Dato for udgivelse
29 Jun 2015 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2015 11:26
SKM-nummer
SKM2015.452.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-0014-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Tyskland, BMW, anmeldelse, naboer, ophold, personbil
Resumé

Appellanten, der var dansk statsborger, havde købt en i Tyskland indregistreret BMW. På købstidspunktet var hun registreret med bopæl i Tyskland.

Landsretten lagde efter en samlet vurdering til grund, at appellanten ikke havde løftet bevisbyrden for, at hun havde bopæl i Tyskland på købstidspunktet eller havde etableret dobbeltdomicil. Appellanten fik heller ikke medhold i, at hendes samlever, der ubestridt havde brugt bilen, havde bopæl i Tyskland på købstidspunktet.

SKAT havde ikke observeret bilen i Danmark eller standset bilen i en kontrol. SKAT havde derimod modtaget en anmeldelse fra 6 navngivne personer om, at appellanten og hendes samlever benyttede bilen i Danmark. Efter bevisførelsen fandt landsretten ikke grundlag for at antage, at ibrugtagningstidspunkt var "udskudt" med den virkning, at registrerings- og afgiftspligten indtrådte på et senere tidspunkt end købstidspunktet.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet (stadfæstelse af SKM2014.262.BR).

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 1
Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.8.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 E.A.8.5.4

Appelliste

Parter

A
(advokat Henrik Rahbek)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Mathias Trabjerg Knudsen)

Afsagt af landsretsdommerne

Dorte Jensen, Torben Geneser og Lisbeth Kjærgaard (kst.)

Sagens baggrund

Byretten har den 20. december 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS C4-397/2013).

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at hun ikke skal betale registreringsafgift med 374.017 kr. relaterende til BMW (reg.nr. ...). A har subsidiært nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at sagen skal hjemvises til fornyet behandling.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Landsskatterettens afgørelse i sagen er truffet den 21. december 2012.

I dansk oversættelse er de oplysninger, som SKAT via den kompetente myndighed har modtaget fra Bundeszentralamt für Steuern, Bonn, Tyskland, og som er nævnt i Landsskatterettens afgørelse, sålydende:

"...

i ovenstående sag har efterforskningen/undersøgelserne fra det pågældende skattekontor ført til følgende resultat:

BA kan i henhold til folkeregistret ikke findes/spores og gælder registreringsmæssigt som ubekendt. I et spørgeskema til skattemæssig registrering angiver BA alligevel "...2" som sin bopæls- og forretningsadresse. Han ansøgte samtidig om et momsnummer, dog uden at angive, hvilken form for forretningsmæssig beskæftigelse han udføre i Tyskland. Sidenhen er der ikke indgået nogen som helst selvangivelse eller skatteanmeldelse. Efter skattemyndighedens erkendelse er BA ikke ansat i G3.1 GmbH. Andre arbejdsmæssige forhold kan heller ikke konstateres. Efter alt dette tyder intet på, at BA er bosiddende i Tyskland.

Også A gælder registreringsmæssigt som ubekendt i Tyskland. Skattemæssigt er hun kun registreret med vægtafgift, da hun har tilmeldt 2 biler i Tyskland. Som adresse har hun angivet "...2". Man går ikke ud fra, at hun er bosiddende i Tyskland.

Andelene i G3.1 GmbH ejes fuldstændigt af G3 A/S. Direktør er LS (født den ...). Jf. dokumenterne er G3.1 GmbH i stor udstrækning forretningsmæssigt inaktiv. Af årsafslutningen pr. 31.12.2008 fremgår der ingen lønomkostninger. Yderligere informationer foreligger ikke.

..."

Oplysningerne er fremsendt i et brev af 26. oktober 2011.

Der er for landsretten fremlagt yderligere bilag.

