Dato for udgivelse
27 feb 2015 11:06
SKM-nummer
SKM2015.159.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-0614089
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Transfer pricing
Emneord
Spontan, udveksling, oplysninger, EU, bindende, svar, ensidig, APA
Resumé

EU-medlemslandene har indgået en samarbejdsaftale om spontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. med et grænseoverskridende element samt om ensidige APA'er (unilateral advance transfer pricing agreement) inden for EU.

Hjemmel

Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, jf. artikel 9-10. 

Lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet, jf. §§ 3-5. 

Model Instruction for the spontaneous exchange of cross-border rulings and unilateral advance transfer pricing agreements (CACT 036 af 13. november 2013).

Reference(r)

Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, jf. artikel 9-10.

Lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet, jf. §§ 3-5.

Model Instruction for the spontaneous exchange of cross-border rulings and unilateral advance transfer pricing agreements (CACT 036 af 13. november 2013).

Henvisning

Den juridiske vejledning (2015-1) afsnit C.F.8.1.2.1. og C.F.8.1.2.4.

 

Redaktionelle noter

Denne ophæves af SKM2016.621.SKAT pr. den 31. december 2016

Spontan udveksling af oplysninger 

EU-medlemslandene er forpligtede til spontant at udveksle oplysninger med andre medlemslande. Det følger af Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, jf. artikel 9 og 10.

Spontane oplysninger er informationer, der spontant sendes til et andet medlemsland, fordi oplysningerne efter en konkret vurdering skønnes at være relevante for skattemyndighederne i dette land.

Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv.

EU-medlemslandene har med hjemmel i direktivet nu indgået en samarbejdsaftale om spontan udveksling af oplysninger inden for EU om bindende svar mv. med et grænseoverskridende element, der kan være relevante for skattemyndighederne i andre EU-lande, samt om spontan udveksling af oplysninger om ensidige APA'er (unilateral advance transfer pricing agreements).

EU-medlemslandene skal i henhold til aftalen sikre, at bindende svar mv. med et grænseoverskridende element vedrørende juridiske enheder samt ensidige APA'er, der opfylder betingelserne for spontan udveksling af oplysninger indeholdt i direktivets artikel 9, stk. 1, udveksles med andre medlemslande. Det bindende svar mv. skal vedrøre påtænkte dispositioner, dvs. dispositioner, der endnu ikke er foretaget.

Der kan fx være tale om et bindende svar mv. vedrørende: 

 • At et foretagende hjemmehørende i et medlemsland ikke udøver sin virksomhed gennem et fast driftssted i et andet medlemsland. 
 • At et foretagende hjemmehørende i et medlemsland udøver sin virksomhed gennem et fast driftssted i et andet medlemsland. 
 • Forhold relateret til skattegrundlaget for et fast driftssted. 
 • Den skattemæssige klassifikation af hybride enheder hjemmehørende i et medlemsland, der er kontrolleret af skattepligtige i et andet medlemsland. 
 • Fastsættelse af indgangsværdien for et afskrivningsberettiget aktiv erhvervet fra et koncernforbundet selskab i et andet medlemsland. Tilsvarende i forbindelse med et salg af et aktiv. 
 • Spørgsmål relateret til transaktioner mellem en hovedaktionær i et medlemsland og dennes selskab etableret i et andet medlemsland. 
 • Spørgsmål relateret til stiftelsen af et selskab eller en erhvervsdrivende fond i et andet medlemsland. 
 • Spørgsmål relateret til investeringer i et andet medlemsland (fx en I/S-lignende konstruktion). 
 • At udenlandske kommanditister i et K/S udøver virksomhed gennem et fast driftssted i Danmark.  

Såfremt et bindende svar mv. indebærer behandling af oplysninger om både juridiske enheder og fysiske personer, kan oplysninger om både de juridiske enheder og den/de involverede fysiske person/personer omfattes af udvekslingen. Bindende svar mv. der udelukkende indebærer behandling af oplysninger om fysiske personer, er ikke omfattet af aftalen.

En ensidig APA er et bindende svar relateret til transfer pricing, og er i aftalen defineret som en forhåndsaftale mellem skattemyndighederne i et enkelt medlemsland og en skatteyder, der kan vedrøre fastsættelse af principper for priser og vilkår for kontrollerede transaktioner for en given fremtidig periode. Aftalen kan endvidere vedrøre fastsættelse af principper for indkomstopgørelsen i et fast driftssted for en given fremtidig periode.

Det fremgår af aftalen, at definitionerne ikke skal underlægges en snæver fortolkning. I tilfælde af tvivl om oplysningerne er omfattet af de nævnte definitioner, er udgangspunktet ifølge aftalen at udveksle oplysningerne, hvis betingelserne for spontan udveksling af oplysninger i direktivets artikel 9, stk. 1, er opfyldt.

Link til aftalen (som godkendt af ECOFIN på et møde den 20. juni 2014).

SKAT/Skatterådet skal fremover sende oplysninger om bindende svar mv. med et grænseoverskridende element til skattemyndighederne i et andet medlemsland, hvis SKAT/Skatterådet i forbindelse med et bindende svar mv. finder oplysninger, der efter en konkret vurdering kan være relevante for skattemyndighederne i det pågældende land. Der skal endvidere videresendes oplysninger om ensidige APA'er.

Sager der bliver afgjort fra og med marts 2015 vil blive omfattet af udvekslingen. Forinden udveksling af oplysninger vil spørgeren blive orienteret om myndighedernes forpligtelse til af egen drift at udveksle relevante oplysninger med andre medlemslandes skattemyndigheder.

Udveksling af oplysninger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet, herunder under iagttagelse af eventuelle begrænsninger for udveksling af oplysninger indeholdt i direktivets artikel 17, stk. 4.

Oplysningerne skal videresendes hurtigst muligt og senest en måned efter, at SKAT/Skatterådet har truffet afgørelse i sagen.

Oplysningerne om bindende svar mv. skal indeholde et kort referat på engelsk, herunder med oplysning om: 

 • Reference nummer. 
 • Det/de fremsatte spørgsmål. 
 • SKATs eller Skatterådets begrundelse og svar (og i tilfælde af offentliggørelse; evt. et link til det offentliggjorte svar). 
 • Om svaret er bindende, og i givet fald hvem der er bundet af svaret. 
 • I hvilket omfang svaret kan påklages. 

Oplysninger om ensidige APA'er skal omfatte følgende: 

 • Spørgerens navn, adresse og skatte identifikationsnummer. 
 • Navn, adresse og skatte identifikationsnummer på den anden part i den kontrollerede transaktion, herunder oplysninger om hvorfor parterne anses for afhængige. 
 • Den omfattede periode. 
 • Information om alle direkte involverede enheder i den kontrollerede transaktion. 
 • En kort beskrivelse af den omfattede transaktion/aktivitet. 
 • Den anvendte transfer pricing metode, den aftalte pris/margin og eventuelle andre relevante vilkår. 
 • Den estimerede værdi af de omfattede transaktioner. 

For at have retsgyldig virkning i modtagerlandet skal spontane oplysninger udveksles via Kompetent Myndighed i Århus ved anvendelse af elektroniske blanketter.