Dato for udgivelse
08 May 2015 08:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jan 2015 07:54
SKM-nummer
SKM2015.303.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-1444-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, rengøring, virksomhed
Resumé

FD og T var tiltalte for skattesvig for årene 2008-2010 samt momssvig for perioderne 01.01.08 - 31.12.08, 01.10.09 - 31.12.09 samt 01.01.09 - 30.09.09.

De drev i fællesskab en rengøringsvirksomhed og havde undladt at selvangive overskud af virksomhed, havde afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens momstilsvar og for perioden 01.01.09 - 30.09.09 helt undladt at angive størrelsen af virksomhedens købs- og salgsmoms.

FD var reel medindehaver af selskabet og T stod som indehaver, da FD tidligere havde haft en rengøringsvirksomhed, der var ophørt p.g.a. en gæld til SKAT.

De havde derved i alt unddraget for 927.801 kr. i skat og 633.187 kr. i moms.

FD forklarede at det selskab som deres virksomhed udførte rengøringsopgaver for havde påtaget sig at afregne skat og moms.

Byretten fandt FD og T skyldige i forsætlig moms- og skattesvig.

Der lagdes blandt andet vægt på, at SKAT i sommeren 2008 havde afholdt to møder med de tiltalte, hvor de nøje blev vejledt om deres forpligtelser som virksomhedsindehavere i relation til SKAT. T havde på møderne oplyst, at hun skulle på et bogføringskursus og at hun fremover ville stå for det regnskabsmæssige og således være garant for, at selskabet ville opfylde sine forpligtelser. FD´s forklaring til sagen fandtes konstrueret til lejligheden og heller ikke forenelig med deres forklaring om, at de havde overladt regnskabsføringen til en iransk revisor, der forsvandt.

FD og T idømtes hver 1 års fængsel, heraf 6 mdr. betinget samt en tillægsbøde på 775.000 kr. Der blev herved lagt vægt på grovheden af lovovertrædelserne, herunder at de systematisk havde udeholdt en væsentlig indtægt fra beskatning.

T ankede dommen med henblik på frifindelse for skattesvig, subsidiært formildelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16
Momsloven § 81
Straffeloven § 289
Straffeloven § 58

Henvisning

-

Østre Landsrets dom at 21. januar 2015, 17. afdeling nr. S-1444-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Søren Lund Rasmussen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Hans Chr. Thomsen, Louise Saul og Thomas Lohse med domsmænd

.......................................................

Byrettens dom af 29. april 2014, nr. 8A-6805/2013

Parter

Anklagemyndigheden mod

FD

og

T

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 26. november 2013.

FD og T er tiltalt for

1.

Overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved for tiltalte T´s vedkommende som indehaver og for tiltalte FD´s vedkommende som reel medindehaver af selskabet H1 Service, CVR ... i forening med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af skatteansættelsen vedr. T for henholdsvis indkomstårene 2008, 2009 og 2010 at meddele SKAT, at indkomsten vedrørende overskud af virksomhed var ansat for lavt som nedenfor beskrevet, alt hvorved det offentlige blev unddraget skat med i alt 927.801 kr.:

År:

manglende ansættelse:

  Unddragelse:

  

2008    

988.846 kr.

482.659 kr.

2009

575.843 kr.

308.909 kr.

2010

292.801 kr.

136.223 kr.

  

Total

1.857.490 kr.

927.801 kr.

2.

Overtrædelse af straffelovens § 289 jf. momslovens § 81, stk. 3 jf. stk. 1, nr. 1 samt § 81, stk. 3, jf. stk. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt. [se berigtigelse i Landsrettens dom.red.SKAT]

ved for perioderne 1. januar til 31. december 2008 samt 1. oktober til 31. december 2009, for tiltalte T´s vedkommende som indehaver og for tiltalte FD´s vedkommende som reel medindehaver indehavere af virksomheden H1 Service, cvr. nr. ..., med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de angav momstilsvaret for lavt, ligesom de for perioden 1. januar til 30. september 2009 helt undlod at angive størrelsen af virksomhedens ind- og udgående afgift som nedenfor, alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for i alt 633.187 kr.

periode:

angivelse:

  korrekt tilsvar:

  unddragelse:

  

1/1-31/12-08

-19.691 kr.

