Dato for udgivelse
22 Jun 2015 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2015 14:50
SKM-nummer
SKM2015.432.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, B-721-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Renovering, kirke, velgørende, foreninger
Resumé

Sagen angik, hvorvidt sagsøgeren, der var godkendt som almenvelgørende organisation efter ligningsloven, var berettiget til at udeholde udgifter til købsmoms afholdt i 2009 fra opgørelsen af grundlaget til brug ved beregningen af momskompensation for sagsøgeren i henhold til den dagældende momskompensationsbekendtgørelses § 1, stk. 5.

Landsretten fandt efter ordlyden af bestemmelsen, at der ikke var hjemmel til at udeholde udgifter afholdt i 2009 fra opgørelsen af grundlaget til brug ved beregningen af momskompensation for sagsøgeren. Det af sagsøgeren anførte om bestemmelsens formål kunne ikke føre til et andet resultat. 2009 var beregnet basisår (sammenligningsår) for sagsøgeren som udgangspunkt for beregningen af momskompensation for de følgende år i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 4. Sagsøgerens ekstraordinære udgifter til renovering af kirkebygningen afholdt i kalenderåret 2009 (det første ansøgningsår) kunne ikke holdes uden for beregningsgrundlaget for momskompensationen for sagsøgeren for de efterfølgende år i medfør af § 1, stk. 5, idet det efter bestemmelsens ordlyd var en forudsætning, at udgiften var afholdt i 2004. Bestemmelsen i stk. 5 omfattede alene de foreninger mv., som var omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, dvs. de foreninger, som havde 2004 som basisår. (stadfæstelse af SKM2014.334.BR)

Reference(r)

Momskompensationsbekendtgørelsen § 1, stk. 5 (dagældende)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 D.A.23

Appelliste

Parter

H1 Kirke
(advokat Henrik Haldbo)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Tine Vuust, Kåre Mønsted og Henrik S. Øe (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 14. februar 2014 (BS 44C-145/2013) er anket af H1 Kirke med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet dømmes til at anerkende, at udgifter til købsmoms vedrørende investeringsgoder ikke kan medregnes ved H1 Kirkes sammenligningsgrundlag for 2009 til brug for beregningen af momskompensation for velgørende foreninger mv.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter ordlyden af den dagældende bestemmelse i momskompensationsbekendtgørelsens § 1, stk. 5, 1. pkt., er der alene mulighed for at udeholde udgifter til købsmoms afholdt i 2004 ved opgørelsen af grundlaget for momskompensation.

Henset til baggrunden for og formålet med indførelsen af bestemmelsen i momskompensationsbekendtgørelsens § 1, stk. 5, 1. pkt., herunder sammenhængen mellem bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og stk. 5, finder landsretten, at der ikke er holdepunkter for at fortolke bestemmelsen i § 1, stk. 5, 1. pkt., udvidende i forhold til ordlyden.

Landsretten tiltræder herefter, at der i den dagældende bestemmelse i momskompensationsbekendtgørelsens § 1, stk. 5, 1. pkt., ikke er hjemmel til at udeholde udgifter til købs- moms afholdt i 2009 ved opgørelsen af grundlaget for momskompensation.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

H1 Kirke skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 70.000 kr. inkl. moms til dækning af udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 Kirke betale 70.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.