Dato for udgivelse
29 maj 2015 09:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 feb 2015 09:34
SKM-nummer
SKM2015.363.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Odense, BS 5-980-2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Dokumentation, udland
Resumé

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt selskabet havde fradrag for driftsomkostninger til et schweizisk selskab, som ifølge selskabet havde udført konsulentarbejde. Arbejdet var udført i indkomstårene 2009, 2010 og 2011, og de afholdte udgifter kunne samlet opgøres til ca. kr. 1,8 millioner. Konsulenten, som ifølge selskabet havde udført arbejdet, havde endvidere en indirekte ejerandel i selskabet.

Byretten fandt, at selskabet grundet det indirekte ejerforhold til konsulenten havde et skærpet bevisbyrde for at der var udført arbejde. Denne bevisbyrde var ikke løftet. Således var der ikke fremlagt nogen skriftlig specifikation af konsulentydelsernes art eller omfang, ligesom der heller ikke var anden dokumentation for det udførte arbejde. De afgivne parts- og vidneforklaringer kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.2.2.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 C.C.2.2.1.11

Redaktionelle noter

Sagen blev anket til Østre Landsret, se SKM2016.304.ØLR

 

Appelliste

Parter

H1 ApS
(advokat Henrik Rahbek)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Ann-Cathrine Pedersen)

Afsagt af byretsdommer

Jens Lind

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 12. juni 2014 af H1 ApS mod Skatteministeriet og vedrører spørgsmål om ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

H1 ApS har principalt nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 ApS' skatteansættelser for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 nedsættes med henholdsvis 680.000 kr., 450.000 kr. og 690.248 kr.

H1 ApS har subsidiært nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 ApS' skatteansættelser for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten traf afgørelse i sagen den 12. marts 2014. Af afgørelsen fremgår blandt andet følgende:

"...

Skattepligtig indkomst

Indkomståret 2009

SKAT har ikke godkendt fradrag for betaling af fakturaer for 680.000 kr.
Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2010

SKAT har ikke godkendt fradrag for betaling af fakturaer for 450.000 kr.
Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomståret 2011

SKAT har ikke godkendt fradrag for betaling af fakturaer for 703.500 kr.
Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 13.252 kr. til 690.248 kr.

Møde mv.

Selskabets repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler. Selskabet har endvidere fremlagt sagen for rettens medlemmer på et retsmøde.

Faktiske oplysninger

Selskabet er en smedevirksomhed med erfaring indenfor smede-, montage- og reparationsarbejde. Selskabets forretningsområde er blandt andet udleje af mandskab til arbejdsopgaver indenfor byggebranchen.

Der fremgår blandt andet følgende tal af bogføringen:

Beløb i t. kr.

2009     

2010     

2011     

 

 

 

 

Omsætning

16.284 kr.

13.251 kr.

27.644 kr.

Fremmed arbejde

3.000 kr.

1.960 kr.

2.980 kr.

Personaleomkostninger

11.397 kr.

9.583 kr.

19.932 kr.

Selskabets direktion består ifølge årsregnskaberne for 2008, 2009, 2010 og 2011 af A, B og C. Sidstnævnte har skiftet navn til C den 11. juni 2010. Disse personer fremgår ligeledes på selskabets hjemmeside som kontaktpersoner sammen med BB, som er mor til B.

Fra stiftelsen den 12. september 2006 til den 11. februar 2008 har H1 Holding1 ApS (C) og H1 Holding2 ApS (A) ejet hver 50 pct. af anparterne. Herefter har de sammen med H1 Holding3 Ltd., Cypern, hver ejet 33 pct. af anparterne.

Selskabet har indgået et samarbejde med 3 andre virksomheder: G1, G2 og G3, og har dannet H1.1.

På H1.1's hjemmeside (www1) står B opført som repræsentant med stillingsbetegnelsen Export Manager.

Ingen af de 3 direktører i selskabet har efter det oplyste modtaget løn fra selskabet i indkomstårene 2009, 2010 og 1. halvår 2011. B har dog modtaget løn i 2009, inden han rejste til Schweiz.

Selskabet har modtaget fakturaer fra G4x GmbH/G4 GmbH for i alt 1.833.500 kr., som er sammensat således:

Dato

År

Faktura

Beløb, kr.

Beløb, CHF

I alt, kr.

 

 

 

 

 

20.07.2009

2009

2009-1

40.000 kr.

40.000 kr.

01.08.2009

2009

2009-3

120.000 kr.

120.000 kr.

25.08.2009

2009

2009-4

120.000 kr.

120.000 kr.

25.09.2009

2009

2009-8

90.000 kr.

90.000 kr.

25.10.2009

2009

2009-12

110.000 kr.

110.000 kr.

25.11.2009

2009

2009-15

60.000 kr.

60.000 kr.

25.12.2009

2009

2009-16

90.000 kr.

90.000 kr.

31.12.2009

2009

2009-17

50.000 kr.

50.000 kr.

2009

680.000 kr.

  

28.02.2010

2010

2009-18

76.000 kr.

76.000 kr.

15.04.2010

2010

2010-21

70.000 kr.

70.000 kr.

15.05.2010

2010

2010-12

8.293 CHF

44.000 kr.

15.06.2010

2010

2010-14

7.493 CHF

40.000 kr.

12.07.2010

2010

2010-16

7.210 CHF

40.000 kr.

01.09.2010

2010

2010-19

2.606 CHF

15.000 kr.

