åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om det EU-retlige grundlag om udveksling af oplysninger og anden administrativ bistand.

Afsnittet indeholder:

 • Bistandsdirektivet
 • Andre direktiver og forordninger (moms, punkafgifter).

Bistandsdirektivet

Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, gælder for samarbejde om alle former for skatter og afgifter undtagen de, som er omfattet af de specifikke direktiver og forordninger om moms og visse punktafgifter, se nedenfor. Dette direktiv omtales også som "DAC" eller "DAC1". Direktivet er gennemført i dansk ret lov nr. 118 af 7. februar 2012.

Direktivet er ændret 7 gange:

 • Ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC2". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1884 af 29. december 2015.
 • Ved Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC3". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1554 af 13. december 2016.
 • Ved Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC4". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1554 af 13. december 2016.
 • Ved Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC5". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017.
 • Ved Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC6". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1573 af 27. december af 2019.
 • Ved Rådets direktiv 2020/876/EU af 24. juni 2020 for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien. Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1521 af 27. oktober 2020
 • Ved Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC7". Ændringsdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 902 af 21. juni 2022
 • ►Ved Rådets direktiv 2023/2226(EU) af 17. oktober 2023 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatnngsområdet. Dette ændringsdirektiv omtales også som "DAC8". Ændringsdirektivet er endnu ikke gennemført i dansk ret.◄

Ændringsdirektivet 2014/107/EU (DAC2) integrerer OECD`s fælles indberetningsstandard for automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger i EU-retten med få afvigelser. Se afsnit C.F.8.1.2.3.3 om den fælles indberetningsstandard og den internationale aftale, der er knyttet dertil.

Ændringsdirektiv 2015/2376/EU (DAC3) indfører en obligatorisk ordning om automatisk udveksling af oplysninger inden for EU af grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger. Se afsnit A.A.3.14 om udveksling af oplysninger om bindende svar mv.

Ændringsdirektiv 2016/881/EU (DAC4) indfører obligatorisk automatisk udveksling af land for land-rapporter blandt EU-landene. Regler og procedurer er i betydelig grad parallelle med OECD´s standard for automatisk udveksling af land for land-rapporter. Se afsnit C.F.8.1.2.3.4. om den internationale aftale og afsnit C.D.11.13.2 om dansk land for land-rapporteringspligt for multinationale koncerner.   

Ændringsdirektiv 2018/822/EU (DAC6) indfører obligatorisk automatisk udveksling af grænseoverskridende ordninger (potentielt aggressiv skatteplanlægning) inden for EU. Se afsnit A.B.1.2.9. om dansk indberetningspligt.

Ændringsdirektiv 2021/514/EU (DAC7) indfører fra den 1. januar 2023 indberetningspligt vedrørende og obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om aktiviteter, der formidles via digitale platforme. Se afsnit A.B.1.2.8.6.

►Ændringsdirektiv 2023/2226/EU (DAC8) indfører fra den 1. januar 2026 indberetningspligt vedrørende og obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om visse transaktioner vedrørende kryptoaktiver. Desuden gennemføres ændringer i den fælles indberetningsstandard for automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger, jf. DAC2, navnlig for så vidt angår e-penge.◄ 

Se også skat.dk om udvekslingsaftaler ad DAC2, DAC6►, DAC7 og DAC8◄.

Andre direktiver og forordninger (moms, punktafgifter)

Der foregår udveksling af oplysninger om moms og visse punktafgifter mellem EU-medlemslandene. Udvekslingen sker på:

Momsområdet med hjemmel i:

 • Rådets Forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift.
 • Kommissionens Forordning (EU) nr. 79/2012 af 31. januar 2012 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i rådets forordning 904/2010 om administrativt samarbejde om bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift.

Området for visse punktafgifter med hjemmel i:

 • Rådets Forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet.
 • Rådets Direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF.

Se også

Se også afsnit A.C.2.3.7 om internationalt kontrolsamarbejde.

Bemærk

Al udveksling af oplysninger efter disse retsgrundlag foregår gennem den kompetente myndighed:

Skattestyrelsen, Person Udland 5 - Kompetent myndighed, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.