Der er blandt andet yderligere fremlagt en "Anmeldung" af 14. maj 2008 om flytning til ...3 vedrørende BA. Der er også fremlagt et brev af 3. juli 2008 fra Politiet til BA om påtaleopgivelse i relation til benyttelse af en tysk indregistreret personbil i Danmark. Der er endvidere fremlagt et brev af 25. august 2008 fra de tyske skattemyndigheder til BA om tildeling af identifikationsnummer. Der er også fremlagt SKATs afgørelse af 10. februar 2012 vedrørende BA for årene 2008 - 2010 samt Landsskatterettens bekræftelse af 1. maj 2012 på at have modtaget en klage over afgørelsen. Desuden er der fremlagt en "Abmeldung" af 7. august 2012 om flytning fra ...2 vedrørende BA.

Der er desuden for landsretten fremlagt årsopgørelser fra SKAT for A vedrørende 2008, 2009 og 2010 samt oplysningssedler fra SKAT for indkomstårene 2008 - 2011 vedrørende hende. Det fremgår heraf blandt andet, at A i perioden 1. januar 2008 - 31. marts 2009 har modtaget A-indkomst fra G4, og herefter indtil den 29. november 2011 dagpenge fra Kommunen. Der er yderligere fremlagt en "Abmeldungsbescheid" af 2. maj 2011 fra de tyske myndigheder til A vedrørende en restance hos motorkøretøjsregisteret for bil med registreringsnummer ... . Desuden er der fremlagt et brev af 13. oktober 2011 fra G1 til A, hvoraf bl.a. fremgår, at ejerforeningen forstår, at BA ikke har adresse i G1. Der er også fremlagt SKATs afgørelse af 11. januar 2012 om værdiansættelse af den omhandlede BMW pr. 15. februar 2010.

Der er yderligere for landsretten fremlagt udskrifter af CPR-registeret vedrørende A og BA. Det fremgår heraf, at A har været tilmeldt adresser i Danmark fra fødslen og til den 15. maj 2008, senest adressen ...1, i perioden 12. marts 2007 - 15. maj 2008, og at hun herefter er registreret som udrejst til Tyskland i perioden 15. maj 2008 - 1. december 2012. Fra den 1. december 2012 var hun igen tilmeldt adressen i ...1. Det fremgår endvidere, at BA er registreret på adressen i ...1 i perioden 26. marts 2007 - 15. maj 2008 og herefter som udrejst til Tyskland i perioden 15. maj 2008 - 21. marts 2011. Fra den 21. marts 2011 var han igen tilmeldt adressen i ...1. Endvidere er der fremlagt udskrifter af synsrapporter og en udskrift fra motorregisteret vedrørende en Volvo, som indtil afmeldingen den 24. november 2014 har været registreret med A som primær ejer og BA som primær bruger.

Den politianmeldelse, der er nævnt i Landsskatterettens afgørelse, er af 7. november 2011 - og ikke som anført i afgørelsen af 14. november 2011.

Forklaringer

A og BA har afgivet forklaring for landsretten.

A har forklaret, at hun den 15. maj 2008 flyttede til Tyskland. Hun flyttede af mange grunde. BA og hun skulle prøve, om de kunne bo sammen igen, efter at de havde været fra hinanden i en længere periode. BA boede i forvejen i Tyskland. Deres datter skulle bo i deres lejlighed i ...1. Hun flyttede først tilbage til Danmark den 1. december 2012. De havde lejet et hus beliggende ...3, af en tysker, som ville sælge huset, og som så satte huslejen op. Ret kort tid efter solgte han huset, og de flyttede til en lejlighed beliggende ...2. Hun har lavet anmeldelsen af 14. maj 2008 vedrørende en handelsvirksomhed. Hun havde i en periode købt mærketøj i USA og lidt børnetøj, og hun ville på et tidspunkt have gjort det til sin levevej. Hen over sommeren gik hun imidlertid ned med stress og en depression, så det lå lidt stille i en periode, fordi hun skulle passe sit hovederhverv. Hen over efteråret 2008 og foråret 2009 blev hun sygemeldt.

Hendes datter, CA, boede i lejligheden i ...1 fra 1. februar 2009 til 10. marts 2011. Datteren var butikschef i et parfumeri i G5. Hun havde der taget nogle tyve i at stjæle varer i butikken, og de opsøgte hende om natten og truede hende i hendes lejlighed i ... . Datteren boede i ...1, fordi hun var bange for disse mennesker. Lejligheden i ...1 har ikke kunnet sælges på grund af en verserende sag med G6 om mangler ved byggeriet. Lejligheden var til salg, men der var desværre ingen købere.