01.10.2010

2010

2010-22

11.405 CHF

65.000 kr.

01.11.2010

2010

2010-25

9.100 CHF

50.000 kr.

25.11.2010

2010

2010-27

9.000 CHF

50.000 kr.

2010

450.000 kr.

  

08.01.2011

2011

2010-30

3.500 CHF

20.000 kr.

25.01.2011

2011

2010-33

8.700 CHF

50.000 kr.

03.03.2011

2011

2010-36

8.720 CHF

50.000 kr.

25.03.2011

2011

2010-37

28.211 CHF

162.000 kr.

25.05.2011

2011

2010-44

8.300 CHF

50.000 kr.

25.06.2011

2011

2010-49

9.270 CHF

56.000 kr.

20.09.2011

2011

2010-58

5.700 CHF

35.000 kr.

05.10.2011

2011

2010-64

16.610 CHF

100.000 kr.

05.10.2011

2011

2010-65

3.390 CHF

20.000 kr.

01.11.2011

2011

2010-75

20.000 CHF

120.500 kr.

10.12.2011

2011

2010-84

6.590 CHF

40.000 kr.

2011

703.500 kr.

  

I alt

1.833.500 kr.

På fakturaerne fremgår i beskrivelsen, at der er tale om betaling af "management fee".

SKAT har opgjort ændringerne af indkomsten således:

2009     

2010     

2011     

I alt     

 

 

 

 

Selvangivet indkomst

-293.319 kr.

138.429 kr.

736.153 kr.

 

 

 

 

 

Ikke godkendt fradrag
for fakturaer

680.000 kr.

450.000 kr.

703.500 kr.

1.833.500 kr.

 

 

 

 

Skattepligtig indkomst

386.683 kr.

588.429 kr.

1.439.653 kr.

SKAT har i en udtalelse til Landsskatteretten af 3. december 2012 anført, at der er fejl i afgørelsen for indkomståret 2011. Den selvangivne indkomst er således ved en fejl angivet med 736.153 kr., og ikke 722.901 kr., som er det rigtige tal. Dette har medført, at SKAT har indstillet afgørelsen for indkomståret 2011 nedsat med 13.252 kr. til en skattepligtig indkomst på 1.426.401 kr.

SKAT har indkaldt dokumentation for, at der er leveret en ydelse fra G4x GmbH, og har fået oplyst, at der er tale om en mundtlig aftale, hvorfor der ikke foreligger egentlig dokumentation. Selskabet har dog oplyst, at der blandt andet er betalt for Google optimering og en ansøgningsdatabase med ansøgere, som kan lægge ind, hvilke svejse-certifikater de har. Der er endvidere efter det oplyste udarbejdet en hjemmeside, medarbejderhåndbog, og udført konsultativ og juridisk assistance.

G4x GmbH/G4 GmbH er efter det oplyste stiftet den 12. juni 2009 af B. Han har også fungeret som direktør fra stiftelsestidspunktet til den 14. juni 2011, hvor selskabet skiftede navn til G4 GmbH. Selskabets direktør er herefter NN.

G4 GmbH har haft adresse på ...1, ...2 i Schweiz. Efter den 14. juli 2011 var adressen ...3.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for management fee, som fremgår af fakturaer udskrevet af G4x GMBH med i alt 1.833.500 kr.

Selskabet har ikke fremlagt underliggende dokumentation for, at der er leveret en ydelse fra G4x GmbH. Det har endvidere ikke været muligt at fastsætte et beløb på hver opgave, som skulle være udført, og SKAT har ikke kunnet få demonstreret databasen med oversigt over håndværkere, som selskabet gør brug af ved konkrete arbejdsopgaver.

A har den 12. marts 2012 telefonisk oplyst, at han vil få G4x til at kontakte SKAT, så de kan fortælle præcist, hvad der er leveret. SKAT er dog ikke blevet kontaktet af G4x.

NN, som var direktør for G4x GmbH/G4 GmbH, har ifølge oplysninger på internettet på hjemmesiden www2 udtalt, at ...2 er den kanton i Schweiz med den laveste skatteprocent på personlig indkomst, og samtidig er kapitalgevinster skattefri i ...2. NN har ifølge oplysninger på BIQ, adresse i Schweiz på den adresse, som det schweiziske selskab først var registreret på.

Det er SKATs opfattelse, at G4x GmbH/G4 GmbH har forbindelse til det danske G4.1 SMBA:

G4.1 SMBA, CVR-nr. ...

Da der er tale om et SMBA er der ikke pligt til at offentliggøre regnskaber, og der er ikke offentliggjort regnskaber for SMBA'et, som er stiftet i 2009.

På hjemmesiden for G4.1 SMBA er der omtalt nogle cases, og en af disse er om B. Det fremgår heraf, at B er flyttet til Schweiz, fordi han er træt af de danske skatteregler.

G4-Modellen fremgår af G4.1 SMBAs hjemmeside således:

"...

Kort fortalt handler G4-Modellen om at sikre sine værdier, have et skattemæssigt frirum mens ens kapital arbejder med at blive større, at have de rigtige formueforvaltere til at øge ens formue og til sidst bruge pengene smart, ved at udnytte en lavere finansiering af hus, bil, båd mv., end man får i afkast af sin opsparing og egenkapital. Dybest set altid være ultra likvid, og stadig have råderet over de materialistiske goder der interesserer en.

..."

