Dato for udgivelse
05 Nov 2014 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Oct 2014 10:28
SKM-nummer
SKM2014.762.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3328489
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Omvendt betalingspligt - IT-produkter
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en række forskellige IT-produkter ikke omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 9-10.

Endvidere afviser Skatterådet spørgsmål i relation til, om sælgeren har en undersøgelsespligt i forhold til, om køberen er en afgiftspligtig person eller har et gyldigt momsnummer, idet der herved ikke er tale om påtænkte dispositioner.

 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 46, stk. 1, nr. 9-10.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.13.2.2.8.

Spørgsmål:

1.   Er et selvstændigt salg af en MDC-receiver omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9?
2.   Er et selvstændigt salg af en controller omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9?
3a. Er et selvstændigt salg af en harddisk omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9?
3b  Har det betydning for svaret i spørgsmål 3a, om harddisken er en ekstern enhed, der kan kobles til en computer, eller om enheden kan integreres i et kredsløb?
4.   Er et selvstændigt salg af et USB memory-stik om-fattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9?
5.   Er et selvstændigt salg af en flash memory omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9?
6.   Er et selvstændigt salg af en Graphic tablet omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 10?
7.   Er et selvstændigt salg af en 85" skærm med touch-funktion omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 10?
8.   Har størrelsen på skærmen afgørende betydning for besvarelsen af spørgsmål 7?
9.   Har spørger i forbindelse med salget en undersøgelsespligt til at sikre sig, at køber er en afgiftspligtig person?
10. Har spørger i forbindelse med salget en undersøgelsespligt til at sikre sig, at den afgiftspligtige person har et gyldigt momsnummer?

Svar:

1.   Nej
2.   Nej
3a. Nej
3b. Nej
4.   Nej
5.   Nej
6.   Nej
7.   Nej
8.   Nej
9.   Afvises
10. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er distributør inden for videoovervågning, computere, printere, tablets og mobiltelefoner samt tilbehør og reservedele hertil. Spørger har mere end 900.000 varenumre i sit varekartotek, hvoraf størstedelen udgøres af reservedele til IT-udstyr. Med indførelse af de nye regler er det derfor afgørende for virksomheden, at der foretages en nøje afgrænsning af definitionen af elektronisk integrerede kredsløbsanordninger. Den brede formulering, der på nuværende tidspunkt fremgår af lovteksten, vil medføre en meget bred og uens fortolkning af, hvad begrebet omfatter.

Varerne sælges fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere. Spørger sælger også til private, men kun i meget begrænset omfang.

Spørger er ikke etableret med en butik i Danmark, men sælger udelukkende via selskabets hjemmeside. Køberen, virksomheden eller i få tilfælde den private forbruger opretter en bruger på hjemmesiden. Gennem denne bruger angiver kunden sine ordrer, og der er ingen fysisk kontakt mellem Spørgers ansatte og kunden. 

De stillede spørgsmål vedrører situationer, hvor Spørger agerer som en afgiftspligtig person, der er omfattet af reglerne, og som sælger til en anden afgiftspligtig person her i landet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det fremgår af præamblen til Rådets direktiv 2013/43/EU, at medlemsstaterne kun bør vælge at indføre reglerne om omvendt betalingspligt på leverancer, som ud fra den seneste erfaring er særligt udsatte for svig. I modsætning til en generel indførsel af ordningen bør denne målrettede skærpelse ikke have negativ virkning på de grundlæggende principper i momsordningen, såsom betaling i flere led.

For at skabe ensartethed i forhold til implementeringen af reglerne i de enkelte medlemsstater, har man i direktivets art. 199a oplistet en række vare- og ydelsesleverancer, som tidligere har givet anledning til svig. Medlemsstaterne kan frit vælge mellem, men er også begrænsede til, at indføre reglerne på disse typer af leverancer. 