Hun har samlevet med BA, men med afbrydelser i perioder, og de har ikke været gift.

I 2010 ejede hun en Volvo, og hun havde desuden sin egen Volvo. BMW'en fik hun efter den førstnævnte Volvo. Hun købte BMW'en, fordi de begge kørte langt til arbejde. Hun arbejdede ved G7, og BA kørte sydpå, så de var afhængige af to biler. Hun benyttede Volvo'en. BMW'en er købt i ...6, der ligger mellem ...7 og ...8. Volvo'en havde nogle kilometer på bagen og skulle sælges. Hun har aldrig kørt i BMW'en, som hun føler, er for stor. Hun brød sig heller ikke om, at alting i BMW'en skulle håndteres ved rattet. Hun husker ikke, hvornår BMW'en første gang var i Danmark. De fik først BMW'en i april - maj måned 2010, og indtil da stod den i ...6. Køberen af Volvoen skulle først skaffe penge, og det trak ud.

Hun havde ikke noget personligt forhold til IJ eller JM før politianmeldelsen. JJ havde hun haft noget med at gøre. Der var problemer med varmeregnskabet, og der var den verserende mangelsag mod G6. De var nogle stykker, som var uenige med bestyrelsen i ejerforeningen. Der var også noget med, at der var indkøbt dyre snerydningsmaskiner. Til generalforsamlingen gik bølgerne højt. Det var bestyrelsen, der varetog mangelsagen, og blandt andet hun og BA var ikke enige, idet de ikke mente, at bestyrelsen var kompetent til at varetage sagen. Det var på det tidspunkt JM, som var jurist i G2, der tog sig af sagen. Der er nogen i G1, som har fået ham fyret, fordi han har rodet med deres private konti. Hun føler, at anmeldelsen er chikane. OL og hendes børn er også blevet anmeldt.

Hun var ansat som kostvejleder og køkkenchef på G4 i 4 år. Hun startede der i 2007, omkring 3 uger efter at hun flyttede til ...1. Det var ikke en fuldtidsstilling, idet hun var ansat med 32 timer om ugen, men timetallet svingede noget. Gennemsnittet var de 32 timer. Hun flyttede til Tyskland i maj 2008. Da arbejdede hun stadig på G4, og hun kørte til og fra arbejde i bil. Hun blev sygemeldt i en længere periode fra arbejdet på G4 og overgik efter måske 10 uger til at få sygedagpenge ved kommunen.

De havde to lejemål i Tyskland. De betalte 7-800 euro om måneden i leje for huset på ...3. Hun og BA fandt huset i fællesskab. De havde en lejekontrakt på huset. Hun tror, at BA underskrev lejekontrakten. Hun er ikke god til at læse tysk, så han stod for papirarbejdet. Hun vil tro, at lejen blev betalt gennem F1-Bank. Hun havde tyske bankkonti, for det skal man have, når man bor i Tyskland, men der var ikke penge på disse konti. Efter cirka 9-10 måneder flyttede de til lejligheden ...2, som lå i samme område. Der var også en lejekontrakt vedrørende lejligheden, der var ejet af et tysk investeringsselskab.

Den verserende sag mod G6 vedrørende fejl og mangler i byggeriet i G1 drejede sig blandt andet om problemer med vandindtrængning. Hun købte lejligheden i ...1, fordi deres datter boede i ..., og deres søn boede i ...9. Hun havde et stort hus i ...10, som hun ikke magtede, og hun ville gerne have noget mindre tættere på sine børn.

Hun vil tro, at de flyttede ind i huset beliggende ...3 i januar/februar 2008. De meldte nok først flytning i maj måned 2008, fordi man ikke rider samme dag, som man sadler. BA flyttede ind i huset først, og hun flyttede ind med sine ting og sit tøj noget senere. Foreholdt at BA ifølge oplysninger fra SKAT gengivet i afgørelsen af 10. februar 2012 om BA's skattegrundlag 2008 - 2010, side 5, skulle have afsonet en dom i Danmark indtil maj 2008, har hun forklaret, at det erindrer hun ikke.