Under Skatteoptimering og planlægning fremgår følgende:

"...

Du bør have et holdingselskab som er ejer af dit driftsselskab, og hvorfor skulle det være registreret i Danmark, når nu vores medlemsland Cypern tilbyder skattefrihed på blandt andet kapitalgevinster.

..."

Under punktet Den rigtige bankforbindelse fremgår følgende:

"...

I Schweiz oplever man et helt andet serviceniveau, hvor bankerne oprigtigt er med til at få pengene til at yngle.

..."

Endelig fremgår følgende under Målsætning:

"...

Det handler helt igennem om at få så meget ud af virksomhedens overskud som muligt, beskytte det, optimere det og få det til at yngle, for derefter at kunne sikre sig selv og sin familie livet ud.

..."

Ifølge oplysninger fra H1 ApS er det B, der har udført arbejdet, som er faktureret af G4x GmbH. B har fået indberettet løn for januar og februar måned 2009 med i alt 69.865 kr., hvilket udgjorde betaling for arbejde på et værft som rørlægger. BB har oplyst, at der også er andre på kontoret i Schweiz.

G5 I/S, hvor B er interessent, har haft samhandel med H1 ApS i indkomståret 2008 for 519.718 kr., herunder vedrørende faktura nr. 85, hvoraf der fremgår leje af folk i henhold til aftale. Beløbet er bogført under fremmed arbejde. Interessentskabet er ophørt den 31. december 2008.

På konto 17275 "Mellemregning B" er der følgende posteringer med banken som modpostering:

Dato

Bilag

Tekst

Beløb

 

 

 

 

28.01.2009

3068

Forskud B

10.000 kr.

04.02.2009

3079

Forskud B

25.000 kr.

17.03.2009

3479

Forskud B

25.000 kr.

I alt

60.000 kr.

Ifølge kontoen har B haft diverse udlæg i maj, juni, juli, august og september 2009 samt januar 2010. Mellemregningen er udlignet med en kontant indbetaling den 7. juni 2010 på 32.628,68 kr.

H1 ApS har indberettet løn for B i 2009 med 69.865 kr. for januar og februar måned. Der er via mellemregningen foretaget udbetaling af forskud den 17. marts 2009, uden at der er indberettet løn for ham for marts måned. Udbetaling af forskud den 17. marts 2009 antages ikke at vedrøre lønnen for januar eller februar.

B er flyttet fra Danmark til Schweiz den 1. april 2009. Herefter har H1 ApS modtaget fakturaer fra G4x GmbH, Schweiz, vedrørende management fee.

Selskabet har ikke dokumenteret, at der er leveret et management fee. Specifikationen på fakturaerne stemmer ikke overens med, at der skulle være leveret software. Det er efterfølgende forklaret, at der er leveret edb-ydelser. Dette er ikke dokumenteret i form af kontrakter, kravspecifikationer, tidsplan eller specifikation af den enkelte faktura.

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen dokumentation for det købte, når der trods alt er tale om samhandel for 1,8 mio. kr. på 3 år, og at fakturaen ikke stemmer overens med, hvad der rent faktisk skulle være leveret. Ved levering af software og udvikling heraf, ville der under normale omstændigheder være kontrakter med kravspecifikationer, aftalt pris, rettigheder mv.

Selskabets oplysninger om et fortsat samarbejde med B på uændrede vilkår efter hans fraflytning fra Danmark stemmer ikke overens med, at han før var rørlægger. Efter han flyttede til Schweiz, skulle han have leveret edb-ydelser.

På H1 ApS' hjemmeside står B nævnt sammen med direktørerne A og C samt bogholder BB (hans moder). Hans arbejdsopgaver er beskrevet som ekstern konsulent med ansvarsområderne: rekruttering, kundekontakt og website support.

SKAT er ikke blevet præsenteret for et leveret stykke arbejde, som skulle have en sådan værdi, som der er faktureret. Der er tale om et vikarbureau inden for jern- og metal. Denne type virksomhed synes ikke at have behov for edb-mæssige ydelser i denne størrelsesorden.

På internettet står der intet nævnt om det schweiziske selskab ud over, hvad der er i selskabsregistre. Det schweiziske selskab har ikke nogen hjemmeside, selv om de efter det oplyste skulle have leveret hjemmesiden til H1 ApS.

B er efter det oplyste flyttet til Schweiz på grund af det danske skattesystem, og ikke fordi han ville skifte erhverv fra rørlægger til it-mand.

Det schweiziske selskab har tilknytning til det danske G4.1 SMBA, som har en fin hjemmeside og leverer ydelser omkring skattetænkning. G4.1 SMBA leverer ikke edb-ydelser, og B har været kunde i G4.1 SMBA i forbindelse med sin fraflytning til Schweiz. NN fra G4.1 SMBA er medejer af det schweiziske selskab, som er beliggende i kanton ...2, der har karakter af et skatteparadis i Schweiz.

Det er sandsynligt, når man ser på aktiviteten i G4.1 SMBA, at der skulle være leveret juridisk assistance i form af skatterådgivning for aktionærerne. En sådan omkostning er ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskabet, og er derfor ikke fradragsberettiget. Det er desuden ikke normalt, at et dansk selskab køber juridisk bistand i Schweiz.