Det fremgår af bemærkningerne til forslaget om ændring af momsloven, fremsat den 31. oktober 2013 af Skatteministeren, at det typisk er let omsættelige varer med høj værdi og en lav volumen, der er genstand for MTIC-svig. Dette bør tillægges betydning i afgrænsningen af, hvilke varegrupper der bliver omfattet af reglerne.

At indføre omvendt betalingspligt på varer, som ikke er omfattet af ovenstående risiko for MTIC-svig, vil stride imod momssystemets principper. Erfaring viser, at risikoen for MTIC-svig er størst i de transaktioner, hvor varerne har en høj værdi, men en lille volumen. 

Henset til ovenstående og formålet med indførslen af reglerne er det spørgers opfattelse, at den omfattede levering i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10, skal afspejle varegrupper, hvor risikoen og muligheden for MTIC-svig er størst.

De danske regler er implementeret direkte fra direktivet. I forbindelse med implementeringen er der ikke givet nogen yderligere definition på, hvilke varer der er omfattet af reglerne. Den manglende beskrivelse af varegrupperne, som bliver omfattet af reglerne, har givet anledning til de spørgsmål, som spørger stiller til SKAT. 

Spørgsmål 1

Ved en MDC-receiver forstås et kort til modtagning af video-input fra en ekstern enhed gennem kabel. MDC-receiveren er et bindeled mellem den eksterne enhed og outputtet. Den er afgørende for kvaliteten ved den transformation, der sker igennem eksempelvis et HDMI-signal.

En MDC-receiver er for eksempel et indstikskort, der giver ekstra tilslutningsmuligheder i en forstærker. 

Spørgsmål 2

Ved en controller forstås en enhed, som kontrollerer overførslen af data fra eksempelvis en computer til en ekstern enhed og vice versa. En controller betegnes som et indstikskort, der kan tilføre en stationær computer ekstraordinære tilslutningsmuligheder.

En controller kan også være en:

  • Raidcontroller til "administrering" af flere harddiske, der er koblet til en enkelt computer

  • Et netværkskort

  • Et printer controller board

  • Server controller.

Spørgsmål 3a

Ved en harddisk skal forstås en enhed, hvorpå det er muligt at lagre data. Ved en harddisk forstås både SSD (solid-state drive) og HDD (hard-disc drive) harddiske.

Spørgsmål 3b

Idet Spørger ikke anser harddiske som omfattet af reglerne i momslovens § 46, stk. 1, nr. 9, er Spørger af den opfattelse, at det ikke har nogen betydning for svaret i spørgsmål 3a, om harddisken er en ekstern enhed, som ikke integreres i et kredsløb.  

Spørgsmål 4

Ved en USB memory-stik skal forstås en lille enhed til lagring af data, som kan indsættes i eksempelvis en computers USB-port. USB memory-stik er et udbredt betegnelse, og ordlyden giver derfor umiddelbart ikke anledning til ydereligere tvivl omkring ordlyden heraf. Et USB memory-stik må ikke forveksles med en USB-nøgle med simkort, der kan anvendes som modem.

Spørgsmål 5

En flash memory er et indstikskort til lagring af data, som eksempelvis kan anvendes i digitalkameraer og andre mindre elektroniske apparater.

Spørgsmål 6

Ved en grafisk tablet skal forstås et redskab, som har lignende egenskaber som en mus og tegnebræt kombineret i et. Det er dermed muligt at føre skriften/tegningen, som foregår på den grafiske tablet, direkte ind i et tegneprogram på computeren, hvor der fremkommer det samme på skærmen, som tegnet/skrevet på den grafiske tablet. En grafisk tablet vil i mange tilfælde også kunne anvendes som mus og kan enten være tilsluttet via kabel eller elektronisk til computeren. Størrelsen på en grafisk tablet kan variere, og de mindste vil typisk have størrelse som en normal musemåtte.

