Dato for udgivelse
12 maj 2015 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 maj 2015 13:29
SKM-nummer
SKM2015.327.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4528959
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
udenlandsk firmabil, dagskriteriet, kilometerkriteriet, kørsel i Danmark, Kørsel i udlandet
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at erhvervsmæssig kørsel mellem spørgers bopæl og Københavns Lufthavn i en udenlandsk indregistreret firmabil, kunne betragtes som kørsel mellem bopæl og arbejdsplads, og dermed som kørsel i udlandet i forhold til opgørelsen af kilometerkriteriet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 4, 5 og 6.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2015-1, afsnit E.A.8.1.2.

Spørgsmål:

Vil kørsel mellem bopæl i Danmark og Københavns Lufthavn i firmabil stillet til rådighed af udenlandsk arbejdsgiver blive betragtet som kørsel i udlandet, når kørslen sker som led i transport til arbejdsopgaver i udlandet?

Svar:

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har bopæl i Danmark og arbejder som lønmodtager i Sverige hos en svensk arbejdsgiver.

Spørger er blevet tilbudt at få en svensk indregistreret bil stillet til rådighed af sin arbejdsgiver.

Spørger er ofte på rejser, hvor hun rejser med fly fra Københavns Lufthavn i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Spørger vil i denne situation køre fra bopælen i Danmark til Københavns Lufthavn.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger ønsker at få afklaret om kørsel mellem bopælen i Danmark og Københavns Lufthavn skal medregnes som kørsel i udlandet i de tilfælde, hvor hun skal på udlandsrejse med fly i forbindelse med sit arbejde for den svenske arbejdsgiver.

Den svensk indregistrerede firmabil må køre i Danmark uden at blive afgiftsberigtiget, hvis mindst 50 procent af de kørte kilometre bliver brugt i Sverige eller udlandet i øvrigt. I denne opgørelse bliver kørsel mellem bopælen i Danmark og arbejdspladsen i Sverige medregnet som kørsel i udlandet.

Det er spørgers opfattelse, at transport mellem bopæl og Københavns Lufthavn må sidestilles med transport mellem bopæl og arbejdsplads i Sverige og derved betragtes som udlandskørsel. Det begrundes med, at formålet med kørslen stadig er kørsel mellem bopæl og arbejdsplads for en udenlandsk arbejdsgiver samt at spørger tillige har destination i udlandet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at kørsel mellem bopæl i Danmark og Københavns Lufthavn i firmabil stillet til rådighed af udenlandsk arbejdsgiver kan betragtes som kørsel i udlandet, når kørslen sker som led i transport til arbejdsopgaver i udlandet.

Lovgrundlag

Registreringsafgiftsloven

§ 1, stk. 4. Motorkøretøjer, der stilles til rådighed for en herboende arbejdstager af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land, samt motorkøretøjer, der af en herboende selvstændigt erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, anvendes til brug for udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land, skal ikke afgiftsberigtiges efter denne lov, medmindre motorkøretøjet i det væsentlige skal anvendes varigt i Danmark eller faktisk anvendes på denne måde, jf. § 3 a, stk. 1.

 § 1, stk. 5. Et motorkøretøj omfattet af stk. 4 anses at skulle anvendes i det væsentlige varigt i Danmark eller faktisk være blevet anvendt på denne måde, såfremt

  1. Motorkøretøjet inden for en 12-måneders-periode skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindst 183 dage i Danmark og
  2. Motorkøretøjet inden for en 12-måneders-periode kilometermæssigt i erhvervsmæssig henseende i udlandet skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindre end den samlede kilometermæssige private og erhvervsmæssige kørsel i Danmark.

 § 1, stk. 6. Ved anvendelsen af Stk. 5 omfatter kørsel i Danmark både privat og erhvervsmæssig kørsel. Kørsel i udlandet omfatter alene erhvervsmæssig kørsel. Udlandet omfatter både EU/EØS lande og tredjelande. Til erhvervsmæssig kørsel i udlandet henregnes også kørsel til og fra bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet inklusive den del af kørslen, der foregår i Danmark. Privat kørsel i udlandet medregnes ikke i forhold til den erhvervsmæssige anvendelse i udlandet. Anvendes køretøjet samme dag privat både i Danmark og i udlandet medregnes alene den private anvendelse i Danmark.

 § 3 a, stk. 1. Told- og skatteforvaltningen afgør efter ansøgning, om et motorkøretøj omfattet af § 1, stk. 4, skal afgiftsberigtiges efter denne lov, jf. § 1, stk. 5.

Forarbejder

Lovforslag L 225 2005-2006 til ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven

 Ad 1.

"(...)

Lovforslaget har til formål at bringe registreringsafgiftslovens bestemmelser vedrørende udenlandske firmabiler i overensstemmelse med de EU-retlige principper, EF-Domstolen har fastslået ved dommen af 15. september 2005 (firmabildommen)".

 Ad 3.1.2

"(...)