Datteren CA boede godt et år i ...1. Hun husker ikke årstallet, som hun ikke har hæftet sig ved. Datteren betalte ikke for at bo i ...1, og hun beholdt sin lejlighed i ... . Det var politiet, som opfordrede datteren til at bo et andet sted, fordi politiet ikke kunne mandsopdække hende.

Efter flytningen til Tyskland besøgte hun CA i lejligheden i ...1, og de holdt jul i lejligheden. Hun har også tømt postkassen for reklamer. Hun overnattede der ikke, mens datteren boede der, for det er der ikke plads til. Efter at datteren ikke længere boede i lejligheden, var der plads til, at hun selv kunne overnatte der, men det gjorde hun ikke. Der var et anspændt forhold til andre beboere.

Det passer ikke, at hun - som forklaret af JJ i byretten - var bange for at være alene hjemme. I det første år, hun boede i lejligheden, kom JJ næsten dagligt på besøg i lejligheden. I samråd med sin psykolog måtte hun til sidst smide JJ ud. JJ kom også anstigende en juleaften. Hun overtog lejligheden i ...1 omkring den 12. - 15. marts. Selv kom hun meget sjældent i JJ's hjem.

Det er korrekt, at BA - som anført i SKATs afgørelse af 10. februar 2012 - var debitor med 50% i gældsforholdet til F2-Finans vedrørende lejligheden. Hun kan ikke forestille sig, at BA betalte 50% af boligens udgifter, som det er anført i afgørelsen. De havde en fælles konto, inden de flyttede fra hinanden. Hun er ikke klar over, om de havde den fælles konto i 2008. I 1999 - 2000 var de første gang fra hinanden, og hun boede alene med deres børn i ...10.

Den 21. marts 2011 meldte BA sin adresse til ...1, fordi de ikke kunne sælge lejligheden. Derfor flyttede BA tilbage, og hun flyttede tilbage godt et halvt år efter. Hun kan ikke svare på, hvorfor de ikke flyttede samtidigt. De har hele tiden betalt faste udgifter på lejligheden, og det gør de også i dag.

De købte BMW'en i marts måned, men fik den ikke hjem, fordi de havde en Volvo, der skulle sælges. Der skulle også skiftes en katalysator på BMW'en. Hun tror faktisk ikke, at BMW'en har kørt på dansk grund. Hun tror ikke, at den har været ved lejligheden i ...1, og hun har ikke set den stå der. BA kan have besøgt deres datter CA der, uden at hun var med.

BA har forklaret, at han den 10. juni 2001 flyttede til Tyskland for at starte en personlig virksomhed der. Der kørte en straffesag mod ham i Danmark, der endte med en dom på 2 års ubetinget fængsel. I marts 2007 flyttede han til Danmark for at afsone straffen, og han blev prøveløsladt den 3. marts 2008. Han fik af kriminalforsorgen lov til at flytte tilbage til Tyskland, hvor han havde sine interesser på det tidspunkt. Han havde haft udgang hver tredje weekend.

Han flyttede tilbage til Danmark i 2011. Han har siden marts 2011 boet i Danmark.

I 2008 boede han på adressen ...3, Tyskland. Det var en lejet bolig. Han og A flyttede sammen der den 15. maj 2008, og de boede der i knap et års tid. Så skulle ejendommen sælges, og de kunne ikke være der længere. De fandt en lejlighed på adressen ...2, hvor de boede, indtil de flyttede til Danmark igen.

Han afmeldte adressen i ...2 den 7. august 2012. Han må i marts 2011 være flyttet til Danmark, men han oplevede, at der stadig kom post til ham i ...2. Han fandt så ud af, at han faktisk ikke var blevet frameldt der i marts 2011, og han fik at vide, at han måtte udfylde en blanket herom igen.