Spørgsmål 7

Ved ovenstående spørgsmål forstås levering af en fuldstørrelsesskærm, der kan fungere som en tablet i den henseende, at betjeningen af skærmen kan ske med touch-funktionalitet. Spørger er af den opfattelse, at en tablet må defineres som en trykfølsom skærm, der er let håndterlig og uden nærmere foranstaltninger kan transportere rundt, og som er let anvendelig. En tablet kendetegner sig således ved primært af have batteri som strømkilde og ikke være afhængig af en mere primær tilkobling til lysnettet ved anvendelse. Enheder, hvis anvendelse primært eller udelukkende sker ved stationær anvendelse, og hvor tilkobling til lysnettet som hovedregel er nødvendigt, anses af spørger som ikke omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 10.

Spørgsmål 8

Det er Spørgers opfattelse, at størrelsen på skærmen i vis udstrækning vil have en betydning i vurderingen af, om en skærm med touch-funktioner er omfattet af reglerne eller ej. Formålet med reglerne er at mindske risikoen for momssvig. Tidligere erfaringer viser, at momssvig oftest sker med varer af en høj værdi med en lille volumen.

Større skærme såsom smartboards har en meget høj værdi, men har til gengæld også en stor volumen, og det vil logistisk være meget problematisk at drive momssvig med denne type af varer.

Det er spørgers opfattelse, at størrelsen af skærmen ikke har afgørende betydning for svaret i spørgsmål 7, og spørgsmål 8 skal da besvares med "Nej".   

Spørgsmål 9

Det fremgår af ministerens endelige svar på spørgsmål 192, som en forlængelse på ministerens svar på L 47 - spørgsmål 3, at det er den offentlige institution, der skal informere sælger om, at den offentlige institution handler som en afgiftspligt person og dermed er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Henset til ministerens svar må det have den betydning, at spørger ved salg af omfattede leverancer er forpligtet til at sikre sig, at køber er en afgiftspligtig person.

Spørgsmål 10

Det fremgår af lovens § 46, stk. 1, nr. 8, nr. 9 og nr. 10, at den betalingspligtige person er den afgiftspligtige person, som modtager varer omfattet af de nye regler om omvendt betalingspligt, der træder i kraft 1. juli 2014. 

Ikke alle afgiftspligtige personer har et momsregistreringsnummer. Hvis køberen ikke har et moms-registreringsnummer, men modtager varer, der er omfattet af reglerne, i kraft af sin status som afgiftspligtig person, er køberen pligtig til at lade sig momsregistrere.

Hvis spørger har undersøgelsespligtig i forhold til, om køberen har et gyldigt momsnummerregistreringsnummer, vil dette være en hindring i forhold til at følge reglerne i den form, som de er implementeret.

Spørger har i relation til spørgsmål 9 og 10 anført, at det er uhensigtsmæssigt såfremt disse spørgsmål indstilles afvist.

Henset til det forhold, at der forligger et væsentligt usikkerhedsmoment for, hvorvidt Spørger er forpligtet til at opkræve moms ved salget eller ej i forhold til sin undersøgelsespligt og derved efterfølgende kan blive betalingspligtig for momsen, synes der at foreligge en påtænkt disposition som falder indenfor anvendelsesområdet af skatteforvaltningslovens § 21 stk. 1.

Som det fremgår af ordlyden af momslovens § 46 stk. 1 nr. 8-10, omfatter det alene salg til afgiftspligtige personer. En afgiftspligtig person er de facto ikke at forveksle med en momsregistreret person. Ordlyden af bestemmelsen i § 46 stk. 1 nr. 8-10 støttes af lovforarbejdet. Afgrænsningen af lovens anvendelsesområde for offentlige virksomheder og ikke momsregistrerede virksomheder, giver ikke mening såfremt lovbestemmelsen udvides til, at Spørgeren - uanset det anerkendelsesværdige formål - har en pligt til at validere købers momsnummer.  Momsbetalingspligten flyttes ikke tilbage til sælger, uanset at køber ikke er momspligtig. Det er den afgiftspligtige køber, der har en forpligtelse til at betale moms.

