Dato for udgivelse
03 Mar 2015 12:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Feb 2015 11:01
SKM-nummer
SKM2015.167.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4441224
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Udbytte, sambeskatningsbidrag
Resumé

Skatterådet bekræftede, at y-landske sambeskatningsbidrag ("koncernbidrag") ydet af A A/S' y-landske filialer til to y-landske selskaber, der indirekte ejede A A/S, K, og I, ikke ville blive anset som skattepligtige udbytter i A A/S. Der forelå ikke et aktionærforhold mellem A A/S og dets y-landske filialer. Der var derfor ikke grundlag for at kvalificere betalingen af koncernbidrag fra de y-landske filialer som udbytte for A A/S.

Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en let forkortet form.

Hjemmel

Ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.B.3.1.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at y-landske sambeskatningsbidrag ("koncernbidrag") ydet af A A/S' y-landske filialer til K og I ikke vil blive anset som skattepligtige udbytter i A A/S?

 

Svar

 

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A-koncernen

Med hovedsæde i København er A-koncernen en førende nordeuropæisk leverandør af X-løsninger. Koncernen har en solid baggrund som formidler af X-tjenester. Virksomheden har X ansatte i fem lande, herunder Danmark, Y-land, B-land, C-land og D-land. (...)

Købet af A A/S

E, F og G underskrev en aftale om at købe 100 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet i A-koncernen, A A/S, af de nuværende aktionærer (...).

Overtagelsen af A A/S skete i 2014 via en række holdingselskaber i Y-land og Danmark. H A/S erhvervede således A A/S med dets datterselskaber og filialer, hvoraf et antal er y-landske driftsselskaber. Herved opstod en situation, hvor y-landske selskaber ejer danske selskaber, som igen ejer y-landske selskaber.

A-koncernens struktur efter overtagelsen kan herefter illustreres som følger:

 

Som led i en større omstrukturering er en række af A A/S' y-landske datterselskaber blevet omdannet til filialer, hvilket også påtænkes i relation til de resterende y-landske datterselskaber, som omfatter L med tilhørende datterselskaber.

Det y-landske sambeskatningssystem

Den y-landske skattelovgivning indeholder regler om udligning af skattemæssige underskud inden for koncernforbundne selskaber/filialer, som i realiteten fører til samme effekt som det danske sambeskatningssystem. I det y-landske system foregår dette ved, at der overføres sambeskatningsbidrag (såkaldte "koncernbidrag"), som er fradragsberettiget for yder, men omvendt også skattepligtigt for modtager, hvorved der sker en indirekte skattemæssig konsolidering.

Det y-landske sambeskatningssystem er nøje reguleret i den y-landske skatte- og selskabslovgivning, hvorefter en række betingelser skal være opfyldt, før at der lovligt kan ydes sambeskatningsbidrag. Det er således en betingelse, at både det ydende og det modtagende selskab er kapitalselskaber med begrænset ansvar (eller visse typer andre virksomheder, som anført i den y-landske skattelov) og skattemæssigt hjemmehørende i Y-land. Filialer er også omfattet af reglerne om sambeskatningsbidrag når blot de er filialer af selskaber hjemmehørende i en EU/EØS-medlemsstat.

Endvidere skal såvel det ydende som det modtagende selskab/filial have fælles moderselskab, som direkte eller indirekte skal besidde mere end 90 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i begge selskaber/filialer. Sambeskatningsbidraget skal desuden være selskabsretligt lovligt, hvorved forstås, at det skal falde inden for det ydende selskabs frie reserver og vedtages i overensstemmelse med den y-landske selskabslov.

Hertil kommer, at fradraget for sambeskatningsbidraget hos det ydende selskab/filial er betinget af, at det pågældende sambeskatningsbidrag indgår i den skattepligtige indkomst hos det modtagende selskab/filial. Såfremt sambeskatningsbidraget overstiger den skattepligtige indkomst i det ydende selskab/filial, vil den overskydende andel af sambeskatningsbidraget dog ikke være fradragsberettiget for det ydende selskab/filial henholdsvis skattepligtigt i det modtagende selskab/filial.

Ydelse af sambeskatningsbidrag klassificeres efter y-landsk selskabs- og skatteret som et egentligt sambeskatningsbidrag ("koncernbidrag") og ikke som udbytte. Udbytte er undergivet andre bestemmelser, mens der endvidere ikke efter y-landske skatteregler er fradrag for udlodninger af udbytte.

Y-landske sambeskatningsbidrag i A-koncernen

De y-landske datterselskaber og filialer, ejet af A A/S, er sammen med de y-landske koncernselskaber, der direkte eller indirekte ejer aktierne i det øverste danske datterselskab H A/S, undergivet ovennævnte y-landske sambeskatningsregler om indirekte skattemæssig konsolidering og underskudsudligning mellem koncernselskaber.