Der er ikke sket en løbende bogføring af de omhandlede fakturaer. SKAT modtog den 22. september 2009 en opgørelse over selskabets underleverandører for perioden 2008 og 1. januar 2009 - 31. august 2009. Der er udbetalt 280.000 kr. til G4x GmbH før den 22. september 2009, men det fremgår ikke af oversigten over underleverandører pr. 22. september 2009.

Når fakturaerne på i alt 280.000 kr. er betalt henholdsvis den 29. juli 2009, 10. august 2009 og 27. august 2009, så burde de ifølge selskabets forretningsgange også være godkendt og bogført den 20. september 2009. Alle fakturaer fra G4x GmbH i 2009 er først bogført i december 2009. På mødet den 6. februar 2012 blev det oplyst, at en faktura ikke bliver betalt før den er godkendt, og fakturaer bliver bogført før betaling.

Der er ikke dokumentation for, at de to første betalinger for i alt 160.000 kr. i alt er gået til G4x GmbH.

Sammenfattende har SKAT konkluderet, at fakturaerne fra G4x GmbH ikke er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i H1 ApS, og der er derfor ikke indrømmet fradrag med 1.833.500 kr.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at indkomsten skal nedsættes med 1.833.500 kr.

En udgift er som udgangspunkt fradragsberettiget, hvis den tilhører en udgiftsart, hvor der er hjemmel til fradrag. Da skatteretten ikke indeholder særlige formkrav, kan der i princippet ikke stilles krav om, at en udgift er dokumenteret ved et egentligt bevis for udgiftens afholdelse og størrelse i form af faktura eller lignende. Det er tilstrækkeligt, at den skattepligtige uden rimelig tvivl sandsynliggør udgiftens afholdelse.

Selskabet har mellem 40-45 fastansatte medarbejdere bestående af primært faglærte smede, rørlæggere, svejsere og montagesjak. Selskabet påtager sig opgaver for kunder på løbende regning, og hyrer i den forbindelse også underentreprenører til varetagelse af opgaverne, hvis det konkret findes nødvendigt.

B flyttede medio 2009 til Schweiz, hvor han sammen med to andre danskere (NM og NN) købte selskabet G4x GmbH. Han solgte sin del af selskabet i 2011, men forblev ansat i selskabet. Selskabet er nu opkøbt af G4 GmbH, der er ejet af NM og NN. B er ansat i selskabet G4.2 GmbH, der er et datterselskab til G4 GmbH.

G4x GmbH har i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 udført konsulentarbejde for selskabet, og har udarbejdet fakturaer for det udførte arbejde. Der er spring i fakturanummerrækkefølgen, idet G4x GmbH også fakturerede til anden side.

De udfakturerede beløb af G4x GmbH er indtægtsført i dette selskab.

Det er endvidere dokumenteret via kontospecifikationer fra selskabets bogholderi, at der er foretaget betaling af G4x GmbH for perioden fra den 25. juni 2011 til den 31. december 2011. Der kan tilsvarende dokumenteres betaling for de andre perioder, som sagen vedrører.

Aktiviteterne i G4x GmbH var mangeartede, herunder bogføring, investering og oprettelse af selskaber.

Selskabets kontakt til G4x GmbH skete for flere år siden, hvor B var bosiddende i Danmark. Gennem den mangeårige kontakt har der udviklet sig en gensidig forståelse mellem parterne og tillid til de arbejdsopgaver, der udføres. Af samme grund har det ikke tidligere været anset for at være nødvendigt at udfærdige skriftlig kontakt i forhold til arbejdsopgaver, som G4x GmbH skulle varetage for selskabet.

Der har været en mundtlig aftale mellem parterne i den periode, som sagen vedrører. Der er efterfølgende udarbejdet en samarbejdsaftale, som indeholder de samme arbejdsopgaver som før udarbejdelse af aftalen.

De primære arbejdsopgaver, som G4x GmbH har udført for selskabet, har bestået i at antage nye medarbejdere, tilknytning og koordinering af medarbejdere i henhold til de konkrete arbejdsopgaver for selskabets kunder, og opsøgende arbejde i forbindelse med at skaffe nye mulige kunder.

Herudover har G4x GmbH varetaget en række arbejdsopgaver af administrativ karakter i tilknytning til udarbejdelse og udvikling af selskabets hjemmeside samt en database til brug for selskabet. B har været idémanden bag projektet om at udarbejde selskabets database, og han har i den forbindelse stået for kontakt til diverse udbydere af internettjenester, og har været den hovedansvarlige for udvikling, vedligeholdelse og opdatering heraf. Endvidere har arbejdsopgaverne bestået i udsendelse af sms, e-mails mv. til selskabets ansatte og varetagelse af al selskabets markedsføring, herunder særligt i form af Google Ad-Words, hvorved der sikres en optimering ved søgning gennem Google, samt udarbejdelse af SEO, brochurer, foldere, visitkort mv.

I de fremlagte fakturaer er der anført "management fee" som en betegnelse for de arbejdsopgaver, G4x GmbH har udført, og de nærmere arbejdsopgaver har således ikke været udspecificeret i forbindelse med bogføring af de enkelte fakturaer. Betegnelsen skal alene ses som en standardformulering dækkende over en lang række forskelligartede arbejdsopgaver i sammenhæng med den praksis, der gennem årene har dannet sig mellem parterne.

Betaling af de af G4x GmbH udstedte fakturaer er sket for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskabet. Selskabet har dokumenteret og sandsynliggjort udgifterne til G4x GmbH, hvorfor selskabet har fradrag herfor.

