Dato for udgivelse
09 mar 2015 13:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 feb 2015 13:19
SKM-nummer
SKM2015.186.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4506146
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Mineralolieafgift, overskudsvarme
Resumé

Skatterådet bekræftede, at ny produktion af overskudsvarme fra et raffinaderi var overskudsvarme.

Hjemmel

Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 11 og 13 samt § 11, stk. 9.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 11 og 13 samt § 11, stk. 9.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2015-1, afsnit E.A.4.6.10.

Spørgsmål:

  1. Vil en ny produktion af overskudsvarme fra raffinaderiet (spørger) blive anset som omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9?

Svar:

  1. Ja, se dog begrundelsen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved produktionen på et raffinaderi opstår overskudsvarme fra kølevands- og raffineringsprocesser. En andel af denne overskudsvarme udtages i dag fra processen og leveres til et fjernvarmenet.

Spørger og fjervarmenettet er i dialog om en forøgelse af overskudsvarmeleverancen fra spørger gennem udnyttelse af kølevarmen fra flere anlæg end de, der udnyttes overskudsvarme fra i dag.

Der planlægges således pt. udnyttelse af overskudsvarme fra et CDU-anlæg (Crude Distilling Unit / råoliedestillationsanlæg) og dieselanlægget, og det må forventes, at yderligere udnyttelse af overskudsvarmekilder vil bliver gennemført i de kommende år.

Kontraktuelt vil aftalen mellem parterne blive indgået som et tillæg til den eksisterende varmeleveranceaftale.

CDU

CDU anlægget er den del af raffinaderiet, der behandler råolien inden den videre raffineringsproces. Under processen sker en opvarmning af råolien med en efterfølgende afkøling. I dag sker afkølingen ved hjælp af luftkølere.

Projektet omhandler installering af to varmevekslere som erstatning til luftkølerene med henblik på en udnyttelse af procesvarmen til varme til levering til fjernvarmenettet. Den årlige varmeproduktion er estimeret til 93.312 GJ (93 TJ).

Der er på nuværende tidspunkt ikke herved taget hensyn til, at varmeleverancen formodentlig kun kan ske en del af året.

Dieselanlægget

Dieselanlægget er den del af raffinaderiet, der forædler en del af olien fra raffinaderiprocessen, til fremstilling af færdigvaren diesel. Som ovenfor sker der i processen en opvarmning og en efterfølgende afkøling.

Projektet omhandler installering af tre varmevekslere som erstatning til luftkølere med henblik på en udnyttelse af procesvarmen til varme til levering til fjernvarmenettet. Den årlige varmeproduktion er estimeret til 193.882 GJ (194 TJ).

Der er på nuværende tidspunkt ikke herved taget hensyn til, at varmeleverancen formodentlig kun kan ske en del af året.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1: Ja.

Det er spørgers opfattelse, at de nye leverancer for det første skal anses som afgiftspligtig overskudsvarme efter bestemmelserne i mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9.

Der er således ingen tvivl om, at varmen udnyttes af en spildproduktion af varme, der i dag bliver bortkølet fra raffineringsprocessen. Derudover har spørgeres primære produktion af varme været anvendt i processen forinden udnyttelsen af restenergien til overskudsvarme.

Endelig vil en udnyttelse af overskudsvarmen ikke indebære en forøgelse af den primære varmeproduktion. Dette ville være direkte i modstrid med behovet for at nedkøle produkterne under raffineringsprocessen, idet en optimal kommerciel udnyttelse af raffinaderiet forudsætter en effektiv afkøling.

Derfor skal spørgsmål 1 efter spørgers opfattelse besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger har i sin anmodning om bindende svar anført, at det må forventes, at yderligere udnyttelse af overskudsvarmekilder vil bliver gennemført i de kommende år.

SKAT har i sin indstilling til Skatterådet alene taget stilling til de afgiftsmæssige konsekvenser af de ovenfor beskrevne overskudsvarmeleverancer fra CDU og dieselanlægget og ikke taget stilling til den yderligere udnyttelse af overskudsvarmekilder, der måtte blive gennemført i de kommende år.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en ny produktion af overskudsvarme fra raffinaderiet vil blive anset som omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9?

Lovgrundlag

Mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11:

Et energiprodukt, der medgår direkte til produktion af et tilsvarende energiprodukt, er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder kun for energiprodukter, som er produceret på virksomhedens område. Fritagelsen gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.

Mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13:

For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke stk. 11 finder anvendelse, betales afgift i overensstemmelse med reglerne for nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter § 11, stk. 9-12. Ved opgørelsen af afgiften efter § 11, stk. 9, 1. pkt., anvendes dog satsen 54,5 kr. pr. GJ varme. I perioden 2010-2014 er satsen som nævnt i bilag 6. Satsen reguleres efter § 32a.

Mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9:

I det omfang en del af det varme vand eller varmen, som der ydes tilbagebetaling for efter stk. 1, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5, efterfølgende nyttiggøres ved særlige installationer, der er indrettet til indvinding af varme, nedsættes den samlede tilbagebetaling efter lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af naturgas og bygas og denne lov med 50,0 kr. pr. gigajoule (GJ) varme (2015-niveau).

(...)

I det omfang varmen afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 33,0 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen.

(...)

Såfremt nyttiggørelsen har medført et øget forbrug af brændsel i de anlæg, hvorfra varmen nyttiggøres, ydes der ikke tilbagebetaling efter stk. 1, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5.

Forarbejder

Følgende fremgår bl.a. af bemærkningerne til lovforslaget (L 63/2009 til lov nr. 1384 af 21/12 2009), der indførte de bestemmelser, der i dag findes i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11 og 13:

(...)

Det foreslås for det første at nyaffatte § 9, stk. 12, i mineralolieafgiftsloven, der blev indsat i loven ved lov nr. 527 af 12. juni 2009. Bestemmelsen foreslår at fritage egne energiprodukter, som er medgået til fremstilling af et tilsvarende energiprodukt. Bestemmelsen er indsat i mineralolieafgiftsloven med § 4, nr. 17, i lov nr. 527 af 12. juni 2009, hvortil der henvises. Endvidere foreslås indsat nye bestemmelser om fordeling af energiprodukter og overskudsvarme m.v.

(...)

Efter energianvendelsen til de afgiftsfrie nærmere processer vil det eventuelt være muligt at udnytte en rest­energi­mæng­de i form af spildvarme eller overskudsvarme til andre formål, herunder fjernvarmeleverancer. I det omfang at overskudsvarme fra den afgiftsfrie brug af energiprodukterne benyttes til andre formål foreslås, at de almindelige regler om overskudsvarmeafgift, herunder afgiftssatserne, finder anvendelse. Som konsekvens af ovennævnte særlige afgiftslempelse foreslås dog, at der gælder særlige afgiftssatser pr. GJ nyttiggjort afgiftspligtig overskudsvarme fra produktionsprocessen, som forbruges i virksomheden. De samme særlige satser vil ligeledes fremover gælde for andre afgiftsfrie processer, f.eks. mineralogiske processer. Disse særlige satser fremgår af bilag 6 til loven.

(...)

Praksis

SKM2014.37.SR

En virksomhed udnytter overskudsvarme fra en proces, og overskudsvarmen måles separat. Skatterådet bekræfter, at overskudsvarmen skal afgiftsberigtiges efter gasafgiftslovens § 10, stk. 9.

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at CDU anlægget er den del af raffinaderiet, der behandler råolien inden den videre raffineringsproces. Under processen sker en opvarmning af råolien med en efterfølgende afkøling. I dag sker afkølingen ved hjælp af luftkølere. Der vil blive installeret to varmevekslere som erstatning til luftkølerene med henblik på en udnyttelse af varmen fra processen til levering til fjernvarmenettet.

Det fremgår videre af sagen, at dieselanlægget er den del af raffinaderiet, der forædler en del af olien fra raffinaderiprocessen til fremstilling af færdigvaren diesel. Som ovenfor sker der i processen en opvarmning og en efterfølgende afkøling. Der vil blive installeret tre varmevekslere som erstatning til luftkølere med henblik på en udnyttelse af procesvarmen til varme til levering til fjernvarmenettet.

Det herefter SKATs opfattelse, at processerne i CDU anlægget og i dieselanlægget er omfattet af bestemmelsen om afgiftsfritagelse i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, da der er tale om forbrug af et fossilt olieprodukt til produktion af et tilsvarende fossilt olieprodukt, som for begges vedkommende bliver produceret på spørgers område. For de pågældende energiprodukters vedkommende er der ej heller tale om, at de i processerne anvendes som motorbrændstof.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at varmen til levering til fjernvarmenettet bliver udnyttet af en spildproduktion fra en proces, der stammer fra de to kommende overskudsanlæg. Raffinaderiets primære produktion af varme har således været anvendt i processen forinden udnyttelsen af restenergien til overskudsvarme.

Da de processer, der finder sted i henholdsvis CDU anlægget og dieselanlægget er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 11, er det SKATs opfattelse, at de nye leverancer fra raffinaderiet til fjernvarmenettet er afgiftspligtig overskudsvarme efter bestemmelserne i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 13, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9.

Det forudsættes, at udnyttelsen af overskudsvarmen ikke medfører et øget brændselsforbrug til proces i CDU anlægget og dieselanlægget, hvorfra varmen udnyttes.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.