334.711 kr.

354.402 kr.

1/1-30/9-09

- kr.     

233.823 kr.

233.823 kr.

1/10-31/12-09  

42.676 kr.

87.638 kr.

44.962 kr.

  

Total

22.985 kr.

656.172 kr.

633.187 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2 nedlagt påstand om, at de tiltalte hver især skal betale en tillægsbøde på 775.000 kr.

De tiltalte har begge nægtet sig skyldige i forsætlig skatte- og momsunddragelse.

Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne revisor V.1 og skattemedarbejder V.2.

De afgivne forklaringer er ikke optaget i retsbogen og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 4.

Personlige forhold 

Tiltalte FD er tidligere straffet, men uden betydning for denne sag.

Tiltalte FD har om sine personlige forhold forklaret, at han har været i Danmark siden 1987. Han har arbejdet i forskellige virksomheder inden for rengøring. Han har to børn med T og to børn fra et tidligere forhold. På nuværende tidspunkt er han på kontanthjælp og skal i aktivering. Han vil gerne køre bus eller taxa.

Tiltalte T er ikke tidligere straffet.

Tiltalte T har om sine personlige forhold forklaret, at hun i dag arbejder som praktikant i en børnehave. Hun har muligvis udsigt til at få fast arbejde der. Hun bor i en lejelejlighed sammen med FD og deres to børn. Hun er i behandling for depression.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Det lægges til grund som ubestridt, at de tiltalte ikke har oplyst SKAT om deres rette indkomst i årene 2008-2010. De tiltalte har ikke bestridt det af SKAT opgjorte unddragne beløb.

Efter begge de tiltaltes forklaringer lægges det til grund, at selskabet H1 Service blev stiftet efter at FD´s tidligere selskab, H2 Rengøring, var ophørt på grund af en gæld til SKAT, og at H1 Service i det hele fortsatte og videreførte de opgaver, der hidtil var blevet varetaget af H2 Rengøring, primært bestående i udførelse af rengøringsopgaver for virksomheden G1. Det lægges efter de tiltaltes forklaringer endvidere til grund, at det reelt var FD, der stod bag H1 Service, og at det også var overladt til ham at administrere virksomheden.

Efter vidneforklaringen afgivet af skattemedarbejder V.2 lægger retten til grund, at der blev afholdt to møder med de tiltalte i sommeren 2008, hvor de tiltalte - i lyset af skatteproblemerne med selskabet H2 Rengøring - nøje blev vejledt om deres forpligtelser som virksomhedsindehavere i relation til SKAT. Det lægges endvidere til grund, at T under et af møderne havde oplyst, at hun skulle på et kursus i bogføring, og at hun fremover ville stå for det regnskabsmæssige og således være garant for, at selskabet ville opfylde sine forpligtelser.

I dette lys findes tiltalte FD´s forklaring om, at G1 havde påtaget sig at afregne skat og moms at være konstrueret til lejligheden og er heller ikke forenelig med de tiltaltes forklaring om, at de havde overladt regnskabsføringen til en iransk revisor, der forsvandt.

De tiltalte findes på denne baggrund forsætligt at have undladt at fortælle skattemyndighederne om deres rette indkomstforhold for indkomstårene 2008-2010, og de findes derfor skyldige i skatteunddragelse som anført i anklageskriftet.

Da SKAT i sin opgørelse af det unddragne beløb har givet et ikke uvæsentligt fradrag for udgifter til aflønning af medarbejdere selvom de tiltalte har benægtet at have aflønnet andre end dem selv, finder retten ikke grundlag for i det unddragne beløb at fradrage eventuelle udgifter til yderligere biler, de tiltalte måtte have været i besiddelse af og som de har anvendt erhvervsmæssigt.