Det følger således af dommen, at der er to betingelser, som begge skal være opfyldt for, at Danmark har beskatningskompetence for en herboendes anvendelse af en udenlandsk firmabil på dansk territorium. Der skal for det første være tale om en varig anvendelse af køretøjet. Dette har betydning for den tidsmæssige udstrækning af anvendelsen. For det andet skal firmabilen i det væsentlige anvendes i Danmark. Denne betingelse vedrører omfanget af brugen af firmabilen i Danmark i forhold til omfanget af brugen i udlandet.

EF-Domstolen uddyber derudover ikke nærmere, hvad der skal forstås ved, at et køretøj anses for i det væsentlige at blive anvendt varigt i Danmark eller faktisk er blevet anvendt på denne måde. Dette spørgsmål har været drøftet med Kommissionen.

På den baggrund foreslås det, at der indføres to objektive kriterier ved vurderingen af, hvor køretøjet i det væsentligste skal anvendes varigt eller faktisk anvendes på denne måde, henholdsvis et dagskriterium og et kilometerkriterium. Begge kriterier vurderes i forhold til en samlet 12-måneders periode. Begge kriterier skal være opfyldt, før køretøjet er afgiftspligtigt efter registreringsafgiftsloven. Den 12-månders periode behøver ikke at følge kalenderåret, men kan starte på hvilket som helst tidspunkt i løbet af året og i løbet af et ansættelsesforhold. Efter en 12-måneders periode starter en ny 12-måneders periode. Hvis et ansættelsesforhold varer tre år, indeholder forholdet tre på hinanden følgende 12-måneders perioder.

Dagskriteriet indebærer, at såfremt køretøjet inden for en periode af 12 måneder skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt 183 dage eller mere i Danmark, anses køretøjet som værende anvendt i det væsentlige varigt i Danmark. Modsat gælder det, at hvis køretøjet anvendes mindre end 183 dage i Danmark inden for en periode på 12 måneder, vil der ikke skulle betales dansk registreringsafgift for køretøjet. I praksis betyder kriteriet, at det antal dage, hvor firmabilen anvendes i Danmark, tælles sammen over en 12-måneders periode.

Hvis den pågældende firmabil samme dag anvendes både i Danmark og i udlandet gælder følgende:

  • Hvis anvendelsen i udlandet er helt eller delvist erhvervsmæssig, indgår dagen ikke i forhold til de talte dage på dansk territorium i den relevante 12-måneders periode. Det gælder uanset, om anvendelsen i Danmark er erhvervsmæssig eller privat.
  • Hvis anvendelse i udlandet alene er privat, tæller dagen med i forhold til anvendelse af køretøjet på dansk territorium. Det gælder uanset, om anvendelsen i Danmark er erhvervsmæssig eller privat.

Den rene private anvendelse i udlandet af en firmabil tæller således alene med i forhold til anvendelsen i Danmark, hvis firmabilen samme dag har været anvendt privat både i Danmark og udlandet. Har bilen alene været anvendt i udlandet og alene i privat henseende, tæller denne dag ikke med hverken i forhold til anvendelsen i Danmark eller i udlandet.

Ved kilometerkriteriet bliver omfanget af den samlede brug af firmabilen i Danmark vurderet i forhold til omfanget af antal kørte kilometer med firmabilen i udlandet i erhvervsmæssig henseende. Det betyder, at der bliver lagt vægt på antal erhvervsmæssigt kørte kilometer i udlandet i forhold til den samlede kørsel af firmabilen i Danmark, dvs. både privat og erhvervsmæssig kørsel, inden for en periode af 12 måneder. Hvis køretøjet inden for den pågældende 12-måneders periode i udlandet i erhvervsmæssig henseende har kørt mindre end den samlede kørsel i Danmark, anses køretøjet for i det væsentlige at være anvendt varigt i Danmark eller faktisk på denne måde. Privat kørsel i udlandet eksempelvis ved ferie eller weekendophold tæller ikke med i forhold til antal kørte kilometer i udlandet."

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit E.A.8.1.2

"Dagskriterium
Dagskriteriet indebærer, at hvis køretøjet inden for en periode af 12 måneder skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt 183 dage eller mere i Danmark, så bliver køretøjet anset for at være anvendt i det væsentlige varigt i Danmark. Modsat gælder det, at hvis køretøjet anvendes mindre end 183 dage i Danmark inden for en periode på 12 måneder, skal der ikke betales dansk registreringsafgift for køretøjet. I praksis betyder kriteriet, at det antal dage, hvor firmabilen anvendes i Danmark, tælles sammen over en 12-måneders periode.

Hvis firmabilen samme dag anvendes både i Danmark og i udlandet gælder følgende:

Hvis anvendelse i udlandet er helt eller delvist erhvervsmæssig, indgår dagen ikke i forhold til de talte dage på dansk territorium i den relevante 12-måneders periode. Det gælder uanset, om anvendelsen i Danmark er af erhvervsmæssig eller privat art.

