Dato for udgivelse
12 maj 2015 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 apr 2015 09:15
SKM-nummer
SKM2015.325.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0810471
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Omvendt betalingspligt – tablet
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at salg af Panasonic tablet Toughpad FZ-G1 med begrænset anvendelsesmulighed falder uden for reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 46, stk. 1, nr. 10.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit D.A.13.2.2.8.

Spørgsmål:

  1. Er salg af Panasonic tablet Toughpad FZ-G1 med begrænset anvendelsesmulighed omfattet af omvendt betalingspligt i momslovens § 46?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers virksomhed omfatter bl.a. salg af særlige tablets med tilhørende serviceaftaler til erhvervsdrivende.

Som led i sin virksomhed sælger Spørger bl.a. Panasonic tablet Toughpad FZ-G1, som er kendetegnet ved at være en tablet baseret på Windows, og så er den tung og meget robust. Herved kan den tablet'en tåle at blive tabt på gulvet uden at blive beskadiget.

Den pågældende tablet sælges med begrænset funktionalitet, således at den alene kan anvendes som et mobilt kasseapparat. Alle tablet'ens øvrige funktioner er låst med en krypteret nøgle, som ikke på noget tidspunkt kommer køberen i hænde. Herved kan tablet'en af køberen ikke anvendes som en almindelige tablet.

Samtidig med salget indgår Spørgeren en serviceaftale med køberen, hvorefter Spørger mod vederlag forpligter sig til at servicere produktet løbende. Det er en betingelse i henhold til serviceaftalen, at tablet'ens øvrige funktioner er låst. Køberen har ligeledes en interesse i, at tablet'ens øvrige funktioner er låst, idet køberen ikke ønsker, at køberens ansatte skal have mulighed for at have adgang til andre funktioner på tablet'en end kasseapparatfunktionen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I henhold til momslovens § 46 er salg af tablets omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt.

Den solgte tablet kan imidlertid ikke anvendes af en køber som tablet, men alene som mobilt kasseapparat.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at salg af Panasonic tablet Toughpad FZ-G1 med begrænset anvendelsesmulighed ikke er omfattet af omvendt betalingspligt i momslovens § 46.

Lovgrundlag

Af momslovens § 46, stk. 1, fremgår følgende:

"Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

......

8) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner fra en virksomhed etableret her i landet,

9) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der fra en virksomhed etableret her i landet modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, eller

10) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere fra en virksomhed etableret her i landet.

......

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 8-10, gælder ikke for salg fra registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere."

Praksis

SKM2014.759.SR

Skatterådet bekræfter, at bærbare computere med forskelligt tilbehør, samt eventuelle tilhørende fragtomkostninger omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

SKM2014.761.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der kan gives fritagelse for den omvendte betalingspligt i relation til momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10, når der på et år sælges maksimalt 50 bærebare pc'er og ca. 80% af dem sælges til momsfritagne virksomheder.

SKM2014.762.SR

Skatterådet bekræfter, at en række forskellige IT-produkter, herunder en controller, et USB-memorystick, en harddisk mv., ikke omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 9-10.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt fortrinsvis til virksomheder, og Spørger er derfor ikke undtaget fra reglerne om omvendt betalingspligt med henvisning til, at Spørger er en detailhandelsvirksomhed.

Det lægges endvidere til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Tablet-pc'ere omfattet af omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 10, defineres som små computere, der består af en trykfølsom skærm, der bruger en digital pen eller brugerens finger, som det primære inputredskab i stedet for tastatur eller mus, som typisk ikke er inkluderet. Endvidere har en tablet-pc batteri som primær strømforsyning, jf. SKM2014.622.SKAT.

Det er SKATs opfattelse, at de af Spørger leverede tablets opfylder betingelserne i momslovens § 46, stk. 1, nr. 10, om, at der skal være tale om små computere, der består af en trykfølsom skærm, der bruger brugerens finger, som det primære inputredskab, ligesom tablet'en har batteri som primær strømforsyning.

At tablet'en er låst således, at den kun kan anvendes som kasseapparat, og de almindelige funktioner i Windows ikke er tilgængelige, ses ikke at fratage tablet'en sin karakter af computer. 

Spørgers salg af de pågældende tablets er derfor omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 10.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.