Fra maj 2008 indtil marts 2011 boede han i Tyskland. Han arbejdede i ...11 i G3.2 AG. Der var han ansat som chef fra den 20. maj 2008 indtil midt på sommeren 2010.

Han og A har haft et forhold til hinanden i 30-35 år med pauser ind imellem. I 2010 købte de BMW'en i februar, efter at de havde solgt en anden tysk bil. Han har kørt i BMW'en fra foråret 2010. Det er kun ham, der har brugt den. A kunne ikke lide at køre i den. Han kørte mest i Tyskland, men han kørte også til Danmark og besøgte sine børn. Det var kun ham, der kørte i bilen. BMW'en er købt den 15. februar 2010. Det kneb med at få pengene fra køberen af deres Volvo, og det gik der 5-6 uger med. De hentede først BMW'en midt eller sidst i april i ...6.

Det er ham, der har foretaget parkeringen den 7. december 2010, som medførte en p-bøde, der blev sendt til A.

Da han flyttede til Tyskland, havde han først lejede biler, men købte så en Volvo, som han brugte til kørsel i Tyskland og Danmark. Bilen var en del af den store straffesag mod ham, men sagen vedrørende bilen blev udskilt og frafaldet, som det fremgår af brevet af 3. juli 2008 fra Politiet.

Han er bekendt med SKATs afgørelse af 10. februar 2012, men sagen er ikke afsluttet. Han har klaget over afgørelsen, men han har ikke hørt noget til sagen siden februar 2012.

Procedure

A har til støtte for sin principale påstand i første række gjort gældende, at hun ikke har haft bopæl og hjemsted i Danmark den 15. februar 2010, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 om registrering af køretøjer mv.

Såfremt landsretten lægger til grund, at hun har haft bopæl i Danmark og i Tyskland den 15. februar 2010, har hun i anden række gjort gældende, at hun i henhold til § 7, stk. 4, i bekendtgørelsen skal anses for hjemmehørende i Tyskland den 15. februar 2010.

Såfremt landsretten lægger til grund, at hun har haft bopæl i Danmark og i Tyskland den 15. februar 2010 og skal anses for hjemmehørende i Danmark, har hun i tredje række gjort gældende, at bilen er fritaget for registreringsafgift i henhold til § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen, idet alene BA har benyttet bilen, og den har ikke på noget tidspunkt været ført af hende.

Til støtte for sin subsidiære påstand har hun gjort gældende, at såfremt landsretten når frem til, at bilen i henhold til § 7 i bekendtgørelsen skal registreres på et andet tidspunkt end den 15. februar 2010, skal sagen hjemvises til fornyet behandling.

Skatteministeriet har gjort gældende, at bilen blev registreringspligtig og registreringsafgiftspligtig til statskassen, da A erhvervede bilen den 15. februar 2010. Dette følger i første række af, at A har benyttet bilen samtidig med, at hun havde bopæl eller var hjemmehørende her i landet, jf. § 7, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 om registrering af køretøjer mv., jf. også den dagældende registreringsafgiftslovs § 1, stk. 1, samt den dagældende færdselslovs § 72, stk. 1.

Såfremt landsretten finder det godtgjort, at A ikke har benyttet bilen her i landet, og at det alene er BA, som har anvendt den, følger registrerings- og registreringsafgiftspligten i anden række af, at han var bruger af bilen samtidig med, at han havde bopæl her i landet, jf. § 7, stk. 3, i bekendtgørelsen samt den dagældende registreringsafgiftslovs § 1, stk. 1, og den dagældende færdselslovs § 72, stk. 1. Ibrugtagningen af bilen her i landet er således ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen.

A har bevisbyrden for, at hun ikke har bopæl i Danmark, og den er ikke løftet.

Måtte landsretten finde, at A også har haft bopæl i Tyskland (dobbeltdomicil), skal hun i relation til registreringsbekendtgørelsen anses for at have bopæl i Danmark, da hun må anses for hjemmehørende her i landet, jf. § 7, stk. 4, i bekendtgørelsen.

