt betalingspligt, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der er videreforhandler af gas eller elektricitet, og som modtager denne gas eller elektricitet fra en virksomhed her i landet, bortset fra når leveringen sker til videreforhandlerens aftagenummer eller målernummer, som er defineret i henholdsvis lov om elforsyning og reglerne for gasforsyning. Se ML § 46, stk. 1, nr. 11, indført i momsloven ved lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

xAfsnittet indeholder:x

  • xRegelx
  • xUndtagelse fra reglen om omvendt betalingspligtx
  • xTilladelse til efter anmodning ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligtx
  • xAdministrative reglerx
  • xReglernes ikrafttrædelse og virkning.x

Se også

xOm omvendt betalingspligt i tilfælde, hvor gas og elektricitet leveres af en leverandør etableret i udlandet (ML § 46, stk. 1, nr. 5), se afsnit D.A.13.2.2.5.x

Regel

xDer er omvendt betalingspligt for moms, når aftageren er en afgiftspligtig videreforhandler her i landet af gas eller elektricitet, der modtager gas eller elektricitet, fra en virksomhed her i landet.x

xSe ML § 46, stk. 1, nr. 11, indført i momsloven ved lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

xVed en afgiftspligtig videreforhandler forstås i denne forbindelse en momspligtig person, hvis hovedbeskæftigelse i forbindelse med køb af gas og elektricitet er at videresælge disse produkter, og hvis eget forbrug af disse produkter er ubetydeligt. Se ML § 14, stk. 2, indført i momsloven ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, og Momssystemdirektivets artikel 38, stk. 2. Se evt. også afsnit D.A.6.1.8 om reglerne for fastlæggelsen af leveringsstedet ved handel med gas, elektricitet mv.x

Undtagelse fra reglen om omvendt betalingspligt

xHvis leveringen sker til videreforhandlerens aftagenummer eller målersted, som er defineret i henholdsvis lov om elforsyning og reglerne for gasforsyning, er leveringen dog ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Se ML § 46, stk. 1, nr. 11, indført i momsloven ved lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

xAftagenummer bliver et vigtigt begreb i lov om elforsyning, når den såkaldte engrosmodel træder i kraft den 1. april 2016. Ved et aftagenummer forstås et nummer, som entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af en netvirksomheds pligt til at måle levering og aftag af el. Begrebet dækker udelukkende over de såkaldte hovedmålere, som anvendes til afregningsformål. De såkaldte bimålere, der anvendes til individuel forbrugsmåling i visse boligforeninger eller lignende, hvor boligforeningens forbrug afregnes samlet, vil ikke være omfattet af definitionen af aftagenummer. I sådanne boligforeninger eller lignende vil hovedmåleren, som måler elektriciteten til samlet afregning, være omfattet af begrebet aftagenummer. Se forarbejderne til § 1, nr. 1, i lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

xOm målersteder som defineret i reglerne for gasforsyning, se evt. afsnit E.A.4.4 Naturgas og bygas mv.x 

Tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt

xVirksomheder her i landet, der producerer gas eller elektricitet, kan efter anmodning til SKAT få tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt ved leverancer af gas eller elektricitet til egne delregistreringer, jf. ML § 47, stk. 3, 2. pkt., der er videreforhandlere af gas eller elektricitet. Se ML § 46, stk. 3, 1. og 2. pkt., som indsat ved lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

xAndre virksomheder her i landet, herunder videreforhandlere af gas eller elektricitet, der har udskilt eksportdelen i en særskilt delregistrering, jf. ML § 47, stk. 3, 2. pkt., kan efter anmodning til SKAT få tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt ved leverancer af gas eller elektricitet til egne delregistreringer, der er videreforhandlere af gas eller elektricitet, når delregistreringen har været i kraft i mindst 1 år. Se ML § 46, stk. 3, 1. og 2. pkt., som indsat ved lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

xSKAT kan nægte at give tilladelse, hvis SKAT er i besiddelse af oplysninger, som indikerer, at tilladelsen vil blive benyttet til momsunddragelse. Se ML § 46, stk. 3, 3. pkt., som indsat ved lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

xHar en virksomhed tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt ved salg til egne delregistreringer, der er videreforhandlere af gas eller elektricitet, skal der opkræves moms af leverancen, og delregistreringerne er fortsat omfattet af adgangen til forskudsvis udbetaling af overskydende moms. Se afsnit A.B.4.2.1.5 og D.A.14.1.6.x

Administrative regler

xNedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af gas eller elektricitet:x

Dansk afgiftspligtig person, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark

xDanske afgiftspligtige personer, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 60.x

xLeverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 10, nr. 3.x

xLeverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af gas eller elektricitet, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 11. Se momsbekendtgørelsens § 77, stk. 7, der henviser til momsbekendtgørelsens § 74, stk. 10, nr. 3.x

Den betalingspligtige person

xDen betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML § 50 b, ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015.x

Se også

xSe også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11:x

  • xAfsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.x

Reglernes ikrafttrædelse og virkning

xIndførelsen af reglerne om omvendt betalingspligt i tilfælde, hvor aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der er videreforhandler af gas eller elektricitet, og som modtager denne gas eller elektricitet fra en virksomhed her i landet, træder i kraft og har virkning fra og med den 1. juli 2015.x

xSe § 5, stk. 1, i lov nr. 578 af 4. maj 2015.x