Det påtænkes, at K og I først træffer beslutning om at give et koncerntilskud uden skatteeffekt til de y-landske filialer, der herefter vil have en fordring på K  og I. I forlængelse heraf vil A A/S' y-landske filialer træffe beslutning om at yde et y-landsk sambeskatningsbidrag på samme beløb som koncerntilskuddet til K og I, hvorefter K og I vil have en fordring på de y-landske filialer svarende til koncerntilskuddet.

De to fordringer, der endnu ikke er betalt, vil herefter udligne hinanden ved modregning, således at der slet ikke sker en overførsel mellem selskaberne af henholdsvis koncerntilskuddet og det y-landske sambeskatningsbidrag. Der sker således ingen de facto flytning af midler mellem selskaberne.

Idet A A/S' y-landske filialer er overskudsgivende, mens K og I  i øjeblikket er underskudsgivende, sker der i form af ydelsen af y-landske sambeskatningsbidrag en udligning af skattemæssige underskud mellem de y-landske enheder, da sambeskatningsbidragene indgår ved opgørelsen af K og I's skattepligtige indkomst og fradrages ved opgørelsen af de y-landske filialers skattepligtige indkomst.

Ved koncerntilskuddet uden skatteeffekt fra K og I til de y-landske filialer, som udligner fordringen på det y-landske sambeskatningsbidrag, sikres det, at der ikke skal ske en faktisk overførsel mellem enhederne, idet der alene er tale om en regnskabsmæssig postering, mens de y-landske filialer endvidere stilles på nøjagtig samme måde, som hvis de ikke havde ydet det y-landske sambeskatningsbidrag. Dette ville i øvrigt allerede være tilfældet på sambeskatningsniveau i den y-landske koncern forinden koncerntilskuddet, idet sambeskatningsbidragene alene er udtryk for en underskudsudligning.

Eksempel

A A/S' y-landske filial har en skattepligtig indkomst på kr. 100. I K træffes der beslutning om at give et koncerntilskud uden skatteeffekt på kr. 100 til den y-landske filial. Straks i forlængelse heraf træffes der beslutning om at yde kr. 100 i y-landsk sambeskatningsbidrag fra den y-landske filial til K. Idet K og den y-landske filial nu hver har en fordring mod hinanden, udlignes disse ved modregning. Der sker dermed ikke nogen reel overførsel af de pågældende beløb mellem selskaberne.

Herved opnår den y-landske filial, at den y-landske skattepligtige indkomst som følge af sambeskatningsbidraget nedsættes med kr. 100 til kr. 0, således at der ikke skal betales y-landsk selskabsskat af dette beløb. I stedet tillægges det y-landske sambeskatningsbidrag på kr. 100 den skattepligtige indkomst i det modtagende y-landske selskab, K. Dette medfører, at den y-landske filial har afgivet kr. 100 i sambeskatningsbidrag, men har undgået at blive beskattet af kr. 100, der i stedet er blevet skattepligtigt i K. Den y-landske filial har dog samtidigt modtaget kr. 100 fra K, således at der efter en netto-betragtning ikke er sket nogen overførsel af midler.

Forudsætninger for det bindende svar

Ved det bindende svar bedes SKAT lægge til grund, at der altid før en beslutning om at yde y-landske sambeskatningsbidrag fra A A/S' y-landske filialer til K eller I er truffet, i det modtagende selskab, K eller I, træffes beslutning om at give et tilsvarende beløb fra henholdsvis K eller I i koncerntilskud uden skatteeffekt til den y-landske filial, der efterfølgende yder et y-landsk sambeskatningsbidrag. Der vil dermed altid være fuldstændig kongruens mellem ydede y-landske sambeskatningsbidrag og koncerntilskud mellem de y-landske filialer og K eller I.

SKAT bedes herefter lægge til grund, at fordringerne på henholdsvis koncerntilskuddet og det y-landske sambeskatningsbidrag altid udlignes ved modregning, således at ydelsen af y-landske sambeskatningsbidrag ikke medfører nogen de facto overførsel af midler eller økonomisk belastning af den y-landske filial, idet de y-landske sambeskatningsbidrag og koncerntilskuddene alene vil være udtryk for en regnskabsmæssig postering.

SKAT bedes endvidere lægge til grund, at de y-landske sambeskatningsbidrag altid indgår i den skattepligtige indkomst hos det modtagende y-landske selskab, uanset at de y-landske sambeskatningsbidrag udlignes ved modregning i filialernes fordring (der ikke er fradragsberettiget) på koncerntilskud fra K eller I.

SKAT bedes endvidere forudsætte, at ydelse af de y-landske sambeskatningsbidrag altid sker i overensstemmelse med gældende y-landsk skatte- og selskabslovgivning.

Desuden bemærkes det, at spørger har anmodet Erhvervsstyrelsen om at foretage en vurdering af den selskabsretlige behandling af ovennævnte y-landske sambeskatningsbidrag i A A/S. Erhvervsstyrelsen konkluderer, at de y-landske sambeskatningsbidrag ikke skal klassificeres som udbytte i A A/S efter dansk selskabsret.