Forhold 2

Det lægges til grund som ubestridt, at de tiltalte ikke har indgivet korrekt momsangivelser i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2009. De tiltalte har ikke bestridt det af SKAT opgjorte unddragne beløb.

Efter de tiltaltes forklaring lægger retten til grund, at de tiltalte på trods af flere henvendelser fra SKAT intet foretog sig med henblik på at indgive de korrekte momsangivelser. På denne baggrund findes de tiltalte skyldige i forsætlig momsunddragelse som anført i anklageskriftet.

Straffen fastsættes for hver af de tiltalte til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og straffelovens § 289 jf. momslovens § 81, stk. 3 jf. stk. 1, nr. 1 samt § 81, stk. 3, jf. stk. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

6 måneder af straffen skal afsones nu.

Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

De tiltalte skal hver især betale en tillægsbøde på 775.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Retten har ved straffens udmåling lagt vægt på grovheden af lovovertrædelserne, herunder at de tiltalte systematisk har udeholdt en væsentlig indtægt fra beskatning. Under hensyn til, at der er tale om skatte- og momsunddragelse i perioden 2008-2010 finder retten det ikke nødvendigt at den fulde idømte fængselsstraf skal fuldbyrdes.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Tiltalte FD skal straffes med fængsel i 1 år.

6 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 775.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år.

6 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 775.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal betale de dem vedrørende omkostninger.

.........................................................

Østre Landsrets dom at 21. januar 2015, 17. afdeling nr. S-1444-14 

Byrettens dom af 29. april 2014 (8A-6805/2013) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har vedrørende forhold 2 bemærket, at der rettelig bør henvises til momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, i stedet for § 81, stk. 2.

T har erkendt uagtsom skatte- og momsunddragelse og har ikke bestridt de opgjorte beløb.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af domfældte FD og vidnerne V.2 og V.1 afgivne forklaringer er dokumenteret.

Tiltalte T har supplerende forklaret blandt andet, at da hun og FD begyndte samarbejdet med G1, skrev hun under på nogle dokumenter. Hun forstod ikke indholdet, men fik at vide, at alt var i orden. Hun fik i begyndelsen at vide af politiet, at hun skulle afhøres i forbindelse med en bil, men det viste sig at omhandle skattesagen. Hun vidste ikke, at der var problemer med SKAT. Hun forstår meget dansk, men kan ikke altid forklare sig på dansk. Hun nævnte eksempelvis ikke under politiafhøringerne, at ideen med at starte nyt firma i hendes navn kom fra en kvinde fra G1. Hun forklarede til politiet, at i det omfang FD ikke indberettede oplysninger til SKAT, var det G1, der skulle gøre det. Det hele var baseret på tillid. G1 udstedte alle fakturaer.

Hun og FD følte sig snydt af den iranske revisor, som de havde betalt mange penge til. Revisoren skulle have klaret alle papirerne. Dem fra G1 sagde, at de ikke behøvede at tænke på det, fordi G1 nok skulle klare alt papirarbejde. Hun arbejdede selv udelukkende med rengøringsopgaver. Hun havde ikke forstand på det administrative arbejde. Hun kom aldrig på regnskabskursus. Hun skaffede papirerne på kurset og var meget interesseret, men hun fik ikke lov til at tage kurset. FD stoppede hende, fordi der ikke var andre til at tage sig af rengøringsopgaverne.

Om sine personlige forhold har T supplerende forklaret blandt andet, at hun og FD nu er blevet skilt. Hun bor fortsat i ... med børnene. Hun ved ikke, hvor FD befinder sig. Hun har fået arbejde i en børnehave. Hun har en stor gæld og bliver truet på grund af dette.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i forsætlig skatteunddragelse og momsunddragelse som anført i anklageskriftet.

Straffen, der fastsættes efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, samt § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., findes passende udmålt til fængsel i 1 år.

Straffen er af byretten gjort delvist betinget, således at alene 6 måneder af straffen skal afsones nu. Landsretten finder ikke grundlag for at nedsætte den ubetingede del af straffen eller at gøre denne betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Det tiltrædes, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på 775.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.