A har ikke godtgjort, at betingelserne for at anvende undtagelsesbestemmelsen i § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen er opfyldt. Hun har ikke afkræftet formodningen om, at hun som ejer af bilen også anvendte den. Det er heller ikke godtgjort, at BA var bruger af bilen, og at han ikke havde bopæl i Danmark.

Registrerings- og registreringsafgiftspligten indtrådte, da bilen ved erhvervelsen den 15. februar 2010 blev taget i brug i Danmark, jf. den dagældende registreringsafgiftslovs § 1, stk. 1, og den dagældende færdselslovs § 72, stk. 1.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten lægger til grund, at A den 15. februar 2010 købte den omhandlede BMW med registreringsnummeret ... .

A er dansk statsborger og har fra fødslen i 1963 og indtil den 15. maj 2008 været registreret med bopæl i Danmark. Hun har fra den 1. februar 2007 ejet en ejerlejlighed beliggende ...1. Hun er i CPR registreret med bopæl på denne adresse fra den 12. marts 2007 til den 15. maj 2008 og igen fra den 1. december 2012. I den mellemliggende periode var hun registeret med bopæl i Tyskland.

BA er ligeledes dansk statsborger. Han er i CPR registreret med bopæl på adressen ...1, fra den 26. marts 2007 til den 15. maj 2008 og igen fra den 21. marts 2011. I den mellemliggende periode var han registreret med bopæl i Tyskland.

A's og BA's datter, CA, var i CPR registreret med bopæl på adressen ...1, fra den 1. februar 2009 til den 10. marts 2011.

Ifølge politianmeldelsen af 7. november 2011, der er indgivet af 6 beboere i G1, har A og BA siden købet af ejerlejligheden haft fast ophold og bopæl på adressen ...1, også i perioden fra den 15. maj 2008, hvor de var registreret med bopæl i Tyskland. Samtidig har parret siden 2007 rådet over to biler, en dansk indregistreret Volvo samt først en tysk indregistreret Volvo (reg.nr. ...) og senere en BMW (reg.nr. ...), som har været parkeret henholdsvis uden for bygningen og i parkeringskælderen og senere begge uden for bygningen.

Fire af anmelderne har under byretssagen vedstået indholdet af politianmeldelsen og har afgivet vidneforklaringer om deres iagttagelser.

I motorregisteret har A været registeret som primær ejer og BA som primær bruger af en dansk indregistreret Volvo.

De tyske skattemyndigheder har i et brev af 26. oktober 2011 til SKAT redegjort for A's og BA's forhold, og oplysningerne i brevet tyder på, at de ikke reelt har haft bopæl i Tyskland.

Ifølge SKATs oplysningssedler for indkomstårene 2008-2011 har A i perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. marts 2009 været ansat hos og modtaget løn af G4, og hun har fra den 1. april 2009 til den 29. november 2011 modtaget dagpenge fra Kommunen.

Det påhviler under disse omstændigheder A at godtgøre, at hun og BA ikke havde bopæl i Danmark, da bilen blev erhvervet den 15. februar 2010 og taget i brug her i landet, og denne bevisbyrde kan ikke anses for løftet.

Landsretten lægger derimod efter en samlet vurdering af bevisførelsen til grund, at A og BA begge havde bopæl i Danmark, da bilen blev erhvervet den 15. februar 2010 og taget i brug her i landet. Der er ikke grundlag for at antage, at der tillige var bopæl i Tyskland (dobbeltdomicil). Bilen skulle derfor registreres her i landet, og der skulle betales registreringsafgift af bilen, jf. de dagældende bestemmelser i færdselslovens § 72, stk. 1, og registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Der er herefter ikke grundlag for at tage A's principale påstand til følge.

Efter den nævnte dagældende bestemmelse i færdselslovens § 72, stk. 1, skal registrering her i landet ske, inden køretøjet tages i brug. Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at ibrugtagningen af bilen blev udskudt med den virkning, at registrerings- og afgiftspligten først skulle være indtrådt på et senere tidspunkt end ved erhvervelsen. Der er herefter ikke grundlag for at tage A's subsidiære påstand om hjemvisning til følge.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 45.000 kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang og forløb, herunder at der er fremlagt en del nyt materiale for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 45.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.