Dato for udgivelse
18 May 2015 16:20
Til
Nyhedsbrev til virksomhederne
Sagsnummer
15-1577433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Orientering om forsinkelse i vedtagelsen af EU-toldkodeksens gennemførelsesbestemmelser


SKAT har på det seneste fået henvendelser fra virksomheder, som ønsker vejledning om de nye regler, der kommer til at gælde, når den nye toldkodeks med gennemførelsesbestemmelser træder i kraft 1. maj 2016.

Da EU-toldkodeksen er fælles lovgivning for alle EU's medlemslande og derfor skal administreres ens overalt, kan SKAT i sagens natur ikke vejlede virksomhederne inden de fælles regler er vedtaget.

De danske myndigheder har fra EU-Kommissionen fået oplyst, at man arbejder på at få sendt forslag til gennemførelsesbestemmelser til EU-toldkodeksen (UCC DA/IA) til Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd senest i midten af juli 2015.

Både Rådet og EP har herefter 2 måneder til at komme med bemærkninger til Kommissionens forslag og hvis en af institutionerne beder om det yderligere 2 måneder.

Situationen er således den, at man tidligst kan forvente at gennemførelsesbestemmelserne bliver vedtaget i september 2015.

Kommissionen arbejder også på forslag til overgangsbestemmelser, de vil muligvis blive vedtaget samtidig med gennemførelsesbestemmelserne, måske på et senere tidspunkt.

SKAT har løbende - bl.a. via Toldkontaktudvalget - orienteret om forhandlingsprocessen og EU-kommissionens udkast til gennemførelsesbestemmelser har været i høring i bl.a. de berørte erhvervsorganisationer. SKAT har herudover været i direkte dialog med flere af erhvervsorganisationerne, der også har leveret input til den danske forhandlingsposition i Bruxelles. 

DA EU-beslutningsproceduren endnu ikke er tilendebragt, kan SKAT ikke på nuværende tidspunkt informere nærmere om de endelige regler, men så snart gennemførelsesbestemmelserne og overgangsbestemmelserne er vedtaget vil SKAT orientere herom.

SKAT vil desuden i god tid tage initiativ til indkaldelse af Toldkontaktudvalget og bl.a. herigennem orientere erhvervslivet om de nye regler.

Virksomhederne opfordres til at holde sig løbende orienteret om forhandlingerne via deres brancheorganisationer.