Dato for udgivelse
08 May 2015 13:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Apr 2015 12:46
SKM-nummer
SKM2015.313.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0002865
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt - tilflytning - bopæl - ophold
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig ved ophold i Danmark. Spørger har været begrænset skattepligtig til Danmark siden 2009 og bor nu i A-land. Spørger har mulighed for at blive ansat under DIS (Dansk Internationalt Skibsregister) på færger mellem Danmark og Sverige eller Danmark og Tyskland. Under arbejdet vil spørger opholde sig i sit sommerhus i Danmark.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger er begrænset skattepligtig til Danmark, således at spørger ikke bliver beskattet af eventuelle renteindtægter mv.? 

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er dansk statsborger, men har været begrænset skattepligtig siden 2009. Før 2009 har spørger været fuldt skattepligtig til Danmark. Spørger er bosiddende i A og arbejder off-shore. 

Spørger har fået mulighed for at arbejde i Danmark i en begrænset periode på op til 3-4 måneder. Ansættelsen vil være under DIS (Dansk International Skibsregister) på færger der sejler mellem Danmark og Sverige, eller Danmark og Tyskland.

Under arbejdsperioden i Danmark, vil spørger opholde sig i sit sommerhus beliggende i Danmark, som spørger har ejet siden 1993, dvs. han vil ikke få fast bopælsadresse i Danmark, men blot opholde sig i sommerhuset under sit arbejde på færgerne.

Spørgers samlede ophold i Danmark vil for et givent år være mindre end 6 måneder.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har oplyst, at han på nuværende tidspunkt er begrænset skattepligtig, og eftersom DIS i forvejen er skattefritaget, og hans ophold i Danmark ikke vil blive på mere end 6 måneder, uden at han har fast bopælsadresse i Danmark, anser han ikke sin skattepligt for at ville ændre sig. 

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger er begrænset skattepligtig til Danmark, således at spørger ikke bliver beskattet af eventuelle renteindtægter mv.? 

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1.

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.1. Hvornår er der bopæl i Danmark

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både 

  • de faktiske boligforhold og

  • den/de subjektive hensigter,

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Selv om der er givet dispensation fra bopælspligten, anses personen stadig for at have bolig til rådighed i Danmark. Se fx SKM2006.212.SR.

(...)

Sommerhus mv.

Sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl.

Hvis fx et sommerhus anvendes som helårsbolig af en person eller dennes ægtefælle, kan dette statuere bopæl. Dette er også tilfældet hvis personen eller dennes ægtefælle har opnået ret til at benytte sommerhuset som helårsbolig. Spørgsmålet om, hvorvidt sommerhuset i disse tilfælde statuerer bopæl afgøres ud fra en konkret vurdering.

Eksempel

Landsretten lagde vægt på, at personens danske sommerhus var egnet til helårsbolig. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på opførelses år, stand og størrelse sammenholdt med det forhold, at skatteyderens sommerhus ikke havde været udlejet, og at det var opvarmet om vinteren. Det blev lagt til grund, at personen allerede fra erhvervelsen havde benyttet sommerhuset til varetagelse af arbejde her i landet i ikke ubetydeligt omfang. Se SKM2014.605.ØLR. Sagen er anket til Højesteret.

(...)

Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.2. Skattepligten ved tilflytning

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

Bopæl erhverves ved køb eller leje af helårsbolig, men som udgangspunkt ikke ved køb eller leje af et sommerhus.  Hvis personen eller dennes ægtefælle benytter sommerhuset som helårsbolig, behandles sommerhuset på samme måde som en helårsbolig. Det samme gælder benyttelsen af andre boligformer. Om bopæl, se nærmere afsnit C.F.1.2.1.

(...)

Absolutte grænser for opholdets længde

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her. Se KSL § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes rejsedage ("brudte døgn") som hele dage.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Se nedenfor.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende".

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

(...)

De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også, selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

Begrundelse

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Når et sommerhus anvendes som helårsbolig af en person, kan dette statuere bopæl. Spørger oplyser, at han vil anvende sit sommerhus til beboelse under arbejdsophold i Danmark.

Det er SKATs opfattelse, at en sådan anvendelse af sommerhuset vil statuere helårsbolig i Danmark, jf. Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit C.F.1.2.1 og C.F.1.2.2.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at have ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Allerede fordi spørger skal varetage indtægtsgivende erhverv under sit ophold her i landet, indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

På denne baggrund er det SKATs opfattelse, at spørgers fulde skattepligt til Danmark, vil indtræde fra det tidspunkt, hvor han tager sit første ophold i Danmark.

Spørger vil derfor blive omfattet af fuldt skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvorfor spørger også vil blive omfattet af globalindkomstprincippet i statsskattelovens § 4.

Globalindkomstprincippet betyder at spørger bliver skattepligtig af alle de indtægter han har, uanset hvorfra i verden de kommer, og således vil spørger også blive skattepligtig af renteindtægter mv.

Dog skal det bemærkes, at såfremt spørger også er omfattet af fuld skattepligt til A, vil spørger have dobbeltdomicil og beskatningsretten til de konkrete indtægter vil afhænge af, hvor spørger efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten bliver anset for at have skattemæssigt hjemsted. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.