En vejledende udtalelse i overensstemmelse med styresignalet SKM2014.622.SKAT, synes dermed ikke at have hjemmel i lovens § 46 stk. 1, nr. 1 8-10.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at et selvstændigt salg af en MDC-receiver er omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Lovgrundlag

Af momslovens § 46, stk. 1, fremgår følgende:

"Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

......

8) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner fra en virksomhed etableret her i landet,

9) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der fra en virksomhed etableret her i landet modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, eller 

10) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere fra en virksomhed etableret her i landet.

......

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 8-10, gælder ikke for salg fra registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere."

Praksis

SKAT har i SKM2014.622.SKAT redegjort for sin administrative praksis i relation til momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Overordnet fremgår det heraf, at reglerne om omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere forudsætter, at der leveres til en afgiftspligtig person, samt at denne handler i egenskab af afgiftspligtig person.

Detailhandlens salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere er imidlertid helt undtaget fra reglerne om omvendt betalingspligt.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til salg af varer omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Det bemærkes, at en MDC-receiver er et indstikskort til modtagning af videoinput fra en ekstern enhed gennem kabel. MDC-receiveren er et bindeled mellem den eksterne enhed og outputtet.

Omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 9, er integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter.

Herved omfattes eksempelvis ikke integrerede kredsløbsanordninger, der er indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter, jf. SKM2014.622.SKAT.

En MDC-receiver består af flere elektroniske komponenter, som er forbundet på en printplade. I det omfang en MDC-receiver derfor måtte indeholde integrerede kredsløbsanordninger, så må disse anses for at være en del af sammensatte elektroniske kredsløb, og salget af MDC-receiveren falder derfor uden for anvendelsesområdet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at et selvstændigt salg af en controller er omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til salg af varer omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Det bemærkes, at en controller er en enhed, som kontrollerer overførslen af data fra eksempelvis en computer til en ekstern enhed og vice versa. En controller betegnes som et indstikskort, der kan tilføre en stationær computer ekstraordinære tilslutningsmuligheder.

Omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 9, er integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter.

Herved omfattes eksempelvis ikke integrerede kredsløbsanordninger, der er indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter, jf. SKM2014.622.SKAT.

En controller består af flere elektroniske komponenter, som er forbundet på en printplade. I det omfang en controller derfor måtte indeholde integrerede kredsløbsanordninger, så må disse anses for en del af sammensatte elektroniske kredsløb, og salget af controlleren falder derfor uden for anvendelsesområdet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3a

Det ønskes bekræftet, at et selvstændigt salg af en harddisk ikke er omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til salg af varer omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Det bemærkes, at en controller er en enhed, hvorpå det er muligt at lagre data. Ved en harddisk forstås både SSD (solid-state drive) og HDD (hard-disc drive) harddiske.

Omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 9, er integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter.

Herved omfattes eksempelvis ikke integrerede kredsløbsanordninger, der er indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter, jf. SKM2014.622.SKAT.

En harddisk består af flere elektroniske komponenter, som er forbundet i en enhed, der gør det muligt at lagre data. I det omfang en harddisk derfor måtte indeholde integrerede kredsløbsanordninger, så må disse anses for en del af sammensatte elektroniske kredsløb, og salget af harddisken falder derfor uden for anvendelsesområdet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3a besvares med "Nej".

Spørgsmål 3b

Det ønskes bekræftet, at det ikke har betydning for svaret i spørgsmål 3a, om harddisken er en ekstern enhed, der kan kobles til en computer, eller om enheden kan integreres i et kredsløb.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til spørgsmål 1.

Under hensyn til, at harddiske ikke kan anses for omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9, har det ingen betydning, hvorvidt disse er interne eller eksterne.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3b besvares med "Nej".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at et selvstændigt salg af et USB memory-stik ikke er omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til salg af varer omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Det bemærkes, at en USB memory-stick er en lille enhed til lagring af data, som kan indsættes i eksempelvis en computers USB-port.

Omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 9, er integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter.

Herved omfattes eksempelvis ikke integrerede kredsløbsanordninger, der er indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter, jf. SKM2014.622.SKAT.

Af SKM2014.622.SKAT fremgår endvidere, at memory-sticks (USB-memory nøgler) ikke omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, idet den integrerede kredsløbsanordning i USB memory-sticken anses for indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at et selvstændigt salg af en flash memory ikke er omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 9.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til salg af varer omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Det bemærkes, at en flash memory er et indstikskort til lagring af data, som eksempelvis kan anvendes i digitalkameraer og andre mindre elektroniske apparater.

Omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 9, er integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter.

Herved omfattes eksempelvis ikke integrerede kredsløbsanordninger, der er indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter, jf. SKM2014.622.SKAT.

Af SKM2014.622.SKAT fremgår endvidere, at flash memory cards ikke omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, idet den integrerede kredsløbsanordning i flash memory card'et anses for indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Nej".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at et selvstændigt salg af en Graphic tablet ikke er omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 10.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til salg af varer omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Det bemærkes, at en grafisk tablet er et redskab, som har lignende egenskaber som en mus og tegnebræt kombineret i et. Det er dermed muligt at føre skriften/tegningen som foregår på den grafiske tablet, direkte ind i et tegneprogram på computeren.

Omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 10, er spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere.

Tablet-pc'ere defineres som små computere, der består af en trykfølsom skærm, der bruger en digital pen eller brugerens finger, som det primære inputredskab i stedet for tastatur eller mus, som typisk ikke er inkluderet. Endvidere har en tablet-pc batteri som primær strømforsyning, jf. SKM2014.622.SKAT.

Det er SKATs opfattelse, at en grafisk tablet ikke kan sidestilles med en tablet-pc, idet den grafiske tablet alene anvendes som inputenhed til eksempelvis en computer. Herved har den ikke samme eller lignende funktionsmuligheder, som en tablet-pc.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Nej".

Spørgsmål 7

Det ønskes bekræftet, at et selvstændigt salg af en 85" skærm med touch-funktion ikke er omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 10.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger sælger sine varer fortrinsvis til erhvervsdrivende virksomheder og videreforhandlere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til salg af varer omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Det bemærkes, at en 85" skærm med touch-funktion er en skærm, der kan fungere som en tablet i den henseende, at betjeningen af skærmen kan ske med touch-funktionalitet.

Omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 10, er spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere.

Tablet-pc'ere defineres som små computere, der består af en trykfølsom skærm, der bruger en digital pen eller brugerens finger, som det primære inputredskab i stedet for tastatur eller mus, som typisk ikke er inkluderet. Endvidere har en tablet-pc batteri som primær strømforsyning, jf. SKM2014.622.SKAT.

Det er SKATs opfattelse, at en skærm med touch-funktionalitet ikke kan sidestilles med en tablet-pc, idet skærmen alene anvendes til at fremvise et tv-, video eller computersignal. At skærmen kan betjenes med en touch-funktionalitet betyder ikke, at skærmen kan anses for at have samme eller lignende funktionsmuligheder, som en tablet-pc.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 7 besvares med "Nej".

Spørgsmål 8

Det ønskes bekræftet, at størrelsen på skærmen afgørende ikke har betydning for besvarelsen af spørgsmål 8.

Lovgrundlag

Der henvises til spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til spørgsmål 7.

Det er SKATs opfattelse, at størrelsen på skærmen i spørgsmål 7 ingen betydning har for vurderingen, idet skærmen uanset størrelsen ikke kan anses for at have samme eller lignende funktionsmuligheder, som en tablet-pc.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 8 besvares med "Nej".

Spørgsmål 9

Det ønskes bekræftet, at spørger i forbindelse med salget ikke har en undersøgelsespligt til at sikre sig, at køber er en afgiftspligtig person.