Hvis anvendelsen i udlandet kun er privat, tæller dagen med i forhold til anvendelsen af køretøjet på dansk territorium. Det gælder uanset, om anvendelsen i Danmark er erhvervsmæssig eller privat.

Den rene private anvendelse i udlandet af en firmabil tæller således kun med i forhold til anvendelsen i Danmark, hvis firmabilen samme dag har været anvendt enten privat eller erhvervsmæssigt i Danmark. Har bilen kun været anvendt i udlandet og kun privat, tæller denne dag ikke med hverken i forhold til anvendelsen i Danmark eller i udlandet.

Selv om køretøjet efter dagskriteriet bliver anset for i det væsentlige at blive anvendt varigt i Danmark, skal der ikke betales registreringsafgift, medmindre kilometerkriteriet også er opfyldt.

Kilometerkriterium
Et køretøj anses for at være anvendt væsentligt og varigt i Danmark, når motorkøretøjet i erhvervsmæssig henseende inden for en 12-måneders periode skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindre i udlandet end den samlede kilometermæssige private og erhvervsmæssige kørsel i Danmark.

Ved kilometerkriteriet bliver omfanget af den samlede brug af firmabilen i Danmark vurderet i forhold til omfanget af antal kørte kilometer med firmabilen i udlandet i erhvervsmæssig henseende.

Det betyder, at der bliver lagt vægt på antal erhvervsmæssigt kørte kilometer i udlandet i forhold til den samlede kørsel med firmabilen i Danmark. Dvs. både privat og erhvervsmæssig kørsel inden for en periode af 12 måneder.

Hvis køretøjet inden for 12-måneders perioden i udlandet i erhvervsmæssig henseende har kørt mindre end den samlede kørsel i Danmark, bliver køretøjet anset for i det væsentlige at være anvendt varigt i Danmark.

(...)

Kørsel i henholdsvis Danmark og udland
Den erhvervsmæssige kørsel i udlandet omfatter den erhvervsmæssige kørsel på udenlandsk territorium samt kørsel mellem bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet, inklusive den del, der foregår i Danmark. Den samlede kørsel i Danmark er i denne sammenhæng privat og erhvervsmæssig kørsel på dansk territorium, fratrukket den del af kørslen, - mellem bopælen i Danmark og den udenlandske arbejdsplads - der foregår i Danmark.

Kørsel mellem bopæl og arbejde indgår derfor i opgørelsen af den erhvervsmæssige kørsel. Ved kørsel fra bopælen i Danmark til eksempelvis arbejdspladsen i Tyskland vil hele turen blive anset for at være erhvervsmæssig kørsel i udlandet, både i forhold til dagskriteriet og i forhold til kilometerkriteriet.

Selv om køretøjet efter kilometerkriteriet bliver anset for i det væsentlige at blive anvendt varigt i Danmark, skal der ikke betales registreringsafgift, medmindre dagskriteriet også er opfyldt."

Begrundelse

Ved vurderingen af om et motorkøretøj, som stilles til rådighed som firmabil for spørger af dennes svenske arbejdsgiver, skal afgiftsberigtiges i Danmark, anvendes både et dagskriterium og et kilometerkriterium.

Den af spørger beskrevne anvendelse af firmabilen fra spørgers danske bopæl til Københavns Lufthavn vil derfor skulle indgå i en samlet vurdering af anvendelse både i forhold til dagskriteriet og kilometerkriteriet.

Formålet med at køre i firmabilen til Københavns Lufthavn er, at spørger kan opnå videre befordring med fly til arbejdsopgaver i udlandet.

Både dags- og kilometerkriteriet handler om, hvorvidt kørslen er privat eller erhvervsmæssig, og om den foregår i Danmark eller i udlandet. Begge kriterier omhandler dermed den faktiske anvendelse af firmabilen. Det vil sige at den kørsel, som indgår ved vurderingen i forhold til dags- og kilometerkriteriet, er den aktuelt foretagne del af rejsen med firmabilen.

Ved erhvervsmæssig kørsel fra spørgers danske bopæl til Københavns Lufthavn foretages udelukkende kørsel på dansk territorium.

I forhold til dagskriteriet vil den omhandlede kørsel derfor skulle medregnes som kørsel foretaget i Danmark.

I forhold til kilometerkriteriet bliver omfanget af den samlede brug af firmabilen i Danmark vurderet i forhold til omfanget af antal kørte kilometer med firmabilen i udlandet i erhvervsmæssig henseende. Antallet af kørte kilometer mellem spørgers danske bopæl og Københavns Lufthavn vil derfor skulle indgå i vurderingen som kilometer tilbagelagt i Danmark.

Kørsel mellem bopæl i Danmark og Københavns Lufthavn i firmabil stillet til rådighed af udenlandsk arbejdsgiver kan således ikke betragtes som kørsel i udlandet, hverken efter dagskriteriet eller efter kilometerkriteriet, selvom kørslen sker som led i transport til arbejdsopgaver i udlandet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.