Erhvervsstyrelsen konkluderer i sin vurdering, at "A A/S' medvirkning til ydelse af "koncernbidrag" fra A A/S' y-landske filialer til A A/S' y-landske moderselskab ikke vil være i strid med selskabsloven.

Videre fremgår det af vurderingen:

(...) Forespørgslen vedrører ikke, om dispositionerne kan foretages af de danske selskaber, men om A A/S, som et dansk selskab med y-landske filialer, kan medvirke til beslutningerne i deres y-landske filialer.

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at ydelse af "koncernbidrag" isoleret set medfører, at der overføres midler fra A A/S (da værdien af deres datterselskaber reduceres) til selskabets moderselskab, uden iagttagelse af selskabslovens almindelige regler for kapitalafgang.

Hvis A A/S medvirker til denne disposition, vil der således som udgangspunkt være tale om en overtrædelse af selskabsloven.

Det fremgår dog af beskrivelsen, at der samtidig ydes et tilskud fra moderselskabet til filialen på samme beløb som koncernbidraget, og at der sker en modregning i de to fordringer.

Det er Erhvervsstyrelsen opfattelse, at dispositionerne i så fald ikke vil være i strid med selskabsloven, hvis der er tale om en samlet transaktion og tilskuddet fra moderselskabet er besluttet (og der er opstået en gyldig fordring), senest samtidig med, at det i filialen besluttes at yde "koncernbidrag" til moderselskabet.

Det forudsættes også, at der er modregningsadgang mellem de to fordringer allerede på det tidspunkt, hvor "koncernbidraget" besluttes.

Ved den samlede transaktion bliver filialen, og herved også A A/S, stillet bedre end før transaktionen. Dette sker ved, at en skattepligtig indkomst konverteres til et skattefrit tilskud.(...)".

Spørgers opfattelse og begrundelse

"Kan det bekræftes, at sambeskatningsbidrag ("koncernbidrag") ydet af A A/S' y-landske filialer til K og I ikke vil blive anset som skattepligtige udbytter i I A/S?"

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares Ja.

I en filialstruktur vil K og I træffe beslutning om at give koncerntilskud uden skatteeffekt til A A/S' y-landske filialer, der i forlængelse heraf vil træffe beslutning om at yde sambeskatningsbidrag på samme beløb som koncerntilskuddet til de y-landske filialer, hvorefter to fordringer modregnes, således at der aldrig vil ske en faktisk overførsel af midler mellem de y-landske filialer og K og I.

Således vil fordringerne på henholdsvis koncerntilskuddet og sambeskatningsbidraget altid udlignes ved modregning, de y-landske sambeskatningsbidrag vil altid indgå i den skattepligtige indkomst hos den modtagende y-landske filial, mens ydelsen af de y-landske sambeskatningsbidrag altid sker i overensstemmelse med gældende y-landsk skatte- og selskabslovgivning.

Det er spørgers opfattelse, at anførte ikke er tale om en udbytteudlodning til det danske selskab A A/S, når der ydes sambeskatningsbidrag fra en y-landsk filial til et y-landsk moderselskab, idet der alene er tale om en y-landsk ordning til udligning af skattemæssige underskud svarende til de danske sambeskatningsregler, og der er ikke grundlag for skattemæssigt at anse A A/S for at have modtaget et udbytte.

Det er endvidere spørgers opfattelse, at sambeskatningsbidrag ydet af A A/S' y-landske filialer til K eller I alene vil være udtryk for en overskudsdeling mellem et fast driftssted og hovedselskabet, hvorfor sådanne bidrag ikke bør blive anset som skattepligtige udbytter i A A/S.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at y-landske sambeskatningsbidrag ("koncernbidrag") ydet af A A/S' y-landske filialer til K og I ikke vil blive anset som skattepligtige udbytter i A A/S.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk.2. Til udbytte henregnes:

1. Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3.

 (...)

Begrundelse

Det er oplyst, at K og I i en filialstruktur som beskrevet i afsnittet om de faktiske forhold vil beslutte at yde koncerntilskud uden skatteeffekt til A A/S' y-landske filialer, der i forlængelse heraf vil træffe beslutning om at yde sambeskatningsbidrag på samme beløb som koncerntilskuddet til de y-landske filialer, hvorefter to fordringer modregnes, så der aldrig vil ske en faktisk overførsel af midler mellem de y-landske filialer og K  og I.

Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1.

A A/S's y-landske filialer er en del af A A/S. Der er derfor ikke tale om, at A A/S er aktionær i filialerne. Et aktionærforhold ville forudsætte, at der var tale om selskaber. Der er derfor heller ikke grundlag for at kvalificere betalingen af koncernbidrag fra de y-landske filialer til K og I som udbytte for  A A/S.

Når betalingen af koncernbidrag i dette scenarie ikke kan kvalificeres som udbytte for A/S A/S, er der heller ikke hjemmel til at beskatte beløbene som udbytter i A A/S.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.