De udfakturerede beløb dækker over reelt udført arbejde af mangeartet karakter. Da der de facto er udført et stort stykke arbejde for selskabet, er der fradrag for fakturaerne.

Anvendelsen af teksten "management fee" i fakturaerne er sket, både fordi der var tale om fakturering af mange forskellige typer af arbejdsopgaver, og fordi G4x GmbH alene anvendte denne faktureringstekst. Selskabet havde tillid til, at det aftalte arbejde blev udført, og at G4x GmbH alene fakturerede det, de facto udførte arbejde. Det har ingen betydning for fradragsretten, at fakturaerne indeholder denne faktureringstekst.

Efter mødet i Landsskatteretten har selskabets repræsentant indsendt supplerende bemærkninger, ligesom der er indsendt en redegørelse over G4x's opgaver for H1 ApS. Der er endvidere indsendt kopi af kontospecifikation fra G4x GmbH, hvoraf fremgår, at der i 2009 og 2010 er indtægtsført omsætning fra H1. For 2011 er der indsendt tilsvarende kontospecifikation for G4 GmbH.

Landsskatterettens afgørelse

Virksomheder kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

Det er pålagt selskabet at dokumentere udgifters afholdelse samt erhvervsmæssige relevans. Efter praksis skærpes bevisbyrden ved aftaler mellem interesseforbundne parter.

Selskabet har ikke dokumenteret at have modtaget en erhvervsmæssigt betinget ydelse fra G4x GmbH, som kan begrunde fradragsret for betaling af de af sagen omhandlede fakturaer.

Der er således ikke dokumenteret et aftalegrundlag mellem selskabet og G4x GmbH eller fremlagt anden dokumentation for de modtagne ydelser, hvorfor det ikke klart kan konkluderes, hvilke ydelser der er betalt for. De efterfølgende redegørelser vedrørende G4x GmbH's opgaver for H1 ApS, som er indsendt efter afholdelse af møde i Landsskatteretten, udgør ikke et egentligt aftalegrundlag, men en efterfølgende udarbejdet gennemgang af opgaver og arbejdsgange. Det er ikke på dette grundlag dokumenteret, at det er disse opgaver og arbejdsgange, der er blevet betalt fra H1 ApS til G4x GmbH.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at pengene rent faktisk er betalt til G4x GmbH.

Landsskatteretten kan tiltræde, at ansættelsen for indkomståret 2011 korrigeres for 13.252 kr., idet udgangspunktet for SKATs forhøjelse fejlagtigt var angivet til 736.153 kr., som rettelig skulle udgøre 722.901 kr.

Landsskatteretten nedsætter derfor afgørelsen for 2011 med 13.252 kr. og stadfæster i øvrigt afgørelsen.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han er administrerende direktør for H1 ApS, og at han også var medstifter af selskabet. Han er uddannet maskinarbejder og har tidligere arbejdet sammen med den anden medstifter, C, på flere projekter. De besluttede i starten af 2006 at etablere et samarbejde i form af en virksomhed, som skulle skaffe folk til udlejning til diverse projekter. Man kan sige, at det var en form for vikarbureau, de havde i tankerne. De startede virksomheden i interessentskabsform, men stiftede H1 ApS senere i 2006. Selskabet beskæftiger sig stadig i vidt omfang med mandskabsudlejning.

B var en af de første medarbejdere, de lejede ind til brug for nogle projekter. Han havde tidligere drevet et interessentskab sammen med sin bror, men det kørte vist ikke helt tilfredsstillende. B blev ansat i virksomheden og blev i 2008 inddirekte medejer via det cypriotiske selskab H1 Holding3 Ltd. Han har forstået det sådan, at B har økonomiske interesser i H1 Holding3 Ltd., som vist er ejet af hans familie. B fungerede som projektleder på diverse stålmontageopgaver. Hans arbejde var både af praktisk og administrativ karakter. På et tidspunkt gik B i gang med at udvikle en database over folk fra branchen med angivelse af deres kompetencer og beståede kurser. Det var tilrettelagt sådan, at de pågældende selv kunne registrere sig, og H1 kunne så kontakte de pågældende til brug for konkrete opgaver. B var også på andre måder en idémand i virksomheden.

Ansættelsen ophørte, fordi B flyttede til Schweiz i 2009. B efterlod et hul, som man udfyldte ved at fortsætte samarbejdet med ham i regi af virksomheden G4x GmbH. B var blevet tilknyttet dette selskab i Schweiz. H1 kunne honorere B indenfor en grænse på 30.000-40.000 kr. pr. måned. Dette svarede til den løn, han hidtil havde haft som ansat. B's hovedopgaver efter flytningen til Schweiz var optimering af H1's synlighed ved google-søgning, videreudvikling af medarbejderdatabasen og udvikling af en velfungerende hjemmeside for H1. Han tror ikke, at B arbejdede på fuld tid for H1, men han havde daglig kontakt med B og fulgte nøje med i, hvad der blev arbejdet med. Derfor var det ikke noget problem for ham eller for H1, at B's ydelser blot blev faktureret med teksten "Management fee" uden nærmere specifikation. Han og B var venner, og der var gensidig tillid. Selskabets revisor satte heller ikke spørgsmålstegn ved faktureringen. Som en praktisk foranstaltning beholdt B sin e-mailadresse hos H1, og der blev også fortsat stillet en mobiltelefon med et dansk abonnement til rådighed for ham. H1 har stadig et samarbejde med B, som fortsat bor i Schweiz og i dag driver selskabet H1.2 GmbH.