Begrundelse

Det bemærkes, at det af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, fremgår, at bindende svar kan fås på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Når der spørges til, om Spørger har en undersøgelsespligt til at sikre sig, at en køber er en afgiftspligtig person, spørges der ikke til en påtænkt disposition.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 9 besvares med "Afvises".

SKAT skal vejledende udtale, at det af SKM2014.622.SKAT fremgår, at

"En sælger, som ønsker at sælge de omhandlede varer, skal med henblik på at sikre sig mod at komme i en situation, hvor SKAT opkræver salgsmomsen af varen hos sælgeren, som med urette har faktureret varen efter reglerne om omvendt betalingspligt, specielt sikre sig en afklaring af: 

  • opfylder sælgeren betingelserne for at blive anset for en detailhandelsvirksomhed

  • er køberen en afgiftspligtig person

  • handler køberen i egenskab af afgiftspligtig person

.......

Køberen afgiftspligtig person

Sælgeren skal anmode køberen om at oplyse køberens CVR-nr., samt om hvorvidt køberen i henhold til momsloven er en afgiftspligtig person.

Sælgeren skal herefter foretage en efterprøvning af, hvorvidt virksomheden er aktiv og tilhører køberen på www.cvr.dk og om virksomheden er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret på www.skat.dk.

Er køberen ikke momsregistreret/lønsumsregistreret, må sælgeren anmode køberen om at uddybe, hvorfor denne anser sig for en afgiftspligtig person. Sælgeren vil kunne støtte ret på det oplyste, medmindre sælgeren på det foreliggende grundlag har grund til at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig, herunder oplysningen ikke stemmer overens med, hvordan køberen fremstår over for offentligheden.

Efterprøvningen er ikke nødvendig, når der er tale om en samhandelspartner med hvem, man har fast samhandel."

Spørgsmål 10

Det ønskes bekræftet, at spørger i forbindelse med salget ikke har en undersøgelsespligt til at sikre sig, at den afgiftspligtige person har et gyldigt momsnummer.

Begrundelse

Det bemærkes, at det af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, fremgår, at bindende svar kan fås på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Når der spørges til, om Spørger har en undersøgelsespligt til at sikre sig, at en den afgiftspligtige person har et gyldigt momsnummer, spørges der ikke til en påtænkt disposition.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 10 besvares med "Afvises".

SKAT skal vejledende udtale, at det af SKM2014.622.SKAT fremgår, at

"En sælger, som ønsker at sælge de omhandlede varer, skal med henblik på at sikre sig mod at komme i en situation, hvor SKAT opkræver salgsmomsen af varen hos sælgeren, som med urette har faktureret varen efter reglerne om omvendt betalingspligt, specielt sikre sig en afklaring af: 

  • opfylder sælgeren betingelserne for at blive anset for en detailhandelsvirksomhed

  • er køberen en afgiftspligtig person

  • handler køberen i egenskab af afgiftspligtig person

.......

Køberen afgiftspligtig person

Sælgeren skal anmode køberen om at oplyse køberens CVR-nr., samt om hvorvidt køberen i henhold til momsloven er en afgiftspligtig person.

Sælgeren skal herefter foretage en efterprøvning af, hvorvidt virksomheden er aktiv og tilhører køberen på www.cvr.dk og om virksomheden er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret på www.skat.dk.

Er køberen ikke momsregistreret/lønsumsregistreret, må sælgeren anmode køberen om at uddybe, hvorfor denne anser sig for en afgiftspligtig person. Sælgeren vil kunne støtte ret på det oplyste, medmindre sælgeren på det foreliggende grundlag har grund til at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig, herunder oplysningen ikke stemmer overens med, hvordan køberen fremstår over for offentligheden.

Efterprøvningen er ikke nødvendig, når der er tale om en samhandelspartner med hvem, man har fast samhandel."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.