Dato for udgivelse
29 Jun 2015 13:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jun 2015 10:17
SKM-nummer
SKM2015.456.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-2488-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Privat, personbefordring, afgiftsfritagelse
Resumé

SKAT havde under en kontrol ved den danske/tyske grænse konstateret, at en mandskabsvogn blev anvendt til transport af fire litauiske håndværkere, der ikke var ansat i ejeren af mandskabsvognens virksomhed, men derimod ansat hos en af ejeren antaget underentreprenør.

Landsretten skulle tage stilling til, om denne kørsel førte til, at mandskabsvognen ikke længere opfyldte betingelserne for afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, om mandskabsvogne (nu gældende lov § 2, stk. 1, nr. 9).

Landsretten udtalte indledningsvis, at registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, skal fortolkes indskrænkende. Landsretten lagde herefter til grund, at de fire håndværkere havde anvendt mandskabsvognen til transport til og fra deres juleferie i Litauen.

Da mandskabsvognen blev anvendt til privat befordring af personer, der ikke er ansat i ejerens eller brugerens virksomhed, var betingelserne for afgiftsfritagelse - uanset om der måtte være sket samtidig transport af materiel - ikke længere opfyldt. Mandsskabsvognen skulle som følge heraf afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom (SKM2014.700.BR).

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 8 (dagældende)
Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.8.1.3.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.8.1.3.1

Appelliste

Parter

H1 Entreprise ApS
(advokat Niclas Holst Sonne)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat David Auken ved advokat Mathias Trabjerg Knudsen (prøve))

Afsagt af landsretsdommerne

Bo Østergaard, Claus Forum Petersen (kst.) og Jeanett Bukhave (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 8. august 2014 (BS 10A-2776/2013) er anket af H1 Entreprise ApS med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at den af H1 Entreprise ApS ejede mandskabsvogn af mærket Mercedes Benz Vito, ikke er anvendt i strid med reglerne om registreringsafgift for mandskabsvogne, og at registreringsafgiften derfor er opkrævet med urette.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af det interne notat af 8. juni 2012 fra den medarbejder, der optog rapport, da mandskabsvognen blev standset i ...7 den 7. januar 2012, fremgår yderligere:

"...

I køretøjets varerum var deres personlige effekter, rejsetaske, madvarer, mv. Jeg kan ikke huske om der var andet med i varerummet, såsom stålplader.

..."

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af NJ. Endvidere har TY afgivet forklaring under medvirken af litauisk tolk.

NJ har supplerende forklaret blandt andet, at projektet i ...2 havde en samlet entreprisesum på over 40 mio. kr. G2's faktura af 30. januar 2012 vedrører montage af de stålplader, som var blevet hentet i Litauen. Det var en specialfremstillet vinreol til projektet på ...4, der var fejlbehæftet og blev sendt til Litauen med mandskabsvognen.

H1 Entreprise ApS blev ikke kontaktet af SKAT i anledning af kontrollen den 7. januar 2012. På et tidspunkt kom der en opkrævning fra SKAT på 100.000 kr. i registreringsafgift, men der kom ingen kontrolrapport, og H1 Entreprise ApS er aldrig blevet spurgt om noget.

Han så ikke mandskabsvognen køre af sted til Litauen, og han så den ikke ankomme til ...2 den 7. januar 2012. Han husker heller ikke at have set bilen ankomme til ...4 senere samme dag.

TY har forklaret blandt andet, at han er direktør i og ejer af det litauiske selskab G2, der driver virksomhed med møbelproduktion og byggeri. Virksomheden har udført arbejde i Danmark i 11 år og har siden omkring 2006 samarbejdet med NJ om mange projekter.

Før jul 2011 meddelte NJ ham, at en specialfremstillet vinreol til projektet på ...4 krævede tilpasninger, som skulle udføres i Litauen. Vidnet bad en af sine medarbejdere om at sørge for transporten til ...8. Fire medarbejdere kørte herefter den 20. eller 21. december 2011 til ...8 i mandskabsvognen og havde vinreolen med. Mandskabsvognen holdt parkeret ved et værksted i ...8, indtil medarbejderne, der holdt jul og nytår med deres familier, kørte tilbage til Danmark den 7. januar 2012. Vidnet var selv i ...8 hen over jul og nytår, men kørte i sin egen bil.

Han læssede selv stålpladerne til projektet i ...2 ind i mandskabsvognen i ...8. Det var tynde og lange stålplader, der blev lagt i en 2-3 cm høj stabel i bunden af vognen. Der lå papirbeskyttelse ovenpå pladerne. Det er sandsynligt, at man ikke ville lægge mærke til pladerne, hvis man ikke vidste, at de var der. Han talte ikke med SKAT i forbindelse med kontrolaktionen den 7. januar 2012, men hørte om den fra sine medarbejdere, da de ankom til ...2, hvor han var til stede. Efter losningen af stålpladerne i ...2 kørte bilen videre til ...4 i ...1. Bilen tilhørte jo NJ og skulle afleveres igen. En af medarbejderne blev i ...2 og monterede plader, mens de andre kørte med til ...4. G2's faktura af 30. januar 2012 til appellanten er udstedt af ham og vedrører stålpladerne. Han skriver altid fakturateksten på engelsk.

Han er selv blevet stoppet for kontrol ved grænsen 3-4 gange. Kommunikationen med SKAT er efter hans erfaring vanskelig, når man ikke taler sproget. De fire medarbejdere, der kørte med mandskabsvognen, taler ikke så godt engelsk.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og procederet i overensstemmelse hermed, idet H1 Entreprise ApS dog for landsretten ikke har bestridt, at G2 ikke har været fast bruger af mandskabsvognen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, (nu § 2, stk. 1, nr. 9) fremgår, at en afgiftsfritaget mandskabsvogn kun må anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed, og at køretøjet ikke må benyttes til privat personbefordring. Som anført af byretten skal bestemmelsen fortolkes indskrænkende.

Efter TY's forklaring og oplysningerne i toldrapporten af 8. januar 2012 og i den supplerende udtalelse af 8. juni 2012 lægger landsretten til grund, at de fire medarbejdere hos G2, der befandt sig i mandskabsvognen, da den blev standset ved kontrolaktionen den 7. januar 2012, havde benyttet vognen til deres transport til og fra juleferie i Litauen. Da mandskabsvognen således er anvendt til privat personbefordring af personer, der ikke arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed, er betingelserne for afgiftsfritagelse - uanset om der måtte være sket samtidig transport af materialer - ikke længere opfyldt, og mandskabsvognen skal derfor afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

H1 Entreprise ApS skal i sagsomkostninger for landsretten betale 25.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet vedrører udgifter til advokatbistand inkl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 Entreprise ApS betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.