H1 ApS har haft et pænt overskud i alle år bortset fra 2009 og 2010, hvor man mærkede efterdønningerne efter finanskrisen. Virksomhedens omsætning udgjorde i 2014 ca. 30 mio. kr.

B har forklaret, at han blev udlært som smed og skibsmontør i 1999. Han har senere taget en efter- og videreuddannelse på G6. Han blev ansat hos H1 ApS vistnok i 2008. Han kendte de to indehavere, C og A, og havde faktisk på et tidspunkt introduceret dem for hinanden. Hans bekendtskab med C rækker helt tilbage til barndommen. Han havde samarbejdet med H1 på nogle projekter på G7 og havde senere drevet en form for konkurrerende virksomhed sammen med sin bror. Da samarbejdet med broren ophørte, var det nærliggende for ham at gå ind i H1. Han blev medejer via selskabet H1 Holding3 Ltd., som ejes af en familiefond stiftet af ham. I 2009 ønskede han at prøve noget nyt efter et brudt samlivsforhold, og han besluttede at flytte til Schweiz, ligesom et par af hans bekendte, NM og NN, også gjorde. De tre stiftede sammen selskabet G4x GmbH og arbejdede dagligt sammen på kontor i Schweiz. NN og NM lavede regnskabsmæssige opgaver samt rådgav om selskabsstiftelse. Han var selv ansat med en kontrakt og til en fast månedsløn. Efter flytningen fortsatte han med at udføre en lang række opgaver for H1 ApS. En væsentlig del bestod i at udvikle en database over folk i branchen med mulighed for at søge på deres specifikke kompetencer. Han arbejdede også med at udvikle H1's hjemmeside. Han havde kontakten til de virksomheder, som stod for den tekniske implementering af både databasen og hjemmesiden. Endelig havde han en vigtig opgave i at forhandle med samarbejdspartnere i Danmark om mulige arbejdsopgaver samt at finde de rigtige folk til opgaverne. For at undgå forvirring hos kunderne havde han fortsat en e-mailadresse hos H1 og benyttede den adskillige gange dagligt. Han havde også et telefonabonnement hos H1. Rent praktisk og af omkostningsmæssige grunde var mobiltelefonen forbundet med en ip-telefon, som han benyttede i Schweiz. Det var NM, som fakturerede hans arbejde overfor H1. Det var for ham helt tilfældigt, at fakturaerne fik teksten "Management fee". G4x GmbH ændrede på et tidspunkt navn til G4. Han er ikke længere tilknyttet denne virksomhed. Han samarbejder stadig med H1 ApS, men nu i et regi af det schweiziske selskab H1.2 GmbH. Han arbejder på vegne H1 med opgaver for G8 om reparation af vindmøller.

PK har forklaret, at han er ansat som montør/svejser hos H1 ApS. Han blev ansat den 1. november 2009 og arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor rør og stål. Virksomheden får ofte opgaver, som kræver særlige kompetencer. Han havde i efteråret 2009 sendt en uopfordret ansøgning og blev meget hurtigt efter kontaktet af B. Det var B, som stod for ansættelsessamtalen i ...4. Efter ansættelsen og i de følgende ca. to år havde han løbende kontakt med B om praktiske forhold i forbindelse med ansættelsen. Han havde indtryk af, at B også var kontaktperson for andre medarbejdere. Han kendte ikke på det tidspunkt noget til G4x GmbH og antog, at B var ansat hos H1 ApS.

KK har forklaret, at han er ansat som servicechef hos G9 A/S. Han har været ansat i virksomheden i 13 år. Før han blev udnævnt som servicechef, var han projektleder. Han har det meste af tiden været beskæftiget med opgaver på G10. Omkring 2006/2007 lejede G9 A/S nogle folk ind og herunder blandt andre B. B drev dengang en virksomhed sammen med sin bror. Senere gik B ind i H1 ApS. På den måde fik vidnet og G9 A/S et samarbejde med H1 ApS. B var vidnets kontaktperson hos H1 ApS. Det gjaldt også i årene 2009-2011. Når vidnet havde behov for arbejdskraft, kunne han kontakte B, som derefter skaffede de fornødne folk. Samarbejdet har været forholdsvis omfattende, og vidnet anslår, at B over årene har formidlet arbejdskraft til G9 A/S i et omfang svarende til ca. 10.000 mandetimer. Han har ikke noget videre kendskab til G4x GmbH ud over, at B mere tilfældigt har fortalte en smule om dette schweiziske selskab.

Parternes synspunkter

H1 ApS' advokat har i sit påstandsdokument blandt andet anført følgende:

"...

Til støtte for den nedlagte principale påstand ... gøres det helt overordnet gældende, at de i sagen omhandlede udgifter afholdt af H1 ApS til G4x GmbH udgør fradragsberettigede omkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst i H1 ApS.

Endvidere gøres det i forlængelse heraf overordnet gældende, at de i sagen omhandlende udgifter løbende er blevet faktureret H1 ApS, som tillige løbende har betalt de fakturerede ydelser til G4x GmbH.

Til støtte for den nedlagte subsidiære påstand ... gøres det helt overordnet gældende, at i det omfang retten måtte nå frem til det resultat, at H1 ApS alene har sandsynliggjort, at en del af de i sagen omhandlede udgifter afholdt til G4x GmbH i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskabet, da skal sagen hjemvises til fornyet behandling i SKAT med henblik på, at SKAT kan foretage et skøn over størrelsen af de fradragsberettigede driftsomkostninger.

