Dato for udgivelse
22 May 2015 13:51
SKM-nummer
SKM2015.355.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0863699
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser
Emneord
Oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at G1, der er bygherre for nogle større anlægsprojekter, pålægges at meddele SKAT oplysninger i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, om unavngivne danske og udenlandske virksomheders arbejde i forbindelse med konkrete anlægsprojekter.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 8 D, stk. 1

Reference(r)

Skattekontrollovens § 8 D, stk. 1

Henvisning

Juridisk Vejledning 2015-1, afsnit A.C.2.1.1.5

Skatterådet har på mødet den 28. april 2015 behandlet en konkret sag om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 8 D, stk. 1.

Formål og baggrund

SKATs projekt "Større offentlige anlægsarbejder i Danmark" er en del af segmentet offentlige virksomheder og tager udgangspunkt i, at det offentlige - kommuner, regioner og stat - bruger offentlige midler for mere end 200 milliarder kr. på bygge- og anlægsaktiviteter i de kommende 7 år. 

For G1s vedkommende er der tale om investeringer på henholdsvis ca. 962 mio. kr. i projektet P1, ca. 1.572 mio. kr. i projektet P2 og ca. 1,8 mia. kr. i projektet P3.

Der vil således være en pengestrøm fra det offentlige til bygge- og anlægssektor fra bygherre til hovedentreprenør og videre til underentreprenørerne. 

Compliance rapporterne for 2006, 2008 og 2010 viser, at bygge- og anlægsbranchen stabilt ligger med de 3. og 4. højeste fejlprocenter ved virksomheder under 250 ansatte. 

Indsatsprojektets grundsætning er at arbejde ud fra flere offentlige byggeprojekter for at undersøge et vist antal af disse virksomheders regelefterlevelse. I de tilfælde, hvor en hovedentreprenør har underentreprenører til at udføre dele af sine byggeprojekter, har projektet også til hensigt at udtage et vist antal af underentreprenørerne til undersøgelse for at konstatere, om regelefterlevelsen også er til stede i disse led i byggekæden.

Det er projektets mål at få afdækket, om de kontrollerede virksomheder

 • er registreret i Erhvervsstyrelsen,
 • anvender sort arbejdskraft på offentlige byggeprojekter, og 
 • angiver korrekt skat, moms, told for virksomhederne samt A-skat mv. for deres ansatte.

Da G1 har kendskab til de virksomheder, der har udført de enkelte anlægsprojekter, ønsker SKAT oplysningerne indhentet fra G1 om unavngivne virksomheder (både danske og udenlandske virksomheder), der er tilknyttet projekterne P1, P2, samt P3. Beskrivelse af de enkelte projekter findes på G1s hjemmeside. G1s egne rapporter er underopdelt i delprojekter. Delprojekter kan både være afsluttede og igangværende på nuværende tidspunkt. 

Oplysningerne indhentes med den begrundelse, at de skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen, jf. skattekontrollovens § 8 D, stk. 1.

Begrundelsen for, at de indhentede oplysninger er af væsentlig betydning for SKAT, kan uddybes ved, at SKAT i øjeblikket er ved at sagsbehandle en udenlandsk virksomhed, der er tilknyttet projektet P3. Her er der konstateret flere problemstillinger, herunder i relation til den udenlandske virksomheds registreringer i Danmark, og afregningspligterne vedrørende A-skat, AM-bidrag og selskabsskat.

Det er SKATs opfattelse, at der kan være flere virksomheder på de nævnte anlægsprojekter, der kan have lignende skattemæssige problemstillinger. Disse virksomheder vil SKAT ikke kunne finde uden kontroloplysninger fra G1. 

SKAT har desuden i projektet "Større offentlige anlægsarbejder i Danmark" igangsat flere skattesager med baggrund i en konstatering af fast driftssted her i landet.

Hvem pålægges oplysningspligt
Cvr. nr.         Navn    Adresse

XX XX XX XX G1        Y1

G1 er en selvstændig offentlig virksomhed under A. 

Hvilke oplysninger indhentes

Hos G1 ønskes oplysninger om anlægsprojekter angående:

Projekt P1

 • Oplysning om total anlægssum og anlægssum pr. år i perioden 2012 - 2014. 
 • Oplysning om navne på tilknyttede virksomheder til det enkelte anlægsprojekt (navn, adresse, cvr-nr.) 
 • Oplysning om al samhandel med tilknyttede virksomheder i perioden 2012 - 2014 i form af kopier af fakturaer.

Projekt P2

 • Oplysning om total anlægssum og anlægssum pr. år i perioden 2012 - 2014. 
 • Oplysning om navne på tilknyttede virksomheder til det enkelte anlægsprojekt (navn, adresse, cvr-nr.) 
 • Oplysning om al samhandel med tilknyttede virksomheder i perioden 2012 - 2014 i form af kopier af fakturaer.

Projekt P3

 • Oplysning om total anlægssum og anlægssum pr. år i perioden 2012 - 2014. 
 • Oplysning om navne på tilknyttede virksomheder til det enkelte anlægsprojekt (navn, adresse, cvr-nr.). 
 • Oplysning om al samhandel med tilknyttede virksomheder i perioden 2012 - 2014 i form af kopi af fakturaer.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Projekt P1

01.01.2012 - 31.12.2014

Projekt P2

01.01.2012 - 31.12.2014

Projekt P3

01.01.2012 - 31.12.2014

Hvornår vil Skatterådet blive orienteret om resultatet af undersøgelserne

Når resultatet af undersøgelserne foreligger eller senest i forbindelse med evaluering af projektet inden udgangen af 2016.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, meddeler SKAT Indsats, Mellemstore Virksomheder, tilladelse til at indhente ovennævnte oplysninger hos G1 om unavngivne virksomheders samhandel i de omhandlede anlægsprojekter.

Skatterådets beslutning

Det skal herved meddeles, at Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling med tilhørende bilag i sin helhed og således meddelte tilladelse til, at SKAT efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen med tilhørende bilag.