...

Grundlaget for opgørelsen af indkomstskatten er statsskattelovens §§ 4-6. Af bestemmelserne i statsskatteloven kan udledes et nettoindkomstprincip, hvorefter indkomst opgøres under ét som forskel mellem summen af de skattepligtige indtægter efter statsskattelovens § 4 og summen af de fradragsberettigede udgifter efter statsskattelovens § 6.

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan fradrages udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Der stilles efter bestemmelsen krav om, at der skal være en direkte umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af den fradragsberettigede udgift og erhvervelsen af den skattepligtige indkomst, idet der henvises til Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C C.2.2.1.2 Driftsomkostningsbegrebet, SL § 6, stk. 1, litra a, hvoraf der fremgår følgende:

"...

Driftsomkostningsbegrebet indebærer, at der skal være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten. Der skal altså være en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Højesteret har slået fast, at der ved ordet "indkomsten" i SL § 6 a forstås den skattepligtige indkomst. Udgifter kan derfor trækkes fra i den skattepligtige indkomst som driftsomkostninger, hvis de er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst. Se SKM2012.13.HR.

..."

Den almindelige skatteret indeholder ikke særlige formkrav, og der stilles således ikke krav om, at en udgift skal være dokumenteret ved et egentlig bevis for udgiftens afholdelse og størrelsen i form af fakturaer eller lignende. Det er derimod tilstrækkeligt, at den skattepligtige sandsynliggør udgiftens afholdelse, jf. Højesterets dom af den 15. april 2002 offentliggjort i UfR.2002.484 H [?.red.SKAT].

I den forbindelse kan der endvidere henvises til en omfattende administrativ praksis, herunder eksempelvis Landsskatterettens kendelser af henholdsvis den 9. september 2009 (Landsskatterettens j.nr. 08-03789), den 30. november 2010 (Landsskatterettens j.nr. 09-01782) og den 31. maj 2013 (Landsskatterettens j.nr. 12-0189378).

Endvidere kan der henvises til det i litteraturen anførte, herunder det af Jan Pedersen m.fl. anførte side 217 i Skatteretten I, 6. udgave 2013, hvoraf der fremgår følgende:

"...

Da skatteretten ikke indeholder særlige formkrav, kan der i princippet ikke stilles krav om, at en udgift er dokumenteret ved et egentlig bevis for udgiftens afholdelse og størrelse i form af faktura eller lignende. Det er tilstrækkeligt, at den skattepligtige uden rimelig tvivl sandsynliggør udgiftens afholdelse.

..."

...

Det gøres gældende, at H1 ApS' udgifter til betaling af de i sagen omhandlede fakturaer udstedt af G4x GmbH, jf. bilag 2-4 og 15 (BS 5-980/2014), er afholdt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i H1 ApS, hvorfor der er tale om fradragsberettigede driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Når SKAT oprindelig har forhøjet skatteansættelsen i H1 ApS, skyldes dette, at SKAT oprindeligt misforstod betegnelsen "management fee", som fremgår af de i sagen fremlagte fakturaer, jf. bilag 2-4 og 15 (BS 5-980/2014).

Det fremgår således også af SKATs oprindelige afgørelse af den 20. september 2012, jf. bilag 13 (BS 5-980/2014), at B - via sin ansættelse ved G4x GmbH - alene har leveret edb-ydelser til H1 ApS, og at fakturaerne alene dækker over, at B skulle have programmeret en database til H1 ApS. G4x GmbH har imidlertid leveret flere forskellige ydelser til H1 ApS i indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

SKATs oprindelige vildfarelse vedrørende de ydelser, som reelt er udført for H1 ApS, er sandsynligvis årsagen til de mange og underfundige argumenter, som er anført i SKATs oprindelige afgørelse af den 20. september 2012, jf. bilag 13 (BS 5-980/2014), og som er grundlaget for den rejste sag.

Eksempelvis har SKAT oprindelig anført, at det er unormalt, at parter ikke indgår en kontrakt med kravsspecifikationer, når der er tale om samhandel på kr. 1.800.000 fordelt på 3 år. Endvidere anfører SKAT, at det er atypisk, at B inden sin fraflytning til Schweiz arbejdede som rørlægger for H1 ApS, og at han efter sin fraflytning leverede edb-ydelser.

Hertil kommer, at SKAT i den oprindelige afgørelse af den 20. september 2012, jf. bilag 13 (BS 5-980/2014), endvidere har fremført nogle underfundige synspunkter, der absolut ingen relation har til spørgsmålet om, hvorvidt de afholdte udgifter i selskabet er fradragsberettigede omkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

I den forbindelse skal det fremhæves, at SKAT oprindelig har forsøgt at miskreditere forholdet mellem H1 ApS og G4x GmbH, idet SKAT eksempelvis har henvist til, at G4x GmbH er beliggende i et "skatteparadis i Schweiz", hvilket ikke har nogen betydning i relation til vurderingen af, hvorvidt de i sagen omhandlede udgifter er fradragsberettigede driftsomkostninger for H1 ApS, der har hjemsted i Danmark.

Det gøres gældende, at H1 ApS i tilstrækkelig grad har dokumenteret eller i det mindste sandsynliggjort, at de i sagen omhandlede udgifter afholdt til G4x GmbH i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskabet, hvorfor der er tale om fradragsberettigede omkostninger i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

..."

Skatteministeriets advokat har i sit påstandsdokument blandt andet anført følgende:

"...

Skatteministeriet gør gældende, at H1 ApS ikke har godtgjort, at udgifterne til G4x GmbH er afholdt med henblik på at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det er H1 ApS, der har bevisbyrden for, at de omstridte udgifter har været fradragsberettigede udgifter for selskabet i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. f.eks. SKM2004.162.HR og SKM2007.445.HR.

Skatteministeriet gør gældende, at der er en formodning for et interessefællesskab mellem H1 ApS og G4x. Som følge af interessefællesskabet mellem H1 ApS og G4x GmbH er bevisbyrden skærpet, jf. f.eks. SKM2012.586.ØLR vedrørende rentefradrag.

Denne bevisbyrde har selskabet ikke løftet.

H1 ApS har fremlagt fakturaer (bilag 3-7), som kun angår en løbende betaling af et "management fee", uden at fakturaerne i øvrigt indeholder nogen beskrivelse af det udførte arbejde. Endvidere har H1 ApS oplyst, at arbejdet er udført på baggrund af en mundtlig aftale. Henset til, at de betalte fakturaer til G4x GmbH for indkomstårene 2009, 2010 og 2011 samlet udgør kr. 1.820.248,-, forekommer det usædvanligt, at der ikke foreligger dokumentation, som kunne vise omfanget og karakteren af det udførte arbejde, som hævdes at være udført.

Hertil kommer at H1 ApS under sagens behandling for SKAT er fremkommet med skiftende forklaringer om det udførte arbejde. F.eks. har H1 ApS under sagen for SKAT oplyst, at der alene var leveret edb assistance i forbindelse med udvikling af en database (bilag 13). Efterfølgende var der endvidere leveret konsultativ og juridisk assistance (bilag D). Under sagen for Landsskatteretten var der igen kun leveret edb assistance (bilag I), mens opgaverne senere og under sagen for byretten udgjorde rekruttering, vedligeholdelse af databasen og udvikling af hjemmesiden, jf. f.eks. stævningen, side 6-7.

Det er dog fortsat udokumenteret, at der af G4x GmbH er udført noget af det beskrevne arbejde for H1 ApS.

H1 ApS har under sagen for byretten fremlagt en række bilag (bilag 14-28), som ifølge selskabet skulle dokumentere, at selskabet har fået udført arbejde af G4x GmbH.

Intet af det fremlagte bilagsmateriale (bilag 14-28) dokumenterer imidlertid, at G4x GmbH har udført arbejde for H1 ApS i indkomstårene 2009, 2010 og 2011, ligesom det fremlagte bilagsmateriale kun i ganske begrænset omfang belyser, at der overhovedet er udført noget arbejde, jf. duplikken, side 4-6.

På baggrund af det fremlagte bilagsmateriale (bilag 14-28) er der tværtimod en klar formodning for, at det meget sparsomme arbejde, som følger af det fremlagte bilagsmateriale (bilag 14-28), i stedet er udført af selskabet selv.

Det fremhæves, at det fremlagte bilagsmateriale (bilag 14-28) primært angår indkomståret 2011, og der er således kun fremlagt ganske sparsomt materiale vedrørende indkomståret 2010 (bilag 16) og slet intet for indkomståret 2009. Heroverfor har H1 ApS fratrukket udgifter til G4x GmbH i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 på henholdsvis kr. 680.000,-, kr. 450.000,- og kr. 690.248,-.

Under alle omstændigheder er det udokumenteret, at det udførte arbejde har nogen forbindelse til de kr. 1.820.248,-, som H1 ApS ønsker fradrag for i indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det påhviler H1 ApS at godtgøre, at betalingerne til G4x GmbH er udgifter afholdt til at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets indkomst.

B, som ifølge sin egen og A's forklaringer har udført konsulentopgaver for H1 ApS på vegne G4x GmbH, var i de omhandlede indkomstår medlem af direktionen i H1 ApS. Han har desuden en indirekte økonomisk interesse i H1 ApS i kraft af sin tilknytning til H1 Holding3 Ltd., der ejer en del af selskabskapitalen i H1 ApS. Det således bestående interessesammenfald mellem H1 ApS og B skærper kravene til beviset for, at betalingerne til G4x GmbH har været modsvaret af reelle, eksterne konsulentydelser.

På trods af, at betalingerne udgjorde ca. 1,8 mio. kr. over en periode på 3 år, foreligger der ingen form for skriftlig specifikation af konsulentydelsernes art eller omfang. Der er heller ikke fremlagt anden form for dokumentation herfor. I mangel af dette kan det ikke ved de afgivne forklaringer anses for godtgjort, at G4x GmbH har udført eksterne konsulentydelser for H1 ApS svarende til de foretagne betalinger eller en del af disse. Retten følger derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse.

H1 ApS skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 37.500 kr. som et passende beløb til dækning af udgiften til advokatbistand inkl. moms. Der er ved udmålingen lagt vægt på, at sagens værdi er opgjort til 455.062 kr. svarende til 25 % af det omtvistede fradrag, samt at sagen har været forberedt og hovedforhandlet sammen med en anden sag mellem de samme parter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes for de af H1 ApS nedlagte påstande.

H1 ApS skal inden 14 dage betale 37.500 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.